Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z autyzmem oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej – wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności | 01.02.2018 – 31.01.2019

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt: „Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z autyzmem oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej – wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności” od 1 lutego 2018 r. do końca stycznia 2019 r., który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Projekt będzie realizowany na terenie Przedszkola SYNAPSIS, mieszczącego się przy ul. Siemińskiego 21 w Warszawie.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (osoby z autyzmem- OzA).Celami szczegółowymi są poprawa funkcjonowania dzieci z autyzmem i zwiększenie ich samodzielności poprzez realizację wysokospecjalistycznych programów edukacyjno-terapeutycznych. W ramach realizacji projektu zamierzamy osiągnąć następujące efekty u 17 dzieci objętych wsparciem:

  1. poprawić umiejętności komunikowania się
  2. poprawić funkcjonowanie w zakresie umiejętności samoobsługi
  3. wesprzeć rozwój sensomotoryczny
  4. wesprzeć umiejętności samodzielnego uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych
  5. rozwinąć umiejętności niezbędne do adekwatnego funkcjonowania w sytuacjach życia codziennego.

W ramach projektu przewidywane są następujące zajęcia dla dzieci:

  1. zajęcia z zakresu arteterapii
  2. zajęć usprawniające komunikowanie się dla dzieci z autyzmem „Komunikuję się i mówię”
  3. zajęć z zakresu stymulacji polisensorycznej dla dzieci z autyzmem
  4. zajęcia z zakresu terapii ręki
  5. dodatkowo będzie zapewniona opieka psychologa.

Projekt przewiduje również rozbudowę placu zabaw poprzez zbudowanie ścieżki polisensorycznej polegającej na postawieniu naturalnych instrumentów muzycznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 238 850 zł zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej ma wartość 191 080 zł.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019