Oferta usług

Mała dziewczynka w czerwonych okularach

Diagnoza

Konsultacje

Terapia

Badania testowe

Małe dziecko przegląda kolorową książeczkę. Siedząca obok kobieta otacza je ramieniem.

Diagnoza

Ze względu na bardzo różny sposób manifestowania się objawów, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem złożonym, składającym się z kilku etapów i wymagającym współpracy zespołu specjalistów.

Biorąc pod uwagę specyfikę problemów pojawiających się w zależności od wieku, nieco inaczej prowadzone jest postępowanie diagnostyczne w przypadku bardzo małych dzieci (do 18. miesiąca życia), tych nieco starszych – w wieku przedszkolnym i szkolnym, a jeszcze inaczej wygląda ono w przypadku młodzieży czy osób dorosłych.

Zespół diagnostyczny Fundacji SYNAPSIS składa się z bardzo doświadczonych specjalistów w diagnozowaniu ASD, a diagnoza prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy zbierania wywiadu na temat dotychczasowego rozwoju, prowadzenia obserwacji i stawiania rozpoznania.

Więcej informacji

Diagnoza dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) – cena 2 250 zł 

Celem postępowania diagnostycznego jest potwierdzenie bądź wykluczenie u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jeśli w trakcie procesu diagnozowania zaobserwowane zostaną objawy wskazujące na inne lub dodatkowe problemy zdrowotne/rozwojowe/psychiczne, wówczas rodzice otrzymują taką informację wraz ze wskazówkami, jakie jest zalecane dalsze postępowanie i gdzie mogą szukać pomocy.

Diagnozujemy dzieci od 18 m.ż. do 10 r.ż. (oferta dla młodszych dzieci opisana jest szczegółowo w pkt.1.) z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe).

Aby możliwe było postawienie rzetelnej diagnozy, proces diagnostyczny jest wieloetapowy, prowadzony przez zespół doświadczonych specjalistów i obejmuje:

 • wypełnienie przez rodziców ankiety dotyczącej stanu zdrowia dziecka i odesłanie jej drogą elektroniczną (ok. 30 minut)
 • rozmowę telefoniczną z rodzicami celem zebrania informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka, obserwowanych przez rodziców trudnościach i mocnych stronach dziecka, problemach zdrowotnych – w zależności od indywidualnej sytuacji rozmowa ta może zostać przeprowadzona jednorazowo lub zostać podzielona na dwie części (łączny czas do 120 minut)
 • obserwację przeprowadzoną przez specjalistę z wykorzystaniem protokołu ADOS-2*. Jeśli byłoby to niemożliwe, wówczas obserwacja zostanie przeprowadzona w oparciu o specjalnie opracowany zestaw prób umożliwiających obserwację i ocenę dziecka w różnych obszarach rozwojowych, jednak głównie pod kątem ASD (ok. 60 minut)
 • spotkanie diagnostyczne z udziałem specjalisty i lekarza psychiatry, na które składa się:
  • obserwacja dziecka w kontakcie z rodzicami (ok. 15 minut)
  • krótka, ponowna obserwacja dziecka w relacji ze specjalistą (ok. 15 minut)
  • ciąg dalszy obserwacji prowadzonej przez specjalistę oraz badanie lekarskie wraz z przekazaniem diagnozy rodzicom (ok. 45 minut)
 • telefoniczne omówienie z rodzicami przebiegu pierwszej obserwacji w oparciu o protokół ADOS-2 bądź inny zastosowany zestaw prób (ok. 30 minut)
 • telefoniczną rozmowę z rodzicami podsumowującą cały proces diagnostyczny i jego wyniki (do 60 minut).

