Oferta usług

Diagnoza

Konsultacje

Terapia

Badania testowe

Diagnoza

Ze względu na bardzo różny sposób manifestowania się objawów, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem złożonym, składającym się z kilku etapów i wymagającym współpracy zespołu specjalistów.

Biorąc pod uwagę specyfikę problemów pojawiających się w zależności od wieku, nieco inaczej prowadzone jest postępowanie diagnostyczne w przypadku bardzo małych dzieci (do 18 miesiąca życia), tych nieco starszych – w wieku przedszkolnym i szkolnym, a jeszcze inaczej wygląda ono w przypadku młodzieży czy osób dorosłych.

Zespół diagnostyczny Fundacji SYNAPSIS składa się z bardzo doświadczonych specjalistów w diagnozowaniu ASD, a diagnoza prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy zbierania wywiadu na temat dotychczasowego rozwoju, prowadzenia obserwacji i stawiania rozpoznania.

Więcej informacji

Działania te skierowane są do rodziców małych dzieci, pomiędzy 9 a 18 m.ż., którzy są zaniepokojeni rozwojem swoich maluszków. Ich celem jest ocena rozwoju i funkcjonowania dziecka pod kątem zagrożenia zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na podstawie informacji zebranych od rodziców oraz bezpośredniej obserwacji dziecka, specjalista z Zespołu diagnozującego małe dzieci  w kierunku ASD ocenia rozwój dziecka, zagrożenie ASD, analizuje aktualne potrzeby rozwojowe dziecka, ewentualne potrzebne kierunki wsparcia oraz układa i przekazuje rodzicom zestaw zaleceń i wskazówek. Postępowanie to może, ale nie musi zakończyć się postawieniem rozpoznania (zależy to od potrzeb dziecka i ustaleń z rodzicami).

Pierwsza konsultacja dziecka (zebranie informacji o rozwoju dziecka od rodziców, obserwacja dziecka, przekazanie zaleceń) – cena 600 zł

Działanie to skierowane jest do rodziców dzieci w wieku 9-18 miesięcy, zaniepokojonych ich rozwojem i obejmuje:

 1. rozmowę online z rodzicami, podczas której zbierane są najważniejsze informacje na temat rozwoju dziecka, omówione niepokojące rodziców zachowania i trudności dziecka – ok. 1 godz.
 2. spotkanie stacjonarne, w ramach którego:
 • prowadzona jest przez specjalistę bezpośrednia obserwacja dziecka w obecności rodzica – do 1 godziny
 • na podstawie informacji zebranych podczas rozmowy online z rodzicami i bezpośredniej obserwacji dziecka, specjalista analizuje potrzeby dziecka oraz opracowuje zalecenia i wskazówki dla rodziców, które omawia z nimi na miejscu – spotkanie to trwa do 1 godziny
 1. rozmowę online z rodzicami aktualizującą zebrane wcześniej informacje na temat funkcjonowania dziecka – do 1 godziny
 2. Spotkanie stacjonarne, w ramach którego:
 • prowadzona jest ponowna obserwacja dziecka przez specjalistę na terenie Ośrodka w obecności rodzica – do 1 godziny
 • modyfikowane i przekazywane są rodzicom zalecenia do pracy z dzieckiem. Rodzice otrzymują także informacje, czy wskazane jest dalsze monitorowanie rozwoju dziecka lub specjalistyczna diagnoza – spotkanie to trwa do 1 godziny.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie obserwacji jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Dodatkowa obserwacja dziecka – cena 220 zł za wizytę

Jest to wizyta umożliwiająca weryfikację wcześniejszych obserwacji rozwoju dziecka oraz analizę informacji o jego postępach, ewentualnych niepokojących objawach (np. w sytuacji, gdy dziecko jest zbyt małe, objawy są słabo nasilone lub współwystępuje wiele innych problemów mogących mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka). Rodzic może zdecydować się na dowolną liczbę dodatkowych obserwacji do momentu, gdy dziecko ukończy 16 miesięcy.

Każde spotkanie trwa do 2 godzin i jest prowadzone przez jednego specjalistę.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie obserwacji jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

 

Diagnoza dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) – cena 1600 zł

Celem postępowania diagnostycznego jest potwierdzenie bądź wykluczenie u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jeśli w trakcie procesu diagnozowania zaobserwowane zostaną objawy wskazujące na inne lub dodatkowe problemy zdrowotne/rozwojowe/psychiczne, wówczas rodzice otrzymują taką informację wraz ze wskazówkami, jakie jest zalecane dalsze postępowanie i gdzie mogą szukać pomocy.

Diagnozujemy dzieci od 18 m.ż. do 10 r.ż. (oferta dla młodszych dzieci opisana jest szczegółowo w pkt.1.) z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe).

