Oferta szkoleń

Wczesne wykrywanie autyzmu

Dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu

Dorosłe osoby ze spektrum autyzmu

Wczesne wykrywanie autyzmu

WARSZTATY - NARZĘDZIE M-CHAT-R

OPIS WARSZTATÓW:
M-CHAT-R/F jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. W przypadku wystąpienia ryzyka potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej lub wykluczającej wynik otrzymany w kwestionariuszu.
Warsztat przeznaczony jest dla pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia. Jego efektem będzie nabycie umiejętności przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej oraz przekazywania rodzicom informacji o niepokojących wynikach badania.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA WARSZTACIE:
– co w rozwoju małego dziecka powinno nas niepokoić?
– narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD
– narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online
– procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce
– jak przekazywać rodzicom wyniki badania?

KOSZT: (uczestnictwo, materiały, zaświadczenia) 170,00 ZŁ

ZAPISY:

 • Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w Warszawie TUTAJ

TRYB I ZASADY ZAPISÓW NA WARSZTATY:

 1. Osoba zainteresowana wypełnia formularz zgłoszeniowy.
 2. Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!),
 3. W ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na warsztat (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej,
  ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy dokonać płatności W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed terminem realizacji warsztatu. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach.
 5. Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje maila potwierdzającego, że została ona odnotowana na koncie bankowym, a fakturę potwierdzającą ten stan Fundacja przekazuje podczas warsztatu.
 6. Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń.

Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na adres: badabada@synapsis.org.pl.

W ROKU 2021 W MIASTACH POZA WARSZAWĄ, WARSZTAT REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE.

W CELU USTALENIA WARUNKÓW, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:  badabada@synapsis.org.pl.

SZKOLENIE - DIAGNOZA MAŁYCH DZIECI

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zajmujących się oceną ich funkcjonowania, mających podstawową wiedzę dotyczącą nabywania umiejętności dziecka w pierwszych 3 latach życia w normie oraz w przypadku rozwoju o nietypowym przebiegu.

CELAMI SZKOLENIA SĄ:

 • zdobycie wiedzy umożliwiającej wykrywanie zaburzeń w rozwoju społeczno-komunikacyjnym u małych dzieci (0-3),
 • wyposażenie w umiejętności zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania w kierunku ASD (wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka obejmująca przejawy nieprawidłowości oraz ocenę poziomu rozwoju w poszczególnych sferach),
 • zapoznanie ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci.

ZAPISY: należy wypełnić zgłoszenie online dostępne TUTAJ

TRYB I ZASADY ZAPISÓW NA SZKOLENIE:

1. Osoba zainteresowana wypełnienia formularz zgłoszeniowy.
2. Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!).
3. Osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na szkolenie (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej, ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.
4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy w ciągu 7 dni , jednak nie później niż na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia, opłacić szkolenie. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa.
5. Po dokonaniu wpłaty, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu. Wówczas Uczestnik otrzyma maila potwierdzającego udział w szkoleniu. Faktury wystawiane są do wszystkich płatności, ale tylko faktury wystawiane firmom/organizacjom/placówkom są przesyłane mailowo po otrzymaniu przez nas płatności. Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl . Jeśli uczestnik potrzebuje faktury dla osoby indywidualnej, również prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl
6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, przesłanego do Fundacji mailowo. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu faktycznie poniesionych przez Fundację kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco:

• do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% opłaty za szkolenie.
• dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% opłaty za szkolenie.

7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota lub – jeśli będzie taka możliwość – zaproponowany inny termin szkolenia.
8. Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń.
9. UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.
10. Zaświadczenia za udział w webinarze przesyłamy uczestnikom elektronicznie.
11. Szkolenie „Diagnoza małych dzieci” organizowane jest w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 20 osób

KOSZT: (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek)  690,00 zł

PONIEWAŻ NIE ZWRACAMY ZADATKU, PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁASZANIE SIĘ NA SZKOLENIE.

W ROKU 2022 W MIASTACH POZA WARSZAWĄ, SZKOLENIE REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE.

