Odwiedza nas 173 gości oraz 0 użytkowników.

Czy osobom z autyzmem przysługują świadczenia takie jak osobom z zaburzeniami psychicznymi?

Autyzm dziecięcy (F 84.0) należy do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych i jako taki został wyodrębniony spośród innych form zaburzeń rozwoju i zaburzeń psychicznych (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10); rozdział V: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania; grupa F84 - całościowe zaburzenia rozwojowe. Dla porównania upośledzenie umysłowe zostało sklasyfikowane w ICD-10 w grupie F70.).

Obowiązująca w Polsce ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) nakłada na instytucje do tego powołane obowiązek zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ustawa o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy także osób z autyzmem. W art. 3, ust. 3 czytamy, że ustawa odnosi się także do: osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym (art. 3, ust. 1, pkt. c). Jednostki organizacyjne i inne podmioty działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej mają obowiązek organizowania, w porozumieniu z zakładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej, oparcia społecznego dla osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Oparcie to polega na m.in. podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia, udzielaniu świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej (m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Natomiast ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593) stanowi, że do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18, ust. 1). Zapis ten został rozwinięty w akcie wykonawczym do ustawy – rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598).