Aby możliwe było postawienie rzetelnej diagnozy, proces diagnostyczny jest wieloetapowy, prowadzony przez zespół doświadczonych specjalistów i obejmuje:

 • wypełnienie przez rodziców ankiety dotyczącej stanu zdrowia dziecka i odesłanie jej drogą elektroniczną (ok. 30 minut)
 • rozmowę telefoniczną z rodzicami celem zebrania informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka, obserwowanych przez rodziców trudnościach i mocnych stronach dziecka, problemach zdrowotnych – w zależności od indywidualnej sytuacji rozmowa ta może zostać przeprowadzona jednorazowo lub zostać podzielona na dwie części (łączny czas do 120 minut)
 • obserwację przeprowadzoną przez dwóch specjalistów z wykorzystaniem protokołu ADOS-2*. Jeśli byłoby to niemożliwe, wówczas obserwacja zostanie przeprowadzona w oparciu o specjalnie opracowany zestaw prób umożliwiających obserwację i ocenę dziecka w różnych obszarach rozwojowych, jednak głównie pod kątem ASD (ok. 60 minut)
 • spotkanie diagnostyczne z udziałem specjalisty i lekarza psychiatry, na które składa się:
  • obserwacja dziecka w kontakcie z rodzicami (ok. 15 minut)
  • krótka, ponowna obserwacja dziecka w relacji ze specjalistą (ok. 15 minut)
  • ciąg dalszy obserwacji prowadzonej przez specjalistę oraz badanie lekarskie wraz z przekazaniem diagnozy rodzicom (ok. 45 minut)
 • telefoniczne omówienie z rodzicami przebiegu pierwszej obserwacji w oparciu o protokół ADOS-2 bądź inny zastosowany zestaw prób (ok. 30 minut)
 • telefoniczną rozmowę z rodzicami podsumowującą cały proces diagnostyczny i jego wyniki (do 60 minut).

 

Informacje dodatkowe:

 • rodzice zobowiązani są do dostarczenia: kserokopii aktualnych wyników badań zdrowia dziecka, wcześniejszych wyników badań EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania słuchu, wypisów ze szpitala (jeśli dziecko było hospitalizowane), aktualnej opinii z placówki, w której przebywa dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła), opinii z innych miejsc, do których uczęszcza na zajęcia, opinii psychologicznych. Dokumenty te powinny być przekazane wraz z ankietą,
 • aby możliwe było rzetelne przeprowadzenie pełnego procesu diagnostycznego, rodzice zobowiązani są do przesłania wypełnionej ankiety oraz formularza wywiadu w ustalonym terminie,
 • podczas całego procesu diagnostycznego rodzice mogą być proszeni o wypełnienie dodatkowych kwestionariuszy,
 • poszczególne badania i obserwacje omawiane są na spotkaniu Zespołu diagnostycznego celem szczegółowej analizy zebranego materiału, co pozwala na rzetelną i wszechstronną diagnozę problemów dziecka. Może zaistnieć konieczność dodatkowego, krótkiego spotkania Zespołu w trakcie spotkania diagnostycznego,
 • po zakończeniu procesu diagnostycznego rodzice otrzymują zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz opinię z opisem funkcjonowania dziecka w trakcie diagnozy i uzasadnieniem postawionego rozpoznania wraz ze wstępnymi wskazówkami dotyczącymi pracy z dzieckiem. Czas oczekiwania na zaświadczenie lekarskie oraz opinię wynosi 3-4 tygodnie od spotkania z lekarzem psychiatrą. 

Łączny czas procesu diagnostycznego dla rodziców wynosi od 6 do 8 godzin, zależnie od czasu poświęconego przez rodziców na wypełnienie ankiety i formularza wywiadu (łączny czas pracy zespołu diagnostycznego wynosi od 13 do 18 godzin).

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest spełnienie przez dziecko kryteriów udziału w badaniu (dziecko musi mieć ukończone min. 12 miesięcy, jest w stanie swobodnie chodzić, a  jego umiejętność widzenia i słyszenia pozwala na przeprowadzenie z nim prób zgodnie z protokołem badania) oraz wyrażenie przez rodziców zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usuwane ze zbioru danych o dziecku w Fundacji po zakończeniu procesu diagnostycznego lub wcześniej, jeśli rodzice zrezygnują z kontynuowania postępowania diagnostycznego na wcześniejszym etapie. Jeśli przeprowadzenie obserwacji zgodnie z protokołem ADPS-2 byłoby niemożliwe, wówczas obserwacja zostanie przeprowadzona w oparciu o specjalnie opracowany zestaw prób umożliwiających obserwację i ocenę dziecka w różnych obszarach rozwojowych, jednak głównie pod kątem ASD.

Ze względu na stan epidemii, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podczas wszystkich wizyt w Ośrodku obowiązuje  korzystanie ze środków ochrony osobistej. Równocześnie autorzy ADOS-2 jasno podkreślają, że wyniki ilościowe badania ADOS-2 są niewiarygodne, gdy którakolwiek z osób: diagnosta, osoba badana lub rodzic, mają twarz zasłoniętą maseczką lub przyłbicą (Lord et al. 2020). Z tego względu ocena funkcjonowania dziecka dokonywana jest na podstawie jakościowej analizy obserwacji prowadzonych z wykorzystaniem materiałów i pomocy ADOS-2 oraz w oparciu o dodatkowe próby kliniczne.

