O konferencji

Program konferencji

Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS

DROGA DO SUKCESU
Edukacja włączająca i efektywna terapia dzieci w spektrum autyzmu

Termin: 27 maja 2023 r.

godz. 10.30 – Otwarcie konferencji

godz. 10.40-12.10 – Jak skutecznie wspomagać adaptację uczniów w spektrum autyzmu w szkole? Szkolny system inkluzji uczniów nieneurotypowych oparty o system logicznych konsekwencji R. Dreikursa i Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina. Wprowadzenie.
Dorota Rzepczyńska – mgr pedagogiki specjalnej, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie systemu logicznych konsekwencji wg modelu R. Dreikursa w jednej z dolnośląskich szkół, edukator nauczycieli i rodziców.

godz. 12.10-13.30 – Dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i sposobów pracy do potrzeb ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej. Teoria i praktyka.
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS.

godz. 13.30-13.50 – przerwa

godz. 13.50-14.50 – Jak wspierać uczniów w spektrum autyzmu w budowaniu relacji rówieśniczych w szkole?
Karolina Dyrda – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

godz. 14.50-15.30 – Jak tworzyć przyjazne środowisko w szkole dla dziecka w spektrum? Doświadczenia i różne perspektywy. Wsparcie terapeutyczne dziecka w czasie edukacji. Panel z udziałem prelegentów i przedstawicieli rodziców

godz. 15.30-15.45 – przerwa

godz. 15.45-16.45 – Jak tworzyć przyjazne środowisko dla osób w spektrum autyzmu? Strategie strukturalizacji i wspomaganego przekazu.
Aleksandra Duszczyk – pedagożka specjalna, arteterapeutka. Od 2010 roku związana z Fundacją SYNAPSIS, członkini Zespołu Diagnostycznego Dzieci i Młodzieży oraz Zespołu Trenerów. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne, konsultacje dla rodziców oraz szkolenia dotyczące tematyki spektrum autyzmu.

godz. 16.45-17.30 – Jak samoregulacja terapeuty wpływa na efektywność pracy z osobą w spektrum autyzmu?
Renata Werpachowska – psycholog, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, coach, brainolog, ukończyła studia podyplomowe nauczycielskie i studia podyplomowe z ”Porozumienie bez przemocy wg Marschalla B. Rosenberga”

Wystawcy: Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS_Wystawcy

Program warsztatów

Warsztaty Fundacji SYNAPSIS

Termin: 28 maja 2023
Miejsce: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

Tytuł: Jak skutecznie wspomagać adaptację uczniów w spektrum autyzmu w szkole.
Szkolny system inkluzji uczniów nieneurotypowych oparty o system logicznych konsekwencji R.Dreikursa i Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina.

Adresaci warsztatów: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków kuratorskich.

Start: godz. 9.00. Zakończenie: godz. 15.00

Czas trwania: 6 godzin zegarowych

Program warsztatów:

1. Metoda kodu zachowania N.Rappaport i J. Minahan jako narzędzie do diagnozy i budowania indywidualnych planów poprawy zachowania uczniów w spektrum autyzmu.
2. Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina jako system wspomagania uczniów z ASD.
3. Kontrakt klasowy i system logicznych konsekwencji R. Dreikursa jako skuteczne strategie rozwijania umiejętności społecznych i wnioskowania moralnego – metoda dylematów moralnych.
4. Metoda „Wspólnej sprawy” i „Bez obwiniania” – budowanie grupy wsparcia dla uczniów z ASD
5. Model A. Pikasa – skrypty do rozmów z uczniami nieneurotypowymi w sytuacji niewłaściwego zachowania i trudności z samokontrolą.
6. Zachowania reaktywne i proaktywne – techniki wspomagania uczniów ze spektrum autyzmu podczas zajęć lekcyjnych.
7. Taksonomia Blooma jako metoda dostosowania wymagań edukacyjnych do kompetencji poznawczych uczniów w spektrum autyzmu.

Metody:
prezentacja multimedialna, filmy instruktażowe, arkusze zadaniowe, modelowanie przez prowadzącego wybranych technik behawioralno- poznawczych w konkretnych sytuacjach problemowych.

Prowadząca:
Dorota Rzepczyńska – mgr pedagogiki specjalnej, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie systemu logicznych konsekwencji wg modelu R. Dreikursa w jednej z dolnośląskich szkół, edukator nauczycieli i rodziców , współpraca z różnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli, trener treningu kontroli złości „Pod kontrolą” wg programu H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (34 lat pracy), terapeuta CBT.

Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS

DROGA DO SUKCESU. Edukacja włączająca i efektywna terapia dzieci w spektrum autyzmu
w dniu 27 MAJA 2023 r.

oraz

UDZIAŁU W WARSZTATACH
Jak skutecznie wspomagać adaptację uczniów w spektrum autyzmu w szkole.
Szkolny system inkluzji uczniów nieneurotypowych oparty o system logicznych konsekwencji R. Dreikursa i Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina.
w dniu 28 MAJA 2023 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konferencji szkoleniowej DROGA DO SUKCESU. Edukacja włączająca i efektywna terapia dzieci w spektrum autyzmu zwanej dalej konferencją, która odbędzie się w dniu 27 maja 2023 r. jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie (02-085) przy ul. Ondraszka 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000045919, NIP 5260302522, dalej zwana Organizatorem. Konferencja organizowana jest w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS.

Organizatorem warsztatów Jak skutecznie wspomagać adaptację uczniów w spektrum autyzmu w szkole. Szkolny system inkluzji uczniów nieneurotypowych oparty o system logicznych konsekwencji R.Dreikursa i Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina zwanych dalej Warsztatami, które odbędą się w dniu 28 maja 2023 r. jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie (02-085) przy ul. Ondraszka 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045919, NIP 5260302522. Warsztaty organizowane są w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji i warsztatach jest zapoznanie się przez uczestnika z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie go i przestrzeganie jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 17 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji konferencji i warsztatów, a w tym miejsca, programu należy szukać na stronie: https://synapsis.org.pl/konferencja

Konferencja odbędzie się w formule zdalnej (on-line) za pośrednictwem platformy ZOOM. Na adres e-mail podany podczas rejestracji Organizator prześle uczestnikom link umożliwiający wzięcie udziału w konferencji w formule zdalnej (on-line).

Warsztaty odbędą się stacjonarnie w siedzibie Fundacji SYNAPSIS, przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wydarzenia ze stacjonarnego na wydarzenie zdalne w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju lub wprowadzenia nowych wytycznych epidemiologicznych lub sanitarnych. Informacja o zmianie formuły wydarzenia ze stacjonarnego na zdalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora: https://synapsis.org.pl/ najpóźniej w dniu 20 maja 2023 roku.

II REJESTRACJA

1. Oprócz akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu, warunkiem udziału w konferencji lub konferencji i warsztatach jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line najpóźniej do dnia 25 maja 2023 r. oraz dokonanie wpłaty należności przed 26 maja 2023 r na rachunek Organizatora.

2. Po dokonaniu rejestracji on-line na stronie: https://panel.fs.org.pl/form/konferencja-maj-2023 na adres mailowy podany podczas rejestracji przesłany zostanie mail z potwierdzeniem jej dokonania.

3. Po dokonaniu płatności za udział w konferencji lub konferencji i warsztatach na adres mailowy podany podczas rejestracji przesłany zostanie mail z potwierdzeniem wpłynięcia środków i potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji lub konferencji i warsztatach.

4. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć w ciągu 24h na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie rejestracji. Brak potwierdzenia może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK KONFERENCJI. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl

5. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany danych w systemie rejestracji on-line. Po zgłoszeniu takiej konieczności na adres: konferencja@synapsis.org.pl uczestnik dostaje link aktywacyjny i może samodzielnie nanieść zmiany danych.

6. Rezygnacja z udziału w konferencji lub konferencji i warsztatach jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie e-mailowej na adres: konferencja@synapsis.org.pl. Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów.

7. O uczestnictwie w konferencji lub konferencji i warsztatach decyduje kolejność dokonania całkowitej wpłaty należności na rachunek Organizatora (a nie kolejność zgłoszeń). W przypadku warsztatów obowiązuje limit miejsc – 30 osób.

8. Organizator zastrzega możliwość odwołania warsztatów w sytuacji, gdy nie będzie wymaganej liczby 30 uczestników. O odwołaniu warsztatów Organizator poinformuje najpóźniej w dniu 17 maja 2023 roku na stronie internetowej: https://synapsis.org.pl

III PŁATNOŚĆ

1. Warunkiem udziału w konferencji lub konferencji i warsztatach jest dokonanie opłaty konferencyjnej w ciągu 10 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego, nie później niż do dnia 26 maja 2023 r., na numer rachunku bankowego Organizatora:
91 1600 1169 0003 0132 3566 4161

2. Niedokonanie wpłaty w ciągu 10 dni od daty wysłania formularza skutkuje anulowaniem zgłoszenia.

3. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 10 dni przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z Organizatorem (adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl).

IV ZASADY UCZESTNICTWA I WYSOKOŚĆ OPŁAT

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i organizacji konferencji lub konferencji i warsztatach oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej Organizatora: https://synapsis.org.pl / aktualnych informacji w tym zakresie. W szczególności Organizator zastrzega sobie:

a) prawo do zmiany formuły wydarzenia ze stacjonarnego na wydarzenie zdalne (on-line) w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju lub wprowadzenia nowych wytycznych epidemiologicznych lub sanitarnych, dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników,

b) prawo do wprowadzenia ograniczenia udziału w wydarzeniach stacjonarnych dla osób niezaszczepionych, w przypadku wprowadzenia obowiązkowych regulacji w tym zakresie,

c) prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

2. Organizator zastrzega sobie także prawo do odwołania konferencji lub konferencji i warsztatów lub zmiany ich terminu w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, w szczególności wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni wyższych.

