Multimedialny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Fundacja SYNAPSIS, w partnerstwie z Neuro Device Group S.A. oraz Media Bridge Sp. z o.o., w lutym 2017 r. rozpoczęła realizację projektu  pt. „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu„.

Celem Projektu jest opracowanie unikalnego w skali światowej urządzenia oraz metody służącej do prowadzenia zobiektywizowanej diagnozy funkcjonalnej i oceny efektywności terapii dzieci z autyzmem.

Będzie to pierwszy na świecie, system automatycznie diagnozujący choroby związane ze spektrum autyzmu (ASD) – choroby (uznanej przez ONZ za czwarte w kolejności wyzwanie dla medycyny), która dotyka 1% populacji dzieci urodzonych w krajach wysoko rozwiniętych. Czynnikami znacznie utrudniającymi i wydłużającymi proces diagnozy jest fakt, iż pacjenci z ASD nie potrafią komunikować werbalnie swoich emocji, odpowiedzi, czy wchodzić w relacje z terapeutą, co znacząco utrudnia i wydłuża proces diagnozy. Proponowana metoda będzie opierać się na połączeniu technologii umożliwiających z jednej strony obiektywizację diagnozy funkcjonalnej (poprzez pomiar i ewaluację reakcji psychofizjologicznych przez nieinwazyjne urządzenia pomiarowe), z drugiej zaś wzmocnienie efektów terapii poprzez stymulację mózgu w trakcie ćwiczeń.

Projekt zakłada wykorzystanie Technologii Eye Trackingu (czyli śledzenia ruchów gałek ocznych), Technologii GSR (reakcji skórno-galwanicznej) oraz Technologii tDCS (stymulacji mózgu prądem stałym). Projekt wymaga przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na zoptymalizowanie planowanych funkcjonalności diagnostycznych systemu.

Rezultatem działań projektowych będzie platforma diagnostyczna do planowania, projektowania i wykonywania badania dzieci autystycznych, obejmująca zestaw specjalistycznych urządzeń pomiarowych wraz z dedykowanym oprogramowaniem i bazą danych normatywnych.

Wdrożenie rozwiązania w codziennej pracy ośrodków terapii osób cierpiących na ASD przyczyni się do istotnego zwiększenia efektywności prowadzonych procesów diagnostyczno-terapeutycznoedukacyjnych, w tym umożliwi zwiększenie dostępności usług diagnostycznych dla wszystkich potrzebujących (obecnie wiele dzieci jest odsyłanych, ze względu na brak specjalistów).

Wartość projektu: 3 836 637 pln
Dofinansowanie; 2 431 874,01 pln
Raport podsumowujący badania (wersja elektroniczna) jest dostępny na stronie projektu.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019