Train the Trainers- Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) | 01.10.2016 – 30.09.2018

Fundacja SYNAPSIS, w partnerstwie ze stowarzyszeniem Latvijas Autisma Apvienība z Łotwy oraz AS Mentoring Ltd ze Zjednoczonego Królestwa, realizuje projekt „Train the Trainers- Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych.

Termin realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018 r.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji w zakresie edukacji profesjonalistów pracujących / współpracujących z osobami z autyzmem i stworzenie innowacyjnych programów szkoleniowych dla kadr. Projekt powstał w związku z niedostatecznym dostępem do kształcenia ustawicznego dla dorosłych z ASD w wielu krajach Europy.
Sytuacja w krajach postkomunistycznych jest szczególnie trudna ze względu na istniejące luki dot. kształcenia umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, co powoduje wykluczenie osób z autyzmem z życia społecznego i zawodowego. Brak programów edukacji i włączania społecznego dorosłych z ASD jest bezpośrednio powiązany z brakiem programów kształcenia kadr przez szkoły wyższe w zakresie przygotowania do pracy z osobami dorosłymi z ASD. Uczenie dorosłych osób z ASD jest jedną z najbardziej zaniedbanych dziedzin, gdyż osoby te nie są w stanie korzystać z ogólnodostępnych form kształcenia, a potrzebują dostosowania trybu i zakresu szkoleń do swoich potrzeb i możliwości.

Cele szczegółowe projektu to:
– wypracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk dot. treningu praktycznych umiejętności wśród profesjonalistów w zakresie przygotowania do pracy i życia społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD);
– opracowanie systemu uczenia samodzielności ułatwiającego włączenie społeczne i zawodowe osób z ASD.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób pracujących/chcących pracować z osobami z ASD: psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej, terapeutów, lekarzy, doradców zawodowych, kadry ośrodków integracji społecznej i zawodowej, pracowników sektora edukacji etc.

Efektem projektu będzie wspólne opracowanie 3 programów szkoleniowych dla profesjonalistów:
1. Program podstawowy dot. kształcenia kadr profesjonalistów do pracy z osobami z ASD.
2. Program szkolenia zaawansowanego dot. pracy z osobami wysoko funkcjonującymi (HFA) pod kątem uczenia ich samodzielności i zdobywania ogólnych kompetencji potrzebnych w pracy zawodowej i aktywności społecznej.
3. Program szkolenia zaawansowanego dot. pracy z osobami nisko funkcjonującymi (LFA) pod kątem uczenia ich samodzielności i zdobywania ogólnych kompetencji potrzebnych w pracy zawodowej oraz przy zwiększaniu stopnia samodzielności.

W celu wybrania optymalnej wersji Programu zostanie przeprowadzona faza testowania programów w Polsce, na Łotwie i w Zjednoczonym Królestwie.

Organizatorom zależy na tym, by programy szkoleniowe doprowadziły do jak najszerszego włączenia społecznego osób z ASD, do wdrażania i realizacji ich praw zgodnie z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych. Oprócz powyższych rezultatów udostępniony zostanie Przewodnik (publikacja elektroniczna) prezentujący zbiór dobrych praktyk w zakresie edukacji dla włączenia społecznego oraz opracowane „Programy uczenia samodzielności dla osób z ASD (HFA i LFA)” oraz „Program szkolenia podstawowego dla profesjonalistów dot. przygotowania ich do pracy z dorosłymi osobami z ASD”.

Dzięki opracowanym „Programom szkoleniowym” powstanie kadra profesjonalnie przygotowana do pracy z osobami z ASD.

Programy specjalistycznego przygotowania kadr do pracy z dorosłymi osobami z ASD będą promowane i upowszechnianie w każdym z państw partnerskich, a także na poziomie europejskim m.in. przy wykorzystaniu międzynarodowej organizacji Autism Europe. Tworzy to szansę na zdobywanie nowej specjalizacji przez terapeutów, nauczycieli, trenerów pracujących z osobami dorosłymi z ASD.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019