„Azymut-Samodzielność” | 1.04.2018 – 31.01.2020

Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17 o nazwie: „Azymut-Samodzielność” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. – 31 stycznia 2020 r.

Projekt jest realizowany poprzez Lidera – Województwo Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu:

  • Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
  • Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
  • Fundację SYNAPSIS.

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina), w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych, które, zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.

Projekt skierowany jest do:

  1. gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach;
  1. beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.:
  • osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),
  • kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy.

W ramach projektu zakłada się wypracowanie modelowego rozwiązania/standardu mieszkalnictwa wspomaganego, skierowanego do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości ww. osób, który następnie zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Wysokość dofinansowania wszystkich czterech podmiotów: 10 175 941, 60 zł

Administratorem danych osobowych w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019