Porozumienie autyzm Polska

Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. Zebranie założycielskie Porozumienia Organizacji miało miejsce w dniu 06.12.1997 r. w Gdańsku podczas odbywającej się tam wówczas Konferencji Naukowej z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS, a w lutym 1998 r. na spotkaniu w Warszawie 27 organizacji pozarządowych podpisało Deklarację Programową.

Głównym celem jest doprowadzenie do zapewnienia, we współpracy z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dotkniętym autyzmem osobom, tak aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.

Celami szczegółowymi Porozumienia są: poprawa jakości życia osób z autyzmem, rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń; tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora publicznego, wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania  organizacji i instytucji działających na ich rzecz,  monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb; prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.

Porozumienie Autyzm-Polska na Walnym Zebraniu w 2019 r. podjęło decyzję o zarejestrowaniu stowarzyszenia i rejestracja nastąpiła w dniu 13-go października 2019 r. Jest 26 organizacji założycielskich i oczywiście stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków.

Zarząd, wybierany jest na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie spośród pełnomocników Organizacji członkowskich. Zarząd ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Obecny Zarząd składa się z siedmiu osób reprezentujących Organizacje członkowskie.

1. Przewodniczący Michał Wroniszewski, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
2. Wiceprzewodniczący Jacek Babis,  Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, Rzeszów
3. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Rybicka, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk
4. Sekretarz Agnieszka Haremska, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, Poznań
5. Członek Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice
6. Członek Bogumiła Dudkowska-Bronecka, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi,  Łódź
7. Członek Sebastian Cycuła,  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym POROZUMIENIA i jest niezależna od Zarządu. Komisja Rewizyjna jest wybierana na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie spośród pełnomocników Organizacji członkowskich. Aktualnie Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób reprezentujących Organizacje członkowskie.

1. Przewodniczący Anna Chwałek, Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach  WSPÓLNY ŚWIAT,  Biała Podlaska
2. Członek Paulina Papka, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Kielcach
3.  Członek Adam Kompowski, Fundacja Dom Autysty
4.  Marcin Kruhlej, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Białymstoku
5.  Grażyna Bałza vel Betuza, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL, Warszawa

Jednocześnie w Polsce działa od listopada 2003 roku Rzecznik Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia Autyzm-Polska. Reprezentuje on środowisko osób z autyzmem oraz ich rodzin w rozmowach z administracją rządową, udziela informacji o obowiązujących przepisach, konsultuje zmiany w przepisach prawnych, prowadzi rzecznictwo systemowe na rzecz środowiska.

Strona Główna

Sekretariat Porozumienia Autyzm-Polska prowadzi:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO
Adres: ul. Szamarzewskiego 78/82
60-569 Poznań
Numer telefonu: tel./ fax (061) 843-40-38
e-mail: stowarzyszenieprofuturo@wp.pl (Zarząd); biuro@pro-futuro.org (biuro)
www.pro-futuro.org
Osoba kontaktowa: Monika Złakowska