 

Obserwacje diagnostyczne dziecka w grupie OFERTA AKTUALNIE ZAWIESZONA

Trudności związane z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, dotykają wszystkich sfer życia dziecka. Zdarza się, że występujące u dziecka objawy nie są w pełni jasne i widoczne dla diagnosty w specyficznych warunkach badania gabinetowego, gdy dziecko jest w indywidualnym kontakcie z osobami dorosłymi, gdy nie ma możliwości zaobserwowania, w jaki sposób funkcjonuje w relacjach z rówieśnikami. W takich sytuacjach czasami niemożliwe jest jednoznaczne postawienie rozpoznania.

Jeśli taka sytuacja ma miejsce i lekarz uzna za konieczne obserwowanie dziecka w grupie, a rodzice wyrażą na to zgodę, istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie w zorganizowanych zajęciach prowadzonych przez specjalistów.

Obserwacje takie prowadzone są w grupach maksymalnie czteroosobowych, w których dzieci dobierane są pod kątem wieku oraz poziomu funkcjonowania. Zajęcia te prowadzone są przez osoby doświadczone zarówno w pracy terapeutycznej, jak i w diagnozie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Aby odpowiednio dobrać grupę do poziomu funkcjonowania dziecka, jego potrzeb i możliwości, konieczne jest wcześniejsze wypełnienie i dostarczenie przez rodziców ankiety z informacjami o dziecku.

Należy pamiętać, że prowadzone obserwacje dziecka w grupie są jedynie uzupełnieniem procesu diagnostycznego i same nie mogą stanowić jedynej podstawy do postawienia rozpoznania.

Pakiet obserwacji diagnostycznych w grupie obejmuje: przekazanie przez rodziców wypełnionej ankiety, ewentualną rozmowę telefoniczną z rodzicami celem uzupełnienia informacji zawartych w ankiecie, cztery obserwacje dziecka na zajęciach grupowych, przygotowanie opisu funkcjonowania dziecka na zajęciach w terminie dwóch tygodni po zakończeniu obserwacji.

Obserwacja diagnostyczna dziecka w placówce* – OFERTA AKTUALNIE ZAWIESZONA

Propozycja ta skierowana jest do rodziców dzieci, które nie mają możliwości wzięcia udziału w obserwacjach ich funkcjonowania w grupie (por. pkt.3.), a w przypadku których istnieje konieczność przeprowadzenia obserwacji funkcjonowania dziecka na terenie przedszkola bądź szkoły. Poza obserwacją dziecka, w tym samym terminie przeprowadzany jest także wywiad środowiskowy z nauczycielem dziecka.

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji diagnostycznej dziecka w placówce jest wcześniejsze uzyskanie przez rodziców zgody tejże placówki. Przeprowadzenie obserwacji i wywiadu z nauczycielem wraz z dojazdem w obie strony nie może przekraczać 4 godzin.

Uwaga! Zapisy na konsultacje diagnostyczne i diagnozy są możliwe poprzez wysłanie e-maila na adres: diagnozy_dorosli@synapsis.org.pl

 

Konsultacje diagnostyczne nastolatków powyżej 13 r.ż. oraz osób dorosłych

Konsultacje te skierowane są do nastolatków powyżej 13 r.ż. oraz osób dorosłych, które doświadczają różnego rodzaju problemów w codziennym życiu, przede wszystkim w sferze relacji społecznych, porozumiewania się z innymi ludźmi oraz w sferze zainteresowań i sposobu myślenia. Celem konsultacji jest ocena aktualnego funkcjonowania danej osoby pod kątem występowania cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu (w tym także zespołu Aspergera). Na podstawie informacji zebranych od rodziców osoby badanej oraz bezpośredniej obserwacji i badania pacjenta, zespół specjalistów doświadczonych w diagnozowaniu nastolatków i osób dorosłych w kierunku ASD (psycholog, psychoterapeuta) poznają sposób funkcjonowania osoby badanej, analizują dostarczoną dokumentację medyczną, przeprowadzają ustrukturyzowane badanie (np. z wykorzystaniem badania ADOS-2*, kwestionariuszy osobowości czy narzędzi dedykowanych do oceny zaburzeń ze spektrum autyzmu) i dokonują oceny zgromadzonych informacji w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Spotkania diagnostyczne są poprzedzone jednorazową tzw. wizytą lekarską, prowadzoną przez doświadczonego lekarza psychiatrę, która ma na celu dokonanie wstępnej oceny zgłaszanych problemów. Lekarz psychiatra decyduje o pokierowaniu osoby badanej do dalszej, pogłębionej diagnostyki w naszym Ośrodku lub wskazuje na konieczność innego rodzaju działań.

Czas trwania wizyty z lekarzem psychiatrą to 30-45min.