 

Informacje dodatkowe:

 • rodzice zobowiązani są do dostarczenia: kserokopii aktualnych wyników badań zdrowia dziecka, wcześniejszych wyników badań EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania słuchu, wypisów ze szpitala (jeśli dziecko było hospitalizowane), aktualnej opinii z placówki, w której przebywa dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła), opinii z innych miejsc, do których uczęszcza na zajęcia, opinii psychologicznych. Dokumenty te powinny być przekazane wraz z ankietą,
 • aby możliwe było rzetelne przeprowadzenie pełnego procesu diagnostycznego, rodzice zobowiązani są do przesłania wypełnionej ankiety oraz formularza wywiadu w ustalonym terminie,
 • podczas całego procesu diagnostycznego rodzice mogą być proszeni o wypełnienie dodatkowych kwestionariuszy,
 • poszczególne badania i obserwacje omawiane są na spotkaniu Zespołu diagnostycznego celem szczegółowej analizy zebranego materiału, co pozwala na rzetelną i wszechstronną diagnozę problemów dziecka. Może zaistnieć konieczność dodatkowego, krótkiego spotkania Zespołu w trakcie spotkania diagnostycznego,
 • po zakończeniu procesu diagnostycznego rodzice otrzymują zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz opinię z opisem funkcjonowania dziecka w trakcie diagnozy i uzasadnieniem postawionego rozpoznania wraz ze wstępnymi wskazówkami dotyczącymi pracy z dzieckiem. Czas oczekiwania na zaświadczenie lekarskie oraz opinię wynosi 3-4 tygodnie od spotkania z lekarzem psychiatrą.

Łączny czas procesu diagnostycznego dla rodziców wynosi od 6 do 8 godzin, zależnie od czasu poświęconego przez rodziców na wypełnienie ankiety i formularza wywiadu (łączny czas pracy zespołu diagnostycznego wynosi od 13 do 18 godzin).

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest spełnienie przez dziecko kryteriów udziału w badaniu (dziecko musi mieć ukończone min. 12 miesięcy, jest w stanie swobodnie chodzić, a  jego umiejętność widzenia i słyszenia pozwala na przeprowadzenie z nim prób zgodnie z protokołem badania) oraz wyrażenie przez rodziców zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usuwane ze zbioru danych o dziecku w Fundacji po zakończeniu procesu diagnostycznego lub wcześniej, jeśli rodzice zrezygnują z kontynuowania postępowania diagnostycznego na wcześniejszym etapie. Jeśli przeprowadzenie obserwacji zgodnie z protokołem ADPS-2 byłoby niemożliwe, wówczas obserwacja zostanie przeprowadzona w oparciu o specjalnie opracowany zestaw prób umożliwiających obserwację i ocenę dziecka w różnych obszarach rozwojowych, jednak głównie pod kątem ASD.

Uwaga! Zapisy na konsultacje diagnostyczne i diagnozy są możliwe poprzez wysłanie e-maila na adres: diagnozy_dorosli@synapsis.org.pl

Konsultacje diagnostyczne nastolatków powyżej 10 r.ż. oraz osób dorosłych

Konsultacje te skierowane są do nastolatków powyżej 10 r.ż. oraz osób dorosłych, które doświadczają różnego rodzaju problemów w codziennym życiu, przede wszystkim w sferze relacji społecznych, porozumiewania się z innymi ludźmi oraz w sferze zainteresowań i sposobu myślenia. Celem konsultacji jest ocena aktualnego funkcjonowania danej osoby pod kątem występowania cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu (w tym także zespołu Aspergera). Na podstawie informacji zebranych od rodziców osoby badanej oraz bezpośredniej obserwacji i badania pacjenta, zespół specjalistów doświadczonych w diagnozowaniu nastolatków i osób dorosłych w kierunku ASD (psycholog, psychoterapeuta) poznają sposób funkcjonowania osoby badanej, analizują dostarczoną dokumentację medyczną, przeprowadzają ustrukturyzowane badanie (np. z wykorzystaniem badania ADOS-2*, kwestionariuszy osobowości czy narzędzi dedykowanych do oceny zaburzeń ze spektrum autyzmu) i dokonują oceny zgromadzonych informacji w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Spotkania diagnostyczne są poprzedzone jednorazową tzw. wizytą lekarską, prowadzoną przez doświadczonego lekarza psychiatrę, która ma na celu dokonanie wstępnej oceny zgłaszanych problemów. Lekarz psychiatra decyduje o pokierowaniu osoby badanej do dalszej, pogłębionej diagnostyki w naszym Ośrodku lub wskazuje na konieczność innego rodzaju działań.

