Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem

 

Aktualności

O projekcie

Poradnictwo

Zespół

Aktualności

W ramach projektu “Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” zapraszamy dorosłe osoby z ASD do udziału w warsztatach „JAK BYĆ SAMORZECZNIKIEM W PRAKTYCE” i podjęcia próby pełnienia roli samorzecznika, czyli osoby mówiącej we własnym imieniu o problemach i potrzebach osób ze spektrum autyzmu.

SPOTKANIA WARSZTATOWE będą prowadzone przez doświadczonego psychologa w okresie od początku marca 2021 do końca września 2021 r.

Planowany rytm pracy:

 • co tydzień w środę popołudniowe spotkania online (2 h).

Spotkania będą prowadzone online, a w przypadku poprawy sytuacji zewnętrznej niektóre spotkania będą mogły odbywać się stacjonarnie w siedzibie Fundacji SYNAPSIS.

Planowany program:

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają wszechstronne przygotowanie do występowania w swoim własnym imieniu lub w imieniu grupy osób z podobnymi trudnościami w pełnym uczestnictwie w edukacji, życiu społecznym, podjęciu zatrudnienia lub w innych dziedzinach. Będą mogli wybrać zagadnienia, które chcą poruszać w ramach samorzecznictwa, otrzymać pomoc w formułowaniu swoich opinii i uzgadnianiu z innymi uczestnikami, przygotowaniu materiałów i prezentacji. Uczestnicy będą mieli też zajęcia z innymi specjalistami:

 • prawnikami przygotowującymi do czytania przepisów, aktów prawnych i analizowania wpływu tych przepisów na życie indywidualnych osób ze spektrum autyzmu,
 • specjalistami przygotowującymi do wystąpień publicznych.

Uczestnicy, którzy zdecydują się po zakończeniu cyklu warsztatów na dalszą współpracę z zespołem rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS i występowanie na zaproszenie Fundacji jako samorzecznicy mogą otrzymać wynagrodzenie za przygotowanie stanowiska i udział w takich publicznych wystąpieniach w ramach projektu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Dla pełnoletnich osób z diagnozą zespołu Aspergera lub wysoko funkcjonujących osób z autyzmem, które zadeklarują:

 • chęć działań na rzecz poprawy sytuacji osób ze spektrum,
 • gotowość do regularnego i pełnego udziału w omówionych wyżej warsztatach przygotowujących do pełnienia roli samorzecznika,
 • umiejętność i możliwości techniczne udziału w warsztatach czy spotkaniach online,
 • gotowość do udziału stacjonarnego w części zajęć warsztatów,
 • gotowość do zgłaszania postulatów dostosowania miejsc nauki/pracy/kultury/sportu/innych oraz różnych usług do potrzeb osób w analogicznej sytuacji,
 • gotowość do kontynuowania w miarę swoich możliwości i przy współpracy z Fundacją SYNAPSIS aktywności samorzecznika po zakończeniu warsztatów, do końca trwania projektu czyli do 31.07.2022 r.,
 • gotowość do wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji Projektu, w tym danych o swojej niepełnosprawności i wizerunku.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pomaganiu innym osobom z niepełnosprawnością,
 • kompetencje komunikacyjne i umiejętność wypracowania wspólnego stanowiska,
 • gotowość do wystąpień publicznych (na żywo lub w formie nagrania),
 • gotowość do udziału w konsultowaniu przepisów/aktów prawnych we współpracy z zespołem Fundacji SYNAPSIS, w celu poprawy sytuacji osób ze spektrum autyzmu,
 • gotowość do kontynuowania w miarę swoich możliwości i przy współpracy z Fundacją SYNAPSIS aktywności samorzecznika po zakończeniu projektu, tj. po 31.07.2022 r.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie, w tym w warsztatach, do wypełnienia i przesłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który znajdą Państwo w poniższym linku: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych na potrzeby rekrutacji do projektu – pobierz TUTAJ

Termin zgłoszeń upływa 22 lutego 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

 Z kandydatami skontaktuje się koordynator i zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną (ewentualnie rozmowę online).

Decyzja o przyjęciu do projektu zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji oraz odbyciu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych i zostanie przesłana kandydatom drogą mailową.

Dodatkowe pytanie o projekt, udział w warsztatach itp., prosimy kierować na adres: e.czajkowska@synapsis.org.pl

 

O projekcie

Celem projektu “Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” jest wzmocnienie osób z autyzmem i ich rodzin poprzez działania na rzecz samorzecznictwa, samoorganizacji, pracy środowiskowej oraz poradnictwo i wsparcie osób narażonych na wykluczenie.

 

Konieczność dostosowania rozwiązań do potrzeb osób ze spektrum autyzmu wynika ze specyfiki tych zaburzeń i faktu, że całościowe zaburzenia rozwojowe zostały wprowadzone do systemu prawnego niedawno (odrębny kod od 2010 r.) i w wielu aktach prawnych nie są uwzględniane. Osoby z autyzmem ze względu na swoje odmienne zachowanie – nawet pozostając w normie intelektualnej – mają problemy z równym dostępem do rynku pracy, doskonaleniem i dokształcaniem, ale też do podstawowych usług społecznych i publicznych. Brak wśród nich i ich rodziców samorzeczników uczestniczących w dyskursie społecznym skutkuje narastaniem negatywnych stereotypów oraz brakiem możliwości dotarcia do szerokiego społeczeństwa i decydentów. W Polsce istnieje więc ogromna potrzeba stałej współpracy środowiska reprezentującego osoby z całego spektrum ASD z administracją publiczną różnego szczebla w celu wprowadzania systemowych rozwiązań na rzecz osób z autyzmem – zapewnienia równego dostępu do usług, zmniejszenia dyskryminacji i wykluczenia.

