Odwiedza nas 169 gości oraz 0 użytkowników.

logo Autism Europe

Autism - Europe
Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003
Dokument powstał przy wsparciu Komisji Europejskiej, D.G.EMPL.
Poniższe treści nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.
PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWODAWSTWO


Prawodawstwo na międzynarodowym i narodowym poziomie chroniące prawa osób niepełnosprawnych w przypadku dyskryminacji dostarcza zapisów, w których Zasady Dobrej Praktyki stają się normą, a nie wyjątkiem.


ONZ


Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) 


Zapisy Deklaracji nie są prawnym zobowiązaniem, a raczej deklaracją woli państw-członków Narodów Zjednoczonych.

(...) Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Deklarację Praw Człowieka jako wspólny cel dla wszystkich ludów i narodów, aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa, zachowując stale w pamięci niniejszą Deklarację, dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do coraz pełniejszego poszanowania tych praw i wolności, i aby zapewniły poprzez stopniowe kroki o zasięgu i międzynarodowym ich powszechne i skuteczne uznanie i poszanowanie, zarówno wśród ludów samych państw członkowskich, jak i wśród ludów terytoriów pod ich jurysdykcją (...)

Artykuł 1

“Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach (...)”

 

Artykuł 7


Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej.

Wszyscy są uprawnieni do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek podżeganiem do takiej dyskryminacji.

 

Deklaracja praw osób upośledzonych umysłowo (1971)

Deklaracja praw osób upośledzonych (1975)

Zasady ochrony osób z upośledzeniem umysłowym i poprawy opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii (1991)

 

Standardy wyrównywania szans osób niepełnosprawnych (1993)


Zasada 1 – dostępność, zasada 6 – edukacja, zasada 7 – zatrudnienie, zasada 18 – uczestnictwo organizacji osób niepełnosprawnych

 

 

Deklaracja z Salamanki – deklaracja i zarys działań w zakresie edukacji specjalnej (UNESCO, 1994)

Międzynarodowy Plan Działań w zakresie starzenia się przyjęty przez Drugie Światowe Zgromadzenie ds. Starzenia się, Madryt 2002

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA

Traktat o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht, 1992)

 

Tytuł I, artykuł 6 prawa człowieka

1. Unia opiera się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego, które są wspólne dla Państw Członkowskich.

2. Unia szanuje prawa podstawowe zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 roku, oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla Państw Członkowskich, jako zasady ogólne prawa wspólnotowego.

 

 

 

Traktat Rzymski ustanawiający Wspólnotę Europejską (1957)

Cześć I, Zasady, art. 13

Zasada o niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

 

Instytucje Europejskie

“(...) mogą podjąć odpowiednie działania w celu zwalczania dyskryminacji na tle płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, wieku i orientacji seksualnej (...)”

 

 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2000)

Rozdział III, art. 21: niedyskryminacja

Rozdział III, art. 25: prawa osób starszych

Rozdział III, art. 26: integracja osób upośledzonych

 

 

Strategia Niepełnosprawności UE

Dyrektywa Rady UE ustanawiająca ogólne zasady równego traktowania w miejscu pracy (2000)

Komunikat Komisji “W stronę Europy Bez Granic dla Osób Upośledzonych” (2000)

Opinia Komitetu Społecznego- Ekonomicznego na temat integracji osób upośledzonych ze społeczeństwem (2002)

Rezolucja Rady na temat włączania dzieci i młodych osób niepełnosprawnych w system edukacji (1990)

Rezolucja Rady na temat równych możliwości dla niepełnosprawnych uczniów i studentów w szkolnictwie i systemie szkoleń (2003)

 

 


RADA EUROPY

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950)


Część I, art. 14 – zakaz dyskryminacji

“Korzystanie z praw i wolności zawarte w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.”

 


Europejska Karta Społeczna (1961, zrewidowana w 1996)

Część II, art. 15

Prawo osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej


W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej, Umawiające się Strony zobowiązują się:

  • podjąć konieczne środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym ułatwień szkoleniowych, w tym, jeżeli to konieczne, utworzenie wyspecjalizowanych instytucji publicznych lub prywatnych;
  • podjąć odpowiednie środki w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych, takie jak wyspecjalizowane służby pośrednictwa pracy, ułatwianie podejmowania pracy chronionej oraz środki dla zachęcania pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  • Promować pełną, społeczną integrację i uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych w szczególności przez takie środki jak: pomoc techniczna, która ma na celu pokonanie barier związanych z komunikacją

i przemieszczaniem się i która umożliwi swobodny dostęp do środków transportu, budynków mieszkalnych, aktywności kulturalnych, rozrywek (...)”

Rekomendacja nr 6 Komitetu Ministrów Rady Europy na temat spójnej polityki w stosunku do osób niepełnosprawnych (1992)

Deklaracja Ministrów z Malagi “Zbliżanie się do pełnego uczestnictwa obywatelskiego” (2003)

Europejski Plan Działań pełnej integracji osób niepełnosprawnych

 

 

AUTISM - EUROPE

Karta Praw Osób z Autyzmem (1992) przyjęta jako pisemna deklaracja przez Parlament Europejski w 1996 roku.

 

Zasady dobrej praktyki

Ponadto zagadnienia niepełnosprawności i praw człowieka są przedmiotem działania jednostek, bądź elementem następujących dokumentów:

Deklaracja z Madrytu UE (2003)

Europejska Komisja ds. zatrudnienia i spraw społecznych – zagadnienia niepełnosprawności (Strategia Niepełnosprawności UE, Europejski Dzień Osób Niepełnosprawnych, Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003, możliwości znalezienia funduszy)

Europejska Komisja ds. zatrudnienia i spraw społecznych – zagadnienia praw człowieka (zwalczanie dyskryminacji, promowanie dialogu z organizacjami Społeczeństwa Obywatelskiego, promowanie zapisów Karty Praw Podstawowych UE i wprowadzanie ich w życie)

Grupa ds. niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim

Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) – organizacja parasolowa reprezentująca ponad 37 milionów osób niepełnosprawnych w Europie. Jego misja jest zapewnianie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do podstawowych praw człowieka poprzez ich aktywne zaangażowanie w tworzenie polityki w tym zakresie i jej implementację przez członków UE.

 

Platforma Społeczna

Platforma europejskich społecznych organizacji pozarządowych jest stowarzyszeniem blisko 40 NGOs, federacji i sieci, które wspólnie pracują na rzecz stworzenia społeczeństwa otwartego na problemy osób niepełnosprawnych                    i promowania wymiarów społecznych UE. Platforma Społeczna reprezentuje swoich członków wobec instytucji UE.

Komisja Praw Osób Niepełnosprawnych (DCR) – Wielka Brytania

Komisja jest niezależnym ciałem założonym przez rząd Wielkiej Brytanii, aby pomagać w eliminacji dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych oraz promować równość szans.

Program monitoringu akcesji do UE (EUMAP) Instytutu Społeczeństwa Otwartego nadzorującego przestrzeganie prawa, a w szczególności praw człowieka w Europie.

System Informacji i Dokumentacji Praw Człowieka (HURIDOCS)

Międzynarodowa siec skupiająca organizacje zajmujące się prawami człowieka. Celem HURIDOCS jest zwiększanie dostępu do i upowszechnianie informacji o prawach człowieka bardziej efektywnie stosując odpowiednie metody i techniki zarządzania informacją.