Wsparcie osób z autyzmem w placówkach | 01.04.2015 – 31.03.2018

Czas realizacji projektu: 01.04.2015-31.03.2018

Fundacja SYNAPSIS rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany w Warszawie i/lub okolicach; ew. innych miejscowościach w województwie mazowieckim.

Głównym celem operacyjnym projektu jest włączenie osób z autyzmem w działania wybranych dziennych placówek aktywizacji społeczno-zawodowej (WTZ, ŚDS, CAZ, CIS, KIS, ZAZ). Ma to doprowadzić do wypracowania modelu wsparcia osób z autyzmem w placówkach. Ponadto, przyczyni się to do włączenia społeczno-zawodowego osób z autyzmem i przełamania izolacji, dzięki ich integracji ze społecznością lokalną i budowaniu więzi międzyludzkich. Jest to zadanie powierzone przez PFRON specjalnie w celu umożliwienia włączenia osób z autyzmem do istniejących placówek dla osób niepełnosprawnych.

W czasie pobytu w placówkach, beneficjenci projektu otrzymają indywidualne wsparcie asystentów. Wsparcie to będzie dotyczyć zarówno aktywności organizowanych w ramach funkcjonowania i programu placówki, jak i w codziennych czynności osobistych i społecznych w placówce oraz dążenia do poprawy funkcjonowania. Asystenci pomogą również osobom z autyzmem w budowaniu właściwych relacji oraz w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych w placówce. Poziom wsparcia będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb beneficjenta.

W projekcie przewidziano również cykl szkoleń dla asystentów z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących specyfiki autyzmu, potrzeb osób z autyzmem i zakresu wspomagania tej grupy osób w placówkach, 5-dniowe staże dla asystentów w zakładzie aktywności zawodowej oraz szkolenia dla kadry placówek w zakresie pracy z osobami z autyzmem, które mają służyć przygotowaniu placówek do przyjęcia osób z autyzmem. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę Fundacji SYNAPSIS.

Projekt będzie trwać 3 lata i obejmie co najmniej 16 dorosłych osób z autyzmem lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, na rzecz których pracować będzie 12 asystentów oraz kierownik merytoryczny, konsultant rodzinny i koordynator projektu.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019