Regulamin

Tryb i zasady zapisów na szkolenia stacjonarne i webinary powyżej 3 godz.:

 

1.Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie odpowiednich ankiet:

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera – szkolenie stacjonarne

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na na szkolenie z metody Carole Sutton – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Trening umiejętności społecznych” – szkolenie stacjonarne

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie” – szkolenie stacjonarne

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?” – szkolenie stacjonarne

ankieta zgłoszeniowa na warsztat M-CHAT-R – szkolenie online

Zapoznaj się z zasadami administrowania danymi osobowymi, w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej przez Fundację SYNAPSIS, oraz jej obowiązkami w tym zakresie wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

2. Osoba zainteresowana otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!).

3. Osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na szkolenie (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej, ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.

4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy dokonać płatności w wysokości i w terminie podanym w mailu. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa.

5. Faktury wystawiane są do wszystkich płatności, ale tylko faktury wystawiane firmom/organizacjom/placówkom są przesyłane mailowo po otrzymaniu przez nas płatności. Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl  .  Jeśli uczestnik potrzebuje faktury dla osoby indywidualnej, również prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, przesłanego do Fundacji mailowo. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu faktycznie poniesionych przez Fundację kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco:

– do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% opłaty za szkolenie.
– dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% opłaty za szkolenie.

7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota lub – jeśli będzie taka możliwość – zaproponowany inny termin szkolenia.

8. Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń/webinarów.

9. UWAGA: W przypadku szkoleń stacjonarnych, aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów. Natomiast w przypadku webinarów dłuższych niż 3 godz. zaświadczenie otrzymują osoby, które przesłały wszystkie zadania domowe.

10. Zaświadczenia za udział w webinarze przesyłamy uczestnikom elektronicznie.

11. Szkolenia stacjonarne i webinary powyżej 3 godzin organizowane są w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS.

Terminy szkoleń ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.

 

Tryb i zasady zapisów na szkolenie „Diagnoza małych dzieci”:

 

1. Osoba zainteresowana wypełnienia formularz zgłoszeniowy.

2. Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!).

3. Osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na szkolenie (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej, ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.

4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy w ciągu 7 dni , jednak nie później niż na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia, wpłacić zadatek – 20% kosztu szkolenia. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa. Zadatek jest bezzwrotny!

5. Po dokonaniu wpłaty, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu. Wówczas Uczestnik otrzyma maila potwierdzającego udział w szkoleniu. Pozostałej części opłaty Uczestnik dokonuje w terminie wskazanym w mailu potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Faktury wystawiane są do wszystkich płatności, ale tylko faktury wystawiane firmom/organizacjom/placówkom są przesyłane mailowo po otrzymaniu przez nas płatności. Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl . Jeśli uczestnik potrzebuje faktury dla osoby indywidualnej, również prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, przesłanego do Fundacji mailowo. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu faktycznie poniesionych przez Fundację kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco:

– do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% opłaty za szkolenie.
– dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% opłaty za szkolenie.

7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota lub – jeśli będzie taka możliwość – zaproponowany inny termin szkolenia.

8. Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń.

9. UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.

10. Zaświadczenia za udział w szkoleniu przesyłamy uczestnikom elektronicznie.

11. Szkolenie „Diagnoza małych dzieci” organizowane jest w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS.

Tryb i zasady zapisów na webinary poniżej 3 godz.:

 

1. Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego webinaru:

ankieta zgłoszeniowa na webinar ZABAWA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM METODĄ NA ROZWÓJ KOMUNIKOWANIA

ankieta zgłoszeniowa na webinar CO, JAK I DLACZEGO OBSERWOWAĆ, ŻEBY POMÓC DZIECKU W ROZWOJU MOWY?

ankieta zgłoszeniowa na webinar PORADNIK LOGOPEDYCZNY – UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE WAŻNE NA POCZĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ankieta zgłoszeniowa na webinar JAK PRZEKAZYWAĆ DIAGNOZĘ DZIECKA? – PERSPEKTYWA RODZICÓW

ankieta zgłoszeniowa na webinar JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO ZE SPEKTRUM AUTYZMU DO WSPÓŁPRACY? POMOCNE TECHNIKI STRUKTURALIZACJI.

ankieta zgłoszeniowa na webinar MOWA ECHOLALICZNA, JAKO CHARAKTERYSTYCZNA CECHA KOMUNIKACJI DZIECKA Z ASD

ankieta zgłoszeniowa na webinar STRATEGIE PRACY Z DZIEĆMI Z ECHOLALIĄ

ankieta zgłoszeniowa na webinar CO ROBIĆ, GDY DZIECKO MA PROBLEMY SENSORYCZNE?

2. Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na webinar, prosimy o wniesienie opłaty na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł webinaru i jego termin). Nr konta: BNP Paribas 50 1600 1462 0006 5382 3566 4041.
3. Dowód wpłaty należy przesłać możliwie najszybciej na adres mailowy szkolenia@synapsis.org.pl
4. Terminy webinarów ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.
5. Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania webinaru lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.
6. Opłata za odwołany przez organizatora webinar może zostać:
a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
c. zwrócona.
7. Opłata za udział w webinarze jest bezzwrotna, jeśli uczestnik sam zrezygnuje z udziału w webinarze, a webinar odbędzie się w zaplanowanym pierwotnie terminie.
8. Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS – Niepubliczną Specjalistyczą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
9. Zaświadczenia za udział w webinarze przesyłamy uczestnikom elektronicznie.

10. Webinary poniżej 3 godzin realizowane są w ramach Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SYNAPSIS

Regulamin – szkolenia na zamówienia placówek

W sprawie organizacji szkoleń na zamówienie placówek, prosimy o wypełnienie ankiety.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych