Kadra szkoleniowa

Trenerzy Fundacji SYNAPSIS

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem.

Od ponad 10 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe, a w ostatnim czasie głównie psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Przez długi czas uczestniczyła również w zespole diagnostycznym, gdzie współprowadziła procesy diagnostyczne osób w każdym wieku. Pracuje pod superwizją. Przeprowadziła wiele szkoleń i warsztatów z zakresu ASD, występowała na krajowych konferencjach dotyczących wspierania osób ze spektrum autyzmu.

Doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeutka, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z ASD zdobywała w Ośrodku dla Osób z Autyzmem „Effatha“ pracując w Poradni i Szkole Specjalnej. Od 2014 roku współpracuje z Ośrodkiem i Terapeutycznym Przedszkolem Fundacji SYNAPSIS prowadząc indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia grupowe TUS. Należy do interdyscyplinarnego zespołu specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku od 8 do 24 miesięcy.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz staż terapeutyczny. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z tematyką ASD oraz fizjoterapii.

Psycholog, pedagog, doktor nauk społecznych. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy, wczesnej interwencji oraz metod terapii zaburzeń rozwoju u dzieci (m.in. ADOS-2, ESDM, TEACCH, INSITE, ABA, Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i Ich Rodzinom Fundacji SYNAPSIS).

Jej zainteresowania badawcze obejmują wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, adaptację narzędzi diagnostycznych oraz sytuację rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Autorka publikacji poświęconych tej tematyce.

Ukończyła szkolenie trenerskie zorganizowane przez Centrum TROP. Od 2008 roku jest członkiem zespołu trenerów Fundacji SYNAPSIS. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kursów i staży dla rodziców, profesjonalistów i studentów.

Pedagog specjalny, arteterapeuta. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS,  studia podyplomowe – Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa oraz liczne szkolenia i kursy  z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.:  III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci z ASD.

Od 10 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą) prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe, w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny. Prowadzi zajęcia terapeutyczne nastawione na rozwijanie komunikowania się  z wykorzystaniem  AAC. 

Psycholog, terapeuta, szkoleniowiec. Ukończyła liczne szkolenia, kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, szkolenia w stosowaniu testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych dla dzieci z ASD, programy wspierania rodzin. Jest współautorką i realizatorem koncepcji programowej dwuletniego Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom, rocznego Szkolenia Bazowego w ramach projektu Autyzm – Akademia dla NGO’s, realizowanych przez Fundację SYNAPSIS. Uczestniczyła w opracowaniu szkoleń z zakresu terapii i edukacji osób z ASD, diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia pozytywnych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, rekomendowanych dla rodziców, profesjonalistów oraz stażystów.

Od 29 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi), należy do zespołu diagnostycznego Fundacji SYNAPSIS. Prowadzi diagnozy nozologiczne, psychologiczne, funkcjonalne, wizyty konsultacyjne, zajęcia indywidualne oraz grupy psychoedukacyjne dla rodziców, dotyczące problemów wychowawczych.

Od 2004r. prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje związane z tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w diagnozie nozologicznej, funkcjonalnej oraz w tematyce trudnych zachowań. Prowadzi konsultacje oraz poradnictwo dla rodziców dzieci i młodzieży z ASD.

Jest członkiem Rady Szkoleniowej Fundacji SYNAPSIS.

Pedagog specjalny, kierownik zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w Zespole Badabada. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem prowadzone przez Fundację SYNAPSIS oraz dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: „Diagnoza małych dzieci (do 3 r.ż.)”.

Od 15 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi i młodzieżą) prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 12 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny. Od 2008 r. pracuje w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych (dzieci w wieku 8 – 24 miesięcy). Ukończyła szkolenia uprawniające do prowadzenia badań klinicznych i naukowych przy pomocy narzędzia ADOS – 2.

Rehabilitant, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dla stażystów logopedycznych z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad rozwojem komunikacji oraz III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 2000 r. pracuje z osobami w spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD oraz staż logopedyczny.

Pedagog ogólny i specjalny, terapeutka. Od 2011 r. pełni funkcję dyrektora Przedszkola Fundacji SYNAPSIS.

Ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom oraz dwuletni staż terapeutyczny prowadzone przez Fundację SYNAPSIS, dwuletnie szkolenie z zakresu terapii rodzin w nurcie systemowym, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się we wsparciu rodzin oraz prowadzeniu TUS dla osób z ZA i autyzmem.

Przygotowywała wykłady i warsztaty do rocznego szkolenia: Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa.

Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia grupowe, w diadach, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum autyzmu. Należała również do zespołu diagnostycznego, prowadziła diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne. Od 16 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konferencje.

Psycholog, wiceprezes zarządu Fundacji SYNAPSIS, konsultant Psychologii Klinicznej Dziecka PTP. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji. Od 27 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy do zespołu diagnostycznego (diagnozowanie ASD w pełnym spektrum wiekowym, diagnoza różnicowa), prowadzi grupowe Treningi Umiejętności Społecznych oraz grupy dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, współpracuje z nauczycielami i specjalistami. Prowadzi szkolenia, konferencje, treningi i superwizje związane z tematyką ASD.

