Rozwijamy się!

 

Fundacja SYNAPSIS otrzymała Grant instytucjonalny na rozwój organizacji, dofinansowany z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
 
Jego realizacja ma na celu rozwój i wzmocnienie Fundacji oraz zwiększenie skuteczności w obszarze dostosowań do potrzeb środowiska osób w spektrum autyzmu. Dzięki grantowi Fundacja SYNAPSIS będzie mogła prowadzić swoje działania w sposób długofalowy i bardziej efektywny oraz kontynuować swoją misję. Główne działania w ramach grantu zakładają wzmocnienie wewnętrznych struktur Fundacji SYNAPSIS, nawiązanie nowych partnerstw oraz aktywny udział w działaniach rzeczniczych (konsultacje aktów prawnych i zmian zachodzących w prawie).

Zakładane rezultaty:

 • wzmocnienie i rozwijanie działań/relacji partnerskich Fundacji SYNAPSIS z innymi organizacjami pozarządowymi;
 • zwiększenie rozpoznawalności Fundacji SYNAPSIS wśród potencjalnych odbiorców działań;
 • wzrost kompetencji pracowników, pracowniczek, wolontariuszy i wolontariuszek;
 • utworzenie nowej struktury organizacyjnej Fundacji SYNAPSIS;
 • utworzenie i wzmocnienie procedur zarządczych Fundacji SYNAPSIS w obszarze fundraisingu;
 • wzmocnienie organizacji pod kątem działań rzeczniczych;
 • wzmocnienie organizacji pod kątem działań monitorujących zmiany zachodzące w prawie;
 • wzmocnienie organizacji w obszarze technologii i cyfryzacji;
 • wzmocnienie organizacji pod kątem przestrzegania procedur bezpieczeństwa w tym zabezpieczeń RODO.

Partnerstwa

Forum Samorzeczników

Konsultacje aktów prawnych

Partnerstwa

Autyzm na Mazowszu

Zespół rzeczniczy Fundacji SYNAPSIS nawiązał partnerstwo z organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania i wsparcie na rzecz dorosłych osób w spektrum autyzmu na Mazowszu. Głównym celem tej współpracy jest rozwój różnych form mieszkań ze wsparciem dla osób w spektrum autyzmu.

Do współpracy zaprosiliśmy przede wszystkim te organizacje, które działają na rzecz osób najbardziej niesamodzielnych, które wymagają stałego i specjalistycznego wsparcia, gdyż tworzenie placówek czy usług dla tej grupy osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest najtrudniejsze i najbardziej kosztowne ze względu na konieczność zatrudnienia liczniejszej i wyszkolonej kadry.

Partnerstwo koncentruje się na rozwiązaniu priorytetowych problemów, w tym na:

 • tworzeniu i finansowaniu mieszkań ze wsparciem dla osób w spektrum autyzmu (czasowego i stałego pobytu), w tym małych wspólnot domowych;
 • działaniach na rzecz zmiany systemu finansowania mieszkań dla osób wymagających intensywnego wsparcia
 • działaniach na rzecz dostępności środków unijnych na cele tworzenia i rozwijania mieszkań ze wsparciem dla osób w spektrum autyzmu;
 • działaniach na rzecz rozwoju kompleksowych usług dla dorosłych osób w spektrum autyzmu, obejmujących wsparcie w mieszkaniu oraz dostępność aktywizacji społecznej w placówkach dziennych;
 • dostępie do opieki wytchnieniowej dla rodziców/opiekunów dorosłych osób w spektrum autyzmu.

Poprzez wymianę doświadczeń i planów pomiędzy organizacjami działających na Mazowszu zamierzamy wzmocnić działania rzecznicze w naszym regionie. Planujemy zebrać podstawowe dane statystyczne i jakościowe o potrzebach dorosłych osób w spektrum autyzmu w ich lokalnych miejscach zamieszkania.

W ramach partnerstwa chcemy przygotować materiał na temat sytuacji dorosłych osób w spektrum autyzmu na Mazowszu i wspólnie przedstawić opis sytuacji w regionie decydentom na poziomie województwa. Chcemy uświadomić samorządom, jak bardzo ten problem wymaga szybkich działań i odpowiednich funduszy oraz wpłynąć na realizację Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami w naszym regionie.

Lista organizacji pozarządowych należących do partnerstwa Autyzm na Mazowszu:
1. Fundacja SYNAPSIS
2. Fundacja dla Gigantów
3. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL
4. Fundacja Scolar
5. Stowarzyszenie „Dla Autyzmu”
6. Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem „Odzyskać więzi”
7. Fundacja Lepszy Start
8. Fundacja Toto Animo
9. „Postaw na Nas” Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną
10. Stowarzyszenie Karuzela
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej Bajki”
12. Fundacja AUTICA
13. Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być Jak Inni”
14. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”

Raport i rekomendacje z badań Autyzm na Mazowszu

AUTYZM Z KULTURĄ

Fundacja SYNAPSIS nawiązała partnerstwo ze Stowarzyszeniem „Stacja Autyzm” oraz Stowarzyszeniem Innowacji Społecznych „Mary i Max” na rzecz poprawy dostępności kultury dla osób w spektrum autyzmu. W ramach współpracy powstała broszura Osoby w spektrum autyzmu dostępność kultury – pakiet informacyjny dla pracowników instytucji kultury

 

Ogólnopolska Sieć Medyczna

Partnerstwo na rzecz zdrowia – OGÓLNOPOLSKA SIEĆ MEDYCZNA

Partnerstwo zrzesza organizacje prowadzące podmioty lecznicze realizujące świadczenia gwarantowane z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień w formie ambulatoryjnej w rodzaju: świadczenia dla osób z autyzmem.

Celem powstania sieci było wypracowanie i przedstawianie Ministerstwu Zdrowia oraz Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia wspólnych stanowisk dotyczących warunków realizacji świadczeń zdrowotnych gwarantowanych, finansowanych ze środków publicznych dla osób w spektrum autyzmu.

Potrzeba stworzenia sieci wynika z faktu, że świadczenia dedykowane osobom w spektrum autyzmu są odrębne od świadczeń wykonywanych w poradniach zdrowia psychicznego dla osób z innymi zaburzeniami. Specyfika tych świadczeń nie zawsze jest wystarczająco rozumiana przez urzędników i w procesie dynamicznych zmian prawnych związanych z reformą psychiatrii, warunki wykonywania świadczeń dla osób z autyzmem nie tylko nie poprawiają się, ale pogarszają. Z drugiej strony specyfika tych świadczeń powoduje, że działania na rzecz poprawy warunków ich wykonywania nie wpisują się w żadne szerokie ruchy, obejmujące np. pacjentów czy podmioty realizujące świadczenia z zakresu psychiatrii ogólnej. Dodatkowo występują często różnice stanowisk między podmiotami realizującymi świadczenia wyłącznie komercyjnie, nastawionymi na zysk, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które kierują się przede wszystkim misją, a przy realizacji świadczeń zdrowotnych kluczowe znaczenie ma dla nich zachowanie wysokich standardów usług.

Prowadzenie działań rzeczniczych przez organizacje pozarządowe wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie procedur, standardów, stosowanych narzędzi i może być prowadzone skutecznie przede wszystkim przez organizacje prowadzące bezpośrednio działalność leczniczą dla osób z autyzmem. Występowanie wobec Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia z jednolitym stanowiskiem, czy to w formie wspólnego pisma, czy to w formie oddzielnych, ale takich samych pism, wzmacnia głos strony społecznej.

Dokumenty, stanowiska powstałe w ramach Partnerstwa na rzecz zdrowia – OGÓLNOPOLSKA SIEĆ MEDYCZNA:

 1. Uwagi do projektu Zarządzenia z dnia 21 marca 2023 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 2. Uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 3. Pismo do Ministerstwo Zdrowia z zagrożeniami dla pacjentów i świadczeniodawców wynikające z wprowadzenia Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 4. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie rozliczania świadczeń medycznych dla osób z autyzmem w związku z podpisanym w dniu 14.12.2023 r. przez Prezesa NFZ Zarządzeniem Nr 181/2023/DSOZ
PARTNERSTWO DS. OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Usługi wytchnieniowe są potrzebne większości opiekunów osób z niepełnosprawnościami, ale szczególną rolę odgrywają dla rodzin osób w spektrum autyzmu. Osoby te, zwłaszcza dorośli, są często wykluczane z innych form wsparcia, ponieważ potrzebują wsparcia intensywnego, a więc stosunkowo droższego.

Niestety, z dotychczasowych doświadczeń Fundacji SYNAPSIS wynika, że specyficzne potrzeby osób w spektrum autyzmu często nie są uwzględniane przez podmioty realizujące opiekę wytchnieniową całodobową na Mazowszu.

Fundacja SYNAPSIS nawiązała partnerstwo na rzecz poprawy dostępności całodobowych usług wytchnieniowych na Mazowszu dla osób w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnościami. Do partnerstwa zostały zaproszone organizacje działające na rzecz osób w spektrum autyzmu, ale także organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Staraliśmy się trafić zwłaszcza do organizacji lokalnych, działających w mniejszych miejscowościach na Mazowszu.

W ramach współpracy chcemy zbadać faktycznie istniejące bariery w dostępie do całodobowych usług wytchnieniowych oraz ich  przyczyny. Na podstawie zebranych informacji i ocen zamierzamy sformułować wnioski i postulaty, a następnie przedstawić je ministerstwu i władzom samorządowym na Mazowszu.

Raport. Opieka wytchnieniowa. Edycja 2024 na Mazowszu

PARTNERSTWO DS. WYPRACOWANIA KRYTERIÓW OCENY USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA DLA OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU

Środowisko osób w spektrum autyzmu od lat boryka się z brakiem oficjalnie uznanych kryteriów oceny ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Fundacja SYNAPSIS nawiązała partnerstwo, które ma na celu wypracowanie kryteriów oceny ustalania poziomu potrzeby wsparcia na rzecz osób w spektrum autyzmu. Do współpracy zaprosiliśmy zarówno duże doświadczone organizacje, jak i mniejsze, działające lokalnie.