W CELU USTALENIA WARUNKÓW, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: SZKOLENIA@SYNAPSIS.ORG.PL

Dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc. (online)

Szkolenie skierowane jest do specjalistów (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, nauczyciele i in.) zaczynających pracę z osobą ze spektrum autyzmu lub chcących uporządkować i uaktualnić dotychczasową wiedzę na temat spektrum autyzmu (ASD).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
– miał aktualną wiedzę na temat spektrum autyzmu,
– znał charakterystykę funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu,
– potrafił zidentyfikować zachowania wynikające ze specyfiki funkcjonowania, poznawczego i sensorycznego osób z ASD,
– potrafił określić obszary do wsparcia i terapii,
– potrafił określić podstawowe kierunki pracy terapeutycznej oraz sposoby wsparcia w pracy edukacyjnej i terapeutycznej w zależności od potrzeb osoby ze spektrum autyzmu.

Zakres tematyczny szkolenia:
– co to jest spektrum autyzmu?
– różne podejścia do spektrum autyzmu (ASD),
– epidemiologia i etiologia ASD,
– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu (trudności i mocne strony),
– specyfika funkcjonowania poznawczego i sensorycznego osób z ASD
– terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu,
– przykładowe sposoby wsparcia i kierunki pracy terapeutyczno-edukacyjnej.

Formy szkolenia: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, warsztaty.

Czas trwania: 13 godzin dydaktycznych – 3 godziny dydaktyczne wykładów do obejrzenia przed sesją online + 10 godzin dydaktycznych sesji online w czasie rzeczywistym.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji online przy użyciu aplikacji Zoom. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Cena szkolenia: 390,00 zł

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZESPOŁU ASPERGERA

„Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera.” – Luke Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera” – szkolenie dotyczące zespołu Aspergera.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów zainteresowanych problematyką zespołu Aspergera, pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Szkolenie obejmuje dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).

Formy szkoleniowe: wykłady i warsztaty.

Liczba uczestników: do 24 osób.

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

 • Trening umiejętności społecznych.
 • „Pokonując samotność…”. Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów w oparciu o najnowszą wiedzę i własne doświadczenie w pracy z osobami z ZA.

Zakres tematyczny dotyczy specyfiki funkcjonowania i metod pracy z osobami z ZA:

 • Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.
 • Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.
 • Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA.
 • Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.
 • Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły.
 • Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.
 • Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

Szkolenie może być zrealizowane w formie webinaru. Szkolenie może być realizowane na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia wynosi 530,00 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie stacjonarne

Wyślij zgłoszenie na szkolenie online

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

JAK PRACOWAĆ Z RODZICAMI METODĄ CAROLE SUTTON? (ONLINE)

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy będą pracować z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym nad trudnymi zachowaniami dzieci ze spektrum autyzmu.

Czyli jak nauczyć rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci !!!

Metoda Carole Sutton (metoda „8 książeczek”) to:

 • program psychoedukacyjny dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym stosowany w formie indywidualnej lub grupowej,
 • konkretne wskazówki, jak pomóc rodzicom osiągnąć sukces,
 • blisko 30 lat pozytywnych doświadczeń w stosowaniu tej metody przez rodziców dzieci w spektrum autyzmu w Fundacji SYNAPSIS.

Szkolenie w formie webinaru obejmuje 3 sesje po 2 godz. zegarowe oraz pracę własną uczestników (zadania domowe przesyłane mailem pomiędzy kolejnymi sesjami) – łącznie 10 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, praca własna uczestników.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit  (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz obowiązkową włączoną kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Liczba uczestników: do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiał do prowadzenia zajęć z rodziną.

Szkolenie prowadzi jeden trener. Zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczne doświadczenie w pracy z rodzicami podopiecznych Fundacji SYNAPSIS.

Zakres tematyczny:

 • prezentacja metody i doświadczeń terapeutów w pracy z rodzicami dzieci w spektrum autyzmu,
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, 
 • zasady wyboru zachowania, nad którym pracują rodzice oraz jego obserwacja i analiza zebranych informacji,
 • zasady tworzenia systemu wzmocnień i strategii wychowawczych,
 • warsztaty umiejętności pracy z grupą rodziców według metody Carole Sutton.

Szkolenie prowadzone jest w w formie webinaru oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 340 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie online

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

ZACHOWANIA TRUDNE U OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU. ZASTOSOWANIE KOMPLEKSOWEGO MODELU DO BUDOWANIA POZYTYWNYCH STRATEGII. (ONLINE)

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną do zastosowania w tworzeniu najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Zaprezentowany model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w spektrum autyzmu.

