Odwiedza nas 270 gości oraz 0 użytkowników.

Czy osoba pobierająca rentę socjalną traci ją, jeżeli podejmie pracę?

Osoba pobierająca rentę socjalną może pracować nie tracąc do niej prawa, jeżeli jej miesięczne przychody nie przekraczają 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, (tj. od lipca 2012r. do września 2012r. zarobki te nie mogą przekroczyć 2457,20 zł).

Aktualne informacje o kwotach przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany kwartał kalendarzowy można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego-www.stat.gov.pl

Jako przychód są liczone także pobrane kwoty:

  • zasiłku chorobowego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku opiekuńczego,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
  • świadczenia rehabilitacyjne i wyrównawczego,
  • dodatku wyrównawczego

Podstawa prawna: art. 10 ust. 9 ustawa z dnia. 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. 2003 Nr 135,poz. 1268 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 2003r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz. U. z 2003r., Nr 170, poz. 1656).