Czas trwania wizyty z lekarzem psychiatrą to 30-45min.

Odpłatność za wizytę lekarską: 265,00 zł 

Przebieg procesu diagnostycznego

Jeśli lekarz psychiatra podczas pierwszej wizyty przesiewowej obserwuje u pacjenta możliwość występowania cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu, osoba ta może zgłosić się w naszym Ośrodku do pogłębionej diagnostyki. Pełen proces diagnostyczny nastolatka powyżej 10 r.ż. lub osoby dorosłej obejmuje:

 1. Wywiad wstępny z udziałem osoby badanej, podczas którego zbierane są informacje, dotyczące jej aktualnego funkcjonowania w życiu codziennym: w sferze osobistej, towarzyskiej, zawodowej.
 2. Wywiad wstępny z udziałem rodzica, opiekuna, bądź partnera życiowego osoby badanej, podczas którego zbierane są informacje dotyczące wczesnego rozwoju osoby badanej jako dziecka (np. w sferze rozwoju mowy, rozwoju psychoruchowego, obserwowanych trudności w zachowaniu, radzenia sobie pod względem edukacyjnym i społecznym, itp.) – to spotkanie może odbyć się w tym samym terminie, co wywiad wstępny z osobą badaną.
 3. Spotkanie osoby badanej z psychologiem/psychoterapeutą w celu przeprowadzenia badania pod kątem występowania cech spektrum autyzmu, które może obejmować: swobodną rozmowę, rozmowę na zadany temat, badania kwestionariuszowe, badanie ADOS-2, próby kliniczne, testy psychologiczne i neuropsychologiczne, itp.
 4. Spotkanie osoby badanej z lekarzem psychiatrą oraz psychologiem/psychoterapeutą w celu postawienia ostatecznego rozpoznania, które obejmuje rozmowę swobodną z lekarzem, wewnętrzną konsultację zespołu diagnozującego (bez udziału pacjenta) oraz przekazanie wniosków przez lekarza psychiatrę
 5. Spotkanie podsumowujące z osobą badaną, prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę, mające na celu omówienie przebiegu procesu diagnostycznego, uzyskanych wyników w testach i badaniach psychologicznych oraz przedstawionych wniosków diagnostycznych; podczas tego spotkania proponujemy, aby pacjent zadał nurtujące go pytania, wyraził wszelkie wątpliwości co do przebiegu procesu, bądź postawionego rozpoznania, tak aby osoba prowadząca mogła udzielić jak najbardziej wyczerpujących wyjaśnień.

Łączny czas procesu diagnostycznego dla osoby badanej wynosi od 5 do 8 godzin (łączny czas pracy zespołu diagnostycznego wynosi od 13 do 18 godzin)

Koszt procesu diagnostycznego: 2700,00 zł 

 

Informacje dodatkowe:

– pacjent zobowiązany jest do dostarczenia: aktualnych wyników badań psychologicznych, neuropsychologicznych, psychiatrycznych, czy neurologicznych, jeśli takie były wykonywane w ciągu ostatnich dwóch lat; wyników wszelkich badań tego typu, prowadzonych w dzieciństwie, bądź w okresie dojrzewania; opinii pedagogicznych i psychologicznych z placówki edukacyjnej, bądź z poradni psychologiczno-pedagogicznej z okresu dziecięcego, bądź nastoletniego, jeśli takie pacjent uzyskał;

– poszczególne badania i obserwacje omawiane są na dwóch spotkaniach zespołu diagnostycznego, z których drugie ma miejsce w czasie spotkania diagnostycznego w przerwie, po rozmowie z pacjentem; celem tych spotkań jest szczegółowa analiza zebranego materiału oraz opracowanie przeprowadzonych badań, co pozawala na rzetelną i wszechstronną diagnozę problemów pacjenta,

– po zakończeniu procesu diagnostycznego pacjent otrzymuje zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz opinię z opisem funkcjonowania osoby badanej w trakcie diagnozy i uzasadnieniem postawionego rozpoznania; czas oczekiwania na zaświadczenie lekarskie i opinię wynosi 3-4 tygodnie od spotkania z lekarzem psychiatrą.

