Deklaracja dostępności Fundacji SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji SYNAPSIS.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa synapsis.org.pl jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA,
 • Podmenu serwisu – brak dostępu za pomocą klawiatury,
 • Mechanizm pomijania (tzw. skip link) jest w języku angielskim,
 • Nieprawidłowy kontrast żółtego do białego,
 • Brak możliwości blokowania ruchomych elementów na stronie,
 • Brak opisu alternatywnego niektórych opublikowanych zdjęć,
 • Brak tłumacza języka migowego,
 • Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848) nie posiadają transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 • Podcasty nie są dostępne dla osób niesłyszących z przyczyn technicznych,
 • Formularz kontaktowy – brak funkcji wprowadzania danych za pomocą wirtualnej klawiatury Braille’a i pisma ręcznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Fundacja SYNAPSIS
 • E-mail: dostepnosc@synapsis.org.pl
 • Telefon: (+48 22) 825 87 42

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji SYNAPSIS
 • Adres: ul. Ondraszka 3
  02-085 Warszawa
 • E-mail: dostepnosc@synapsis.org.pl
 • Telefon: (+48 22) 825 87 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja SYNAPSIS działa w następujących lokalizacjach:

Fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa – siedziba główna

 • Obok budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Budynek nie posiada windy,
 • Brak automatycznego otwierania i zamykania drzwi wejściowych,
 • Parter i piętro budynku są częściowo dostępne architektonicznie,
 • Łazienka na parterze budynku – wielkość łazienki umożliwia swobodne korzystanie osobom z problemami w poruszaniu się, brak poręczy, umywalka niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • Brak pasów ostrzegawczych przed schodami, brak oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia, ponieważ mogłoby to powodować niedostępność dla osób w spektrum autyzmu. Osobom z dysfunkcją wzroku udzielany jest dostęp alternatywny – pomoc drugiej osoby,
 • Jest możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.),
 • Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • Możliwość udzielenia wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami przez pracownika recepcji lub terapeutę,
 • W recepcji jest zainstalowana pętla indukcyjna.
 • Na terenie zainstalowany jest system TOTU POINT. Znaczniki znajdują się przy furtce wejściowej na teren Fundacji oraz nad wejściem do budynku głównego,
 • Budynek jest wyposażony w materac ewakuacyjny.

Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci, ul. Siemieńskiego 21, 02-106 Warszawa

 • Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Z tyłu budynku znajduje się podjazd dla wózków – podjazd nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – brak poręczy,
 • Budynek nie posiada windy,
 • Parter i piętro budynku są częściowo dostępne architektonicznie – jest zapewniony dostęp alternatywny, w ramach świadczonych usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w siedzibie Fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie,
 • Łazienka na parterze budynku dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – brak jednego uchwytu przy umywalce,
 • Brak pasów ostrzegawczych przed schodami, brak oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia, ponieważ mogłoby to powodować niedostępność dla osób w spektrum autyzmu. Osobom z dysfunkcją wzroku udzielany jest dostęp alternatywny – pomoc drugiej osoby,
 • Jest możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.),
 • Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • Możliwość udzielenia wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami przez pracownika.

Ośrodek Dom i Praca, Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS, ul. Jasna 36A, 05-506 Wilcza Góra (gm. Lesznowola)

 • Obok budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Z tyłu budynku znajduje się wejście umożliwiające wjazd wózkiem,
 • Budynek nie posiada windy,
 • Parter i piętro budynku są częściowo dostępny architektonicznie,
 • Łazienka na parterze budynku – wielkość łazienki umożliwia swobodne korzystanie osobom z problemami w poruszaniu się, brak poręczy, umywalka niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • Brak pasów ostrzegawczych przed schodami, brak oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia, ponieważ mogłoby to powodować niedostępność dla osób w spektrum autyzmu. Osobom z dysfunkcją wzroku udzielany jest dostęp alternatywny – pomoc drugiej osoby,
 • Jest możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.),
 • Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • Możliwość udzielenia wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami przez pracownika.
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu – pomieszczenia są oznaczone za pomocą piktogramów, w salach są rozróżnienia kolorystyczne przestrzeni służących do różnych aktywności, dostępny jest pokój relaksu oraz sprzęt ułatwiający zarządzanie emocjami.
 • Budynek jest wyposażony w materac ewakuacyjny.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona www.synapsis.org.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte/czarne litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (A+/A-),
 • widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyróżnienie odnośników,
 • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • kontrast spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Inne informacje i oświadczenia

Osoba z niepełnosprawnością korzystająca z pomocy psa asystującego ma prawo wstępu na teren budynków Fundacji SYNAPSIS pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba z niepełnosprawnością nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U.2010.64.399).

Strona www.synapsis.org.pl jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz potrzeby zapewnienia dostępności w sposób zindywidualizowany prosimy o kontakt z Fundacją SYNAPSIS za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dostepnosc@synapsis.org.pl.