O konferencji

Program

SŁOWO, OBRAZ, GEST – rozwój mowy u osób w spektrum autyzmu

 

11.50 – otwarcie konferencji

12.00- 13.15 – dr Joanna Kwasiborska-Dudek

Neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, coach rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM, certyfikowany diagnosta ADOS-2. Dyrektor Centrum Adesse w Warszawie.

Od ponad 20 lat jest wykładowcą Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Równocześnie, od ponad 20 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi o różnej etiologii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii małych dzieci z ASD.

Tytuł wystąpienia: O komunikacji niewerbalnej i werbalnej dzieci w spektrum autyzmu – rozwój, strategie, współpraca.

 

13.15-13.30 – przerwa

 

13.30-17.00 – Emily Rubin 

Logopedka, Dyrektor Komunikacji Crossroads, Inc. w Atlancie, GA. USA. Jest współtwórczynią autorskiego podejścia do uczenia się przy użyciu Społeczno- Emocjonalnego Zaangażowania (narzędzie SEE-KS). Wspólnie z Barrym Prizantem stworzyli model SCERTS – oparte na kryteriach narzędzie oceny rozwoju społecznego i emocjonalnego.

Tytuł wystąpienia: Neurochemia uczenia się. Omówienie narzędzia SEE-KS Social Engagement Laddeer.

 

17.00-17.20 – pytania i odpowiedzi

17.20-17.40 – przerwa

 

17.40-18.40 – Izabela Kocyłak

Pedagożka specjalna, trenerka pracy, terapeutka dorosłych osób w spektrum autyzmu. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Mari Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie pracy w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej „Pracownia SYNAPSIS” w Wilczej Górze zatrudniającym dorosłe osoby z ASD.

Tytuł wystąpienia: Nie mówię NIE ZNACZY nie rozumiem. Jak komunikować się z niemówiącymi osobami dorosłymi z autyzmem?

 

18.40-18:50 – pytania i odpowiedzi

Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS W DNIU 21.05.2022 r.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konferencji szkoleniowej zwanej dalej konferencją, która odbędzie się w dniu 21 maja 2022 r. jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3. Konferencja organizowana jest w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem,  zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.  Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2022 r. do 31 września 2022 r.

Wszelkich informacji, dotyczących organizacji konferencji, a w tym miejsca, programu należy szukać na stronie: https://synapsis.org.pl/konferencja

Konferencja odbędzie się online w formie webinarium.

 

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego online najpóźniej do dnia 17 maja r. oraz dokonanie wpłaty należności przed 18 maja 2022 r. na rachunek Organizatora.
 2. Po dokonaniu rejestracji online na stronie: www.konferencja.synapsis.org.pl powinien pojawić się komunikat: „Dziękujemy za zainteresowanie konferencją szkoleniową Fundacji SYNAPSIS i przesłanie swojego zgłoszenia. Na Pani/ Pana skrzynkę mailową został wysłany link aktywacyjny oraz informacja dotycząca udziału w konferencji. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich danych.”
 3. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć w ciągu 24h na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK KONFERENCJI. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl
 4. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany danych w systemie rejestracji online . Po zgłoszeniu takiej konieczności na adres: konferencja@synapsis.org.pl uczestnik dostaje link aktywacyjny i może samodzielnie nanieść zmiany danych.
 5. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie e-mailowej na adres: konferencja@synapsis.org.pl. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów.
 6. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora bądź w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator, a  w tym zarządzenia władz związane ze stanem epidemii) uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 7. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność dokonania całkowitej wpłaty należności na rachunek Organizatora (a nie kolejność zgłoszeń).