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest wyrażenie zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usuwane ze zbioru danych o pacjencie w Fundacji po zakończeniu procesu diagnostycznego lub wcześniej, jeśli osoba badana zrezygnuje z kontynuowania postępowania diagnostycznego na wcześniejszym etapie.

Konsultacje

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Państwa potrzebom, przygotowaliśmy propozycję konsultacji z naszymi specjalistami. Mogą Państwo skorzystać zarówno z pojedynczej konsultacji wstępnej, która pozwoli ocenić zgłoszony problem i wyznaczyć kierunki dalszego działania, jak i z pakietów konsultacji, w ramach których możliwe jest prowadzenie różnych działań w zależności od potrzeb osoby w spektrum autyzmu i jego rodziny.

Kilkuletni chłopiec dmucha bańki mydlane.

Więcej informacji

Jeśli jesteś rodzicem małego dziecka (0-5 lat) i niepokoi Cię jego rozwój, skonsultuj się z nami! Skorzystaj z BEZPŁATNEJ TELEPORADY specjalisty Fundacji SYNAPSIS – telefonicznej lub online.
 
Sprawdź, co może oznaczać, gdy Twoje dziecko często płacze, grymasi, niewiele mówi lub nie mówi wcale, nie ma ochoty na zabawę albo bawi się tylko w jeden sposób. Pamiętaj jednak, że nie każde nietypowe zachowanie malucha świadczy o poważnych problemach.
 
Konsultacje odbywają się w ramach kontraktu NFZ, dlatego skorzystanie z nich wymaga wypełnienia ankiety. Po jej wypełnieniu i odesłaniu skontaktujemy się z Państwem drogą mailową w celu umówienia terminu teleporady (na wskazany w ankiecie adres mailowy).
 

UWAGA!

Do skorzystania z teleporady wymagane jest skierowanie do Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym od lekarza pierwszego kontaktu.
 
Informacja dla lekarza wypisującego skierowanie:
 • Na skierowaniu musi się znaleźć kod 1708 (Poradnia dla osób z Autyzmem Dziecięcym).
 • Skierowanie musi zawierać rozpoznanie F84.

Dla rodzin, które nie mogą lub nie chcą uzyskać skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, istnieje możliwość przeprowadzenia takich konsultacji odpłatnie. Koszt: 550 PLN. 

W przypadku dzieci od 9 do 18 miesiąca życia nie prowadzimy pełnego postępowania diagnostycznego. Zamiast tego proponujemy Państwu konsultacje, których celem jest ocena rozwoju i funkcjonowania dziecka pod kątem zagrożenia zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Na podstawie informacji zebranych od rodziców oraz bezpośredniej obserwacji dziecka, specjalista z zespołu diagnozującego małe dzieci w kierunku spektrum autyzmu ocenia rozwój dziecka, zagrożenie ASD, ewentualne potrzebne kierunki wsparcia.

 

Pierwsza konsultacja obejmuje:

 • wypełnienie przez rodziców ankiety dotyczącej rozwoju dziecka (konieczne jest wypełnienie jej przez rodziców i wysłanie mailem przed spotkaniem ze specjalistą)
 • spotkanie stacjonarne, w ramach którego zostanie przeprowadzona obserwacja dziecka, a rodzicom zostaną przekazane ustnie informacje zwrotne – spotkanie trwa do 2 godzin

Koszt: 360 zł 

 

Każda kolejna konsultacja

Prowadzona jest na zasadach opisanych powyżej.

