O konferencji

Program konferencji

Konferencja Fundacji SYNAPSIS „AUTYZM – Zdejmijmy maski”
22 marca 2024 r.

Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny – Centrum Dydaktyczne

 • godz. 11.00 – otwarcie konferencji
 • godz. 11.10-12.35 – dr Laura Hull Maskowanie objawów autyzmu na przestrzeni całego życia
 • godz. 12.35-14.00 – prof. Marek Kaczmarzyk Z perspektywy neurobiologii: Spektrum relacji, czyli o znaczeniu mechanizmów lustrzanych
 • godz. 14.00-15.10 – przerwa obiadowa
 • godz. 15.10-16.15 – dr Ruth Moyse Absencja i „wypadanie” osób w spektrum autyzmu z systemu edukacji
 • godz. 16.15- 16.50 –  Katarzyna Makulec (Fundacja SYNAPSIS) Rola i znaczenie diagnozy dorosłych w spektrum autyzmu jako klucz do zrozumienia i wspierania indywidualnych potrzeb
 • godz. 16.50-18.20 – dr Kirstin Greaves-Lord Nowa autystyczna rzeczywistość, czyli jak wyglądają i działają kryteria ICD-11 (objaśnienie i rozwinięcie zagadnień kryteriów klasyfikacji ICD-11 w odniesieniu do spektrum autyzmu)

Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIU – KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS „Autyzm – Zdejmijmy maski”
w dniu 22 marca 2024 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem szkolenia „Autyzm – zdejmijmy maski”, które odbędzie się 22 marca 2024 r. jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie (02-085) przy ul. Ondraszka 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045919, NIP 5260302522, dalej zwana Organizatorem. Szkolenie organizowane jest w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się uczestnika z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie go i przestrzeganie jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 8 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji szkolenia, w tym miejsca i programu, należy szukać na stronie https://synapsis.org.pl/konferencja

Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej. Organizator umożliwia uczestnictwo w wydarzeniu zarówno w formie stacjonarnej w siedzibie Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Trojdena 2a w Warszawie, jak i online na platformie Zoom.

 

II REJESTRACJA

1. Oprócz akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu, warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego online najpóźniej do dnia 20 marca 2024 r. oraz dokonanie wpłaty należności przed 21 marca 2024 r. na rachunek Organizatora.

2. Po dokonaniu rejestracji online na stronie: www.synapsis.org.pl/konferencja na adres mailowy podany podczas rejestracji przesłany zostanie mail z potwierdzeniem jej dokonania.

3. Po dokonaniu płatności za udział w szkoleniu na adres mailowy podany podczas rejestracji przesłany zostanie e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia środków i potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu.

4. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć w ciągu 24 godzin na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie rejestracji. Brak potwierdzenia może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl

5. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany danych w systemie rejestracji online. Po zgłoszeniu takiej konieczności na adres: konferencja@synapsis.org.pl uczestnik dostaje link aktywacyjny i może samodzielnie nanieść zmiany danych.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie e-mailowej na adres: konferencja@synapsis.org.pl. Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. Ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco:
– do 30 dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 25% opłaty za szkolenie,
– do 11 dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% opłaty za szkolenie,
– 10 dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% opłaty za szkolenie.

7. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność dokonania całkowitej wpłaty należności na rachunek Organizatora (a nie kolejność zgłoszeń).

III PŁATNOŚĆ

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w ciągu 10 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego, nie później niż do dnia 21 marca 2024 r., na numer rachunku bankowego Organizatora:
91 1600 1169 0003 0132 3566 4161

2. Niedokonanie wpłaty w ciągu 10 dni od daty wysłania formularza skutkuje anulowaniem zgłoszenia.

3. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 10 dni przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z Organizatorem (adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl).

IV ZASADY UCZESTNICTWA I WYSOKOŚĆ OPŁAT

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i organizacji szkolenia oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej Organizatora: www.synapsis.org.pl aktualnych informacji w tym zakresie. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

2. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora opłata za udział w szkoleniu podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowych danych do dokonania zwrotu.

