Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

REGULAMIN KONKURSU „Słodkie cytryny”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Słodkie cytryny”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02 - 085 Warszawa
  NIP: 526 030 25 22, KRS: KRS 0000045919.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Warto.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook'owym https://www.facebook.com/fundacja.synapsis/ w dniach 19 - 26 października 2018 roku (do godziny 12:00 w południe).
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi pod postem konkursowym na fanpage'u Organizatora 30 października 2018 r o godz. 12:00.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 3. b) nie jest pracownikiem Fundacji SYNAPSIS ani Centrum Misji i Ewangelizacji i jego jednostki lokalnej Wydawnictwa Warto.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są: trzy książki Lidii Czyż „Słodkie cytryny”, o wartości 34,90 zł każda.
 2. Zdobywcy nagród zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, spośród Uczestników, którzy pod postem konkursowym na profilu: https://www.facebook.com/fundacja.synapsis/ zamieszczą wpis, zawierający wypowiedź na temat: Wychowywanie dziecka z zespołem Aspergera to z pewnością ogromne wyzwanie, ale tez źródło satysfakcji. No właśnie, a jak Wy sobie z nim radzicie ?Jak zamieniacie swoje kwaśne cytryny w lemoniadę ? 
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator w składzie: Joanna Grochowska, Maria Ratajczak, Renata Obuchowska
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres r.obuchowska@synapsis.org.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 1. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Wydawnictwa Warto, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 2. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Fundację SYNAPSIS.
 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.synapsis.org.pl/