Odwiedza nas 209 gości oraz 0 użytkowników.

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 2/MT/MW /WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów

 

Termin składania ofert

19.01.2018 roku, do godz. 9.00

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:

a Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z CV, oraz w przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy - kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).

b Załącznik nr 2  : Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ,

c Załącznik 3: Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 2. Oferta oraz wymagane Załączniki oraz CV  muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub CEIDG lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
 3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
 4. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich załączników, podpisaniu ich, przesłaniu pocztą, kurierem lub złożeniu osobistym na adres:  Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa lub wysłaniu zeskanowanych (podpisanych) dokumentów e-mailem na adres:  m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
 5. Oferta musi być złożona w terminie do 19 stycznia 2018  do godz. 9.00 . Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku złożenia w formie pisemnej: podpisaną ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/MT/MW /WG/18”.
 7. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: podpisaną i zeskanowaną ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/MT/MW/WG/18”
 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 11. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 12. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 13. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 15. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować do dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 pod adresem e-mail:   m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia Zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 17. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia mu dokumentów, na podstawie których ocenia wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy, w celu weryfikacji uprawnień i doświadczenia Wykonawcy.
 19. Oferent związany będzie ofertą w okresie do dnia 18 lutego 2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

 m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Włodarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  663-235-087

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób  niepełnosprawnych  podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym,  w postaci  zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkolenia

Miejsce realizacji zamówienia

 Wilcza Góra, pow. Lesznowola, woj. mazowieckie, powiat piaseczyński.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie  trzech trenerów/instruktorów  zatrudnionych  w formie umowy zlecenia  w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego,   w okresie od stycznia do czerwca  2018r. 

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób  niepełnosprawnych  podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym,  w postaci  zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracjiwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.
 2. Trenerzy/instruktorzy w domu treningowy mają łącznie do wypracowania 20 godzin w ciągu miesiąca w ramach dwóch turnusów 4 dniowego i 9 dniowego. Wykonawca/y mają do przepracowania średnio 6,5 godziny w miesiącu (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców). 
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca  2019r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu - w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą/ami. 
 1. Do zadań Wykonawcy/ów należeć będzie:
 2. a) prowadzenie zajęć/warsztatów grupowych w zakresie:

            -samodzielności i komunikacji,

            -aktywnej integracji,

            - aktywności w przestrzeni publicznej,

 1. b) prowadzenie dokumentacji projektowej z (m.in. list obecności z tematyką zajęć, ankiet ewaluacyjnych, kwartalnych sprawozdań z realizacji wsparcia), zgodnie ze wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego.
 2. c) wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, m.in.:  a. zadbanie o poprawne oznakowanie sal i budynków, w których odbywać się będą zajęcia, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 3. Wykonawca/y świadczył/li będzie/ą pracę w dni robocze i/lub weekendy w godzinach ustalonych z  Zamawiającym, średnio do 6,5 godziny w miesiącu, w formie zajęć/warsztatów grupowych (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców).

Kod CPV

80570000-0

Nazwa kodu CPV

usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do czerwca 2018r  w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Załączniki

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
Załącznik Nr 3- Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej  zamówienie.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoba bezpośrednio wykonująca usługę  musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. a) posiadać co najmniej wykształcenie średnie ,
 2. b) posiadać co najmniej półroczne doświadczenia w prowadzeniu zajęć/warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.  

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający oczekuje od Wykonawców :

 1. a) wysokich  umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole), umiejętności komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,
 2. b) otwartości na potrzeby osób z autyzmem,
 3. c) umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 4. d)  dyspozycyjności    godzinowej 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje:

- ze może nastąpić zwiększenie ilości godzin świadczenia usług  w wypadku zwiększenia zapotrzebowania na te usługi  po stronie Zamawiającego ,

- że  mogą nastąpić  przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu lub  na skutek innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający nie może przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

Wówczas zachowane zostaną stawki godzinowe podane w ofercie za prowadzone  usługi. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Wypełniony i podpisany  formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz  podpisane CV Wykonawcy.
 2. W przypadku podmiotów gospodarczych należy:

-dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru (wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty)

-wskazać doświadczenie i dołączyć CV osoby, która wykona  usługę.

 1. Wypełnione i podpisane oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
 2. Wypełnione i podpisane  oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Wykonawca w Ofercie podaje stawkę za jedną  roboczogodzinę brutto usługi , co rozumiane jest jako koszt całkowity  jednej godziny świadczonej usługi   zawierający w sobie podatki, wszystkie składki ZUS (zarówno obciążające Wykonawcę jak i Zamawiającego), koszty dojazdu.
 2. Punktacja

Kryterium ceny, waga kryterium = 100%.

Ocenie podlega cena brutto oferty. Za najniższą cenę  (C min) Zamawiający przydzieli  100 punktów.

Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:

                        najniższa cena ofertowa brutto C min

             Co =  ------------------------------------------------------ x 100 punktów

                               cena badanej oferty brutto

 1. Oferta najkorzystniejsza, to oferta, która otrzyma największą ilość  punktów.
 1. Zamawiający udzieli zamówienia  trzem  Wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostaną ocenione w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsze – uzyskując najwyższą liczbę punktów (zostaną wybrane trzy najkorzystniejsze oferty cenowe) .

  5.W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów , Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
  - Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ,
  - oferta jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych, 
   - oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
  - zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
  - przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje  wymaganego Zapytaniem doświadczenia .
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające

w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, ,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA SYNAPSIS
Ondraszka 3
02-085 Warszawa
NIP 526 030 25 22

Tytuł projektu

Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

Numer projektu
nr RPMA. 09.02.01-14-8104/17-00

Oś Priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.


 INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 3 trenerów turnusu/instruktorów w domu treningowym jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, które złożyli następujący Wykonawcy:

 1. Oferta z dnia 15.01.2018 złożona osobiście w siedzibie Fundacji przez Panią Annę Kurinię na stawkę 52 zł brutto. Ilość punktów: 100.
 2. Oferta z dnia 17.01.2018 złożona osobiście w siedzibie Fundacji przez Pana Konrada Nowaka na stawkę 52 zł brutto. Ilość punktów: 100
 3. Oferta z dnia 15.01.2018 r. złożona osobiście w siedzibie Fundacji przez Pana Karola Rucikowskiego na stawkę 52 zł brutto. Ilość punktów: 100

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo.

Warszawa 23.01.2018