Odpłatność za wizytę lekarską: 200,00 zł

Przebieg procesu diagnostycznego

Jeśli lekarz psychiatra podczas pierwszej wizyty przesiewowej obserwuje u pacjenta możliwość występowania cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu, osoba ta może zgłosić się w naszym Ośrodku do pogłębionej diagnostyki. Pełen proces diagnostyczny nastolatka powyżej 13 r.ż. lub osoby dorosłej obejmuje:

 1. Wywiad wstępny z udziałem osoby badanej, podczas którego zbierane są informacje, dotyczące jej aktualnego funkcjonowania w życiu codziennym: w sferze osobistej, towarzyskiej, zawodowej.
 2. Wywiad wstępny z udziałem rodzica, opiekuna, bądź partnera życiowego osoby badanej, podczas którego zbierane są informacje dotyczące wczesnego rozwoju osoby badanej jako dziecka (np. w sferze rozwoju mowy, rozwoju psychoruchowego, obserwowanych trudności w zachowaniu, radzenia sobie pod względem edukacyjnym i społecznym, itp.) – to spotkanie może odbyć się w tym samym terminie, co wywiad wstępny z osobą badaną.
 3. Spotkanie osoby badanej z psychologiem/psychoterapeutą w celu przeprowadzenia badania pod kątem występowania cech spektrum autyzmu, które może obejmować: swobodną rozmowę, rozmowę na zadany temat, badania kwestionariuszowe, badanie ADOS-2, próby kliniczne, testy psychologiczne i neuropsychologiczne, itp.
 4. Spotkanie osoby badanej z lekarzem psychiatrą oraz psychologiem/psychoterapeutą w celu postawienia ostatecznego rozpoznania, które obejmuje rozmowę swobodną z lekarzem, wewnętrzną konsultację zespołu diagnozującego (bez udziału pacjenta) oraz przekazanie wniosków przez lekarza psychiatrę
 5. Spotkanie podsumowujące z osobą badaną, prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę, mające na celu omówienie przebiegu procesu diagnostycznego, uzyskanych wyników w testach i badaniach psychologicznych oraz przedstawionych wniosków diagnostycznych; podczas tego spotkania proponujemy, aby pacjent zadał nurtujące go pytania, wyraził wszelkie wątpliwości co do przebiegu procesu, bądź postawionego rozpoznania, tak aby osoba prowadząca mogła udzielić jak najbardziej wyczerpujących wyjaśnień.

Łączny czas procesu diagnostycznego dla osoby badanej wynosi od 5 do 8 godzin (łączny czas pracy zespołu diagnostycznego wynosi od 13 do 18 godzin)

Koszt procesu diagnostycznego: 1850,00 zł

 

Informacje dodatkowe:

– pacjent zobowiązany jest do dostarczenia: aktualnych wyników badań psychologicznych, neuropsychologicznych, psychiatrycznych, czy neurologicznych, jeśli takie były wykonywane w ciągu ostatnich dwóch lat; wyników wszelkich badań tego typu, prowadzonych w dzieciństwie, bądź w okresie dojrzewania; opinii pedagogicznych i psychologicznych z placówki edukacyjnej, bądź z poradni psychologiczno-pedagogicznej z okresu dziecięcego, bądź nastoletniego, jeśli takie pacjent uzyskał;

– poszczególne badania i obserwacje omawiane są na dwóch spotkaniach zespołu diagnostycznego, z których drugie ma miejsce w czasie spotkania diagnostycznego w przerwie, po rozmowie z pacjentem; celem tych spotkań jest szczegółowa analiza zebranego materiału oraz opracowanie przeprowadzonych badań, co pozawala na rzetelną i wszechstronną diagnozę problemów pacjenta,

– po zakończeniu procesu diagnostycznego pacjent otrzymuje zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz opinię z opisem funkcjonowania osoby badanej w trakcie diagnozy i uzasadnieniem postawionego rozpoznania; czas oczekiwania na zaświadczenie lekarskie i opinię wynosi 3-4 tygodnie od spotkania z lekarzem psychiatrą.

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest wyrażenie zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usuwane ze zbioru danych o pacjencie w Fundacji po zakończeniu procesu diagnostycznego lub wcześniej, jeśli osoba badana zrezygnuje z kontynuowania postępowania diagnostycznego na wcześniejszym etapie.

Ze względu na stan epidemii, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podczas wszystkich wizyt w Ośrodku obowiązuje  korzystanie ze środków ochrony osobistej. Równocześnie autorzy ADOS-2 jasno podkreślają, że wyniki ilościowe badania ADOS-2 są niewiarygodne, gdy którakolwiek z osób: diagnosta, osoba badana lub rodzic, mają twarz zasłoniętą maseczką lub przyłbicą (Lord et al. 2020). Z tego względu ocena funkcjonowania dziecka dokonywana jest na podstawie jakościowej analizy obserwacji prowadzonych z wykorzystaniem materiałów i pomocy ADOS-2 oraz w oparciu o dodatkowe próby kliniczne.