Koszt: 340 zł 

 

Dodatkowo płatne:

 

 • Opis funkcjonowania dziecka w czasie konsultacji – koszt 160 zł 
 • Opracowanie przez specjalistę zaleceń i wskazówek do pracy z dzieckiem oraz przekazanie ich rodzicom w formie konsultacji telefonicznej trwającej do 1 godziny –  koszt 230 zł 

Rozmowa z rodzicami poprzedzająca rozpoczęcie działań terapeutycznych w Centrum Terapii i Diagnozy Małych Dzieci. Spotkanie odbywa się bez obecności dziecka. Daje to przestrzeń rodzicowi oraz terapeucie swobodnej rozmowy o aktualnych potrzebach dziecka i rodziny. Podczas spotkania wspólnie ustalane jest dalsze postępowanie, które może obejmować np. skierowanie na zajęcia indywidualne, grupowe, zajęcia z Integracji Sensorycznej, zajęcia logopedyczne itp.

Koszt: 250 zł

Propozycja skierowana jest do rodziców zaniepokojonych rozwojem i funkcjonowaniem dziecka, którzy chcieliby skonsultować dziecko z powodu np. trudności zgłaszanych w szkole, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych czy związanych z zachowaniem.

Jej celem jest zebranie podstawowych informacji o dziecku i zgłaszanym przez rodziców problemie oraz obserwacja dziecka w celu zaplanowania dalszego postępowania, które może obejmować np. skierowanie na diagnozę, badania testowe, konsultacje dla rodziców itd.

Konsultacja może być prowadzona w formie:

 • teleporady 2 × 45 minut
 • wizyty stacjonarnej (do 90 minut)

Koszt: 310 zł

Zapisy na wizyty lekarskie przyjmujemy każdego 15. dnia miesiąca pod numerem telefonu: (+48 22) 825 87 30

  1. Konsultacja pierwszorazowa obejmuje:

 • wizytę u lekarza psychiatry z możliwością wydania zaświadczenia, ustalenia leczenia (również farmakoterapii)  – 400 zł

Na 10 dni przed planowaną konsultacją pacjent zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania drogą mailową ankiety przedlekarskiej, a w dniu konsultacji do zgłoszenia się z dotychczasową dokumentacją medyczną.

W ramach konsultacji pierwszorazowej nie ma możliwości postawienia rozpoznania lub jego weryfikacji. Do postawienia rozpoznania konieczne jest przeprowadzenie pełnego postępowania diagnostycznego.

 

2. Kolejna konsultacja psychiatryczna – 330 zł

3. Wizyta lekarska z udziałem tłumacza języka ukraińskiego – 500 zł

Propozycja skierowana jest do rodziców dzieci zainteresowanych indywidualnymi zajęciami rehabilitacyjnymi. Prowadzona jest przez fizjoterapeutkę, doktora nauk o kulturze fizycznej, terapeutkę SI. Obejmuje krótki wywiad medyczny, omówienie funkcjonowania motorycznego dziecka z rodzicem/rodzicami, obserwację dziecka.

Spotkanie trwa do 60 minut. Zachęcamy, aby wzięli w nim udział oboje rodzice z dzieckiem.

Koszt: 220 zł

Dla rodziców – praca nad trudnymi zachowaniami według C. Sutton ***

Oferta skierowana jest do rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze i będących w wieku przedszkolnym (3-8 lat). To osiem spotkań według scenariuszy opracowanych na podstawie metody Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” (tzw. „8 książeczek”). Fundacja SYNAPSIS zaadaptowała metodę C. Sutton do potrzeb rodziców dzieci w spektrum autyzmu i z ogromnymi sukcesami wykorzystuje ją od 1993 r. Spotkania prowadzone są przez specjalistów z dużym doświadczeniem w pracy z rodzinami dzieci z ASD.