Psycholog, pedagog, terapeuta ręki, pełniła funkcje koordynatora i trenera stażu terapeutycznego w przedszkolu, pełniła funkcje dyrektora Pierwszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi oraz Zarządzania placówką oświatową. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, rozwijania funkcjonalnej komunikacji, tożsamości oraz wspierania rodzin dzieci z autyzmem, psychoedukacji, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Od 11 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu korzystając z dorobku różnych nurtów psychologicznych, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, prowadzi diagnozy funkcjonalne dzieci, tworzy indywidualne programy terapeutyczne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Współtworzyła szkolenia w ramach stażu realizowanego w Przedszkolu Fundacji SYNAPSIS. 

Pedagożka specjalna, trenerka pracy, terapeutka dorosłych osób w spektrum autyzmu. Pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS prowadząc konsultacje, zajęcia indywidualne i grupowe. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów z zakresu terapii osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu. Współautorka trzy modułowego szkolenia zaawansowanego dotyczącego kształcenia kadr profesjonalistów do pracy z osobami z autyzmem w ramach projektu „Train the Trainers – Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)”.

 

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka psychologii UJ i całościowego szkolenia z psychoterapii prowadzonego przez Zespół Terapii Rodzin przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację ,,Na szlaku” w Krakowie. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: „Zespół Aspergera”, „Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa. Diagnoza, terapia, wsparcie rodziny”.

Od 11 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Prowadzi również psychoterapię młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu. Od 10 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny. Najczęściej prowadzi szkolenia na temat Zespołu Aspergera i Treningu Umiejętności Społecznych.

 

Psycholog, koordynator stażu terapeutycznego, trener. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym dwuletnie Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS.

Od 1999 r. pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) oraz ich rodzicami prowadząc konsultacje, zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Należy również do zespołu diagnostycznego. Prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum.

Od 2007 r. należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny.

Psycholog , kieruje programem szkoleń, koordynuje ewaluacje i zmiany treści oferowanych szkoleń. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym dwuletnie Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Była kierownikiem organizacyjnym i merytorycznym rocznego szkolenia: Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa.

Od 25 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) oraz ich rodzicami prowadząc konsultacje, zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Należy również do zespołu diagnostycznego. Prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne.

Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Psycholog. Od kilkunastu lat pracuje jako terapeuta i diagnosta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie jest zatrudniona w Centrum Wsparcia Akademickiego BON na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wspiera studentów ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu, m.in. uzyskała certyfikat uprawniający do wykorzystania protokołu ADOS 2 w diagnostyce klinicznej. Uczestniczyła w kilku wizytach studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym superwizorem Wideotreningu Komunikacji (VIT). Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla profesjonalistów oraz rodziców.

Pedagog specjalny, terapeuta. Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii i wsparcia osób w spektrum autyzmu oraz wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Uczestniczył w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: trzymodułowego szkolenia zaawansowanego dotyczącego kształcenia kadr profesjonalistów do pracy z osobami z autyzmem w ramach projektu „Train the Trainers – Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)”.

Od 2010 roku pracuje z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu oraz ich rodzicami prowadząc konsultacje, zajęcia indywidualne i grupowe. Od marca 2017 do marca 2023 roku pełnił funkcję kierownika zespołu merytorycznego w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS. 

Terapeuta, wieloletni członek zarządu Fundacji SYNAPSIS.

Współtworzyła: dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom, Roczne szkolenie
z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem oraz dwuletni staż terapeutyczny prowadzone przez Fundację SYNAPSIS. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: szkolenia z metody Carole Sutton oraz szkolenia: Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie.

Od 25 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 25 lat prowadzi szkolenia i warsztaty.

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor treningu grupowego PTP, członek zarządu Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, szkolenia dla stażystów.

Od 16 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia, wizyty konsultacyjne i diagnostyczne dla dzieci i rodziców oraz grupy dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych. Ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy trenera i superwizora PTP, w tym prowadzenie autorskich szkół trenerskich i wieloletnią współpracę z Uniwersytetem Warszawskim w prowadzeniu trenerskich studiów podyplomowych. Przez 12 lat pracowała jako psychoterapeuta. Od 2004 r prowadzi szkolenia z zakresu autyzmu.

Specjalista psychiatra. Współfundator Fundacji SYNAPSIS w 1989 r., od 1994r. Prezes Fundacji. Ukończył liczne szkolenia i staże z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Był inicjatorem Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom. Kierował opracowaniem koncepcji i realizacją trzyletniego projektu „Autyzm Akademia” – kompleksowych szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej dorosłych osób z ASD. W projekcie wzięło udział 1059 osób z 17 organizacji z całej Polski.

