Odwiedza nas 296 gości oraz 0 użytkowników.

Czy mogę zrezygnować ze szczepień obowiązkowych mojego dziecka? Jakie konsekwencje mogę ponieść?

Prawo nakłada na osoby przebywające na terenie Polski obowiązkowe poddawanie się określonym szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym zgodnie z kalendarzem szczepień. Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 r. Nr 234 poz.1570) określa, że w przypadku osoby małoletniej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku spoczywa na osobie, która sprawuje nad nią prawną lub faktyczną opiekę.

Lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny lub pediatra sprawujący nad dzieckiem podstawową opiekę zdrowotną ma obowiązek powiadamiania rodziców, opiekunów dziecka o konieczności wykonania szczepień obowiązkowych.

W przypadku uchylania się od poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym świadczeniodawca przechowujący karty uodpornienia zawiadamia pisemnie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (Sanepid). W takim wypadku można złożyć, jako rodzic i opiekun prawny dziecka, oświadczenie dot. niewyrażenia zgody na poddanie dziecka szczepieniom obowiązkowym. Można oprzeć się na zapisach Karty Praw Pacjenta oraz art. 19 ust. 1. pkt 3. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112 poz. 654), który mówi, iż pacjent ma prawo do „wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji". W tym wypadku cała odpowiedzialność za skutki niezaszczepienia dziecka spada na jego rodziców, opiekunów prawnych.

Lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne dot. poddania dziecka szczepieniom w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań przesuwa się termin szczepienia do chwili ich ustąpienia, co odnotowuje w karcie uodpornienia i w książeczce szczepień. Stwierdzenie przez lekarza stałych przeciwwskazań do szczepienia ochronnego wymaga potwierdzenia przez lekarza specjalistę i odnotowania w karcie uodpornienia oraz w książeczce szczepień.

Szczepienia ochronne wykonują lekarze, felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 r. Nr 234 poz. 1570) osoba, która nie stosuje się do obowiązków dot. szczepień ochronnych podlega grzywnie. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna: ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 r. Nr 234 poz. 1570), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2011 r. Nr 182 poz. 1086).