Odwiedza nas 257 gości oraz 0 użytkowników.

W 2001 r. rozpoznano u mojego syna autyzm dziecięcy. W tym samym roku wystąpiłam do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie mi wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Mam przepracowane 20 lat i chorego syna. ZUS jednak odmówił przyznania mi tej emerytury.

Od chwili gdy ubiegała się Pani o wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad chorym dzieckiem nic się nie zmieniło i nic nie wskazuje na to, żeby obowiązujące przepisy zmieniono.

Zasady przyznawania wspominanej wyżej wcześniejszej emerytury zostały zmienione w 1998 r. O wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek mogą ubiegać się osoby opiekujące się dziećmi wymagającymi stałej opieki. Jednak, aby można było ubiegać się o to świadczenie muszą być spełnione, na dzień 31 grudnia 1998 r., określone warunki.

Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu, który nie może kontynuować zatrudnienia z powodu stanu zdrowia dziecka, wymagającego stałej opieki oraz pielęgnacji lub pomocy w czynnościach samoobsługowych. Wiek dziecka w tej sytuacji nie ma znaczenia. Ważne jest, aby jego niepełnosprawność istniała od urodzenia lub powstała przed ukończeniem przez nie 18 roku życia.

W przypadku opieki nad pełnoletnim dzieckiem, oczywiście chodzi tu o opiekę sprawowaną do 1998 r., musi ono legitymować się:

  • ówczesną I grupą inwalidzką, bez względu na przyczynę niepełnosprawności lub
  • ówczesną II grupą inwalidzką z powodu m.in. całkowitej dysfunkcji kończyn górnych lub dolnych, niedowładów oraz porażenia uniemożliwiającego samodzielne poruszanie się i kontrolowanie czynności fizjologicznych, uszkodzenie lub choroba centralnego układu nerwowego uniemożliwiające samodzielność w decyzjach lub czynnościach życia codziennego, inne choroby upośledzające w bardzo poważnym stopniu sprawność organizmu.

Jeżeli w tamtym okresie sprawowana była opieka nad dzieckiem niepełnoletnim wymagane jest zaświadczenie lekarskie o jego stanie zdrowia.

Prawo do wspominanej wcześniejszej emerytury mogą uzyskać:

  • kobiety, które do dnia 31 grudnia 1998 r. udowodnią co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy,
  • mężczyźni, którzy do dnia 31 grudnia 1998 r. udowodnią co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Wnioski o uzyskanie wcześniejszej emerytury można także składać obecnie, ale określone warunki musza być spełnione na koniec roku 1998 r.

Ważne jest także, aby ostatnim ubezpieczeniem społecznym, przed przejściem na emeryturę, było ubezpieczenie z tytułu umowy o pracę – oczywiście chodzi tu o to, by w roku 1998 osoba ta była zatrudniona. I co jest bardzo ważne należy udokumentować fakt, że przed końcem grudnia 1998 r. dana osoba zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad chorym dzieckiem.

Wśród dokumentów składanych do ZUS należy złożyć także zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (formularz ZUS N-9). Lekarz orzecznik ZUS ma prawo wezwać na badanie dziecko i sprawdzić czy rzeczywiście do 1998 r. było ono chore na tyle, że matka bądź ojciec mogą starać się o wcześniejszą emeryturę.

Podstawa prawna: art. 186 ust. 3 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 r. Nr 162 poz. 1118).