O konferencji

Program

Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS
AUTYZM I LĘK. Identyfikacja problemów. Efektywna pomoc

26 listopada 2022 r.

Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Dydaktyczne

10.40 – Otwarcie konferencji

10.50-11.30 – „Zrozumieć lęk” Iga Jaraczewska
Psycholożka kliniczna, prezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej PTTM, superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB, certyfikowana trenerka Dialogu Motywującego w międzynarodowym Stowarzyszeniu Trenerów Dialogu Motywującego (MINT), trenerka nowych trenerów MINT.

11.30-13.00 – „Odkrywając nieznane: niepewność, lęk i autyzm” prof. Jacqui Rodgers
Profesorka psychologii i zdrowia psychicznego na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Newcastle w Wielkiej Brytanii. Jej praca skupia się na próbach zrozumienia rozmaitych stanów psychicznych, których doświadczają osoby w spektrum autyzmu.
Szczególnie interesuje ją lęk w kontekście zaburzeń autystycznych. Jest specjalistką w zakresie metod oceny problemów psychicznych oraz oceny podejmowanych interwencji. Wraz ze swoim zespołem z Newcastle opracowali pierwsze kwestionariusze dotyczące lęku i samobójstw specjalnie zaprojektowane i zatwierdzone dla dzieci oraz dorosłych z ASD.

13.00-13.50 – przerwa obiadowa

13.50-15.20 – prof. Jacqui Rodgers
Profesorka psychologii i zdrowia psychicznego na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Newcastle w Wielkiej Brytanii. Jej praca skupia się na próbach zrozumienia rozmaitych stanów psychicznych, których doświadczają osoby w spektrum autyzmu.

15.20-16.30 – „Czy to wpływa na całą rodzinę? Autyzm, lęk i podejścia wspierając” Deborah Garland
Rodzic osoby w spektrum, specjalistka ds. ASD w Autism Resource Center w Wielkiej Brytanii. Pracuje również w powszechnej służbie zdrowia jako doradca rodziny, zapewniając wsparcie podiagnostyczne rodzinom po ocenie i diagnozie zaburzeń w spektrum autyzmu.
Oferuje szerokie wsparcie, zapewnia szkolenia zarówno rodzicom, jak i profesjonalistom w szerokim zakresie tematycznym z obszaru ASD.

16.30-16.40 – pytania i odpowiedzi

16.40-17.10 – przerwa kawowa

17.10-18.25 – „Rola rodziny i specjalistów w łagodzeniu napięć – podejścia i przydatne materiały” Agnieszka Wiśniewska
Psycholożka Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz resocjalizacji i socjoterapii.
Od ponad 12 lat zajmuje się diagnozą i terapią, przede wszystkim osób w spektrum autyzmu i ich rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zaburzeń lękowych, mutyzmu, obniżenia nastroju, depresji, uzależnień, zaburzeń zachowania i emocji.

 

AUTYZM I LĘK Informator dla uczestników konferencji

Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS
AUTYZM I LĘK. Identyfikacja problemów. Efektywna pomoc
organizowanej 26 listopada 2022 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konferencji szkoleniowej AUTYZM I LĘK. Identyfikacja problemów. Efektywna pomoc zwanej dalej konferencją, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2022 r. jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3. Konferencja organizowana jest w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wszelkich informacji, dotyczących organizacji konferencji, w tym miejsca, programu należy szukać na stronie: https://synapsis.org.pl/konferencja

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Trojdena 2a w Warszawie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formuły wydarzenia ze stacjonarnego na wydarzenia zdalne w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju lub wprowadzenia nowych wytycznych epidemiologicznych lub sanitarnych.

II REJESTRACJA

1. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego online najpóźniej do dnia 22 listopada 2022 r. oraz dokonanie wpłaty należności przed 24 listopada 2022 r. na rachunek Organizatora.

2. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany danych w systemie rejestracji online. Po zgłoszeniu takiej konieczności na adres: konferencja@synapsis.org.pl uczestnik otrzyma link aktywacyjny i może samodzielnie nanieść zmiany danych.

3. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie e-mailowej na adres: konferencja@synapsis.org.pl. Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów.

4. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność dokonania całkowitej wpłaty należności na rachunek Organizatora (a nie kolejność zgłoszeń).

III PŁATNOŚĆ

1. Drugim warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w ciągu 10 dni od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora:
BNP Paribas 91 1600 1169 0003 0132 3566 4161.

