Wspomagane mieszkania treningowe jako wsparcie dorosłych osób z autyzmem w dążeniu do samodzielności | 01.04.2013 – 31.03.2016

W projekcie realizowanym od 01.04.2013 do 31.03.2016 uczestniczy 30 dorosłych osób z autyzmem, które w grupach 4-6-osobowych, podczas wspomaganych okresowych pobytów treningowych, mają możliwość doświadczenia, budowania i rozwijania samodzielności, samoobsługi i kompetencji społecznych w zakresie: komunikacji, gospodarowania czasem, funkcjonowania w grupie, w przestrzeni publicznej, radzenia sobie bez ciągłej obecności rodziców/stałych opiekunów, radzenia sobie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Wsparcie odbywa się w trybie dwu-, pięcio- i siedmiodniowych pobytów, podczas których kadra – wykwalifikowana w pracy z dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – po szczegółowym wywiadzie i analizie sytuacji każdego z beneficjentów opracowuje Indywidualne Plany Działania. IPD pozwalają na optymalne wsparcie osób z autyzmem w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności deficytowych.

Celem Fundacji SYNAPSIS jest zwiększenie samodzielności 30 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez prowadzenie ich rehabilitacji społecznej we wspomaganych mieszkaniach treningowych w formie zajęć grupowych i indywidualnych oraz zespołów aktywności społecznej.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019