Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

Projekt zakłada pomoc dorosłym osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności.

Podczas 4 i 9 dniowych turnusów do 30.10.2019 roku  w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze, uczestnicy wezmą udział w:

 • zajęciach/ warsztatach grupowych dot. komunikacji, arteterapii itp.
 • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina, muzeum, kawiarni
 • treningach aktywnej integracji
 • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością

W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane 44 turnusy (22 turnusy – 9 dniowe, 22 turnusy – 4 dniowe) oraz 2 turnusy dla samotnych matek z dziećmi.

W ramach turnusów dla samotnych matek odbędą się następujące treningi:

 • warsztaty interpersonalne
 • warsztaty rozwoju osobistego
 • treningi aktywnej integracji
 • treningi zarządzania finansami
 • alternatywne formy spędzania wolnego czasu z dziećmi
 • trening aktywności decyzyjnej
 • zachęcanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym

Projekt realizowany jest w partnerstwie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który odpowiada za promocję projektu, rekrutację samotnych matek na dwa turnusy, organizację wyjść w przestrzeń publiczną.

Czas trwania projektu: 1.11.2017 r. – 30.10.2019 r.

Dane kontaktowe:

Koordynator – Magda Włodarczyk m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”

 

W celu zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w projekcie, Fundacja jest gotowa do prowadzenia turnusów zbliżonych do prowadzonych w trakcie projektu i o podobnej jakości, przez co najmniej 24 miesiące po jego zakończeniu, tj. do końca października 2021 roku.

Fundacja proponuje osobom z województwa mazowieckiego udział w następujących rodzajach turnusów:

Maksymalna liczba uczestników podczas turnusu – 6 osób.

Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy k.gebska@synapsis.org.pl.

 • 9-dniowych turnusach w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu. Turnusy odbywać się będą w Wilczej Górze pod Warszawą (województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola, ul. Jasna 36 A). Dotychczas Fundacji nie udało się pozyskać środków na ten cel i turnusy są pełnopłatne. Warunki organizacyjne, w szczególności terminy turnusów zależne będą od liczby i terminów zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników podczas turnusu – 6 osób, minimalna liczba uczestników – 5 osób. Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować pod adres fundacja@synapsis.org.pl.
 • 8-dniowych turnusach dla samotnych matek wychowujących dzieci, w szczególności dzieci z niepełnosprawnością. Turnusy odbywać się będą w Wilczej Górze pod Warszawą (województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola, ul. Jasna 36 A). Dotychczas Fundacji nie udało się pozyskać środków na ten cel i turnusy są pełnopłatne. Warunki organizacyjne, w szczególności terminy turnusów zależne będą od liczby i terminów zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników podczas turnusu – 6 osób, minimalna liczba uczestników – 5 osób. Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować pod adres fundacja@synapsis.org.pl.

Ponadto Fundacja proponuje udział w 3-miesięcznych turnusach osobom z Warszawy, z orzeczoną niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu w Mieszkaniu Chronionym Treningowym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej. Do końca listopada 2021 r. turnusy odbywać się będą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu m. st. Warszawy „Pod własnym dachem”, na warunkach organizacyjnych i finansowych właściwych dla projektu – szczegółowe dane na stronie https://synapsis.org.pl/project/pod-wlasnym-dachem/. Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować pod adres k.paluch@synapsis.org.pl.

 

 

 

 

 

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019