3. Wszystkim osobom, które dokonały opłaty za udział w Konferencji do czasu zmiany Regulaminu, Organizator zwróci różnicę między opłatą należną za udział w konferencji lub konferencji i warsztatach w formule stacjonarnej, a opłatą należną za udział w konferencji lub konferencji i warsztatach w formule zdalnej, w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowych danych do dokonania zwrotu, z zastrzeżeniem możliwości rezygnacji przez uczestnika z udziału w konferencji lub warsztatach na zasadach wskazanych w dziale II pkt 6 powyżej.

4. W przypadku odwołania wydarzeń przez Organizatora opłata za udział w konferencji lub konferencji i warsztatach podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowych danych do dokonania zwrotu. W przypadku odwołania warsztatów z powodu określonego w dziale II pkt 7, Organizator zwróci opłatę za odwołane warsztaty proporcjonalnie do wpłaconej kwoty za udział w konferencji i warsztatach, w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowych danych do dokonania zwrotu.

5. Koszt udziału w konferencji w formule zdalnej (on-line) obejmuje uczestnictwo w konferencji i materiały konferencyjne. Koszt udziału w warsztatach w formie stacjonarnej obejmuje uczestnictwo w warsztatach, materiały warsztatowe i catering.

6. Udział uczestnika w warsztatach Jak skutecznie wspomagać adaptację uczniów w spektrum autyzmu w szkole. Szkolny system inkluzji uczniów nieneurotypowych oparty o system logicznych konsekwencji R. Dreikursa i Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina jest możliwy jedynie łącznie z udziałem w konferencji.
Organizator nie dopuszcza możliwości opłacenia i wzięcia udziału wyłącznie w warsztatach w dniu 28 maja 2023 r.

7. Opłata konferencyjna nie obejmuje ubezpieczenia. Opłata warsztatowa nie obejmuje ubezpieczenia.

8. Organizator przewiduje zniżkę w opłacie za udział w konferencji dla pierwszych 40 osób, które zarejestrują się i opłacą koszt udziału w konferencji. O zniżce decyduje kolejność wpłat.

9. Koszt udziału w konferencji w formule zdalnej (on-line) za jedną osobę wynosi:

260,00 zł brutto – opłata dla pierwszych 40 osób,

340,00 zł brutto – opłata dla pozostałych uczestników konferencji

Decyduje data dokonania przelewu.

10. Koszt udziału w warsztatach w formule stacjonarnej za jedną osobę wynosi:

370,00 zł brutto – obowiązuje limit miejsc – 30 osób

Decyduje data dokonania przelewu.

11. Nie ma możliwości dokonywania opłat w ratach.

12. Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wystawił fakturę w formie elektronicznej i przesłał ją na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator wystawia fakturę VAT w formie papierowej tylko na życzenie uczestnika wyrażone mailowo na adres: konferencja@synapsis.org.pl

13. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

14. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika z jednej instytucji /firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat konferencyjnych jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem konferencji z podaniem pełnych danych instytucji/ firm (nazwa, adres, NIP).

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy uczestnik konferencji zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Fundację SYNAPSIS zawartą na stronie : https://synapsis.org.pl/o-nas/rodo/#szkolenia.

2. Uczestnik konferencji lub konferencji i warsztatów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora czyli Fundację SYNAPSIS w Warszawie (Fundacja), przy ul. Ondraszka 3 w celu realizacji uczestnictwa, komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu oraz SMS, otrzymywania informacji o organizowanych w przyszłości Konferencjach/szkoleniach / warsztatach oraz informacji o zbiórkach prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS. Uczestnik przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji lub konferencji i warsztatach jest wyrażenie zgody w punktach 1) i 2) w sekcji Oświadczenia w Formularzu Zgłoszeniowym. Pozostałe zgody nie warunkują udziału w konferencji.

4. Każdy uczestnik w trakcie rejestracji na konferencję lub konferencję i warsztaty wraz z formularzem zgłoszeniowym składa Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody/braku zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczone pola dokumentu p.n. „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację SYNAPSIS„ Dokument ten zawiera informacje wymagane przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niepoprawne wpisanie danych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym,

b) brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności uniemożliwiające dokonanie rejestracji w terminie bądź udział w konferencji w formule zdalnej (on-line)

c) poniesione szkody przez uczestnika, które spowodowane zostały na skutek odwołania konferencji przez Organizatora z przyczyn leżących po jego stronie bądź w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator, a w tym zarządzenia władz związane ze stanem epidemii/ zagrożenia epidemią).