Uczestniczył w opracowywaniu szkoleń w zakresie diagnostyki, terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji. Współorganizował liczne konferencje z zakresu wspierania rozwoju, terapii, edukacji i tożsamości osób ze spektrum autyzmu. Długoletni trener i superwizor treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od ponad 30 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, w ramach wizyt diagnostycznych oraz konsultacyjnych.

Pedagog specjalny, tyflopedagog. Ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom, liczne szkolenia i staże oraz uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, szkolenia dla stażystów. Zajmowała się koordynacją merytoryczną projektów: środowiskowego wsparcia terapeutycznego małych dzieci ze spektrum autyzmu oraz diagnozowania i terapii dzieci z dysfunkcją wzroku.

Od 23 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego. Specjalizuje się w pracy z osobami z niepełnosprawnością wieloraką. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu ASD.

Iwona Skrzypczyk-GałkowskaDoktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.

Psycholog, terapeuta, mgr Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 2001 roku prowadzi terapię indywidualną i grupową z młodzieżą i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu, przeprowadza diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu młodzieży i osób dorosłych. Udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli, prowadzi szkolenia w zakresie wiedzy na temat autyzmu. Posiada ponad trzyletnie doświadczenia pracy, jako psycholog szkolny w szkole dla uczniów z trudnościami w uczeniu się. Superwizor metody VIT (Wideotrening Komunikacji), uczestniczka kilku wizyt studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie drugiego stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR).

Prawnik, mediator.

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra obojga praw oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, posiada certyfikat kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” wydany przez Instytucję Certyfikującą, Konfederację Lewiatan, Centrum Mediacji Lewiatan. Ponadto posiada certyfikat ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu wydany przez firmę Moderator Sp. z o.o.

Obecnie prowadzi prywatną praktykę prawną oraz mediacyjną, współpracując z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych prowadzi szkolenia i warsztaty. Przeprowadza również audyty dostępności architektonicznej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej obiektów na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami narażonych na wykluczenie społeczne. W sytuacji pojawienia się trudności bądź wątpliwości związanych z wdrożeniem zmian rekomendowanych w raporcie z audytu, czy to na etapie wstępnym, czy to na etapie końcowym świadczy doradztwo w procesie wdrażania rekomendowanych zmian z raportu, aby skutecznie zlikwidować zarówno bariery architektoniczne jak i komunikacyjno – informacyjne.

Atuty zawodowe to skutecznie działanie i dobry kontakt z Klientem, które charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego zagadnienia.

Psycholog, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, coach, ukończyła studia podyplomowe nauczycielskie i studia podyplomowe z ”Porozumienie bez przemocy wg Marschalla B. Rosenberga”. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in. Dwuletniego Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS, szkolenia dla pracowników bibliotek, szkoleń dotyczących pracy z osobami dorosłym.

Od 1994 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) ma doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej, pracy z rodzina i otoczeniem osób z autyzmem. Od 2012 roku wspiera merytorycznie projekty dotyczące mieszkalnictwa wspomaganego, włączenia społecznego i zawodowego dorosłych osób z Autyzmem. O 1995 lat należy do zespołu trenerów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu i występuje na konferencjach. Od 2016 pracuje jako psycholog szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Od 2021 r. przygotowuje osoby ze spektrum autyzmu do roli samorzeczników.

Psycholog, trener pracy. Absolwentka psychologii na KUL. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Od 13 lat pracuje z dorosłymi osobami z autyzmem. Od 10 lat należy do zespołu diagnozującego młodzież oraz dorosłe osoby w spektrum autyzmu. Specjalizuje się w pracy nad zachowaniami kontekstowo nieodpowiednimi, usamodzielnianiu dorosłych osób, prowadzi zajęcia indywidualne o charakterze psychoedukacyjnym. Od 3 lat w zespole poradniczym udziela porad i wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin i specjalistów.

Prowadzi szkolenia dotyczące spektrum autyzmu, a zwłaszcza diagnostyki dorosłych osób.

Psycholog. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu (m.in. z zakresu TEACCH, AAC, SI) oraz wsparcia ich rodzin.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu. M.in. była członkiem zespołu opracowującego roczne szkolenie „Autyzm. Małe dziecko-duża sprawa” oraz dwuletnie Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS.

Od 24 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) oraz ich rodzinami. Prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach oraz konsultacje dla rodziców i profesjonalistów pracujących z osobami z ASD. Należy również do zespołu diagnostycznego.

Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje.

Radca prawny, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym od 2017 roku w Fundacji SYNAPSIS udziela porad prawnych osobom w spektrum autyzmu i członkom ich rodzin. Doświadczenie zdobywa też we własnej kancelarii radcowskiej, gdzie na co dzień pracuje m.in. z opiekunami osób niepełnosprawnych.

Magister pedagogiki specjalnej, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie systemu logicznych konsekwencji wg modelu R. Dreikursa w jednej z dolnośląskich szkół, edukator nauczycieli i rodziców , współpraca z różnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli, trener treningu kontroli złości „Pod kontrolą” wg programu H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (34 lat pracy), terapeuta CBT.