Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

Czy moje niepełnosprawne dziecko (syn jest chory na autyzm) ma prawo do dodatkowych zajęć w szkole?

Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określa, że uczniowie niepełnosprawni mają mieć umożliwione realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz korzystanie z zajęć rewalidacyjnych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym).

W statucie każdej szkoły muszą być określone zasady organizowania zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych. Ponadto w statucie powinny także znaleźć się zapisy dot. form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Rodzice dziecka mają prawo wglądu do statutu szkoły.

Zgodnie z zapisami w § 4 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1490) szkoły ogólnodostępne oraz integracyjne lub z oddziałami integracyjnymi zapewniają dzieciom niepełnosprawnym m.in. zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487) określa, że publiczne przedszkola, szkoły oraz m.in. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze organizują i udzielają uczniom bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta jest udzielana na wniosek m.in.: rodziców, nauczyciela, pedagoga, psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej. W ramach tej pomocy w przedszkolach i szkołach są organizowane zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne (dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla uczniów z zaburzeniami mowy) oraz inne o charakterze terapeutycznym. Ponadto w szkołach organizowane są także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Udział dziecka w tych zajęciach wymaga zgody rodziców, a dyrektor przedszkola, szkoły decyduje o objęciu nimi dziecka.