Odwiedza nas 182 gości oraz 0 użytkowników.

Zapraszamy od 01.04.2017 do udziału w nowym projekcie pt: Droga do włączenia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie". 

Czytaj więcej: Droga do włączenia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie

Fundacja SYNAPSIS rozpoczęła realizację projektu „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych". 

Głównym celem projektu jest dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. mazowieckim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Przegląd dotyczyć będzie monitoringu zadań 50 jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej na terenie woj. mazowieckiego.

Czytaj więcej: Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień...

Fundacja SYNAPSIS zaprasza dorosłe osoby chorujące psychicznie z terenu Warszawy do wzięcia udziału w pierwszym projekcje realizowanym w mieszkaniu chronionym-treningowym.

W naszym projekcie dorosłe osoby z zespołem Aspergera będą miały szanse ciekawie spędzić czas z rówieśnikami, nauczyć się gospodarowania czasem i pieniędzmi.

Celem projektu jest nabywanie umiejętności z zakresu samodzielności i kompetencji społecznych przez osoby z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem. 

Czytaj więcej: Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym-treningowym

W dotychczasowej praktyce w Polsce w odniesieniu do osób z autyzmem i zespołem Aspergera rozwiązania VR nie były stosowane. Technologia VR wykorzystywana jest natomiast w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, gdzie zostały opracowane pakiety dla nauczycieli i uczniów neurotypowych w celu dania im narzędzi do przygotowania się do przyjęcia w klasie/szkole ucznia z ZA w ramach edukacji włączającej.

Wykorzystanie VR w komunikacji społecznej (z pracodawcami) oraz w aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie pierwszym tego typu eksperymentalnym zastosowaniem VR w Polsce.

Czytaj więcej: Wirtualny świat - realne wsparcie. Aktywizacja zawodowa osób ze spektrum autyzmu.

Fundacja SYNAPSIS, w partnerstwie ze stowarzyszeniem Latvijas Autisma Apvienība z Łotwy oraz AS Mentoring Ltd ze Zjednoczonego Królestwa, realizuje projekt "Train the Trainers- Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych.

Termin realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018 r.

Czytaj więcej: Train the Trainers- Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze...

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem poprzez działania szkoleniowe, zespoły aktywności oraz empowermen” współfinansowany przez m. st. Warszawa.

Termin realizacji 01-10-2016 do 28-12-2016

Czytaj więcej: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem poprzez działania szkoleniowe, zespoły aktywności...

Fundacja SYNAPSIS w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2016 roku realizowała projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy pt. "Edukacja obywatelska – kształcenie postaw na rzecz włączenia społecznego".

Jest to propozycja zajęć edukacyjnych i warsztatów interaktywnych, skierowana do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Naszym celem jest zapoznanie ok. 180 osób – zarówno uczniów jak i nauczycieli z tematyka autyzmu. W ten sposób chcemy przekazać im wiedzę o sposobie funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu.  Zajęcia mają charakter wykładowy i warsztatowy.

Czytaj więcej: Projekt Edukacja obywatelska - kształcenie postaw na rzecz włączenia społecznego

W okresie 1.07.2016 – 31.12.2016 realizujemy projekt współfinansowany ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pt.: „Specjalistyczna pomoc dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w województwie mazowieckim.

Drodzy Rodzice, zapraszamy do skorzystania z:
a) poradnictwa terapeutycznego – telefoniczny dyżur specjalisty w piątek, godz. 14.30-15.30
b) środowiskowo-socjalnego – telefoniczny dyżur specjalisty w środę, godz. 15:00-16:00
c) warsztatów – opis, terminy i godziny poniżej.

Czytaj więcej: Specjalistyczna pomoc dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem

Czas realizacji projektu: 1.02.2016-31.12.2016

Głównym celem projektu „Porada- wiedza – wsparcie. Specjalistyczne poradnictwo dla osób z autyzmem i ich otoczenia” współfinansowanego ze środków PFRON jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnym dostępu do bezpłatnej informacji poprzez wsparcie osoby z autyzmem, ich rodzin i otoczenia dzięki specjalistycznemu poradnictwu prowadzonemu poprzez Fundację SYNAPSIS z terenu całej Polski.  Poradnictwo prowadzone jest osobiście, telefonicznie oraz mailowo.

Czytaj więcej: Porada – wiedza – wsparcie – działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem

Fundacja SYNAPSIS w okresie 1.04.2016 – 31.03.2017 kontynuuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt.: „W drodze do samodzielności- rehabilitacja dzieci z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno- Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS". 

Czytaj więcej: Kontynuacja "W drodze do samodzielności..."

Czas realizacji projektu: 1.03.2015-29.02.2016

Projekt „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobami z autyzmem" realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie obsługi czytelników z autyzmem oraz pokazanie osobom z autyzmem, że biblioteka może być miejscem w którym warto spędzać czas wolny.

Czytaj więcej: Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobami z autyzmem

Czas realizacji projektu: 21.09.2015-15.12.2015

Projekt  „Remont pieca i remont instalacji grzewczej Fundacji SYNAPSIS" współfinansuje m.st. Warszawa

Celem zadania było wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny Fundacji SYNAPSIS, poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych pomieszczeń w których realizowane są zadania statutowe organizacji.

Czytaj więcej: Remont pieca i remont instalacji grzewczej Fundacji SYNAPSIS

Czas realizacji projektu: 1.06.2015-31.12.2015

Fundacja SYNAPSIS realizuje, dzięki dofinansowaniu ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, projekt „Zajęcia szkoleniowo- edukacyjne oraz specjalistyczne poradnictwo dla rodziców/ opiekunów osób z autyzmem". Głównym celem projektu jest udzielenie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez wsparcie rodziców/ opiekunów osób z autyzmem z terenu województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej: Zajęcia szkoleniowo- edukacyjne oraz specjalistyczne poradnictwo dla rodziców/ opiekunów osób z...

Czas realizacji projektu: 01.04.2015-31.03.2018

Fundacja SYNAPSIS rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany w Warszawie i/lub okolicach; ew. innych miejscowościach w województwie mazowieckim.

Czytaj więcej: Wsparcie osób z autyzmem w placówkach

Czas realizacji projektu: 1.01.2015-31.12.2015

Głównym celem projektu „Wiedza potrzebna od zaraz – działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem" współfinansowanego ze środków PFRON jest zapewnienie osobom z autyzmem, zespołem Aspergera, ich rodzinom i otoczeniu z terenu całej Polski wsparcia w postaci dostępu do bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa i informacji.

Czytaj więcej: Wiedza potrzebna od zaraz – działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt „Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu" w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest od 1.10.2014 do 31.01.2016 roku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" (SPOA) z Zielonej Góry. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin poprzez specjalistyczne poradnictwo (osobiste, telefoniczne i mailowe).

Czytaj więcej: Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu

Czas realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.03.2017.

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności oraz utrzymanie i/lub wzrost kompetencji zawodowych i społecznych 80 osób z autyzmem lub zespołem Aspergera poprzez prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, warsztatów, szkoleń i grup wsparcia, których bezpośrednim rezultatem będzie: nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwój umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz usprawnienie i wsparcie funkcjonowania uczestników w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Projekt realizowany jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę terapeutów, psychologów i trenerów pracy Fundacji SYNAPSIS na terenie Warszawy i Wilczej Góry w gminie Lesznowola.

Czytaj więcej: Samodzielność osób z autyzmem lub zespołem Aspergera

W projekcie realizowanym od 01.04.2013 do 31.03.2016 uczestniczy 30 dorosłych osób z autyzmem, które w grupach 4-6-osobowych, podczas wspomaganych okresowych pobytów treningowych, mają możliwość doświadczenia, budowania i rozwijania samodzielności, samoobsługi i kompetencji społecznych w zakresie: komunikacji, gospodarowania czasem, funkcjonowania w grupie, w przestrzeni publicznej, radzenia sobie bez ciągłej obecności rodziców/stałych opiekunów, radzenia sobie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Czytaj więcej: Wspomagane mieszkania treningowe jako wsparcie dorosłych osób z autyzmem w dążeniu do samodzielności

W ramach działań projektowych w Programie Erasmus+ 6 pracowników Fundacji SYNAPSIS uczestniczyło w 2. Międzynarodowej Konferencji Innowacyjnych Technologii dla Autyzmu (organizatorzy: Orange Foundation, Adapta Foundation, Autism Speaks i Pasteur Institute) w dniach 3-4 października 2014 roku.

Czytaj więcej: Kształcenie kadry Fundacji SYNAPSIS gwarantem wysokiej jakości oferty szkoleniowej oraz usług...

Czas realizacji projektu: 1.07.2014-31.12.2014

Fundacja SYNAPSIS rozpoczęła realizację projektu „Specjalistyczne poradnictwo szansą na poprawę sytuacji osób z autyzmem na terenie woj. mazowieckiego", współfinansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Projekt skierowany jest do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin, a także pracowników administracji publicznej i pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej: Specjalistyczne poradnictwo szansą na poprawę sytuacji osób z autyzmem na terenie woj. mazowieckiego