Odwiedza nas 206 gości oraz 0 użytkowników.

Ubiegam się w Ośrodku Pomocy Społecznej o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mojego autystycznego dziecka. Czy powinnam otrzymać decyzję o odmowie przyznania tej pomocy?

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej na piśmie. Jedynie w sytuacji ubiegania się o wsparcie w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, uzyskania biletu kredytowego nie są wydawane decyzje na piśmie. Tym samym oznacza to, że przyznanie bądź nie specjalistycznych usług opiekuńczych musi być określone w formie decyzji administracyjnej (na piśmie).

Ponadto należy pamiętać o obowiązywaniu ogólnej zasady kodeksu postępowania administracyjnego –zasady pisemności zawartej w art.14, na jej podstawie organ administracji powinien załatwić sprawy w formie pisemnej, a pisemność postępowania odnosi się do wszystkich czynności dokonywanych w jego toku, nie tylko do czynności kończących to postępowanie.

Jeżeli wydłuża się termin wydania decyzji (jest na to czas do miesiąca) Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) powinien zawiadomić o tym na piśmie osobę składającą podanie o pomoc. Jednocześnie w piśmie tym powinna być określona przyczyna zwłoki (nawet gdy jest on niezależny od OPS) oraz nowy termin rozpatrzenia sprawy – wydania decyzji. Obowiązek taki nakłada na Ośrodek Pomocy Społecznej art. 36 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. § 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu."

W sytuacji, gdy OPS nie wydaje decyzji w terminie i nie powiadamia nas o przyczynach tej zwłoki przysługuje złożenie zażalenia na tryb jego postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) – art. 37 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. „Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa."

Kolegium w takiej sytuacji wyznacza dla OPS dodatkowy termin załatwienia sprawy. Może także zarządzić wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie.