Rozwijamy się!

 

Fundacja SYNAPSIS otrzymała Grant instytucjonalny na rozwój organizacji, dofinansowany z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
 
Jego realizacja ma na celu rozwój i wzmocnienie Fundacji oraz zwiększenie skuteczności w obszarze dostosowań do potrzeb środowiska osób w spektrum autyzmu. Dzięki grantowi Fundacja SYNAPSIS będzie mogła prowadzić swoje działania w sposób długofalowy i bardziej efektywny oraz kontynuować swoją misję. Główne działania w ramach grantu zakładają wzmocnienie wewnętrznych struktur Fundacji SYNAPSIS, nawiązanie nowych partnerstw oraz aktywny udział w działaniach rzeczniczych (konsultacje aktów prawnych i zmian zachodzących w prawie).

Zakładane rezultaty:

 • wzmocnienie i rozwijanie działań/relacji partnerskich Fundacji SYNAPSIS z innymi organizacjami pozarządowymi;
 • zwiększenie rozpoznawalności Fundacji SYNAPSIS wśród potencjalnych odbiorców działań;
 • wzrost kompetencji pracowników, pracowniczek, wolontariuszy i wolontariuszek;
 • utworzenie nowej struktury organizacyjnej Fundacji SYNAPSIS;
 • utworzenie i wzmocnienie procedur zarządczych Fundacji SYNAPSIS w obszarze fundraisingu;
 • wzmocnienie organizacji pod kątem działań rzeczniczych;
 • wzmocnienie organizacji pod kątem działań monitorujących zmiany zachodzące w prawie;
 • wzmocnienie organizacji w obszarze technologii i cyfryzacji;
 • wzmocnienie organizacji pod kątem przestrzegania procedur bezpieczeństwa w tym zabezpieczeń RODO.

Partnerstwa

Forum Samorzeczników

Konsultacje aktów prawnych

Partnerstwa

Autyzm na Mazowszu

Zespół rzeczniczy Fundacji SYNAPSIS nawiązał partnerstwo z organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania i wsparcie na rzecz dorosłych osób w spektrum autyzmu na Mazowszu. Głównym celem tej współpracy jest rozwój różnych form mieszkań ze wsparciem dla osób w spektrum autyzmu.

Do współpracy zaprosiliśmy przede wszystkim te organizacje, które działają na rzecz osób najbardziej niesamodzielnych, które wymagają stałego i specjalistycznego wsparcia, gdyż tworzenie placówek czy usług dla tej grupy osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest najtrudniejsze i najbardziej kosztowne ze względu na konieczność zatrudnienia liczniejszej i wyszkolonej kadry.

 

Partnerstwo koncentruje się na rozwiązaniu priorytetowych problemów, w tym na:

 • tworzeniu i finansowaniu mieszkań ze wsparciem dla osób w spektrum autyzmu (czasowego i stałego pobytu), w tym małych wspólnot domowych;
 • działaniach na rzecz zmiany systemu finansowania mieszkań dla osób wymagających intensywnego wsparcia;
 • działaniach na rzecz dostępności środków unijnych na cele tworzenia i rozwijania mieszkań ze wsparciem dla osób w spektrum autyzmu;
 • działaniach na rzecz rozwoju kompleksowych usług dla dorosłych osób w spektrum autyzmu, obejmujących wsparcie w mieszkaniu oraz dostępność aktywizacji społecznej w placówkach dziennych;
 • dostępie do opieki wytchnieniowej dla rodziców/opiekunów dorosłych osób w spektrum autyzmu.

 

Poprzez wymianę doświadczeń i planów pomiędzy organizacjami działających na Mazowszu zamierzamy wzmocnić działania rzecznicze w naszym regionie. Planujemy zebrać podstawowe dane statystyczne i jakościowe o potrzebach dorosłych osób w spektrum autyzmu w ich lokalnych miejscach zamieszkania.

W ramach partnerstwa chcemy przygotować materiał na temat sytuacji dorosłych osób w spektrum autyzmu na Mazowszu i wspólnie przedstawić opis sytuacji w regionie decydentom na poziomie województwa. Chcemy uświadomić samorządom, jak bardzo ten problem wymaga szybkich działań i odpowiednich funduszy oraz wpłynąć na realizację Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami w naszym regionie.

Ogólnopolska Sieć Medyczna

Partnerstwo na rzecz zdrowia – OGÓLNOPOLSKA SIEĆ MEDYCZNA

Partnerstwo zrzesza organizacje prowadzące podmioty lecznicze realizujące świadczenia gwarantowane z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień w formie ambulatoryjnej w rodzaju: świadczenia dla osób z autyzmem.

Celem powstania sieci było wypracowanie i przedstawianie Ministerstwu Zdrowia oraz Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia wspólnych stanowisk dotyczących warunków realizacji świadczeń zdrowotnych gwarantowanych, finansowanych ze środków publicznych dla osób w spektrum autyzmu.

Potrzeba stworzenia sieci wynika z faktu, że świadczenia dedykowane osobom w spektrum autyzmu są odrębne od świadczeń wykonywanych w poradniach zdrowia psychicznego dla osób z innymi zaburzeniami. Specyfika tych świadczeń nie zawsze jest wystarczająco rozumiana przez urzędników i w procesie dynamicznych zmian prawnych związanych z reformą psychiatrii, warunki wykonywania świadczeń dla osób z autyzmem nie tylko nie poprawiają się, ale pogarszają. Z drugiej strony specyfika tych świadczeń powoduje, że działania na rzecz poprawy warunków ich wykonywania nie wpisują się w żadne szerokie ruchy, obejmujące np. pacjentów czy podmioty realizujące świadczenia z zakresu psychiatrii ogólnej. Dodatkowo występują często różnice stanowisk między podmiotami realizującymi świadczenia wyłącznie komercyjnie, nastawionymi na zysk, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które kierują się przede wszystkim misją, a przy realizacji świadczeń zdrowotnych kluczowe znaczenie ma dla nich zachowanie wysokich standardów usług.

Prowadzenie działań rzeczniczych przez organizacje pozarządowe wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie procedur, standardów, stosowanych narzędzi i może być prowadzone skutecznie przede wszystkim przez organizacje prowadzące bezpośrednio działalność leczniczą dla osób z autyzmem. Występowanie wobec Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia z jednolitym stanowiskiem, czy to w formie wspólnego pisma, czy to w formie oddzielnych, ale takich samych pism, wzmacnia głos strony społecznej.

Forum Samorzeczników Fundacji SYNAPSIS

Forum Samorzeczników Fundacji SYNAPSIS tworzą osoby w spektrum autyzmu, które chcą pełnić rolę samorzecznika, czyli osoby mówiącej we własnym imieniu o problemach i potrzebach osób w spektrum autyzmu.

Naszą intencją jest, aby Forum Samorzeczników Fundacji SYNAPSIS stanowiło przestrzeń, która umożliwi osobom w spektrum autyzmu integrację oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Zachęcamy ich również do podejmowania różnego rodzaju działań samorzeczniczych, żeby jeszcze efektywniej wpływać na zmianę oraz poprawę jakości życia osób w spektrum autyzmu.

 

Uczestnicy Forum Samorzeczników Fundacji SYNAPSIS mają możliwość m.in.:

 • działania jako rzecznik własnych potrzeb w poszukiwaniu niezależności, produktywności i spełnionego życia;
 • działania na rzecz poprawy sytuacji osób w spektrum autyzmu;
 • rozwijania kompetencji komunikacyjnych i umiejętności wypracowania wspólnego stanowiska;
 • wystąpień publicznych.

 

Podczas spotkań w ramach Forum uczestnicy mają okazję do podzielenia się między sobą informacjami na temat swoich ostatnich aktywności samorzeczniczych, takich jak udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach czy nagraniach. Na każdym spotkaniu poruszany jest też ważny temat z punktu widzenia osób w spektrum autyzmu, np. mówienie o diagnozie, prawa i przywileje pracowników z niepełnosprawnościami czy kwestie związane  orzecznictwem.

Konsultacje aktów prawnych

Akty prawne, dokumenty oraz stanowiska Fundacji SYNAPSIS w ramach konsultacji:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, przesłanego pismem z dnia 3 listopada 2022 roku znak DWST-WPZN.5020.5.2022.DC, otrzymanego w dniu 4 listopada 2022 roku
 2. Stanowisko Fundacji SYNAPSIS w nawiązaniu do spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. wspomagania dzieci w wieku do lat 3, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2022 roku
 3. Wniosek o wycofanie zmian wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (dz.u.2022.2184) w zakresie warunków realizacji świadczenia gwarantowanego „program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym” przez przywrócenie w realizacji tego świadczenia możliwości: udziału lekarza, realizowania konsultacji z rodzicami przez logopedów i fizjoterapeutów
 4. Wniosek o wprowadzenie w Zarządzeniu nr 164/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmian, umożliwiających prawidłową realizację świadczenia programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym
 5. Konsultacje społeczne dot. Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030
 6. Uwagi do projektu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie warunków udzielania świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym
 7. Konsultacje społeczne ,,Standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrach zdrowia psychicznego”
 8. Uwagi do projektu Zarządzenia z dnia 21 marca 2023 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 9. Stanowisko Fundacji SYNAPSIS dla PFRON w sprawie stosowania narzędzia ICF w ocenie funkcjonalnej osób z niepełnosprawnością wynikającą z diagnozy w spektrum autyzmu lub niepełnosprawności współistniejących
 10. Stanowisko Fundacji SYNAPSIS w sprawie Koncepcji Wspólnot Domowych
 11. Konsultacje społeczne dot. propozycji rozwiązań do ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Konsultowany obszar zagadnień: Centra Niezależnego Życia
Logo Active Citizens

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.