Regulamin

Tryb i zasady zapisów na szkolenia:

 

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie odpowiednich ankiet.

Zapoznaj się z zasadami administrowania danymi osobowymi, w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej przez Fundację SYNAPSIS, oraz jej obowiązkami w tym zakresie wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

2. Osoba zainteresowana otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!).

3. Osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na szkolenie (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej, ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.

4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy dokonać płatności w wysokości i w terminie podanym w mailu. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa.

5. Faktury wystawiane są do wszystkich płatności, ale tylko faktury wystawiane firmom/organizacjom/placówkom są przesyłane mailowo po otrzymaniu przez nas płatności. Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl .  Jeśli uczestnik potrzebuje faktury dla osoby indywidualnej, również prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, przesłanego do Fundacji mailowo. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu faktycznie poniesionych przez Fundację kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco:

– do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% opłaty za szkolenie.
– dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% opłaty za szkolenie.

7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota lub – jeśli będzie taka możliwość – zaproponowany inny termin szkolenia.

8. Uczestnicy szkoleń nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników szkoleń, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS.

9. UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów oraz przypadku niektórych szkoleń spełnić dodatkowe warunki, m.in. przesłać zadania domowe.

10. Zaświadczenia za udział w szkoleniu online przesyłamy uczestnikom elektronicznie.

11. Szkolenia równe i powyżej 3 godzin organizowane są w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS. Szkolenia poniżej 3 godzin realizowane są w ramach działalności gospodarczej Fundacji SYNAPSIS.

Terminy szkoleń ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.

 

Szkolenia na zamówienia placówek

W sprawie organizacji szkoleń na zamówienie placówek, prosimy o wypełnienie ankiety lub kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

NFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ SYNAPSIS

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie
Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42 fundacja@synapsis.org.pliod@synapsis.org.pl W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pliod@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celach:

– organizacji szkoleń

– organizacji konferencji

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

– zgoda wyrażona przez Panią/Pana;

– niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Dane osobowe mogą być udostępnione:

– podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi informatyczne;

5. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z Fundacją lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia;

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez  Panią/Pana danych osobowych;

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. Podane przez Panią/Pana dane dotyczące zdrowia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Fundację przez ustalenie odpowiedniego poziomu odpłatności za konferencję/ szkolenie;

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu.

Ankiety zgłoszeniowe

ankieta zgłoszeniowa na warsztat M-CHAT-R – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Diagnozowanie małych dzieci pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu” – szkolenie stacjonarne

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Zachowania trudne u osób w spektrum autyzmu. Zastosowanie kompleksowego modelu do budowania pozytywnych strategii” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Trening umiejętności społecznych” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Uczeń w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do realizacji IPET-u” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Jak przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty?” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „Jak przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu maturalnego?” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie „O mowie i komunikowaniu się mojego dziecka” – szkolenie online

ankieta zgłoszeniowa na webinar „Zabawa z dzieckiem z autyzmem metodą na rozwój komunikowania”

ankieta zgłoszeniowa na webinar „Strategie pracy z dziećmi z echolalią”

ankieta zgłoszeniowa na webinar „Wybrane techniki strukturalizacji. Jak je stosować, by pomogły we współpracy z dzieckiem z autyzmem?”