Zdrowie dostępne | 06.2021 – 04.2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV. Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne)

Czas trwania projektu: 1.06.2021 r. – 30.04.2022 r.

Główny cel projektu: zapewnienie równego dostępu usług ochrony zdrowia dla osób w spektrum autyzmu, a co za tym idzie zmniejszenie ich dyskryminacji i wykluczenia w życiu społecznym oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i jakości życia. W ramach projektu zostanie stworzone interaktywne narzędzie, które ma wspomóc porozumiewanie się lekarza / pielęgniarki / pracownika służby zdrowia z osobą w spektrum autyzmu, słabo lub w ogóle niekomunikującą się werbalnie.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

9 lipca 2021