 

Projekt zakłada następujące działania:

 1. Samorzecznictwo środowiska

Fundacja SYNAPSIS, poprzez uczestnictwo w pracach Porozumienia AUTYZM – POLSKA, będzie poznawać lokalne, dobre praktyki z całego kraju i rekomendować je dla rozwiązań systemowych. Prowadzone będą również rozszerzone konsultacje opracowywanych przez rzeczników i samorzeczników propozycji zmian i opinii. Od początku projektu Rzecznik praw osób z ASD oraz specjalista ds. włączenia z Fundacji SYNAPSIS wraz ze stworzoną grupą opiniotwórczą (osoby z ASD, rodzice, specjaliści)  będą regularnie brać udział, konsultacjach aktów prawnych,  w spotkaniach sejmowych i senackich komisji/podkomisji oraz współpracować z administracją publiczną – inicjując, opiniując i uczestnicząc w pracach legislacyjnych nad regulacjami mającymi wpływ na osoby z niepełnosprawnościami.

 

 1. Bycie self-adwokatem w praktyce

Osoby z ASD zostaną zrekrutowane do projektu w dwóch grupach – osoby z zespołem Aspergera oraz osoby z nasilonymi zaburzeniami. Podczas warsztatów ze specjalistami z różnych dziedzin osoby te będą przygotowywane do pełnienia roli samorzeczników. Praca warsztatowa będzie polegać m.in. na wyjaśnianiu zależności między przepisami a prawami; omawianiu, czym są usługi społeczne i aktywizacja zawodowa oraz na wsparciu wzmacniającym samoocenę, budującym motywację do działań publicznych, pomocy w przełamywaniu barier. To działanie zakłada przygotowanie grupy samorzeczników do reprezentacji osób z ASD w przedstawianiu ich potrzeb i rozwiązań systemowych. Po raz pierwszy w Polsce swoją reprezentację będą miały osoby z głębokimi zaburzeniami (m.in. komunikujące się niewerbalnie) – nagrania z ich udziałem będą prezentowane podczas spotkań z przedstawicielami administracji i instytucji publicznych. W działania samorzecznicze zostaną również włączeni rodzice jako głos środowiska reprezentujący osoby z ASD, zwłaszcza te najbardziej niesamodzielne.

 

 1. Poradnictwo i wsparcie dla osób narażonych na wykluczenie

W trakcie projektu będzie działało poradnictwo. Porady będą udzielane przez prawnika telefonicznie, osobiście (po wcześniejszym umówieniu się) i mailowo. Zakres pomocy obejmuje: poradnictwo obywatelskie, w tym antydyskryminacyjne, uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia rehabilitacji, zatrudnienia; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania, interwencje), cywilnego, karnego, spadkowego, podatkowego, informacji dotyczącej aktualnych zmian w prawie. Porady będą udzielane osobom z ASD oraz ich rodzinom i pracownikom różnych służb publicznych z terenu całej Polski.

Poradnictwo

Poradnictwo i wsparcie dla osób narażonych na wykluczenie

Poradnictwo jest źródłem najpełniejszych informacji na temat potrzeb osób z ASD i systemowych rozwiązań mających pozytywny wpływ na ich życie. Dlatego w ramach projektu “Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” uruchomiono poradnictwo prawnika. Porady będą udzielane telefonicznie, osobiście (po wcześniejszym umówieniu się) i mailowo. Zakres pomocy obejmuje: poradnictwo obywatelskie, w tym antydyskryminacyjne, uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia rehabilitacji, zatrudnienia; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania, interwencje), cywilnego, karnego, spadkowego, podatkowego, informacji dotyczącej aktualnych zmian w prawie. Porady będą udzielane osobom z ASD oraz ich rodzinom i pracownikom różnych służb publicznych z terenu całej Polski.

 

Kontakt:

Beata Szynkaruk – prawnik

 • dyżur telefoniczny w czwartki, w godz. 9.00-13.00, pod numerem telefonu 502 550 265
 • e-mail: b.szynkaruk@synapsis.org.pl
 • osobiście w Fundacji SYNAPSIS – po wcześniejszym umówieniu się 

Zespół

 

 • Specjalista ds. włączenia społecznego 

  Maria Wroniszewska – członek zarządu Fundacji SYNAPSIS, Specjalista ds. włączenia społecznego osób ze spektrum autyzmu. Odpowiedzialna za zespół Poradnictwa i Rzecznictwa oraz za Program dla dorosłych osób z autyzmem w Fundacji SYNAPSIS. Od 9 lat członek zarządu międzynarodowej organizacji AUTISM-EUROPE. Matka osoby z nasilonymi objawami autyzmu.

 • Rzecznik Praw Osób z Autyzmem / prawnik

  Mec. Maria Jankowska – radca prawny. Od 1990 roku zaangażowana najpierw społecznie, potem również zawodowo w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością. Od 2005 r. Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA, zrzeszającego blisko 30 organizacji z całego kraju, pracujących na rzecz osób ze spektrum autyzmu. Mama osoby z ciężką postacią autyzmu.

 • Prawnik – poradnictwo

  Beata Szynkaruk – od 8 lat prawnik Fundacji SYNAPSIS oraz mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych UKSW, gdzie uzyskała tytuł magistra obojga praw oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka UW w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki. Prowadzi prywatną praktykę w zakresie poradnictwa, mediacji i szkoleń. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób z niepełnosprawnością i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.

  Kontakt:

  Ewelina Czajkowska – koordynatorka projektu

  e.czajkowska@synapsis.org.pl

 

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG