Odwiedza nas 483 gości oraz 0 użytkowników.

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt „Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu" w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest od 1.10.2014 do 31.01.2016 roku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" (SPOA) z Zielonej Góry. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin poprzez specjalistyczne poradnictwo (osobiste, telefoniczne i mailowe).

Poradnictwem w ramach projektu zostaną objęte zarówno osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodziny, jak i profesjonaliści, do których osoby te zgłaszają się po wsparcie: pracownicy pomocy społecznej, rehabilitacji, oświaty, służby zdrowia, a także organizacje pozarządowe. Projekt skierowany jest do osób z całej Polski, z terenów miejskich i wiejskich.

Planuje się włączenie osób z autyzmem i ich rodzin do współdecydowania o potrzebnych formach i zakresie pomocy m.in. podczas spotkań konsultacyjnych, konsultacje prowadzone poprzez forum internetowe na stronie http://www.autyzmwpolsce.pl/ i ankietę, która zostanie zamieszczona na stronie Fundacji. Działaniom tym będzie towarzyszyć opracowanie i druk ulotki informacyjnej dla osób pierwszego kontaktu z osobami z autyzmem (tj. pracowników DPS, OPS, PCPR, WCPR etc.), zawierającej pakiet informacyjny nt. potrzeb tej grupy osób. W projekcie zaplanowano również spotkania informacyjno-poradnicze dla rodziców osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Więcej informacji nt. poradnictwa świadczonego przez Ośrodek Informacyjno-Prawny Fundacji SYNAPSIS, godziny dyżurów telefonicznych oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie: http://synapsis.org.pl/co-robimy/nasze-placowki/osrodek-informacyjno-prawny/dzialania

Pobierz ANKIETĘ
Pobierz ULOTKĘ

***

Autism – specialist advisory against exclusion

SYNAPSIS Foundation has been implementing the project "Autism – specialist advisory against exclusion" under the Citizens for Democracy programme, financed by the EEA Funds. The project is carried out from 1 October 2014 to 31 January 2016 in partnership with The Autistic People Help Association "Together Forward" from Zielona Góra. Its main objective is to prevent social exclusion of people with autism and their families through specialized advisory (in person, by phone and via e-mail).

Advice and information services under the project will cover both people with autism spectrum disorders and their families, as well as professionals who are supposed to support them: social workers, rehabilitation staff, educators, health professionals and non-governmental organizations. The project is aimed at people from all over Poland, from urban and rural areas.

It is planned to involve people with autism and their families in the decision-making process concerning necessary forms and scope of assistance, e.g. during consultation meetings, consultations conducted via http://www.autyzmwpolsce.pl/ forum and a survey available on the Foundation website. Accompanying activities will include preparation and printing of information leaflet for professionals being in direct contact with people with autism (staff from DPS, OPS, PCPR, WCPR, etc.) containing information package focused on the needs of this group of people. There will also be information and advisory meetings held for parents of people with autism and Asperger syndrome within the project.

More information about advice and information services provided by the Legal and Information Centre run by the SYNAPSIS Foundation, working hours and contact details are available on: http://synapsis.org.pl/co-robimy/nasze-placowki/osrodek-informacyjno-prawny/dzialania

5 logotypów BATORY baner