Odwiedza nas 219 gości oraz 0 użytkowników.

Ze Wstępu:

„Fundacja SYNAPSIS w ramach projektu „Implementacja skutecznych europejskich systemów funkcjonowania ekonomii społecznej w zakresie wprowadzania osób z autyzmem na polski rynek pracy" (projekt PO KL, działanie7.4) opracowała Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z Zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących z autyzmem.

Jest to Model innowacyjny w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń w Polsce, którego przydatność i skuteczność była testowana w ramach projektu.

Program adresowany jest do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które prezentują stosunkowo wysoki stopień przystosowania społecznego. Głównymi odbiorcami są zatem osoby z diagnozą zespołu Aspergera i wysokofunkcjonujace osoby z autyzmem. (...)

W Modelu przedstawiony jest również kontekst formalno-prawny i ekonomiczny podejmowanych działań, aktualny na 30 czerwca 2012 r., co daje podstawy każdej organizacji pozarządowej do przeanalizowania aktualnej, własnej sytuacji i wszystkich aspektów, związanych z podejmowaniem takich nowatorskich działań. (...)

W Modelu zawarto szereg materiałów opracowanych specjalnie dla przedstawicieli otoczenia osób ze spektrum autyzmu, czyli dla osób uczestniczących w planowaniu przyszłości młodzieży lub dorosłych z zespołem Aspergera, np. dla doradców ds. zatrudnienia lub nauczycieli przygotowujących ich do samodzielności w dorosłym życiu, a także – co jest bardzo ważne i niezbędne z punktu widzenia aktywizacji zawodowej tej grupy osób – dla potencjalnych pracodawców i stażodawców. (...)

Program został zaplanowanych jako roczny cykl wsparcia w dziedzinie funkcjonowania społecznego, szkoleń zawodowych z zakresu IT i prac biurowych, zakończonych stażami u pracodawców oraz doradztwa zawodowego i poradnictwa prawnego. Wszechstronne wsparcie pozwala przygotować uczestników Programu do poszukiwania zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy.

Każdy z beneficjentów otrzymuje na koniec wypracowany wspólnie z doradcą ds. zatrudnienia Plan Rozwoju Zawodowego – dzięki zawartym w nim wskazówkom uczestnicy Programu wiedzą, jakie dalsze kroki powinni podjąć, aby zwiększyć szanse na rynku pracy. (...)

Prezentowany Model może być również przedmiotem rozmów z jednostkami samorządu terytorialnego pod kątem polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych i podejmowania wspólnych programów na rzecz pozytywnej zmiany społecznej w tej dziedzinie."