 

III PŁATNOŚĆ

 1. Drugim warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w ciągu 14 dni od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora: BNP Paribas 21 1600 1169 0003 0132 3566 4160. Adres do przelewów: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa z dopiskiem w tytule przelewu: OPŁATA SZKOLENIOWA 2022 oraz podaniem  imienia i nazwiska uczestnika.
 2. Niedokonanie wpłaty w ciągu 14 dni od daty wysłania formularza skutkuje anulowaniem zgłoszenia.
 3. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 14 dni przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z organizatorem (adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl).
 4. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz usługę tłumaczeniową z j. angielskiego.
 5. Opłata konferencyjna nie obejmuje ubezpieczenia.
 6. Organizator przewiduje zniżkę w opłacie za udział w konferencji dla pierwszych 40 osób w spektrum autyzmu, ich rodziców/ opiekunów prawnych. Osoby uprawnione do zniżek rejestrując się na konferencję i wybierając opcję opłaty zniżkowej, jednocześnie oświadczają, że posiadają do tego stosowne uprawnienia. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, może dokonać weryfikacji uprawnień do zniżek poprzez zażądanie okazania wymaganych dokumentów.
 7. Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:
 • 125 zł – opłata dla pierwszych 40 osób w spektrum autyzmu, ich rodziców/ opiekunów prawnych,
 • 200 zł – opłata dla pozostałych uczestników konferencji

Decyduje data dokonania przelewu.

8. Nie ma możliwości dokonywania opłat w ratach.

9. Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wystawił fakturę w formie elektronicznej i przesłał ją na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator wystawia fakturę VAT w formie papierowej tylko na życzenie uczestnika wyrażone mailowo na adres: konferencja@synapsis.org.pl

10. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

11. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników konieczna jest korespondencja e-mailowa z Organizatorem w celu przekazania nazwisk delegowanych uczestników.

12. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika z jednej instytucji /firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat konferencyjnych jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem konferencji z podaniem pełnych danych instytucji/ firm (nazwa, adres, NIP).

13. Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy uczestnik konferencji zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Fundację SYNAPSIS zawartą na stronie :   https://synapsis.org.pl/o-nas/rodo/#szkolenia.
 2. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie jego  danych osobowych przez Administratora czyli  Fundację SYNAPSIS w Warszawie (Fundacja), przy ul. Ondraszka 3
  w  celu realizacji uczestnictwa, komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej,  telefonu oraz SMS, otrzymywania informacji o organizowanych w przyszłości Konferencjach/szkoleniach / warsztatach oraz informacji o zbiórkach prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS w KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS w dniu
  21 maja 2022 r. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 1. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji jest wyrażenie zgody w punktach 1 i 2 w sekcji Oświadczenia w Formularzu Zgłoszeniowym. Pozostałe zgody nie warunkują udziału w konferencji.
 1. Każdy uczestnik w trakcie rejestracji na konferencję wraz z formularzem zgłoszeniowym składa Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody/braku zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczone  pola dokumentu p.n. „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację SYNAPSIS„ Dokument ten zawiera   informacje wymagane przepisami  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

 

V ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZENIOWYCH I WYMAGANIA TECHNICZNE

Rejestracja, dostęp do adresu i  strony internetowej oraz udział w Konferencji online wymaga połączenia z Internetem. Uczestnik aby wziąć udział w konferencji musi mieć zabezpieczony dostęp do sieci oraz komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit  (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami.

 

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawne wpisanie danych przez uczestnika,
b) brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności uniemożliwiające  dokonanie rejestracji w terminie,
c) brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności oraz  nieprawidłowe funkcjonowania urządzenia odbiorczego   uczestnika w czasie  korzystania z konferencji online,
d) poniesione szkody  przez uczestnika, które spowodowane zostały na skutek odwołania konferencji przez Organizatora z przyczyn leżących po jego stronie bądź w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator , a w tym zarządzenia władz związane ze stanem epidemii).

VII OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Materiały konferencyjne zostały opracowane przez prelegentów i są objęte prawami autorskim co oznacza, że nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody osoby będącej właścicielem praw autorskich. Materiały te nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami uczestnika bądź osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów właściciela praw autorskich w błąd lub w inny sposób mu zaszkodzić.
 1. Zabronione jest nagrywanie konferencji, kopiowanie materiałów konferencyjnych, a  także udostępnianie takich nagrań , materiałów,   rozpowszechnianie ich i czerpanie z nich  korzyści. Za naruszenie tego zakazu odpowiada uczestnik  konferencji, który dopuścił się naruszeń.
 2. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących konferencji.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w jej programie.
 2. Zaświadczenia wystawione przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS, potwierdzające udział uczestnika w konferencji będą wysyłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i zawierać będą dane jakie zawarł uczestnik w formularzu – do samodzielnego wydruku – po zakończeniu konferencji w terminie do 20 dni po zakończeniu konferencji.
 3. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 4. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa adres e-mai: konferencja@synapsis.org.pl