Zespół do spraw rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych powołany przed 10. laty przez ówczesnego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zrzeszający organizacje działające na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami, przyjął w 2014 r. Formularz kwalifikowania osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia do szczególnego specjalistycznego wsparcia. Formularz, stosowany przez szereg instytucji państwowych do celów projektowych, nie został jednak formalnie wprowadzony do powszechnego porządku prawnego.

Poddawany obecnie konsultacjom społecznym Projekt Rozporządzenia w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia i załączony do projektu formularz wskazują jak bardzo narzędzia proponowane przez prawodawcę są niedostosowane do specyfiki osób w spektrum autyzmu. W związku z tym potrzebna jest intensywna praca nad przygotowaniem rzetelnego narzędzia uwzględniającego specyfikę niepełnosprawności, jaką jest spektrum autyzmu, czy niepełnosprawności sprzężone.

Wniosek o zmianę Rozporządzenia MRiPS z 11.12.2023 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny

Forum Samorzeczników Fundacji SYNAPSIS

Forum Samorzeczników Fundacji SYNAPSIS tworzą osoby w spektrum autyzmu, które chcą pełnić rolę samorzecznika, czyli osoby mówiącej we własnym imieniu o problemach i potrzebach osób w spektrum autyzmu.

Naszą intencją jest, aby Forum Samorzeczników Fundacji SYNAPSIS stanowiło przestrzeń, która umożliwi osobom w spektrum autyzmu integrację oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Zachęcamy ich również do podejmowania różnego rodzaju działań samorzeczniczych, żeby jeszcze efektywniej wpływać na zmianę oraz poprawę jakości życia osób w spektrum autyzmu.

 

Uczestnicy Forum Samorzeczników Fundacji SYNAPSIS mają możliwość m.in.:

 • działania jako rzecznik własnych potrzeb w poszukiwaniu niezależności, produktywności i spełnionego życia;
 • działania na rzecz poprawy sytuacji osób w spektrum autyzmu;
 • rozwijania kompetencji komunikacyjnych i umiejętności wypracowania wspólnego stanowiska;
 • wystąpień publicznych.

 

Podczas spotkań w ramach Forum uczestnicy mają okazję do podzielenia się między sobą informacjami na temat swoich ostatnich aktywności samorzeczniczych, takich jak udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach czy nagraniach. Na każdym spotkaniu poruszany jest też ważny temat z punktu widzenia osób w spektrum autyzmu, np. mówienie o diagnozie, prawa i przywileje pracowników z niepełnosprawnościami czy kwestie związane  orzecznictwem.

Konsultacje aktów prawnych

Akty prawne, dokumenty oraz stanowiska Fundacji SYNAPSIS w ramach konsultacji:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, przesłanego pismem z dnia 3 listopada 2022 roku znak DWST-WPZN.5020.5.2022.DC, otrzymanego w dniu 4 listopada 2022 roku
 2. Stanowisko Fundacji SYNAPSIS w nawiązaniu do spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. wspomagania dzieci w wieku do lat 3, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2022 roku
 3. Wniosek o wycofanie zmian wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (dz.u.2022.2184) w zakresie warunków realizacji świadczenia gwarantowanego „program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym” przez przywrócenie w realizacji tego świadczenia możliwości: udziału lekarza, realizowania konsultacji z rodzicami przez logopedów i fizjoterapeutów
 4. Wniosek o wprowadzenie w Zarządzeniu nr 164/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmian, umożliwiających prawidłową realizację świadczenia programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym
 5. Konsultacje społeczne dot. Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030
 6. Uwagi do projektu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie warunków udzielania świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym
 7. Konsultacje społeczne ,,Standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrach zdrowia psychicznego”
 8. Stanowisko Fundacji SYNAPSIS dla PFRON w sprawie stosowania narzędzia ICF w ocenie funkcjonalnej osób z niepełnosprawnością wynikającą z diagnozy w spektrum autyzmu lub niepełnosprawności współistniejących
 9. Stanowisko Fundacji SYNAPSIS w sprawie Koncepcji Wspólnot Domowych
 10. Konsultacje społeczne dot. propozycji rozwiązań do ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Konsultowany obszar zagadnień: Centra Niezależnego Życia
 11. Pismo do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami dotyczące priorytetowych zadań w zakresie spraw osób z niepełnosprawnościami
 12. Konsultacje społeczne w Łodzi – mieszkalnictwo wspomagane
 13. Konsultacje społeczne w Białymstoku – Aktywność zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
 14. Stanowisko Fundacji SYNAPSIS w ramach konsultacji społecznych Projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej
 15. Konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami
 16. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne oraz Stanowisko Fundacji SYNAPSIS w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami
 17. Konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia
 18. Konsultacje społeczne projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
 19. Spotkanie konsultacyjne – dostępność usług bankowości detalicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami
 20. Spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń do projektu ustawy o asystencji osobistej – projekt rządowy
   
Logo Active Citizens

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.