Konsultacje

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Państwa potrzebom, przygotowaliśmy propozycję konsultacji z naszymi specjalistami. Możecie Państwo skorzystać zarówno z pojedynczej konsultacji wstępnej, która pozwoli ocenić zgłoszony problem i wyznaczyć kierunki dalszego działania, jak i z pakietów konsultacji, w ramach których możliwe jest prowadzenie różnych działań w zależności od potrzeb osoby z ASD i jego rodziny.

Więcej informacji

 1. Wstępna konsultacja dla rodziców –  220 zł

Propozycja skierowana jest do rodziców, którzy chcieliby skonsultować dziecko z powodu np. trudności szkolnych, problemów emocjonalnych, z zachowaniem itp. Jej celem jest zebranie podstawowych informacji o dziecku, rodzinie i zgłaszanym przez rodziców problemie oraz zaplanowanie dalszego postępowania (kierunków i trybu pracy), które może obejmować np. skierowanie na diagnozę, badania testowe, konsultacje logopedyczne, konsultacje z fizjoterapeutą, zajęcia indywidualne, grupowe itd.

Konsultacja może być prowadzona w formie:

 • teleporady 2 × 45 minut
 • wizyty stacjonarnej (do 90 minut)

2. Teleporady w formie konsultacji telefonicznych lub online – w ramach świadczeń NFZ

Propozycja skierowana do rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci w wieku od 0 do 5 lat. Porady prowadzone są przez specjalistów doświadczonych w pracy z małymi dziećmi.

Ze względu na to, że działania te realizowane są w ramach świadczeń NFZ, skorzystanie z nich wymaga wypełnienia ANKIETY zawierającej dane niezbędne do zarejestrowania w systemie. Po odesłaniu wypełnionej ankiety skontaktuje się z Państwem pracownik Recepcji Ośrodka Fundacji SYNAPSIS celem umówienia terminu teleporady.

 

Pakiet „G” – zindywidualizowany pakiet konsultacyjny 10 godzin – cena 950 zł*

Uwaga! Aktualnie zajęcia mogą być realizowane w formie online lub stacjonarnej, w zależności od sytuacji epidemicznej i możliwości Ośrodka

Pakiet 10 godzin do wykorzystania w ciągu maksymalnie jednego roku na różne działania prowadzone przez Ośrodek: wizyty konsultacyjne z terapeutami, obserwacje dziecka, badania testowe dziecka, wizyty lekarskie. Godziny w ramach tego pakietu nie mogą być wykorzystane w ramach zajęć indywidualnych lub grupowych.

*Uwaga: istnieje możliwość rozłożenia opłaty za pakiet na dwie części po 475 zł.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

 

Pakiet „H” – zindywidualizowany pakiet konsultacyjny 20 godzin – cena 1800 zł

Uwaga! Aktualnie zajęcia mogą być realizowane w formie online lub stacjonarnej, w zależności od sytuacji epidemicznej i możliwości Ośrodka

Pakiet 20 godzin do wykorzystania w ciągu maksymalnie jednego roku na różne działania prowadzone przez Ośrodek: wizyty konsultacyjne z terapeutami, obserwacje dziecka, badania testowe dziecka, wizyty lekarskie. Godziny w ramach tego pakietu nie mogą być wykorzystane w ramach zajęć indywidualnych lub grupowych.

*Uwaga: istnieje możliwość rozłożenia opłaty za pakiet na cztery części po 450 zł.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Pakiet „I” – pakiet konsultacyjny dla rodziców – 100 zł/za godzinę konsultacji

Pakiet godzin do wykorzystania w ustalonym terminie na spotkania rodziców z doświadczonym psychologiem, terapeutą naszego Ośrodka. Konsultacje w sprawach wychowawczych, rodzinnych. Liczba godzin do ustalenia wspólnie przez terapeutę i rodziców.

Podpisanie umowy na pakiet „I” rozpoczyna konsultacja wstępna (do 1,5 h ), podczas której określane są potrzeby rodziców, a terapeuta przedstawia możliwy zakres konsultacji.

Zapisy do Łucji Sokorskiej-Maj w rejestracji.

Zapisy na wizyty lekarskie przyjmujemy każdego 15-go dnia miesiąca pod numerem telefonu: (+48 22) 825 87 42

 

 1. Konsultacje pierwszorazowe obejmują:
 • obowiązkową konsultację wstępną u psychologa/pedagoga specjalnego celem zebrania wywiadu i ustalenia potrzeb  – 220 PLN
 • wizytę u lekarza psychiatry z możliwością wydania zaświadczenia, ustalenia leczenia (również farmakoterapii)  – 280 PLN
 • na konsultacje pacjent zgłasza się z dotychczasową dokumentacją medyczną

W ramach konsultacji pierwszorazowej nie ma możliwości postawienia rozpoznania lub jego weryfikacji. Do postawienia rozpoznania konieczne jest przeprowadzenie pełnego postępowania diagnostycznego.

