Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu | 1.10.2014 – 31.01.2016

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt „Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest od 1.10.2014 do 31.01.2016 roku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” (SPOA) z Zielonej Góry. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin poprzez specjalistyczne poradnictwo (osobiste, telefoniczne i mailowe).

Poradnictwem w ramach projektu zostaną objęte zarówno osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodziny, jak i profesjonaliści, do których osoby te zgłaszają się po wsparcie: pracownicy pomocy społecznej, rehabilitacji, oświaty, służby zdrowia, a także organizacje pozarządowe. Projekt skierowany jest do osób z całej Polski, z terenów miejskich i wiejskich.

Planuje się włączenie osób z autyzmem i ich rodzin do współdecydowania o potrzebnych formach i zakresie pomocy m.in. podczas spotkań konsultacyjnych, konsultacje prowadzone poprzez forum internetowe na stronie http://www.autyzmwpolsce.pl/ i ankietę, która zostanie zamieszczona na stronie Fundacji. Działaniom tym będzie towarzyszyć opracowanie i druk ulotki informacyjnej dla osób pierwszego kontaktu z osobami z autyzmem (tj. pracowników DPS, OPS, PCPR, WCPR etc.), zawierającej pakiet informacyjny nt. potrzeb tej grupy osób. W projekcie zaplanowano również spotkania informacyjno-poradnicze dla rodziców osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Pobierz ANKIETĘ
Pobierz ULOTKĘ

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019