Partnerstwo

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

W 2015 r. w siedzibie PFON w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego (PFZW). Fundacja SYNAPSIS jest jedną z dziesięciu organizacji założycielskich tej federacji.

Celem Federacji jest m.in. promowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, które osobom z niepełnosprawnościami, mającymi szczególne trudności w zdobyciu i utrzymaniu płatnej pracy na otwartym rynku zatrudnienia, umożliwia pracę zarobkową na równi z innymi osobami.
Idea wspomagania osób z niepełnosprawnościami w procesie przygotowania i wchodzenia na otwarty rynek pracy to bardzo ważny i niezbędny element rzeczywistego włączania tych osób w życie społeczne. W modelu Zatrudnienia Wspomaganego wspomaganie przez trenerów pracy oferowane jest szczególnie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Fundacja SYNAPSIS współpracuje w ramach zarządu Federacji, gdyż ze względu na dobro osób ze spektrum autyzmu bardzo zależy nam na wprowadzeniu systemowych zmian umożliwiających korzystanie z usług trenerów pracy przez osoby ze spektrum autyzmu, poszukujące pracy na otwartym rynku. Jak dotąd osoby z zaburzeniami autystycznymi należą do grupy osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.

Ponadto, PFZW zamierza dbać o realizację zatrudnienia wspomaganego w Polsce zgodnie z międzynarodowymi standardami; wpływać na jego rozwój i doskonalenie; popularyzować potencjał i wkład osób z niepełnosprawnościami w życie gospodarcze i społeczne kraju; integrować środowiska uczestniczące w zatrudnieniu wspomaganym; popularyzować standardy etyczne związane ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w procesie integrowania ich ze społeczeństwem, zwłaszcza w środowiskach pracy.

Obecnie jest 15 organizacji należących do PFZW.

PFZW jest zarejestrowane w siedzibie Fundacji SYNAPSIS w Warszawie.
Adres siedziby PFZW
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
e-mail: biuro@pfzw.pl

Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS

Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS jest dziełem osób, które zapragnęły połączyć wieloletnie doświadczenie w branży IT z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie. Sztandarowym przedsięwzięciem Fundacji jest projekt asperIT, skierowany do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób z ASD do pracy w branży IT, a także zbudowanie komplementarnego systemu, który będzie pomagał osobom nieneurotypowym w edukacji, integracji i odnalezieniu się w społeczeństwie.

Umiejętności, jakimi dysponują osoby ze spektrum stanowią ich ogromny potencjał. Dobrze sobie radzą w pracach wymagających koncentracji i dokładności, opartych na powtarzalności oraz w których ceni się dobrą pamięć do faktów i liczb. Przekłada się to na wysoki poziom umiejętności informatycznych. Takich właśnie cech wymaga praca w branży IT. Aktualnie w Polsce, podobnie jak i na świecie, rośnie zapotrzebowanie na pracowników w branży IT.

Fundacja BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównuje szanse edukacyjne, zapobiega wykluczeniu grup wrażliwych i znajdujących się w trudnej sytuacji, a także wspiera budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.

PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS STANOWIĄ TRZY FILARY:

Edukacja

Tworzenie szans rozwoju swoich pasji zdolnym uczniom i studentom z małych miejscowości, z rodzin w trudnej sytuacji. Uczenie dzieci i młodzieży finansów oraz przedsiębiorczości.

Solidarność społeczna

Działanie na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem. Inspiracja i wsparcie dla zaangażowanych społecznie pracowników Banku BNP Paribas.

Kultura

Przybliżanie kultury dzieciom i młodzieży z małych miejscowości.
Przełamywanie uprzedzeń wobec muzyki klasycznej.

W 2017 roku Fundacja BNP Paribas zainicjowała program „Wspieram cały rok” – narzędzie filantropii indywidualnej umożliwiające zaangażowanie pracowników Banku BNP Paribas we wspieranie ważnych celów społecznych, polegające na dobrowolnych, regularnych odpisach od pensji na rzecz organizacji pozarządowych. Zgromadzone w ten sposób środki przekazywane są Organizacji Roku, wybieranej przez pracowników w corocznym głosowaniu. W 2021 roku pracownicy banku pomagają dwóm Organizacjom Roku, w tym Fundacji SYNAPSIS. Środki przekazane przez Fundację BNP Paribas w ramach programu „Wspieram cały rok” zostaną przeznaczone na dofinansowanie procesów diagnostycznych dzieci i młodzieży ze sprzężeniami.

 

Logo Fundacji BNP Paribas

Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej (ZPZAZ)

Związek powstał, aby wspomagać rozwój, chronić prawa i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców. Działa do wewnątrz – poprzez wymianę doświadczeń, poradnictwo prawne, debaty oraz na zewnątrz – budując świadomość społeczną, walcząc o możliwości działania, proponując nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe.
Do Związku należy 66 Zakładów Aktywności Zawodowej. Łączy je wspólna sprawa, czyli wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ich drodze do sukcesu, nie tylko zawodowego.

AS-App

AS-App to portal stworzony z osobami ze spektrum autyzmu i dla osób ze spektrum autyzmu, ich rodzin i bliskich. Jego celem jest zwiększenie i przyspieszenie dostępu do usług i aktywności skierowanych do osób z autyzmem.

Specjaliści i instytucje świadczące pomoc osobom z ASD i ich rodzinom oraz ich oferty są pogrupowane w podstawowe kategorie usług.

Start

GrandZoneGaming Sp. z o.o.

Polska firma, której celem jest promocja e-sportu mobilnego (zarówno na scenie polskiej, jak i międzynarodowej) oraz budowanie społeczności skupionej wokół gier mobilnych. Wykorzystuje do tego takie platformy jak discord, twitter i inne szeroko rozumiane media społecznościowe. Współpracuje z wieloma znanymi streamerami z Polski i z zagranicy.

Istotnym elementem działalności GrandZoneGaming jest organizowanie eventu charytatywnego na przełomie grudnia i stycznia, któremu towarzyszy zbiórka na różne cele społeczne.

Logo Grandzonegaming Sp. z o. o.