Podczas cyklu spotkań rodzice z pomocą terapeuty pracują nad wybranym przez siebie trudnym zachowaniem, które może dotyczyć szerokiego spektrum trudności (od lęku, problemów
z zasypianiem, do nieposłuszeństwa i zachowań agresywnych). Dzięki realizacji kolejnych etapów metody ze wsparciem terapeuty, rodzice krok po kroku uczą się, jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach, jak dostrzegać przyczyny zachowania dziecka i jak na nie odpowiednio reagować, co umożliwia dziecku poprawę zachowania, a rodzicom odniesienie sukcesu wychowawczego.

Spotkania mogą się odbywać stacjonarnie lub online. Trwają łącznie 10 godzin:

 • 4 konsultacje po 1,5 godziny
 • 4 konsultacje po 1 godzinie

Cena:

 • spotkana indywidualne – 1450 zł
 • spotkania dla 2-3 rodzin jednocześnie – 1200 zł

Płatność za zajęcia z góry przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z § 3 Regulaminu świadczenia usług leczniczych. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkować będzie brakiem możliwości wykonania usługi.

*** Działanie realizowane przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS

Konsultacje rodzinne polegają na rozmowie z terapeutą o problemie, z którym zgłasza się rodzina i przyglądaniu się perspektywom poszczególnych jej członków. W spotkaniach zwykle uczestniczy cała rodzina. Jeśli po kilku konsultacjach udaje się ustalić cel/cele dalszej terapii, terapeuta umawia się z rodziną na dłuższą współpracę. Nie zawsze problem, z którym przychodzi rodzina, jest możliwy do rozwiązania podczas sesji rodzinnych, wtedy terapeuta sugeruje inne rozwiązania (np. terapię indywidualną, mediacje, konsultacje wychowawcze, grupę wsparcia itp.).

Terapia prowadzona jest w nurcie systemowym, który opiera się na założeniu, że rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Ważne jest skupianie się nie tylko na problemach, ale również na mocnych stronach, tzw. zasobach rodziny.

 

Czas trwania konsultacji i sesji terapii rodzinnej to 90 minut.

Koszt: 220 zł

Diagnoza polega na ocenie zdolności dziecka do przetwarzania i reagowania na bodźce sensoryczne. Diagnoza przeprowadzana jest przez uprawnionego terapeutę, w oparciu o standaryzowane techniki. Cykl diagnostyczny odbywa się podczas 4 spotkań.

Proces diagnostyczny jest kilkuetapowy i obejmuje:

 • wypełnienie przez rodziców kwestionariusza sensomotorycznego,
 • szczegółowy wywiad z rodzicem dziecka,
 • obserwację swobodnej i kierowanej aktywności dziecka,
 • przeprowadzenie testów diagnostycznych,
 • ocenę profilu sensorycznego dziecka,
 • omówienie diagnozy wraz z zaleceniami.

Wstępny wywiad oraz omówienie diagnozy odbywa się bez obecności dziecka.

Standaryzacja testów wpływa na to, że pełna diagnoza jest możliwa od 4. roku życia. U młodszych dzieci możemy ocenić ryzyko zaburzeń integracji sensorycznej oraz profil sensoryczny. Oceniając poziom samoregulacji u dzieci do 3. roku życia bierzemy pod uwagę:

 • poziom pobudzenia,
 • zdolność do regulacji,
 • zachowanie podczas czynności pielęgnacyjnych,
 • wzorzec snu

 

Diagnoza przetwarzania procesów integracji sensorycznej oraz plan terapeutyczny to podstawa prowadzenia działań terapeutycznych.

Czas trwania: 4 x 50 min

Koszt: 500 zł

Kilkuletnia dziewczynka w okularach siedzi na kocu rozłożonym na trawie. Uśmiecha się.

Terapia

Oferta zajęć terapeutycznych Fundacji SYNAPSIS obejmuje zarówno zajęcia dla rodziców z dziećmi (pakiet zajęć terapeutyczno-komunikacyjnych), indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia indywidualne mogą być nastawione na rozwijanie np. mowy i komunikowania się, zabawy, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi osobami, samodzielności itp. Cel zajęć indywidualnych ustalany jest przez terapeutę prowadzącego z osobą z ASD oraz jej rodzicami.