Warunki kwalifikacji:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” lub szkolenie „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.” prowadzone przez Fundację SYNAPSIS lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

Szkolenie obejmuje jednodniową sesję (11 godzin dydaktycznych). W skład szkolenia wchodzi przegotowanie zadania domowego przez uczestników i sprawdzenie go przez prowadzących.

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty.

Liczba uczestników: do 24 osób.

Szkolenie prowadzą: Urszula Gałka i Maria Ratajczak.
Trenerzy zostali przeszkoleni przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W. La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

– prezentacje modelu postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– tworzenie kategorii i przyczyn trudnych zachowań
– zasady tworzenia i stosowania systemu wzmocnień
– prezentacje „Modelu wspierania osób z autyzmem” Gary W. La Vigna, Thomas J. Willys (strategie proaktywne i reaktywne)
– zastosowanie elementów metody TEACCH w budowaniu strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– prezentacja „case study” (tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych, budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych)

Uczestnicy otrzymają:

– kwestionariusz do oceny funkcjonalnej zachowań niepożądanych
– kategorie przykładowych wzmocnień wg grup wiekowych
– model postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– przykładowe formularze do zbierania danych z obserwacji

Szkolenie odbywać się będzie w wersji stacjonarnej lub online (przy użyciu aplikacji Zoom). Do wzięcia udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRACY Z OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU (ONLINE)

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy pracują z wysoko funkcjonującymi osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Warunki kwalifikacji:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie dotyczące zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem” lub „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.”).
Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych ).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.

Ilość uczestników: do 24 osób.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie:

• wstęp: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem,
• przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina),
• zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem,
• grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku – przykładowe scenariusze,
• tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach,
• ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
• profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.
Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 530,00 zł.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie online

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

ORGANIZOWANIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM DZIECI W SPEKTRUM AUTYZMU – DLA PROFESJONALISTÓW

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu  w szkołach lub poradniach na różnym poziomie edukacji.

Wymiar czasowy szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień (8 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe:

wykłady, warsztaty

Liczba uczestników:

Do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiały szkoleniowe.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów w spektrum autyzmu.
2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
3. Nauczanie zdalne a kształcenie specjalne/ nauczanie indywidualne.
4. Nauczyciele: rola, zadania, ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
5. Trudne zachowania uczniów – procedury (aspekty prawne).
6. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w oparciu o
wybrane przepisy:
– prawa cywilnego,
– prawa oświatowego i administracyjnego,
– prawa pracy,
– prawa karnego.

Prowadząca: 

Izabella Zielińska – radca prawny, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w
tym od 2017 roku w Fundacji SYNAPSIS udziela porad prawnych osobom w spektrum autyzmu
i członkom ich rodzin. Doświadczenie zdobywa też we własnej kancelarii radcowskiej, gdzie na
co dzień pracuje m.in. z opiekunami osób niepełnosprawnych.

Cena szkolenia: 350,00 zł/ osoba.

Szkolenie może być również prowadzone jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Koszt szkolenia wyjazdowego ustalany indywidualnie.

W przypadku małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

ORGANIZOWANIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM DZIECI W SPEKTRUM AUTYZMU - DLA RODZICÓW

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci z ASD w wieku szkolnym.

Wymiar czasowy szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień (7 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe:

wykłady

Liczba uczestników:

Do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiały szkoleniowe.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów w spektrum autyzmu.
2. Rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
3. Brak realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – co mogę zrobić?
4. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów, trudne
zachowania uczniów z ASD – aspekty prawne.
5. Współpraca rodziców ze szkołą – aspekty prawne.

Prowadząca: 

Izabella Zielińska – radca prawny, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w
tym od 2017 roku w Fundacji SYNAPSIS udziela porad prawnych osobom w spektrum autyzmu
i członkom ich rodzin. Doświadczenie zdobywa też we własnej kancelarii radcowskiej, gdzie na
co dzień pracuje m.in. z opiekunami osób niepełnosprawnych.

Cena szkolenia: 170 zł/osoba

W przypadku małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

Temat:
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

Grupa docelowa:
nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

Formy szkolenia:
prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

Cele szkolenia:
• zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu;
• przybliżenie sylwetki ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
• zapoznanie ze sposobami dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu na różnych przedmiotach, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z tym uczniem.

Efekty szkolenia:
po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
• umiał wskazać akty prawne regulujące potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu;
• znał cechy charakterystyczne ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
• potrafił dostosowywać metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu oraz dostosować dla niego wymagania edukacyjne.