2. Niedokonanie wpłaty w ciągu 10 dni od daty wysłania formularza skutkuje anulowaniem zgłoszenia.

3. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 10 dni, przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z organizatorem (adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl).

4. Potwierdzenie wpłaty powinno dotrzeć w ciągu 24h na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK KONFERENCJI. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i organizacji konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji w tym zakresie. W szczególności Organizator zastrzega sobie:

a) prawo zmiany formuły wydarzenia ze stacjonarnego na wydarzenie zdalne (online) w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju lub wprowadzenia nowych wytycznych epidemiologicznych lub sanitarnych, dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji,

b) wprowadzenie ograniczenia udziału w wydarzeniach stacjonarnych dla osób niezaszczepionych, w przypadku wprowadzenia obowiązkowych regulacji w tym zakresie,

c) prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

6. Organizator zastrzega sobie także prawo odwołania konferencji lub zmiany jej terminu w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, w szczególności wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni wyższych.

7. W przypadku zmiany formuły wydarzenia ze stacjonarnego na zdalne opłata za udział w konferencji nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku odwołania konferencji przez Organizatora opłata za udział w konferencji podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowych danych do dokonania zwrotu.

9. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz usługę tłumaczeniową z j. angielskiego.

10. Opłata konferencyjna nie obejmuje ubezpieczenia.

11. Organizator przewiduje zniżkę w opłacie za udział w konferencji dla pierwszych 30 osób, które zarejestrują się i opłacą koszt udziału w konferencji. O zniżce decyduje kolejność wpłat.

12. Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

280,00 zł – opłata dla pierwszych 30 osób

350,00 zł – opłata dla pozostałych uczestników konferencji

Decyduje data dokonania przelewu.

13. Nie ma możliwości dokonywania opłat w ratach.

14. Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wystawił fakturę w formie elektronicznej i przesłał ją na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator wystawia fakturę VAT w formie papierowej tylko na życzenie uczestnika wyrażone mailowo na adres: konferencja@synapsis.org.pl

15. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

16. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika z jednej instytucji /firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat konferencyjnych jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem konferencji z podaniem pełnych danych instytucji/ firm (nazwa, adres, NIP).

 

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy uczestnik konferencji zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Fundację SYNAPSIS zawartą na stronie: https://synapsis.org.pl/o-nas/rodo/#szkolenia.

2. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora czyli Fundację SYNAPSIS w Warszawie (Fundacja), przy ul. Ondraszka 3
w celu realizacji uczestnictwa, komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu oraz SMS, otrzymywania informacji o organizowanych w przyszłości Konferencjach/szkoleniach /warsztatach oraz informacji o zbiórkach prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS w KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS w dniu
26 listopada 2022 r. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji jest wyrażenie zgody w punktach 1) i 2) w sekcji Oświadczenia w Formularzu Zgłoszeniowym. Pozostałe zgody nie warunkują udziału w konferencji.

4. Każdy uczestnik w trakcie rejestracji na konferencję wraz z formularzem zgłoszeniowym składa Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody/braku zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczone pola dokumentu p.n. „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację SYNAPSIS”. Dokument ten zawiera informacje wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawne wpisanie danych przez uczestnika,

b) brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności uniemożliwiające dokonanie rejestracji w terminie bądź udział w konferencji w przypadku gdy konferencja będzie miała formułę zdalną (online).

c) poniesione przez uczestnika szkody, które spowodowane zostały na skutek odwołania konferencji przez Organizatora z przyczyn leżących po jego stronie bądź w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator, a w tym zarządzenia władz związane ze stanem epidemii/ zagrożenia epidemią).

 

VI OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Materiały konferencyjne zostały opracowane przez prelegentów i są objęte prawami autorskim, co oznacza, że nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody osoby będącej właścicielem praw autorskich. Materiały te nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami uczestnika bądź osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów właściciela praw autorskich w błąd lub w inny sposób mu zaszkodzić.

2. Zabronione jest nagrywanie konferencji, kopiowanie materiałów konferencyjnych, a także udostępnianie takich nagrań, materiałów, rozpowszechnianie ich i czerpanie z nich korzyści. Za naruszenie tego zakazu odpowiada uczestnik konferencji, który dopuścił się naruszeń.