Zajęcia grupowe nastawione są głównie na rozwijanie komunikacji społecznej i relacji, umiejętności współpracy w grupie (w tym wspólnej zabawy i wspólnego działania), kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnej samooceny itp. W zależności od wieku i potrzeb uczestników grupy w ramach zajęć prowadzony jest także trening umiejętności społecznych.

Więcej informacji

Zajęcia indywidualne – cena 150 zł/za zajęcia

Uwaga! Aktualnie zajęcia odbywają się w formie online lub stacjonarnej.

50-minutowe zajęcia indywidualne z dzieckiem. Zajęcia te mogą być prowadzone pod różnym kątem, w zależności od potrzeb dziecka ustalanych wspólnie z rodzicami (np. zajęcia komunikacyjne, ogólnorozwojowe, psychologiczne, usamodzielniające itp.). Po wcześniejszym ustaleniu z terapeutą prowadzącym zajęcia, istnieje możliwość skrócenia zajęć z dzieckiem i przeznaczenia pozostałego czasu na omówienie z rodzicami lub zamiany jednych zajęć indywidualnych z dzieckiem na konsultacje dla rodzica.

Liczba i terminy zajęć ustalane są indywidualnie pomiędzy terapeutą a rodzicem dziecka.

Płatność za zajęcia z góry do 25. dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia zgodnie z § 3 Regulaminu świadczenia usług leczniczych. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkować będzie brakiem możliwości wykonania usługi.

Uwaga! Wydanie opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć indywidualnych jest dodatkowo płatne. Cena 200 zł. 

Zajęcia grupowe – cena 80 zł/za zajęcia

Zajęcia prowadzone są w formie online lub stacjonarnej.

50-minutowe zajęcia grupowe z dzieckiem. W zależności od potrzeb dziecka zajęcia te mogą być prowadzone pod różnym kątem, w grupach liczących od 2 do 8 osób. W przypadku dzieci z większym poziomem trudności lub grup powyżej 6 uczestników, zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów z doświadczeniem w pracy z grupami. Po wcześniejszym ustaleniu z terapeutami prowadzącymi grupę, istnieje możliwość zamiany jednych zajęć grupowych na spotkanie z rodzicami uczestników, którego celem jest omówienie osiągniętych efektów, sukcesów i trudności dzieci oraz ustalenie celów dalszej pracy z grupą.

Liczba i terminy zajęć ustalane są indywidualnie pomiędzy terapeutą a rodzicem dziecka.

Płatność za zajęcia z góry do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia zgodnie z § 3 Regulaminu świadczenia usług leczniczych. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkować będzie brakiem możliwości wykonania usługi.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć grupowych jest dodatkowo płatne. Cena 200 zł.

Zajęcia logopedyczne – cena 150 zł/za zajęcia 

Uwaga! Aktualnie zajęcia odbywają się w formie online lub stacjonarnej.

Jedną z najważniejszych i absolutnie bazowych umiejętności, jakie nabywa dziecko w toku rozwoju, jest umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem. Możliwość poproszenia o jedzenie, picie, zmianę pieluszki lub zaprowadzenie do toalety, zwrócenie uwagi rodzica na interesujący lub zagrażający przedmiot, podzielenie się swoją radością czy smutkiem, zadawanie pytań i zdobywanie wiedzy, wyrażanie swoich poglądów, wspólna zabawa. Wszystko to w pierwszych latach życia małego dziecka jest niezwykle znaczące dla jego dalszych osiągnięć poznawczych, emocjonalnych i społecznych.

Prowadzone przez nas zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Są ukierunkowane na rozwój mowy oraz innych, szeroko rozumianych umiejętności komunikowania się (pokazywanie, wskazywanie, użycie gestów, nawiązywanie kontaktu wzrokowego itp.). Prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w miłej i bezpiecznej dla dziecka atmosferze.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1,5-6 lat z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami mowy, również z dziećmi, które nie mają zdiagnozowanych zaburzeń w spektrum autyzmu.