3. Koszt udziału stacjonarnego w szkoleniu obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu w zakresie tłumaczeń symultanicznych i catering. Cena udziału online pomniejszona jest o koszt wynajmu sprzętu w zakresie tłumaczeń symultanicznych, druku materiałów szkoleniowych oraz cateringu.

4. Opłata za udział w szkoleniu nie obejmuje ubezpieczenia.

5. Koszt udziału w szkoleniu za jedną osobę wynosi:

380 zł brutto – opłata dla uczestników biorących udział stacjonarnie,

280 zł brutto – opłata dla uczestników biorących udział online.

6. Nie ma możliwości dokonywania opłat w ratach.

7. Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wystawił fakturę w formie elektronicznej i przesłał ją na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator wystawia fakturę VAT w formie papierowej tylko na życzenie uczestnika wyrażone mailowo na adres: konferencja@synapsis.org.pl

8. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

9. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika z jednej instytucji/firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem szkolenia z podaniem pełnych danych instytucji/firm (nazwa, adres, NIP).

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy uczestnik szkolenia zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Fundację SYNAPSIS zawartą na stronie: https://synapsis.org.pl/o-nas/rodo/#szkolenia.

2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, czyli Fundację SYNAPSIS w Warszawie (Fundacja), przy ul. Ondraszka 3 w celu realizacji uczestnictwa, komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu oraz SMS, otrzymywania informacji o organizowanych w przyszłości konferencjach/szkoleniach/warsztatach oraz informacji o zbiórkach prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest wyrażenie zgody w punktach 1) i 2) w sekcji Oświadczenia w Formularzu Zgłoszeniowym. Pozostałe zgody nie warunkują udziału w szkoleniu.

4. Każdy uczestnik w trakcie rejestracji na szkolenie wraz z formularzem zgłoszeniowym składa Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody/braku zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczone pola dokumentu p.n. „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację SYNAPSIS”. Dokument ten zawiera informacje wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niepoprawne wpisanie danych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym,

b) brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności uniemożliwiające dokonanie rejestracji w terminie bądź udział w szkoleniu w przypadku dołączenia do transmisji online,

c) poniesione szkody przez uczestnika, które spowodowane zostały na skutek odwołania szkolenia przez Organizatora z przyczyn leżących po jego stronie bądź w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).

VII OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Materiały dla uczestników zostały opracowane przez prelegentów i są objęte prawami autorskim, co oznacza, że nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody osoby będącej właścicielem praw autorskich, wyrażonej pod rygorem nieważności. Materiały te nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami uczestnika bądź osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów właściciela praw autorskich w błąd lub w inny sposób mu zaszkodzić.

2. Zabronione jest nagrywanie szkolenia, kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich nagrań, materiałów, rozpowszechnianie ich i czerpanie z nich korzyści. Za naruszenie tego zakazu odpowiada uczestnik, który dopuścił się naruszeń.

3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących szkolenia.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zaświadczenia wystawione przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS, potwierdzające udział uczestnika w szkoleniu będą wysyłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i zawierać będą dane, jakie zawarł uczestnik w formularzu – do samodzielnego wydruku – w terminie do 30 dni po zakończeniu wydarzenia.

2. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl

Termin i miejsce

Termin: 22 marca 2024 roku

Miejsce: konferencja w formule hybrydowej:

 • stacjonarnie w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Księcia Trojdena 2a)
 • online na platformie Zoom

 

Koszt

Koszt udziału za jedną osobę wynosi:

 • 380 zł brutto – opłata dla uczestników biorących udział stacjonarnie
 • 280 zł brutto – opłata dla uczestników biorących udział online.

Kontakt

Fundacja SYNAPSIS

ul. Ondraszka 3

02-085 Warszawa

konferencja@synapsis.org.pl

Prelegenci

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska
Dr Laura Hull jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Bristolu (Wlk. Brytania). Jej badania skupiają się na czynnikach wpływających na zdrowie psychiczne i dobrostan osób w spektrum autyzmu w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem maskowania/kamuflażu autyzmu i innych zaburzeń neurorozwojowych.

Jest autorką książki „Autyzm i maskowanie”, która ma pomóc osobom autystycznym i osobom je wspierającym w zrozumieniu tematu używania masek i tego skutków. Jest także autorką wielu artykułów na temat stosowania kamuflażu, zdrowia psychicznego i różnic płciowych w autyzmie. Opracowała także kwestionariusz samoopisowy CAT-Q, przeznaczony do pomiaru maskowania w warunkach badawczych i klinicznych.

Dr Hull pasjonuje się prowadzeniem badań, które mają realny wpływ na dobrostan osób w spektrum. Szczególną uwagę zwraca na to, żeby badania były zbieżne z priorytetami osób autystycznych i ich rodzin.

Dorota Rzepczyńska
Dr Kirstin Greaves-Lord – z wykształcenia neurolingwistka. Od 2001 roku związana z badaniami nad autyzmem. W 2014 roku była współzałożycielką Academic Workplace Autism (AWA) w Niderlandach, ogólnokrajowego przedsięwzięcia mającego na celu poprawę włączenia społecznego osób autystycznych, łącząc badania z praktyką. Od 2018 pracuje na Wydziale Psychologii Klinicznej Uniwersytetu w Groningen. W ramach AWA współtworzy zintegrowane podejście do poprawy jakości życia osób autystycznych i ich bliskich.

Jest współautorką artykułu „Innowacje ICD-11 w dziedzinie zaburzeń ze spektrum autyzmu: podejście psychologiczne” , który objaśnia i rozwija kryteria klasyfikacji ICD-11 w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Dr Ruth Moyse jest dyrektorką ds. szkoleń i koprodukcji w firmie AT-Autism, gdzie prowadzi programy zaprojektowane, współtworzone i realizowane z osobami autystycznymi w szkołach i placówkach National Health Service (brytyjska służba zdrowia).

Szefuje Narodowemu Programowi Trenerów Autyzmu (NATP) zleconym przez NHS England. NATP to 3-letni program szkolenia trenerów zajmujących się spektrum, przeznaczony dla specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym w placówkach szpitalnych, opieki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Ruth jest także osobą współprowadzącą pilotażowy projekt „Autyzm i dobre samopoczucie w szkołach”.

Badania akademickie dr Moyse kładą nacisk na partycypacyjne, kreatywne podejścia, które skupiają „głosy” środowisk marginalizowanych i informują oraz przekształcają praktykę poprzez dostęp do wiedzy.

Głównym tematem jej publikacji są doświadczenia autystycznych dziewcząt w szkole oraz autystycznych pracowników szkół.

Ruth jest także powiernikiem fundacji John and Lorna Wing Foundation i zasiada w radzie redakcyjnej portalu badawczego Information Autism.

Prof. Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca. Jest autorem artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Specjalista w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania.

Katarzyna Makulec – psycholog Fundacji SYNAPSIS, diagnosta oraz interwent kryzysowy, specjalizujący się w obszarze diagnozy ADHD i całościowych zaburzeń rozwoju u osób dorosłych i młodzieży od 13. roku życia. Swoje podejście opiera na szerokim zakresie narzędzi diagnostycznych, umożliwiającym kompleksową ocenę potrzeb psychologicznych pacjentów.

W praktyce stosuje różnorodne podejścia terapeutyczne, w tym Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, EMDR oraz Poznawczo-Behawioralną. Kładzie nacisk na zindywidualizowane podejście do każdej osoby, dostosowując terapię do unikalnych potrzeb i celów klienta.

Aktualna praktyka obejmuje zarówno pracę diagnostyczną, jak i terapeutyczną z młodzieżą i dorosłymi. Ponadto, organizuje psychoedukacyjne spotkania indywidualne dla osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin.

Jej misja to nie tylko zrozumienie i diagnoza, ale także wspieranie pacjentów w procesie samorozwoju i rozwijaniu ich potencjału. Działa w atmosferze empatii, szacunku i zaufania, tworząc bezpieczne miejsce dla rozmów i rozwoju.