 

 1. Konsultacja psychiatryczna dla pacjentów, którzy byli konsultowani przez lekarza ponad rok temu
 • z wystawieniem zaświadczenia  – 250 PLN
 • inne (m.in. farmakoterapia)  – 200 PLN

 

 1. Konsultacja psychiatryczna dla stałych pacjentów:
 • z wystawieniem zaświadczenia – 230 PLN
 • inne (m.in. farmakoterapia) –  200 PLN

 

 

 

OFERTA AKTUALNIE ZAWIESZONA

Propozycja skierowana jest do rodziców dzieci zainteresowanych pakietem R (indywidualne zajęcia rehabilitacyjne). Prowadzona jest przez fizjoterapeutkę, doktora nauk o kulturze fizycznej, terapeutkę SI. Obejmuje krótki wywiad medyczny, omówienie funkcjonowania motorycznego dziecka z rodzicem/rodzicami, obserwację dziecka.

Spotkanie trwa do 60 minut. Zachęcamy, aby wzięli w nim udział oboje rodzice z dzieckiem.

Cena 180 zł.

Oferta skierowana jest do rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze i będących w wieku przedszkolnym (3-8 lat). To osiem spotkań według scenariuszy opracowanych na podstawie metody Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” (tzw. „8 książeczek”). Fundacja SYNAPSIS zaadaptowała metodę C. Sutton do potrzeb rodziców dzieci z ASD i z ogromnymi sukcesami wykorzystuje te metodę od 1993 r. Spotkania prowadzone są przez specjalistów z dużym doświadczeniem w pracy z rodzinami dzieci z ASD.

Podczas cyklu spotkań rodzice z pomocą terapeuty pracują nad wybranym przez siebie trudnym zachowaniem, które może dotyczyć szerokiego spektrum trudności (od lęku, problemów z zasypianiem, do nieposłuszeństwa i zachowań agresywnych). Dzięki realizacji kolejnych etapów metody ze wsparciem terapeuty, rodzice krok po kroku uczą się, jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach, jak dostrzegać przyczyny zachowania dziecka i jak na nie odpowiednio reagować, co umożliwia dziecku poprawę zachowania, a rodzicom odniesienie sukcesu wychowawczego.

 

Spotkania mogą się odbywać stacjonarnie lub online. Trwają łącznie 10 godzin:

 • 4 konsultacje po 1,5 godziny
 • 4 konsultacje po 1 godzinie

Cena:

 • spotkana indywidualne – 1000 zł
 • spotkania dla 2-3 rodzin jednocześnie – 800 zł

Terapia

Oferta zajęć terapeutycznych Fundacji SYNAPSIS obejmuje zarówno zajęcia dla rodziców z dziećmi (pakiet zajęć terapeutyczno-komunikacyjnych), indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia indywidualne mogą być nastawione na rozwijanie np. mowy i komunikowania się, zabawy, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi osobami, samodzielności itp. Cel zajęć indywidualnych ustalany jest przez terapeutę prowadzącego z osobą z ASD oraz jej rodzicami.

Zajęcia grupowe nastawione są głównie na rozwijanie komunikacji społecznej i relacji, umiejętności współpracy w grupie (w tym wspólnej zabawy i wspólnego działania), kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnej samooceny itp. W zależności od wieku i potrzeb uczestników grupy w ramach zajęć prowadzony jest także trening umiejętności społecznych.

Więcej informacji

Pakiet „A” – zajęcia komunikacyjno-terapeutycznych dla dzieci i rodziców, będących krótko po uzyskaniu diagnozy ASD  – cena 90 zł/za zajęcia*

Pakiet zawiera 12  godzinnych zajęć z dzieckiem i rodzicami, prowadzonych przeciętnie 4 razy w miesiącu** (z czego w 3 zajęciach uczestniczą dzieci wraz z rodzicami, natomiast czwarte zajęcia odbywają się wyłącznie z rodzicami, bez obecności dziecka i służą podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć i dostrzeganych trudności dziecka oraz przekazaniu rodzicom wskazówek i zaleceń).

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23, 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć komunikacyjno-terapeutycznych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Pakiet „B” – zajęcia indywidualne – cena 90 zł/za zajęcia*

Uwaga! Aktualnie zajęcia odbywają się w formie on-line lub stacjonarnej, w zależności od sytuacji epidemicznej i możliwości Ośrodka

Pakiet zawiera 50-minutowe zajęcia indywidualne z dzieckiem przeciętnie 2 razy w miesiącu**. Zajęcia te mogą być prowadzone pod różnym kątem, w zależności od potrzeb dziecka ustalanych wspólnie z rodzicami (np. zajęcia komunikacyjne, ogólnorozwojowe, psychologiczne, usamodzielniające itp.). Po wcześniejszym ustaleniu z terapeutą prowadzącym zajęcia, istnieje możliwość skrócenia zajęć z dzieckiem i przeznaczenia pozostałego czasu na omówienie z rodzicami lub zamiany jednych zajęć indywidualnych z dzieckiem na konsultacje dla rodzica.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko jedne zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypadają kalendarzowo trzy terminy zajęć (np. 2, 16, 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć indywidualnych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

