Odwiedza nas 461 gości oraz 0 użytkowników.

Zrezygnowałam z pracy na rzecz opieki nad moim kilkuletnim autystycznym synem. Jednak wciąż zadaję sobie pytanie co z moją emeryturą? Jak mam o nią zadbać? Jakie funkcjonują rozwiązania dotyczące odprowadzania składek?

W sytuacji gdy rodzic rezygnuje z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem składki mogą być odprowadzane:

  • przy okazji pobierania świadczenia pielęgnacyjnego,
  • z tytułu opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny,
  • dobrowolnie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

1. Jeżeli osoba zrezygnowała z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem i spełnia dodatkowe wymagania może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. W tej sytuacji instytucja, która wypłaca to świadczenie (tj. ośrodek pomocy społecznej lub urząd gminy), powinna także opłacać składki emerytalne i rentowe. Jednak nie zawsze instytucje te chcą opłacać składki emerytalne i rentowe twierdząc, że można być zgłoszonym do ubezpieczenia przez pracującego małżonka. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego (tj. 520,00 zł).

2. Osoba, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny może mieć opłacane składki emerytalne i rentowe przez ośrodek pomocy społecznej. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku w ośrodku pomocy społecznej. Jednak w tej sytuacji dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się chorym nie może przekroczyć 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 150% x 456,00 zł = 684.00 zł). Składki są opłacane o ile osoba ta nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z innego tytułu lub nie otrzymuje renty lub emerytury. Składki te są opłacane także za osoby, które przebywają na urlopie bezpłatnym w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

W tym wypadku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie stosowanego w pomocy społecznej (tj. 456,00 zł).

Uwaga: składka ta nie jest opłacana w przypadku osoby, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia:

  • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat,
  • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

3. Zgodnie z art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym przysługuje m.in.: osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy,

Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym składa się w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym wypadku należy wypełnić formularz ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej".

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2012 r. wyniosło 3 689,81 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: październik, listopad, grudzień 2012 r. wynosi miesięcznie nie mniej, niż 332,08 zł

Opłata dodatkowa

Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby, które nie były ubezpieczone:

  • w okresie od 3 miesięcy do roku od wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 737,96 zł
  • w okresie powyżej 1 roku do 2 lat w wysokości 1 844,91 zł
  • w okresie powyżej 2 lat do 5 lat w wysokości 3 689,81 zł
  • w okresie powyżej 5 lat do 10 lat w wysokości 5534,72 zł
  • w okresie powyżej 10 lat w wysokości 7379,62 zł

Podstawa prawna: ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), ustawa z dn. 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).