Odwiedza nas 231 gości oraz 0 użytkowników.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • jeśli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest:

 • dom pomocy społecznej,
 • placówka opiekuńczo - wychowawcza,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • areszt śledczy,
 • zakład karny,
 • zakład opiekuńczo – leczniczy,
 • zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy,
 • szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na wniosek:

 • rodziców,
 • opiekuna faktycznego dziecka,
 • opiekuna prawnego dziecka,
 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka,
 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

O niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony (np. na okres jednego roku).

Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego ustala i wypłaca gmina (urząd gminy/miasta) lub ośrodek pomocy społecznej.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255 z pózn. zm); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2011 r. Nr 298 poz. 1769); ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz.1456)