 

Pakiet „C” – zajęcia indywidualne – cena 90 zł/za zajęcia*

Uwaga! Aktualnie zajęcia odbywają się w formie on-line lub stacjonarnej, w zależności od sytuacji epidemicznej i możliwości Ośrodka

Pakiet zawiera 50-minutowe zajęcia indywidualne z dzieckiem przeciętnie 4 razy w miesiącu**. Zajęcia te mogą być prowadzone pod różnym kątem, w zależności od potrzeb dziecka ustalanych wspólnie z rodzicami (np. zajęcia komunikacyjne, ogólnorozwojowe, psychologiczne, usamodzielniające itp.). Po wcześniejszym ustaleniu z terapeutą prowadzącym zajęcia, istnieje możliwość skrócenia zajęć z dzieckiem i przeznaczenia pozostałego czasu na omówienie z rodzicami lub zamiany jednych zajęć indywidualnych z dzieckiem na konsultacje dla rodzica.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć indywidualnych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

 

Pakiet „D” – zajęcia logopedyczne „Chcę – pokazuję – mówię!” – cena 90 zł/za zajęcia*

Uwaga! Aktualnie zajęcia odbywają się w formie on-line lub stacjonarnej, w zależności od sytuacji epidemicznej i możliwości Ośrodka

Jedną z najważniejszych i absolutnie bazowych umiejętności, jakie nabywa dziecko w toku rozwoju, jest umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem. Możliwość poproszenia o jedzenie, picie, zmianę pieluszki lub zaprowadzenie do toalety, zwrócenie uwagi rodzica na interesujący lub zagrażający przedmiot, podzielenie się swoją radością czy smutkiem, zadawanie pytań i zdobywanie wiedzy, wyrażanie swoich poglądów, wspólna zabawa… Wszystko to w pierwszych latach życia małego dziecka jest niezwykle znaczące dla jego dalszych osiągnięć poznawczych, emocjonalnych i społecznych.

Prowadzone przez nas zajęcia logopedyczne są ukierunkowane na rozwój mowy oraz innych, szeroko rozumianych umiejętności komunikowania się (pokazywanie, wskazywanie, użycie gestów, nawiązywanie kontaktu wzrokowego itp.). Prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w miłej i bezpiecznej dla dziecka atmosferze.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1,5-6 lat z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami mowy, również z dziećmi, które nie mają zdiagnozowanych zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Pakiet obejmuje przeciętnie 4 zajęcia w miesiącu**, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.

Na życzenie rodzica ostatnie zajęcia z pakietu mogą być zastąpione spotkaniem z rodzicem, na którym omówione zostaną wnioski z dotychczasowej pracy z dzieckiem.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć logopedycznych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Pakiet „E” – zajęcia grupowe – cena 60 zł/za zajęcia*

Pakiet zawiera 50-minutowe zajęcia grupowe z dzieckiem przeciętnie 2 razy w miesiącu**. W zależności od potrzeb dziecka zajęcia te mogą być prowadzone pod różnym kątem, w grupach liczących od 2 do 8 osób. W przypadku dzieci z większym poziomem trudności lub grup powyżej 6 uczestników, zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów z doświadczeniem w pracy z grupami. Po wcześniejszym ustaleniu z terapeutami prowadzącymi grupę, istnieje możliwość zamiany jednych zajęć grupowych na spotkanie z rodzicami uczestników, którego celem jest omówienie osiągniętych efektów, sukcesów i trudności dzieci oraz ustalenie celów dalszej pracy z grupą.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko jedne zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypadają kalendarzowo trzy terminy zajęć (np. 2, 16, 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć grupowych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

 

Pakiet „F” – zajęcia grupowe – cena 60 zł/za zajęcia*

Pakiet zawiera 50-minutowe zajęcia grupowe z dzieckiem przeciętnie 4 razy w miesiącu**. W zależności od potrzeb dziecka zajęcia te mogą być prowadzone pod różnym kątem, w grupach liczących od 2 do 8 osób. W przypadku dzieci z większym poziomem trudności lub grup powyżej 6 uczestników zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów z doświadczeniem w pracy z grupami. Po wcześniejszym ustaleniu z terapeutami prowadzącym grupę, istnieje możliwość zamiany jednych zajęć grupowych na spotkanie z rodzicami uczestników, którego celem jest omówienie osiągniętych efektów, sukcesów i trudności dzieci oraz ustalenie celów dalszej pracy z grupą.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć grupowych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Pakiet „C” – zajęcia logopedyczne „Chcę – pokazuję – mówię!” – cena 90 zł/za zajęcia*

Jedną z najważniejszych i absolutnie bazowych umiejętności, jakie nabywa dziecko w toku rozwoju, jest umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem. Możliwość poproszenia o jedzenie, picie, zmianę pieluszki lub zaprowadzenie do toalety, zwrócenie uwagi rodzica na interesujący lub zagrażający przedmiot, podzielenie się swoją radością czy smutkiem, zadawanie pytań i zdobywanie wiedzy, wyrażanie swoich poglądów, wspólna zabawa… Wszystko to w pierwszych latach życia małego dziecka jest niezwykle znaczące dla jego dalszych osiągnięć poznawczych, emocjonalnych i społecznych.

