Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

logotypy projektu

Zapytanie ofertowe nr 2/MT/WG/18” na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w domu treningowym 

 

Termin składania ofert 19.01.2018 roku, do godz. 9.00

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:.

a Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z CV ( zawierające wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem  jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada), oraz w przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy - kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).

b Załącznik nr 2 : Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ,

c Załącznik 3: Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 2. Oferta oraz wymagane Załączniki oraz CV  muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w KRS lub CEIDG lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
 3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
 4. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich załączników, podpisaniu ich, przesłaniu pocztą, kurierem lub złożeniu osobistym na adres:  Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa lub wysłaniu zeskanowanych (podpisanych) dokumentów e-mailem na adres:  m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
 5. Oferta musi być złożona w terminie do 19 stycznia 2018  do godz. 9.00 . Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku złożenia w formie pisemnej: podpisaną ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/MT /WG/18”.
 7. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: podpisaną i zeskanowaną ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/MT/WG/18”
 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 11. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 12. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 13. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 15. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować do dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 pod adresem e-mail:  m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia Zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 17. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia mu dokumentów, na podstawie których ocenia wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy, w celu weryfikacji uprawnień i doświadczenia Wykonawcy.
 19. Oferent związany będzie ofertą w okresie do dnia  18 lutego 2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

 m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Włodarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  663-235-087

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług opiekuńczych  nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania przez nich turnusów w domu treningowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Miejsce realizacji zamówienia

 Wilcza Góra, pow. Lesznowola, woj. mazowieckie, powiat piaseczyński.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie 6  trenerów turnusów/asystentów w domu treningowym, zatrudnionych  w formie umowy zlecenia  w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracjiwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego,   w okresie od stycznia do 30  czerwca  2018 r.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług opiekuńczych  nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania przez nich turnusów w domu treningowym.  Będą oni odpowiedzialni  za wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.) . 
 2. Trenerzy turnusów/asystenci w domu treningowy mają łącznie do wypracowania 200 godziny w ciągu miesiąca w ramach dwóch turnusów 4 dniowego i 9 dniowego. Poszczególni Wykonawcy mają zatem do przepracowania średnio 10-50 godzin w miesiącu (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców i potrzeb Zamawiającego)
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca  2018 r.   z możliwością przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu - w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą/ami.
 4. Do zadań Wykonawcy/ów należeć będzie:
 5. a) uczestniczenie i prowadzenie grupowych/ indywidulanych  bloków zajęć:

-  dotyczących  samodzielności i komunikacji o tematyce, m. in.: samoorganizacji, wdrażania planu codziennych zajęć i pracy, zrozumienia i wzięcie odpowiedzialności, wykorzystania zasobów silnych stron,  różnych  form rozwoju komunikacji, usprawniania mowy, poprawy artykulacji, komunikacji alternatywnej system Symboli PCS, tablic komunikacyjnych,

- dotyczących aktywnej integracji o tematyce , m. in.: przekazywania wiedzy na temat zdrowego trybu życia, treningi higieny i samoobsługi, zajęcia pracy z ciałem,

- dotyczących  zajęć w przestrzeni publicznej, grupowe wyjścia w teren np. kawiarnie, kino, muzeum, restauracja, trening autonomii decyzyjnej.

-prowadzenie dokumentacji projektowej  (m. in. list obecności z tematyką zajęć, ankiet ewaluacyjnych, kwartalnych sprawozdań z realizacji wsparcia), zgodnie ze wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego.

-wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, m.in.:   zadbanie o poprawne oznakowanie sal i budynków, w których odbywać się będą zajęcia, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oznakowanie materiałów i dokumentów, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 1. Wykonawca świadczył będzie  usługę  w dni robocze i/lub weekendy  w godzinach ustalonych z koordynatorem projektu oraz Zamawiającym ( w tym także w nocy), średnio od 10 -50 godzin w miesiącu, w formie treningów indywidualnych i/ lub grupowych (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców).