3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących konferencji.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zaświadczenia wystawione przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS, potwierdzające udział uczestnika w konferencji będą wysyłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i zawierać będą dane, jakie uczestnik zawarł w formularzu – do samodzielnego wydruku – w terminie do 20 dni po zakończeniu konferencji.
2. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, adres e-mail: konferencja@synapsis.org.pl

POBIERZ REGULAMIN

Termin

26 listopada 2022 roku

Koszt

Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

280,00 zł – opłata dla pierwszych 30 osób (decyduje data dokonania przelewu)

350,00 zł – opłata dla pozostałych uczestników konferencji

Kontakt

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
konferencja@synapsis.org.pl

Prelegentki

Jacqui Rodgers – profesorka psychologii i zdrowia psychicznego na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Newcastle w Wielkiej Brytanii. Jej praca skupia się na próbach zrozumienia rozmaitych stanów psychicznych, których doświadczają osoby w spektrum autyzmu.

Szczególnie interesuje ją lęk w kontekście zaburzeń autystycznych. Jest specjalistką w zakresie metod oceny problemów psychicznych oraz oceny podejmowanych interwencji. Wraz ze swoim zespołem z Newcastle opracowali pierwsze kwestionariusze dotyczące lęku i samobójstw specjalnie zaprojektowane i zatwierdzone dla dzieci oraz dorosłych z ASD.

Jest również zaangażowana w rozwój nowoczesnych interwencji ukierunkowanych na zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych z ASD. Jej praca koncentruje się także na tym, jak osoby w spektrum radzą sobie z niepewnością. Całe zaangażowanie zawodowe realizuje we współpracy z członkami społeczności osób z ASD i głęboko wierzy, że tylko taka kooperacja może pomóc naprawdę zrozumieć doświadczenia osób w spektrum autyzmu.

Do pobrania: Materiał terapeutyczny do pracy z osobami w spektrum autyzmu z dużym poczuciem niepewności

Iga Jaraczewska – psycholożka kliniczna, prezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej PTTM, superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB, certyfikowana trenerka Dialogu Motywującego w międzynarodowym Stowarzyszeniu Trenerów Dialogu Motywującego (MINT), trenerka nowych trenerów MINT. Autorka pierwszych w Polsce prac o Dialogu Motywującym, kilkudziesięciu artykułów i książek (w tym pierwszej polskiej książki „Dialog Motywujący w teorii i praktyce”). Twórczyni autorskiego systemu szkoleń z zakresu DM, tzw. Studium Dialogu Motywującego, prowadzącego do uzyskania certyfikatu terapeuty dialogu motywującego PTTM.

Kierownik naukowy kursów Superwizora-Dydaktyka PTTPB. Współzałożycielka Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie, propagującej metody pracy terapeutycznej o naukowo potwierdzonej skuteczności. Członkini Network for Psychotherapeutic Care in Europe, propagującej psychoterapię w regulacjach Parlamentu Europejskiego. Trenerka biznesu.

Agnieszka Wiśniewska – psycholożka z pasji i zawodu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz resocjalizacji i socjoterapii.

Pracuje jako psycholog w Fundacji SYNAPSIS oraz w prowadzi gabinet psychologiczny w Warszawie. Przez ponad 8 lat prowadziła punkty przedszkolne i niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną Małe Lwy w Gdańsku.

Od ponad 12 lat zajmuje się diagnozą i terapią, przede wszystkim osób w spektrum autyzmu i ich rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zaburzeń lękowych, mutyzmu, obniżenia nastroju, depresji, uzależnień, zaburzeń zachowania i emocji.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na szkoleniach i kursach, a także prowadząc wykłady na uczelniach z zakresu psychologii i pedagogiki.

Specjalizuje się w obszarach budowania i zarządzania zespołem, prawa oświatowego, pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnościami, psychologii rozwojowej, kompetencji miękkich, treningów asertywności.

Deborah Garland – rodzic osoby w spektrum autyzmu, specjalistka ds. ASD w Autism Resource Center w Wielkiej Brytanii. Pracuje również w powszechnej służbie zdrowia jako doradca rodziny, zapewniając wsparcie podiagnostyczne rodzinom po ocenie i diagnozie zaburzeń w spektrum autyzmu.

Oferuje wsparcie, zapewnia szkolenia zarówno rodzicom, jak i profesjonalistom w szerokim zakresie tematycznym z obszaru ASD.