Odwiedza nas 308 gości oraz 0 użytkowników.

Wprowadzenie
Porozumienie Autyzm - Polska, skupiające przeszło 40 organizacji pozarządowych, 23 lutego 1998 roku podpisało Deklarację Programową. Po 6 latach działania organizacje pozarządowe, nienastawione na osiąganie zysku, działające na rzecz osób z autyzmem, stoją przed wielkim wyzwaniem, jakim jest określenie przyszłego kształtu Porozumienia Autyzm-Polska.

Stosunkowo nowym podejściem do prowadzenia przez nas efektywnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji osób z autyzmem w skali kraju, jest budowanie federacji branżowej. Federacje, czyli związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, dają swoim członkom poczucie przynależności i bycia reprezentowanym w ważnych kwestiach przez demokratycznie wybranych przedstawicieli, możliwość podwyższania standardów działania oraz podejmowania wspólnie ważnych inicjatyw na rzecz swoich podopiecznych. Pierwszy raz ideę zasygnalizowali Anna Rajner i Michał Wroniszewski w rozdziale Razem czy osobno? w publikacji Skutecznie i profesjonalnie, wydanej przez Fundację SYNAPSIS (2002).

Niniejsza publikacja, powstała w ramach Programu Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego. Z założenia ma być pomocna w procesie podejmowania decyzji dotyczących charakteru i przyszłego kształtu Porozumienia Autyzm-Polska.

Teksty i dokumenty wskazują jedynie różne aspekty procesu federalizacji. Poświęcone są one doświadczeniom polskich, portugalskich i europejskich organizacji działających na rzecz osób z autyzmem oraz doświadczeniom organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i problematyką społeczną. Zaprezentowane modele oraz przykład statutu działającej Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA i propozycji regulaminu Porozumienia Autyzm-Polska stanowić mogą materiał wyjściowy do dyskusji nad oczekiwaniami organizacji naszego środowiska, jego własnymi propozycjami i gotowością do współdziałania.

Wierzymy, że niezależnie od różnych potrzeb organizacji i sposobów ich zaspakajania prezentowane teksty będą DLA NAS źródłem inspiracji.

Karolina Cyran-Juraszek
Olga Frączak