Prowadzone przez nas zajęcia logopedyczne są ukierunkowane na rozwój mowy oraz innych, szeroko rozumianych umiejętności komunikowania się (pokazywanie, wskazywanie, użycie gestów, nawiązywanie kontaktu wzrokowego itp.). Prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w miłej i bezpiecznej dla dziecka atmosferze.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1,5-6 lat z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami mowy, również z dziećmi, które nie mają zdiagnozowanych zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Pakiet obejmuje przeciętnie 4 zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.

Na życzenie rodzica ostatnie zajęcia z pakietu mogą być zastąpione spotkaniem z rodzicem, na którym omówione zostaną wnioski z dotychczasowej pracy z dzieckiem.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych. Testy wykonywane są w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagoicznej Fundacji SYNAPSIS.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć logopedycznych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

OFERTA AKTUALNIE ZAWIESZONA

Pakiet „R” – indywidualne zajęcia rehabilitacyjne – cena 100 zł/za zajęcia*

Zajęcia indywidualne prowadzone przez fizjoterapeutkę, doktora nauk o kulturze fizycznej, terapeutkę SI.

Pierwsze zajęcia w pakiecie muszą zostać poprzedzone specjalistyczną konsultacją fizjoterapeutyczną, dodatkowo płatną.

Pakiet zawiera 45-minutowe zajęcia indywidualne z dzieckiem, przeciętnie 4 razy w miesiącu**. Zajęcia te ukierunkowane są na prawidłowy rozwój motoryczny, naukę prawidłowych wzorców ruchowych, korekcję wad postawy oraz poprawę sprawności ogólnej.

* Umowa zawierana jest na okres jednego miesiąca, a płatność dokonywana jest za cały miesiąc z góry.

** W przypadku gdy termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć indywidualnych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Psychoterapia dla osób powyżej 16 r.ż. – 120zł/sesja

Uwaga! Aktualnie zajęcia odbywają się w formie online lub stacjonarnej, w zależności od sytuacji epidemicznej i możliwości Ośrodka

 

Spotkania indywidualne 1 raz w tygodniu, czas trwania: 50 min. Terapia prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) z elementami Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Na 2-3 pierwszych spotkaniach ustalane są obecne potrzeby klienta/klientki oraz możliwe cele współpracy. Zbierany jest wstępny wywiad dotyczący przeszłości i bieżących problemów klienta/klientki. Zawiera się ustnie kontrakt terapeutyczny, dotyczący kierunków wspólnej pracy nad zmianą. Dalszy proces psychoterapii przebiega bardzo indywidualnie, zależnie od zgłoszonych problemów i oczekiwań.

 

Wstępna konsultacja, kwalifikująca do terapii jest odpłatna jednorazowo 140 zł.

 

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie klienta jest możliwe, zależnie od przebiegu procesu terapii (o możliwości wydania pisemnej opinii decyduje terapeuta) oraz jest dodatkowo płatne. Cena: 150 zł

Badania Testowe

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom uruchomiliśmy możliwość wykonywania odpłatnych badań testowych dzieciom, młodzieży i dorosłym z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz innymi problemami rozwojowymi.

Testy wykonują psychologowie Fundacji SYNAPSIS z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie oraz terapii osób ze spektrum autyzmu. Warunkiem podjęcia się przez nas wykonania badania testowego jest wstępna rozmowa z rodzicami/ dorosłą osobą z ASD, w której zostaną zebrane podstawowe informacje na temat osoby badanej – jej wiek, poziom rozwoju mowy i funkcjonowania, a przede wszystkim ustalony zostanie cel badania. Na podstawie tych informacji psycholog zaproponuje Państwu odpowiedni test lub udzieli informacji, czy możemy się podjąć wykonania wybranego przez Państwa testu. Testy wykonywane są w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji SYNAPSIS.

*Uwaga: cena badania testowego jest uzależniona od czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie, obliczenie wyników i ich interpretację. Czas ten jest różny w zależności od zastosowanego narzędzia diagnostycznego i obejmuje:

 • rozmowę telefoniczną z rodzicami, podczas której ustalony zostanie cel badania i wybrany odpowiedni test,
 • badanie testem, obliczenie i interpretację wyników,
 • przygotowanie krótkiej informacji o wynikach badania,
 • rozmowę po badaniu (do 45 min.) w celu omówienia wyników (na życzenia rodziców/dorosłej osoby z ASD rozmowa ta może zostać przeprowadzona także przez telefon).

Wydanie pełnej opinii wraz z interpretacją wyników jest dodatkowo płatne.

CENNIK