Odwiedza nas 443 gości oraz 0 użytkowników.

Informacje dla rodziców, którzy chcieliby starać się o utworzenie oddziału integracyjnego:

  1. Na początku warto zebrać grupę rodziców zainteresowanych utworzeniem oddziału integracyjnego i w dalszych rozmowach występować już razem.
  2. Następnie należałoby skontaktować się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i nawiązać z nią współpracę oraz ustalić: - która szkoła może być zainteresowana utworzeniem oddziału integracyjnego (powody, dla których dyrekcja szkoły może chcieć utworzyć takie oddziały mogą być różne: otwartość na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niż demograficzny i zbyt mała ilość dzieci zgłaszanych do szkoły - co może skutkować zwolnieniami nauczycieli).
  3. Być może w poradni znajdzie się osoba, która będzie mogła wspierać rodziców w staraniach o utworzenie klasy integracyjnej. Warto kontaktować się z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa, tel. 0-22 825-44-51 do 53) - tu można uzyskać dalsze przydatne informacje.
  4. Następny krok to skontaktowanie się ze szkołą, w której mogłaby być utworzona klasa integracyjna (warto robić to we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną).
  5. Można także zwrócić się do Wydziału Edukacji/Oświaty w Urzędzie Miasta/Gminy z wnioskiem o utworzenie klasy integracyjnej, w szkole prowadzonej przez gminę.

Zadania szkoły:

  1. Odpowiednia ilość uczniów (od 3 do 5) powinna uzyskać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem do uczęszczania do szkoły/oddziału integracyjnego (orzeczenia wydają Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, a w przypadku uczniów z autyzmem Poradnie wskazane przez Kuratorium Oświaty - w każdym powiecie powinna być taka Poradnia).
  2. Rada pedagogiczna w danej szkole powinna podjąć uchwałę o utworzeniu klasy integracyjnej.
  3. Szkoła powinna postarać się o pisemną zgodę rodziców dot. utworzenia klasy integracyjnej.
  4. Szkoła powinna wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o utworzenie klasy integracyjnej.

Ponadto warto wiedzieć:

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty - Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (Uwaga: jest tu mowa o szkołach, a nie oddziałach; ponadto dotyczy to szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, oraz przedszkoli każdego typu, których prowadzenie należy do zadań gminy).

Szkoła integracyjna czy oddział integracyjny nie powstanie z dnia na dzień. Starając się o utworzenie oddziału integracyjnego należy pamiętać, że odpowiednio wcześniej muszą być zabezpieczone pieniądze na jego funkcjonowanie, np. starając się o utworzenie oddziału od września należałoby już wiosną mieć wstępną decyzję o jego utworzeniu.