Na życzenie rodzica jedne zajęcia mogą być zastąpione spotkaniem z rodzicem, na którym omówione zostaną wnioski z dotychczasowej pracy z dzieckiem.

Liczba i terminy zajęć ustalane są indywidualnie pomiędzy terapeutą a rodzicem dziecka.

Płatność za zajęcia z góry do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia zgodnie z § 3 Regulaminu świadczenia usług leczniczych. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkować będzie brakiem możliwości wykonania usługi.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć logopedycznych jest dodatkowo płatne. Cena 200 zł.

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne – cena 150 zł/za zajęcia

Zajęcia indywidualne prowadzone przez fizjoterapeutkę, doktora nauk o kulturze fizycznej, terapeutkę SI.

Pierwsze zajęcia w pakiecie muszą zostać poprzedzone specjalistyczną konsultacją fizjoterapeutyczną, dodatkowo płatną.

Zajęcia te ukierunkowane są na prawidłowy rozwój motoryczny, naukę prawidłowych wzorców ruchowych, korekcję wad postawy oraz poprawę sprawności ogólnej.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć indywidualnych jest dodatkowo płatne. Cena 200 zł

Psychoterapia dla osób powyżej 16 r.ż. – 170zł/sesja

Uwaga! Aktualnie zajęcia odbywają się w formie online lub stacjonarnej.

 

Spotkania indywidualne 1 raz w tygodniu, czas trwania: 50 min. Terapia prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) z elementami Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Na 2-3 pierwszych spotkaniach ustalane są obecne potrzeby klienta/klientki oraz możliwe cele współpracy. Zbierany jest wstępny wywiad dotyczący przeszłości i bieżących problemów klienta/klientki. Zawiera się ustnie kontrakt terapeutyczny, dotyczący kierunków wspólnej pracy nad zmianą. Dalszy proces psychoterapii przebiega bardzo indywidualnie, zależnie od zgłoszonych problemów i oczekiwań.

 

Wstępna konsultacja, kwalifikująca do terapii jest odpłatna jednorazowo 180 zł.

 

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie klienta jest możliwe, zależnie od przebiegu procesu terapii (o możliwości wydania pisemnej opinii decyduje terapeuta) oraz jest dodatkowo płatne. Cena: 200 zł

Badania Testowe

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom uruchomiliśmy możliwość wykonywania odpłatnych badań testowych dzieciom, młodzieży i dorosłym z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz innymi problemami rozwojowymi.

Testy wykonują psychologowie Fundacji SYNAPSIS z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie oraz terapii osób ze spektrum autyzmu. Warunkiem podjęcia się przez nas wykonania badania testowego jest wstępna rozmowa z rodzicami/ dorosłą osobą z ASD, w której zostaną zebrane podstawowe informacje na temat osoby badanej – jej wiek, poziom rozwoju mowy i funkcjonowania, a przede wszystkim ustalony zostanie cel badania. Na podstawie tych informacji psycholog zaproponuje Państwu odpowiedni test lub udzieli informacji, czy możemy się podjąć wykonania wybranego przez Państwa testu. Testy wykonywane są w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji SYNAPSIS.

*Uwaga: cena badania testowego jest uzależniona od czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie, obliczenie wyników i ich interpretację. Czas ten jest różny w zależności od zastosowanego narzędzia diagnostycznego i obejmuje:

 • rozmowę telefoniczną z rodzicami, podczas której ustalony zostanie cel badania i wybrany odpowiedni test,
 • badanie testem, obliczenie i interpretację wyników,
 • przygotowanie krótkiej informacji o wynikach badania,
 • rozmowę po badaniu (do 45 min.) w celu omówienia wyników (na życzenia rodziców/dorosłej osoby z ASD rozmowa ta może zostać przeprowadzona także przez telefon).

Wydanie pełnej opinii wraz z interpretacją wyników jest dodatkowo płatne.

Dziecko rysuje obrazek ołówkiem. W tle znajdują się różnokolorowe kredki.