Termin

21 maja 2022 roku

Koszt

Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

 • 125 zł – opłata dla pierwszych 40 osób w spektrum autyzmu, ich rodziców/opiekunów prawnych,
 • 200 zł – opłata dla pozostałych uczestników konferencji

Decyduje data dokonania przelewu.

Kontakt

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
konferencja@synapsis.org.pl

Prelegentki

dr Joanna Kwasiborska-Dudek – neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, coach rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM, certyfikowany diagnosta ADOS-2.

Od ponad 20 lat jest wykładowcą Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Równocześnie, od ponad 20 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi o różnej etiologii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii małych dzieci z ASD.

Współzałożycielka Centrum Adesse w Warszawie.

Doświadczenie w pracy metodą ESDM zdobywała w centrum ASELCC w Melbourne w Australii. W 2012 roku została pierwszym certyfikowanym terapeutą ESDM w Polsce, a w 2014 roku certyfikowanym trenerem ESDM. Od tego momentu prowadzi szkolenia z metody ESDM dla specjalistów z Polski i z zagranicy.

W trakcie stażu w ośrodku ASELCC uzyskała dodatkowe uprawnienia do pracy z rodzicami dzieci z ASD w ramach metody ESDM, a podczas pierwszego na świecie szkolenia dla trenerów ESDM zorganizowanego przez UC Davis MIND Institute w Sacramento, USA, uzyskała w 2014 roku uprawnienia do prowadzenia coachingu rodziców w modelu P-ESDM. Od tego momentu prowadzi coaching rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM, jak również warsztaty grupowe dla rodziców dzieci z ASD w modelu ESDM. Specjalizuje się w coachingu rodziców małych dzieci (poniżej 12 miesiąca życia).

Jest autorką i współautorką licznych publikacji dotyczących logopedii oraz diagnostyki i terapii małego dziecka z ASD. Uczestniczyła w projektach walidacyjnych dla polskich wersji ADOS-2 i ADI-R. Dzięki współpracy z La Trobe University w Melbourne wprowadziła do Polski SACS-R (narzędzia przesiewowe do wczesnego wykrywania ASD).

Pełniła funkcję redaktora naukowego polskich wydań podręcznika ESDM dla specjalistów oraz podręcznika terapii grupowej ESDM (G-ESDM). Obecnie pracuje nad redakcją naukową podręcznika do coachingu rodziców dzieci z ASD w modelu ESDM.

Emily Rubin – dyrektorka Communication Crossroads w Atlancie. Logopedka, specjalizująca się i badająca społeczne trudności w uczeniu się osób ze spektrum autyzmu. Członkini Komisji ds. Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu (ASD)  w American Speech-Language-Hearing Association – komisji, której zadaniem było opracowanie wytycznych dotyczących roli logopedów i języka w diagnozowaniu, ocenie i leczeniu ASD.

Była adiunkt i wykładowczyni na Uniwersytecie Yale, zaangażowana w rozwój uczelnianej Kliniki Autyzmu i Zaburzeń Rozwojowych. Jest współtwórczynią profesjonalnego podejścia do nauki Społecznego Zaangażowania Emocjonalnego (SEE-KS), a także współautorką SCERTS – narzędzia oceny opartego na kryteriach i ramach rozwoju społecznego i emocjonalnego. Udziela konsultacji w programach edukacyjnych opracowujących programy nauczania społecznego i emocjonalnego oraz zaangażowania w środowisku szkolnym.

Izabela Kocyłak – pedagożka specjalna, trenerka pracy, terapeutka dorosłych osób w spektrum autyzmu. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Mari Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiada 10-letnie doświadczenie pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze, zatrudniającym dorosłe osoby z autyzmem i zespołem Aspergera. Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem zdobywała na licznych stażach i wizytach studyjnych.