VII OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Materiały dla uczestników zostały opracowane przez prelegentów i są objęte prawami autorskim co oznacza, że nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody osoby będącej właścicielem praw autorskich, wyrażonej pod rygorem nieważności. Materiały te nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami uczestnika bądź osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów właściciela praw autorskich w błąd lub w inny sposób mu zaszkodzić.

2. Zabronione jest nagrywanie konferencji lub konferencji i warsztatów, kopiowanie materiałów konferencyjnych lub warsztatowych, a także udostępnianie takich nagrań, materiałów, rozpowszechnianie ich i czerpanie z nich korzyści. Za naruszenie tego zakazu odpowiada uczestnik, który dopuścił się naruszeń.

3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących konferencji lub warsztatów.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zaświadczenia wystawione przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS, potwierdzające udział uczestnika w konferencji lub konferencji i warsztatach będą wysyłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i zawierać będą dane jakie zawarł uczestnik w formularzu – do samodzielnego wydruku – w terminie do 20 dni po zakończeniu wydarzeń.

2. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji lub konferencji i warsztatów jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, adres e-mai: konferencja@synapsis.org.pl)

Termin

27 maja 2023 roku – konferencja szkoleniowa

28 maja 2023 roku –  warsztaty 

Koszt

Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

  • 260,00 zł brutto – opłata dla pierwszych 40 osób,
  • 340,00 zł brutto – opłata dla pozostałych uczestników konferencji

 Decyduje data dokonania przelewu.

Koszt udziału w warsztatach za jedną osobę wynosi:

  •  370,00 zł brutto. Obowiązuje limit miejsc – 30 osób

Decyduje data dokonania przelewu.

Kontakt

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
konferencja@synapsis.org.pl

Prelegentki

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.

Dorota Rzepczyńska

Dorota Rzepczyńska – mgr resocjalizacji, pedagog specjalny w Szkole Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu, edukator z 20-letnim doświadczeniem w zakresie szkolenia dorosłych – rodziców i nauczycieli; trener treningu kontroli złości „Pod kontrolą” wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (34 lat stażu pracy), stosujący metodę kodu zachowania J. Minahan i N. Rappaport w pracy z uczniami w spektrum autyzmu.

Trener CBT, autor i realizator projektu „Wdrożenie systemu logicznych konsekwencji R. Dreikursa w szkole w oparciu o kontrakty klasowe”, autor i realizator programu profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej „Zrozumieć i pokonać lęk” umożliwiającego opanowanie behawioralno-poznawczych technik radzenia sobie z fobią społeczną i lękiem szkolnym.

Karolina Dyrda – psycholożka w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2000 roku pracuje z osobami ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami. Aktualnie specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej osób w spektrum autyzmu i zmagających się z chorobami współistniejącymi  (zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, nieprawidłowo kształtująca się osobowością, OCD).

Renata Werpachowska – psycholog, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, coach, brainolog, ukończyła studia podyplomowe nauczycielskie i studia podyplomowe z ”Porozumienie bez przemocy wg Marschalla B. Rosenberga”. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in. Dwuletniego Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS, szkolenia dla pracowników bibliotek, szkolenia dotyczące pracy z osobami dorosłymi.

Od 1994 r. pracuje z osobami w spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi); ma doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej, pracy z rodziną i otoczeniem osób z autyzmem. Od 2012 roku wspiera merytorycznie projekty dotyczące mieszkalnictwa wspomaganego, włączenia społecznego i zawodowego dorosłych osób z autyzmem. Od 1995 r. należy do zespołu trenerów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Występuje na konferencjach. Od 2016 r. pracuje jako psycholog szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Od 2021 r. przygotowuje osoby w spektrum autyzmu do roli samorzeczników.

Aleksandra Duszczyk – pedagożka specjalna, arteterapeutka. Od 2010 roku związana z Fundacją SYNAPSIS, członkini Zespołu Diagnostycznego Dzieci i Młodzieży oraz Zespołu Trenerów. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne, konsultacje dla rodziców oraz szkolenia dotyczące tematyki spektrum autyzmu.

Posiada 16-letnie doświadczenie terapeutyczne w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w spektrum autyzmu. Specjalizuje się w pracy nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych z osobami niemówiącymi lub dopiero zaczynającymi mówić (AAC).

Ukończyła studia podyplomowe – Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa. Swoją wiedzę dotyczącą pracy z osobami w spektrum autyzmu pogłębiała podczas licznych staży, szkoleń, warsztatów i konferencji. Jako pracownik merytoryczny uczestniczyła w projektach i warsztatach kulturalnych dla osób w spektrum autyzmu oraz w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dotyczących tematyki ASD.

Patronat medialny

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska