Porozumienie autyzm Polska

Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. Zebranie założycielskie Porozumienia Organizacji miało miejsce w dniu 06.12.1997 r. w Gdańsku podczas odbywającej się tam wówczas Konferencji Naukowej z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS, a w lutym 1998 r. na spotkaniu w Warszawie 27 organizacji pozarządowych podpisało Deklarację Programową.

Głównym celem jest doprowadzenie do zapewnienia, we współpracy z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim osobom w spektrum autyzmu, tak aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.

Celami szczegółowymi Porozumienia są: poprawa jakości życia osób z autyzmem, rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń; tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora publicznego, wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania  organizacji i instytucji działających na ich rzecz,  monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb; prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.

Porozumienie Autyzm-Polska na Walnym Zebraniu w 2019 r. podjęło decyzję o zarejestrowaniu stowarzyszenia i rejestracja nastąpiła 13 października 2019 r. Jest 26 organizacji założycielskich i oczywiście stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków.

Zarząd, wybierany jest na pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie spośród pełnomocników Organizacji członkowskich. Zarząd ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Obecny Zarząd składa się z siedmiu osób reprezentujących Organizacje członkowskie.

 • Małgorzata Rybicka – Przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska),
 • Edward Bolak – Wiceprzewodniczący (Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice)
 • Adam Kompowski – Wiceprzewodniczący (Fundacja Dom Autysty, Poznań)
 • Maria Wroniszewska – Członkini Zarządu (Fundacja SYNAPSIS, Warszawa)
 • Marcin Kruhlej – Członek Zarządu (Krajowe Towarzystwo Autyzmu, o. Białystok)
 • Alicja Loranc – Członkini Zarządu (Fundacja Po Mojemu, Kraków)
 • Marta Sierocka-Rogala – Sekretarz (Fundacja Scolar, Warszawa)

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym POROZUMIENIA i jest niezależna od Zarządu. Komisja Rewizyjna jest wybierana na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie spośród pełnomocników Organizacji członkowskich. Aktualnie Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób reprezentujących Organizacje członkowskie:

 • Iwona Kapturzak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Fundacja Dla Gigantów, Warszawa)
 • Anna Rajska (Krajowe Towarzystwo Autyzmu, o. Bielsko-Biała)
 • Gabriela Dorożyńska (Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem, Częstochowa)
 • Chris Schmitz (Fundacja Tina and Friends, Mirsk)
 • Teresa Wojtachnia (Krajowe Towarzystwo Autyzmu, o. Lublin)

Jednocześnie w Polsce działa od listopada 2003 roku Rzecznik Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia Autyzm-Polska. Reprezentuje on środowisko osób z autyzmem oraz ich rodzin w rozmowach z administracją rządową, udziela informacji o obowiązujących przepisach, konsultuje zmiany w przepisach prawnych, prowadzi rzecznictwo systemowe na rzecz środowiska.

Strona Główna

Sekretariat Porozumienia Autyzm-Polska: sekretariat@autyzmpolska.org.pl