Zakres tematyczny:
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych w przepisach prawa oświatowego.
• Charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
• Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
• Przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny dla ucznia ze spektrum autyzmu.
• Przykłady zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu.

Czas trwania:
2 x 5 godz. dydaktycznych, w tym 2,5 godz. dydaktycznej pracy własnej uczestnika

Szkolenie prowadzi:
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.

Cena szkolenia: 320,00 zł/os

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA UCZNIÓW W SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – SZKOLENIE ONLINE

– Grupa docelowa

nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

– Formy szkolenia

prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

– Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi organizacji kształcenia specjalnego, w tym zajęć rewalidacyjnych, dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • rozpoznanie indywidulnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu jako podstawa opracowania programu zajęć rewalidacyjnych;
 • opracowanie wzorcowych programów zajęć rewalidacyjnych;
 • przedstawienie zasad prowadzenia dokumentacji zajęć rewalidacyjnych;
 • prezentacja wybranych metod pracy na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.

– Efekty szkolenia

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał wskazać akty prawne regulujące organizację kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • potrafił rozpoznać indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • potrafił opracować program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • znał zasady prowadzenia dokumentacji zajęć rewalidacyjnych;
 • znał wybrane metody pracy na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.

– Zakres tematyczny

 • Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu.
 • Prowadzenie dokumentacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Metodyka pracy rewalidacyjnej z uczniem ze spektrum autyzmu.

– Czas trwania

10 h, w tym 2,5 h pracy własnej uczestnika: 2 spotkania: 7,5 h i 2,5 h

– Notka o trenerze

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu.

 

Cena szkolenia: 340,00 zł/os

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – OD ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DO REALIZACJI IPETU (ONLINE)

Grupa docelowa

nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

– Formy szkolenia

prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

– Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • przybliżenie sylwetki ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • zapoznanie ze specyfiką zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • przedstawienie zawartości dokumentów WOPFU I IPET;
 • konstruowanie przykładowych dokumentów WOPFU i IPET.

– Efekty szkolenia

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał wskazać akty prawne regulujące organizację kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • znał cechy charakterystyczne ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • potrafił analizować zawartość orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • znał zasady konstruowania dokumentów WOPFU i IPET i potrafił je wykorzystać w działaniach praktycznych.

– Zakres tematyczny

 • Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
 • Analiza przykładowych dokumentów ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, WOPFU, IPET.
 • Ćwiczenia w konstruowaniu WOPFU i IPET.

– Czas trwania

10 h, w tym 2,5 godz. pracy własnej uczestnika: 2 spotkania: 7,5 h i 2,5 h

– Notka o trenerze

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu.

Cena szkolenia: 340,00 zł/os

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

ZABAWA Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM METODĄ NA ROZWÓJ KOMUNIKOWANIA - WEBINAR

Szkolenie skierowane jest zarówno do rodziców, jak i terapeutów. Pokazuje, w jaki sposób budować relację z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Webinar ma formę 1,5-godzinnego wykładu, podczas którego przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi. Uczestnicy otrzymują bezpłatny dostęp do filmów z przykładowymi zabawami.

Zakres tematyczny:

 • Czego uczymy poprzez zabawę?
 • Trudności dzieci z ASD
 • Zasady dobrej zabawy
 • Strategie działania
 • W co się bawić?

Prowadząca – Anna Jadach, rehabilitant, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dla stażystów logopedycznych z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad rozwojem komunikacji oraz III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD oraz staż logopedyczny.

 

REGULAMIN

Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na webinar, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości 70,00 zł na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł webinaru i jego termin). Nr konta: BNP Paribas 50 1600 1462 0006 5382 3566 4041.
Dowód wpłaty należy przesłać możliwie najszybciej na adres mailowy szkolenia@synapsis.org.pl
Terminy webinarów ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.
Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania webinaru lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.
Opłata za odwołany webinar może zostać:
a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
c. zwrócona.
Opłata za udział w webinarze jest bezzwrotna, jeśli uczestnik sam zrezygnuje z udziału w webinarze, a webinar odbędzie się w zaplanowanym pierwotnie terminie.
Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS – Niepubliczną Specjalistyczą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

Ankieta zgłoszeniowa

WYBRANE TECHNIKI STRUKTURALIZACJI. JAK JE STOSOWAĆ, BY POMOGŁY WE WSPÓŁPRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM?

