Partnerstwo

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

W 2015 r. w siedzibie PFON w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego (PFZW). Fundacja SYNAPSIS jest jedną z dziesięciu organizacji założycielskich tej federacji.

Celem Federacji jest m.in. promowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, które osobom z niepełnosprawnościami, mającymi szczególne trudności w zdobyciu i utrzymaniu płatnej pracy na otwartym rynku zatrudnienia, umożliwia pracę zarobkową na równi z innymi osobami.
Idea wspomagania osób z niepełnosprawnościami w procesie przygotowania i wchodzenia na otwarty rynek pracy to bardzo ważny i niezbędny element rzeczywistego włączania tych osób w życie społeczne. W modelu Zatrudnienia Wspomaganego wspomaganie przez trenerów pracy oferowane jest szczególnie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Fundacja SYNAPSIS współpracuje w ramach zarządu Federacji, gdyż ze względu na dobro osób ze spektrum autyzmu bardzo zależy nam na wprowadzeniu systemowych zmian umożliwiających korzystanie z usług trenerów pracy przez osoby ze spektrum autyzmu, poszukujące pracy na otwartym rynku. Jak dotąd osoby z zaburzeniami autystycznymi należą do grupy osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.

Ponadto, PFZW zamierza dbać o realizację zatrudnienia wspomaganego w Polsce zgodnie z międzynarodowymi standardami; wpływać na jego rozwój i doskonalenie; popularyzować potencjał i wkład osób z niepełnosprawnościami w życie gospodarcze i społeczne kraju; integrować środowiska uczestniczące w zatrudnieniu wspomaganym; popularyzować standardy etyczne związane ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w procesie integrowania ich ze społeczeństwem, zwłaszcza w środowiskach pracy.

Obecnie jest 15 organizacji należących do PFZW.

PFZW jest zarejestrowane w siedzibie Fundacji SYNAPSIS w Warszawie.
Adres siedziby PFZW
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
e-mail: biuro@pfzw.pl

Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS

Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS jest dziełem osób, które zapragnęły połączyć wieloletnie doświadczenie w branży IT z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie. Sztandarowym przedsięwzięciem Fundacji jest projekt asperIT, skierowany do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób z ASD do pracy w branży IT, a także zbudowanie komplementarnego systemu, który będzie pomagał osobom nieneurotypowym w edukacji, integracji i odnalezieniu się w społeczeństwie.

Umiejętności, jakimi dysponują osoby ze spektrum stanowią ich ogromny potencjał. Dobrze sobie radzą w pracach wymagających koncentracji i dokładności, opartych na powtarzalności oraz w których ceni się dobrą pamięć do faktów i liczb. Przekłada się to na wysoki poziom umiejętności informatycznych. Takich właśnie cech wymaga praca w branży IT. Aktualnie w Polsce, podobnie jak i na świecie, rośnie zapotrzebowanie na pracowników w branży IT.

Fundacja BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównuje szanse edukacyjne, zapobiega wykluczeniu grup wrażliwych i znajdujących się w trudnej sytuacji, a także wspiera budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.

PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS STANOWIĄ TRZY FILARY:

Edukacja

Tworzenie szans rozwoju swoich pasji zdolnym uczniom i studentom z małych miejscowości, z rodzin w trudnej sytuacji. Uczenie dzieci i młodzieży finansów oraz przedsiębiorczości.

Solidarność społeczna

Działanie na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem. Inspiracja i wsparcie dla zaangażowanych społecznie pracowników Banku BNP Paribas.

Kultura

Przybliżanie kultury dzieciom i młodzieży z małych miejscowości.
Przełamywanie uprzedzeń wobec muzyki klasycznej.

W 2017 roku Fundacja BNP Paribas zainicjowała program „Wspieram cały rok” – narzędzie filantropii indywidualnej umożliwiające zaangażowanie pracowników Banku BNP Paribas we wspieranie ważnych celów społecznych, polegające na dobrowolnych, regularnych odpisach od pensji na rzecz organizacji pozarządowych. Zgromadzone w ten sposób środki przekazywane są Organizacji Roku, wybieranej przez pracowników w corocznym głosowaniu. W 2021 roku pracownicy banku pomagają dwóm Organizacjom Roku, w tym Fundacji SYNAPSIS. Środki przekazane przez Fundację BNP Paribas w ramach programu „Wspieram cały rok” zostaną przeznaczone na dofinansowanie procesów diagnostycznych dzieci i młodzieży ze sprzężeniami.

 

Logo Fundacji BNP Paribas

SOS Wioski Dziecięce

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizuje różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 137 krajach i terytoriach świata. W Polsce działa od 1984 roku.

 

Program medyczny Stowarzyszenia zakłada przekazanie darowizny celowej partnerom, w tym Fundacji SYNAPSIS, w celu świadczenia usług medycznych, psychologicznych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych dzieci i osób dorosłych w rodzinach ukraińskich będących pod opieką partnerów. Celem programu jest wsparcie finansowe potrzeb dzieci i osób dorosłych w rodzinach, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej (ZPZAZ)

Związek powstał, aby wspomagać rozwój, chronić prawa i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców. Działa do wewnątrz – poprzez wymianę doświadczeń, poradnictwo prawne, debaty oraz na zewnątrz – budując świadomość społeczną, walcząc o możliwości działania, proponując nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe.
Do Związku należy 66 Zakładów Aktywności Zawodowej. Łączy je wspólna sprawa, czyli wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ich drodze do sukcesu, nie tylko zawodowego.

AS-App

AS-App to portal stworzony z osobami ze spektrum autyzmu i dla osób ze spektrum autyzmu, ich rodzin i bliskich. Jego celem jest zwiększenie i przyspieszenie dostępu do usług i aktywności skierowanych do osób z autyzmem.

Specjaliści i instytucje świadczące pomoc osobom z ASD i ich rodzinom oraz ich oferty są pogrupowane w podstawowe kategorie usług.

Start