Odwiedza nas 197 gości oraz 0 użytkowników.

Dokładne brzmienie ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.56.458)

art. 14 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: „1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat."

Jednak niniejszy przepis wchodzi w życie w 2014.09.01 !!!

Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 2004.256.2572) w obowiązującym brzmieniu stanowi, art. 14 pkt 1a. „W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat."

Tym samym w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Decyzja powyższa ma charakter decyzji administracyjnej. Odroczenie obowiązku szkolnego może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanych rodziców dziecka. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje rodzicom prawo odwołania do właściwego kuratora oświaty.

Należy ponadto podkreślić, że odroczenie obowiązku szkolnego nie jest jednorazowe i może zostać po roku ponowione, jeżeli dziecko nadal nie będzie posiadało psychofizycznej gotowości do podjęcia nauki szkolnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Warto wiedzieć, że w przypadku dziecka z autyzmem, które ma odroczony obowiązek szkolny wskazane jest uczęszczanie przez niego do przedszkola. Rodzice mogą się tego domagać, gdyż w domu dziecko nigdy nie osiągnie dojrzałości szkolnej. W przypadku dzieci z autyzmem jest to bardzo ważne, by mogły one uczyć się kontaktów społecznych i przebywać z innymi dziećmi