Dlaczego organizacja przestrzeni i plany mogą nam pomóc we współpracy z dzieckiem z autyzmem? Dlaczego są tak ważne w pracy z dziećmi z autyzmem i w ich codziennym życiu? Dlaczego zdarza się, że plany, które wprowadziliśmy „nie działają”? W trakcie webinaru postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Na webinar zapraszamy terapeutów, nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem i rodziców.

Podczas spotkania omówimy i zaprezentujemy na zdjęciach oraz krótkich filmach instruktażowych, jak dostosować do potrzeb i możliwości dziecka formę planu i sposób jego użycia. Przewidujemy również czas na pytania i odpowiedzi.

Czas trwania: 2,5 godziny

Cena: 99 zł

 

Ankieta zgłoszeniowa

UWAGA!

Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników. W wypadku, gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Fundację SYNAPSIS.

O MOWIE I KOMUNIKOWANIU SIĘ MOJEGO DZIECKA

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i młodszym. W czasie szkolenia rodzice dowiedzą się o tym jak rozwija się komunikacja i mowa u dzieci. Poznają sposoby wspierania rozwoju mowy u dzieci ze spektrum autyzmu w czasie zabawy oraz w codziennych sytuacjach.

Formy szkolenia

Szkolenie ma formę wykładów i warsztatu, przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi.

Zakres tematyczny

• Co i jak mówią dzieci zanim nauczą się mówić? – o rozwoju mowy i komunikowania się dziecka
• Zabawa – metoda na rozwój komunikacji w domu i poza domem
• Zastosowanie codziennych zajęć do nauki komunikowania
– sytuacje codzienne – co i jak mogą ćwiczyć rodzice, np.:
– dziecko domaga się picia/jedzenia – co można ćwiczyć komunikacyjnie? Jakie zwroty? Gesty?
– dziecko chce iść na dwór, w jakieś miejsce – co możemy ćwiczyć komunikacyjnie?

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Cena: 150,00 zł za osobę

UWAGA! Przy zakupie szkolenia dla dwóch osób z rodziny, druga osoba otrzymuje zniżkę 20%!

 

Ankieta zgłoszeniowa

 

Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników. W wypadku, gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Fundację SYNAPSIS.

Dorosłe osoby ze spektrum autyzmu

STUDENT W SPEKTRUM AUTYZMU - szkolenie dla nauczycieli akademickich (online)

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich, chcących zdobyć wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania i potrzeb studentów ze spektrum autyzmu. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych wskazówek oraz rozwiązań, dotyczących adaptacji procesu dydaktycznego do potrzeb osób w spektrum autyzmu.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • specyfiki funkcjonowania osób w spektrum autyzmu z uwzględnieniem funkcjonowania poznawczego, społeczno-komunikacyjnego, a także wrażliwości na bodźce sensoryczne,
 • przygotowania i prowadzenia zajęć dostępnych dla studentów ze spektrum autyzmu,
 • skutecznego komunikowania się z osobami w spektrum autyzmu.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

– podstawowe informacje na temat spektrum autyzmu,

– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu na uczelni,

– efektywne komunikowanie się ze studentami w spektrum autyzmu,

– przygotowanie materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem potrzeb osób w spektrum autyzmu (m.in. prezentacje, sylabusy do zajęć),

– prowadzenie zajęć ze studentami w spektrum autyzmu- adaptacja przestrzeni, dostosowanie struktury zajęć, organizacja pracy indywidualnej oraz grupowej w trakcie zajęć, uwzględnienie indywidualnych potrzeb studenta, reagowanie w sytuacjach trudnych,

– przygotowanie egzaminów/zaliczeń dla osób w spektrum autyzmu-omówienie możliwych dostosowań.

 

Formy szkolenia: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia.

Czas trwania: 7 godzin zegarowych.

Liczba uczestników: do 25 osób.

 

Notka o trenerze:

Katarzyna Płucienniczak – psycholog. Od kilkunastu lat pracuje jako terapeuta i diagnosta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie jest zatrudniona w Centrum Wsparcia Akademickiego BON na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wspiera studentów ze spektrum autyzmu.  Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu, m.in. uzyskała certyfikat uprawniający do wykorzystania protokołu ADOS 2 w diagnostyce klinicznej.  Uczestniczyła w kilku wizytach studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym superwizorem Wideotreningu Komunikacji (VIT). Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla profesjonalistów oraz rodziców.