Kod CPV

kod CPV 85311200-4 –

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca  2018r  w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Załączniki

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV ( zawierające   wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem, jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada) osoby bezpośrednio wykonującej  zamówienie.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoba bezpośrednio wykonująca usługę  musi spełniać łącznie następujące warunki, :

 1. a) posiadać co najmniej wykształcenie średnie ,
 2. b) posiadać co najmniej półroczne doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie Cv ( zawierającego   wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem  jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada) i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający oczekuje od Wykonawców :

 1. a) wysokich  umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole), umiejętności komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,
 2. b) otwartości na potrzeby osób z autyzmem,
 3. c) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 4. d) dyspozycyjności godzinowej .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje:

- ze może nastąpić zwiększenie ilości godzin świadczenia usług opiekuńczych  w wypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze  po stronie Zamawiającego,

- że  mogą nastąpić  przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu lub  na skutek innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający nie może przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

Wówczas zachowane zostaną stawki godzinowe podane w ofercie za prowadzone  usługi. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Wypełniony i podpisany  formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz  podpisane CV Wykonawcy ( zawierające   wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem  jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada).
 2. W przypadku podmiotów gospodarczych należy:

-dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru (wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty)

-wskazać doświadczenie i dołączyć CV osoby, która wykona  usługę.

 1. Wypełnione i podpisane oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
 2. Wypełnione i podpisane  oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Wykonawca w Ofercie podaje stawkę za jedną  roboczogodzinę brutto usługi , co rozumiane jest jako koszt całkowity  jednej godziny świadczonej usługi   zawierający w sobie podatki, wszystkie składki ZUS (zarówno obciążające Wykonawcę jak i Zamawiającego), koszty dojazdu.
 2. Punktacja
 3. kryterium ceny

Waga kryterium = 80 %.

Ocenie podlega cena brutto oferty. Za najniższą cenę  (C min) Zamawiający przydzieli 80 punktów.

Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:

                        najniższa cena ofertowa brutto C min

             Co =  ------------------------------------------------------ x 80 punktów

                               cena badanej oferty brutto

 1. kryterium doświadczenia - punkty przyznawane są jeśli  sam Wykonawca będący osobą fizyczną lub osoby wyznaczone do realizacji zamówienia w imieniu Wykonawcy bezpośrednio realizujące usługę   spełniają warunek określony  poniżej.

Waga kryterium = 20%. Zamawiający przyzna oferentom dodatkowo 1  punkt za każdy pełny miesiąc doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia oferty , a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, nie więcej jednak niż za okres 20  miesięcy .

 Za   miesiąc doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem rozumie się co najmniej 20 godzin  wykonywania usług na rzecz tych osób. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Oferent za doświadczenie wynosi 20 punktów.

 1. Oferta najkorzystniejsza, to oferta, która otrzyma największą sumę punktów .
 1. Zamawiający udzieli zamówienia  sześciu Wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostaną ocenione w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsze – uzyskując najwyższą liczbę punktów (zostanie wybranych  sześć najkorzystniejszych oferty cenowych).

  5.W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
  -Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ,
  -jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych, 
  -została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
  -zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
  -przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje  wymaganego Zapytaniem doświadczenia .
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, ,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
NIP: 526 030 25 22

Tytuł projektu

Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji.
Numer projektu
nr RPMA. 09.02.01-14-8104/17-00

Oś Priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.


INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 6 trenerów turnusu/asystentów w domu treningowym, jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, które złożyli następujący Wykonawcy:

 1. Oferta z dnia 10.01.2018 złożona przez Panią Marie Polak na stawkę 43 zł brutto. Ilość punktów: 63,5
 2. Oferta z dnia 10.01.2018 złożona przez Panią Agatę Manturzewską na stawkę 32,02 zł brutto. Ilość punktów: 78,5
 3. Oferta z dnia 11.01.2018 złożona przez Pana Michała Kmiecia na stawkę 32,02 zł brutto. Ilość punktów: 78,5
 4. Oferta z dnia 14.01.2018 złożona przez Pana Kamila Wardacha na stawkę 43 zł brutto. Ilość punktów: 63,5
 5. Oferta z dnia 11.01.2018 r złożona przez Panią Monikę Łącką na stawkę 31,99 zł brutto. Ilość punktów: 78,7
 6. Oferta z dnia 11.01.2018 r. złożona przez Pana Aleksandra Holak na stawkę 23,49 zł brutto. Ilość punktów: 80

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo i wykazujące doświadczenie przy pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Warszawa 23.01.2018