 

Cena szkolenia: 4300,00 zł

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

STUDENT W SPEKTRUM AUTYZMU - szkolenie dla pracowników biur do spraw osób z niepełnosprawnościami (online)

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do pracowników Biur do Spraw osób z Niepełnosprawnościami (np. psychologów, konsultantów ds. studenckich), chcących zdobyć wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania i form wspierania studentów ze spektrum autyzmu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • specyfiki funkcjonowania osób w spektrum autyzmu z uwzględnieniem funkcjonowania poznawczego, społeczno-komunikacyjnego, a także wrażliwości na bodźce sensoryczne,
 • różnych form wspierania osób w spektrum autyzmu (m.in. wsparcie organizacyjne, np. w obszarze indywidualnej organizacji studiów; możliwe formy pomocy ze strony innych studentów/wykładowców-np. programy asystenckie; wsparcie psychologiczne – np. konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia),
 • skutecznego komunikowania się z osobami w spektrum autyzmu, w tym prowadzenia rozmów ze studentami pozwalających na zebranie informacji koniecznych do przygotowania zindywidualizowanej ścieżki wsparcia dla danego studenta.

Zakres tematyczny szkolenia:
– podstawowe informacje na temat spektrum autyzmu
– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu na uczelni
– efektywne komunikowanie się ze studentami w spektrum autyzmu
– formy wspierania osób w spektrum autyzmu

Formy szkolenia: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, materiałów filmowych, ćwiczeń.

Czas trwania: 7 godzin zegarowych.

Liczba uczestników: do 25 osób.

 

Notka o trenerze:

Katarzyna Płucienniczak – psycholog. Od kilkunastu lat pracuje jako terapeuta i diagnosta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie jest zatrudniona w Centrum Wsparcia Akademickiego BON na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wspiera studentów ze spektrum autyzmu.  Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu, m.in. uzyskała certyfikat uprawniający do wykorzystania protokołu ADOS 2 w diagnostyce klinicznej.  Uczestniczyła w kilku wizytach studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym superwizorem Wideotreningu Komunikacji (VIT). Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla profesjonalistów oraz rodziców.

 

Cena szkolenia: 4300,00 zł

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

DIAGNOSTYKA OSÓB DOROSŁYCH POD KĄTEM SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów, zespołów diagnostycznych / terapeutycznych posiadających doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu (minimum 2 lata) zainteresowanych problematyką związaną z diagnostyką młodzieży i dorosłych osób w kierunku spektrum autyzmu. Szkolenie obejmuje dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).

Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).
Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.
Szkolenie odbywać się będzie w wersji stacjonarnej w głównej siedzibie fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie i prowadzone będzie przez doktor nauk medycznych Joannę Grzesiewską – psychiatrę oraz przez psycholożki: Annę Szostak i Katarzynę Wróbel.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób.

Zakres tematyczny dotyczy procesu diagnostycznego młodzieży i osób dorosłych w kierunku ASD.

• Omówienie różnic dotyczących procesu diagnostycznego w zależności od wieku osoby badanej,

• Przedstawienie harmonogramu procesu diagnostycznego i dokumentacji diagnostycznej stosowanej w Fundacji SYNAPSIS,

• Warsztat dotyczący prowadzenia wywiadu diagnostycznego z osoba dorosłą/ nastoletnią,

• Omówienie narzędzi psychologicznych wykorzystywanych w procesie diagnostycznym osób dorosłych pod katem ASD,

• Omówienie diagnozy nozologicznej i różnicowej przez lekarza psychiatrę,
• Warsztat dotyczący zbierania i interpretowania danych w procesie diagnostycznym osoby dorosłej/ nastoletnie,

• Warsztat dotyczący przekazania diagnozy osobie dorosłej/ nastoletniej.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

Szkolenie może być realizowane na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia: 970 zł od osoby.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

SZKOLENIA DLA PRACUJĄCYCH Z DOROSŁYMI OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenia uwzględniają następujące obszary:

 • Funkcjonowanie dorosłych osób z ASD,
 • Komunikacja,
 • Struktura czasu i przestrzeni na przykładzie rozwiązań wypracowanych w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze,

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania szkoleń do zapotrzebowania osób zainteresowanych.

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl

WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne, mające na celu obserwację rozwiązań praktycznych stosowanych w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze.

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania wizyt studyjnych do zapotrzebowania osób zainteresowanych.

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl