Oferta szkoleń

Wczesne wykrywanie autyzmu

Dzieci i młodzież w spektrum autyzmu

Dorosłe osoby w spektrum autyzmu

Mała dziewczynka w czerwonych okularach

Wczesne wykrywanie autyzmu

WARSZTATY - NARZĘDZIE M-CHAT-R

M-CHAT-R/F jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. W przypadku wystąpienia ryzyka potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej lub wykluczającej wynik otrzymany w kwestionariuszu.
Warsztat przeznaczony jest dla pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia. Jego efektem będzie nabycie umiejętności przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej oraz przekazywania rodzicom informacji o niepokojących wynikach badania.

ZAKRES TEMATYCZNY:
– co w rozwoju małego dziecka powinno nas niepokoić?
– narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD
– narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online
– procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce
– jak przekazywać rodzicom wyniki badania?

CZAS: 6 godzin dydaktycznych (3 godziny dydaktyczne wykładów do obejrzenia przed sesją online + 3 godziny dydaktyczne sesji online w czasie rzeczywistym)

PROWADZĄCA: Agata Bujnik

CENA: 210,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenia)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

 

 

SZKOLENIE - DIAGNOZA MAŁYCH DZIECI

Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zajmujących się oceną ich funkcjonowania, mających podstawową wiedzę dotyczącą nabywania umiejętności dziecka w pierwszych 3 latach życia w normie oraz w przypadku rozwoju o nietypowym przebiegu.

CELE SZKOLENIA:

 • zdobycie wiedzy umożliwiającej wykrywanie zaburzeń w rozwoju społeczno-komunikacyjnym u małych dzieci (0-3),
 • wyposażenie w umiejętności zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania w kierunku ASD (wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka obejmująca przejawy nieprawidłowości oraz ocenę poziomu rozwoju w poszczególnych sferach),
 • zapoznanie ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci.

 

CZAS: 19 godzin dydaktycznych

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE: dr Zuzanna Domasiewicz i mgr Agata Bujnik

CENA: 725,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, nauczyciele i in.) zaczynających pracę z osobą ze spektrum autyzmu lub chcących uporządkować i uaktualnić dotychczasową wiedzę na temat spektrum autyzmu (ASD).

ZAKRES TEMATYCZNY:
– co to jest spektrum autyzmu?
– różne podejścia do spektrum autyzmu (ASD),
– epidemiologia i etiologia ASD,
– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu (trudności i mocne strony),
– specyfika funkcjonowania poznawczego i sensorycznego osób z ASD
– terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu,
– przykładowe sposoby wsparcia i kierunki pracy terapeutyczno-edukacyjnej.

CZAS: 15 godzin dydaktycznych (5 godzin dydaktycznych wykładów do obejrzenia przed sesją online + 10 godzin dydaktycznych sesji online w czasie rzeczywistym)

FORMY: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, warsztaty.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

CENA UDZIAŁU: 440,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

 

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZESPOŁU ASPERGERA

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów zainteresowanych problematyką zespołu Aspergera, pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

 • Trening umiejętności społecznych.
 • Zachowania trudne u osób w spektrum autyzmu.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów w oparciu o najnowszą wiedzę i własne doświadczenie w pracy z osobami z ZA.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.
 • Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.
 • Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA.
 • Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.
 • Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły.
 • Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.
 • Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

CZAS: 19 godzin dydaktycznych (dwa dni)

FORMY: wykłady i warsztaty.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób.

CENA UDZIAŁU: 565,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

ZACHOWANIA TRUDNE U OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU. ZASTOSOWANIE KOMPLEKSOWEGO MODELU DO BUDOWANIA POZYTYWNYCH STRATEGII.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną do zastosowania w tworzeniu najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Zaprezentowany model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w spektrum autyzmu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

– prezentację modelu postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– tworzenie kategorii i przyczyn trudnych zachowań
– zasady tworzenia i stosowania systemu wzmocnień
– prezentację „Modelu wspierania osób z autyzmem” Gary W. La Vigna, Thomas J. Willys (strategie proaktywne i reaktywne)
– zastosowanie elementów metody TEACCH w budowaniu strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– prezentacja „case study” (tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych, budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych)

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

– kwestionariusz do oceny funkcjonalnej zachowań niepożądanych
– kategorie przykładowych wzmocnień wg grup wiekowych
– model postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– przykładowe formularze do zbierania danych z obserwacji

WARUNKI KWALIFIKACJI:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” lub szkolenie „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.” prowadzone przez Fundację SYNAPSIS lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

CZAS: 11 godzin dydaktycznych (jeden dzień)

FORMY: wykłady, warsztaty

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE: Urszula Gałka i Maria Ratajczak.
Trenerzy zostali przeszkoleni przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W. La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

CENA UDZIAŁU: 440,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRACY Z OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy pracują z wysoko funkcjonującymi osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

ZAKRES TEMATYCZNY (dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie):

• wstęp: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem,
• przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina),
• zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem,
• grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku – przykładowe scenariusze,
• tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach,
• ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
• profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

 

Warunki kwalifikacji:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie dotyczące zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem” lub „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.”) lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

CZAS: 19 godzin dydaktycznych (dwa dni)

FORMY: wykłady, warsztaty

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

CENA UDZIAŁU: 575,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

ORGANIZOWANIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM DZIECI W SPEKTRUM AUTYZMU – DLA PROFESJONALISTÓW

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu  w szkołach lub poradniach na różnym poziomie edukacji.

CZAS: 8 godzin dydaktycznych

FORMY: wykłady, warsztaty

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów w spektrum autyzmu.
2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
3. Nauczanie zdalne a kształcenie specjalne/ nauczanie indywidualne.
4. Nauczyciele: rola, zadania, ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
5. Trudne zachowania uczniów – procedury (aspekty prawne).
6. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w oparciu o
wybrane przepisy:
– prawa cywilnego,
– prawa oświatowego i administracyjnego,
– prawa pracy,
– prawa karnego.

Uczestnicy szkolenia dostają materiały szkoleniowe.

PROWADZĄCA: Izabella Zielińska

CENA UDZIAŁU: 350,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

ORGANIZOWANIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM DZIECI W SPEKTRUM AUTYZMU - DLA RODZICÓW

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci z ASD w wieku szkolnym.

CZAS: 7 godzin dydaktycznych (jeden dzień)

FORMY: wykłady

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów w spektrum autyzmu.
2. Rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
3. Brak realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – co mogę zrobić?
4. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów, trudne
zachowania uczniów z ASD – aspekty prawne.
5. Współpraca rodziców ze szkołą – aspekty prawne.

Uczestnicy szkolenia dostają materiały szkoleniowe.

PROWADZĄCA: Izabella Zielińska

CENA UDZIAŁU: 170 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

DLA KOGO?
nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

ZAKRES TEMATYCZNY:
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych w przepisach prawa oświatowego.
• Charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
• Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
• Przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny dla ucznia ze spektrum autyzmu.
• Przykłady zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu.

CZAS: 2 x 5 godz. dydaktycznych, w tym 2,5 godziny dydaktycznej pracy własnej uczestnika

FORMY: prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

PROWADZĄCA: Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA UDZIAŁU: 370,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA UCZNIÓW W SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

DLA KOGO?

nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu.
 • Prowadzenie dokumentacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Metodyka pracy rewalidacyjnej z uczniem ze spektrum autyzmu.

CZAS: 13 godzin dydaktycznych, w tym 3,5 godzin dydaktycznych pracy własnej uczestnika

FORMY: prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

PROWADZĄCA: Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA UDZIAŁU: 370,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – OD ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DO REALIZACJI IPETU

DLA KOGO?

nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
 • Analiza przykładowych dokumentów ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, WOPFU, IPET.
 • Ćwiczenia w konstruowaniu WOPFU i IPET.

CZAS: 13 godzin dydaktycznych, w tym 3,5 godz. dyd. pracy własnej uczestnika

FORMY: prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

PROWADZĄCA: Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA UDZIAŁU: 359,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

SKUTECZNE WSPOMAGANIE I ZARZĄDZANIE ZACHOWANIEM UCZNIÓW W SPEKTRUM W GRUPIE SZKOLNEJ (STACJONARNIE)

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli współorganizujących kształcenie, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, świetlic terapeutycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Techniki aktywnego słuchania w relacji z uczniem w spektrum jako podstawowe kompetencje umożliwiające stosowanie systemu logicznych konsekwencji (pytania otwarte, parafraza, odzwierciedlanie uczuć, komunikat ja).

2. Skrypt do rozmowy A. Pikasa z uczniem funkcjonującym w roli ofiary biernej, ofiary prowokującej, sprawcy.

3. Mechanizmy psychologiczne dotyczące motywów niewłaściwych zachowań uczniów w klasie – strategie błędnych celów, destrukcyjne i konstruktywne strategie przyciągania uwagi w kasie i sposoby reagowania nauczyciela.

4. Metody budowania kontraktu klasowego w oparciu o diagnozę zachowań niewłaściwych uczniów- metoda grupy nominalnej.

5. Systemy narastających logicznych konsekwencji pozytywnych i negatywnych wg modelu R. Dreikursa oraz procedura interwencji klasie oparta o technikę „Masz wybór”.

6. Behawioralno – poznawcze techniki interwencji w klasie w sytuacji ataku słownego ucznia, konfrontacji, zachowań odwetowych i łamania zasad klasowych z uwzględnieniem uczniów w spektrum.

7. Budowanie planu FAIR w oparciu o analizę zachowania ucznia w spektrum – metoda kodu zachowania jako narzędzie do weryfikowania hipotez, planowania akomodacji budowania strategii interwencyjnych i strategii reagowania.

 

FORMY SZKOLENIA: wykład, prezentacja multimedialna, materiał video z prowadzonych zajęć z uczniami, arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika – techniki pracy w grupie, ćwiczenia warsztatowe – modelowanie przez prowadzącego wybranych interwencji na bazie trudnych sytuacji zaproponowanych przez uczestników szkolenia

 

CZAS TRWANIA: 2 dni warsztatów szkoleniowych po 7,5 h

 

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 30 osób

 

PROWADZĄCA: Dorota Rzepczyńska

 

CENA UDZIAŁU: 640,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

Jak przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty?

DLA KOGO?

nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie, pedagodzy, osoby zainteresowane uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe, nauczyciele szkół podstawowych ogólnodostępnych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wybrane podstawy prawne organizacji egzaminu ósmoklasisty dla ucznia w spektrum autyzmu.
 • Funkcjonowanie ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej a diagnoza i zalecenia w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Przygotowanie ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, form i metod pracy do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Analiza wybranych arkuszy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów w spektrum autyzmu.

CZAS: 4 godziny dydaktyczne

FORMY: prezentacja multimedialna, wykład

PROWADZĄCA: dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA UDZIAŁU: 210,00 zł

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Jak przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu maturalnego?

DLA KOGO?

nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie, pedagodzy, osoby zainteresowane uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe, nauczyciele szkół podstawowych ogólnodostępnych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wybrane podstawy prawne organizacji egzaminu maturalnego dla ucznia w spektrum autyzmu.
 • Funkcjonowanie ucznia w spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej a diagnoza i zalecenia w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Przygotowanie ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu maturalnego poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, form i metod pracy do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Analiza wybranych arkuszy maturalnych dla uczniów w spektrum autyzmu.

CZAS: 4 godziny dydaktyczne

FORMY: prezentacja multimedialna, wykład

PROWADZĄCA: Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA UDZIAŁU: 210,00 zł

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

O MOWIE I KOMUNIKOWANIU SIĘ MOJEGO DZIECKA

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i młodszym. W czasie szkolenia rodzice dowiedzą się o tym jak rozwija się komunikacja i mowa u dzieci. Poznają sposoby wspierania rozwoju mowy u dzieci ze spektrum autyzmu w czasie zabawy oraz w codziennych sytuacjach.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Co i jak mówią dzieci zanim nauczą się mówić? – o rozwoju mowy i komunikowania się dziecka
• Zabawa – metoda na rozwój komunikacji w domu i poza domem
• Zastosowanie codziennych zajęć do nauki komunikowania
– sytuacje codzienne – co i jak mogą ćwiczyć rodzice, np.:
– dziecko domaga się picia/jedzenia – co można ćwiczyć komunikacyjnie? Jakie zwroty? Gesty?
– dziecko chce iść na dwór, w jakieś miejsce – co możemy ćwiczyć komunikacyjnie?

CZAS: 3 godziny zegarowe

FORMY: Szkolenie ma formę wykładów i warsztatu, przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi.

PROWADZĄCA: Anna Jadach

CENA UDZIAŁU: 150,00 zł

UWAGA! Przy zakupie szkolenia dla dwóch osób z rodziny, druga osoba otrzymuje zniżkę 20%!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

ZABAWA Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM METODĄ NA ROZWÓJ KOMUNIKOWANIA

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest zarówno do rodziców, jak i terapeutów. Pokazuje, w jaki sposób budować relację z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Czego uczymy poprzez zabawę?
 • Trudności dzieci z ASD
 • Zasady dobrej zabawy
 • Strategie działania
 • W co się bawić?

Uczestnicy otrzymują bezpłatny dostęp do filmów z przykładowymi zabawami.

CZAS: 1 godzina

FORMY: wykład online, czas na pytania i odpowiedzi

PROWADZĄCA: Anna Jadach

CENA UDZIAŁU: 60,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

STRATEGIE PRACY Z DZIEĆMI Z ECHOLALIĄ

DLA KOGO?

Webinar przeznaczony jest dla rodziców i terapeutów. Przedstawia sposób komunikacji dzieci.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Echolalia – sposób pracy
 • Model obserwacji zachowań A-B-C w pracy z echolalią
 • Echolalia – strategie
 • Generalne zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem z echolalią
 • Modyfikacja środowiska komunikacyjnego
 • Mowa kierowana do dziecka
 • Generalne zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem z echolalią

FORMY: wykład online, czas na pytania i odpowiedzi

CZAS: 1,5 godziny

PROWADZĄCA: Anna Jadach

CENA UDZIAŁU: 110,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Dorosłe osoby ze spektrum autyzmu

DIAGNOSTYKA OSÓB DOROSŁYCH POD KĄTEM SPEKTRUM AUTYZMU

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów, zespołów diagnostycznych / terapeutycznych posiadających doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu (minimum 2 lata) zainteresowanych problematyką związaną z diagnostyką młodzieży i dorosłych osób w kierunku spektrum autyzmu.

CZAS: Szkolenie obejmuje dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).

FORMY: wykłady, warsztaty.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE: Joanna Grzesiewska – psychiatra oraz psycholożki: Anna Szostak i Katarzyna Wróbel.

CENA: 1000,00 zł

ZAKRES TEMATYCZNY (dotyczy procesu diagnostycznego młodzieży i osób dorosłych w kierunku ASD):

• Omówienie różnic dotyczących procesu diagnostycznego w zależności od wieku osoby badanej,

• Przedstawienie harmonogramu procesu diagnostycznego i dokumentacji diagnostycznej stosowanej w Fundacji SYNAPSIS,

• Warsztat dotyczący prowadzenia wywiadu diagnostycznego z osoba dorosłą/ nastoletnią,

• Omówienie narzędzi psychologicznych wykorzystywanych w procesie diagnostycznym osób dorosłych pod katem ASD,

• Omówienie diagnozy nozologicznej i różnicowej przez lekarza psychiatrę,
• Warsztat dotyczący zbierania i interpretowania danych w procesie diagnostycznym osoby dorosłej/ nastoletnie,

• Warsztat dotyczący przekazania diagnozy osobie dorosłej/ nastoletniej.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Dostępność – aspekty prawne i rozwiązania praktyczne

DLA KOGO?

Osoby, które pełnią funkcję koordynatorów do spraw dostępności, powołane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoby tworzące zespoły do spraw dostępności w urzędzie oraz osoby zatrudnione w urzędach administracji publicznej.

CELE SZKOLENIA:

– nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności wśród uczestników szkolenia na temat obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami wynikających z minimalnych wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

– utrwalenie zdobytej wiedzy na praktycznych przykładach.

EFEKTY SZKOLENIA:

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • miał wiedzę dotyczącą specyfiki poszczególnych grup niepełnosprawności,
 • miał wiedzę na temat obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami,
 • posiadał umiejętności do komunikowaniu się z osobą ze szczególnymi potrzebami,
 • znał wytyczne/standardy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

Pomiar efektów uczenia będzie mierzony w trakcie wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz na koniec cyklu szkoleń za pomocą testu kompetencji.

FORMY: prezentacja multimedialna, mini wykład, elementy warsztatowe, casy study, praca własna

 

Zakres tematyczny pakietu PODSTAWOWEGO obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Analiza potrzeb osób z niepełnosprawnością wynikających z niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu.
 2. Minimalne wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  1. w zakresie dostępności architektonicznej,
  2. w zakresie dostępności cyfrowej,
  3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
 3. Standardy dostępności w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami.
  1. Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.
  2. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
  3. Umiejętność tworzenia odpowiednich informacji i komunikatów w zależności od potrzeb odbiorcy

CENA: 2 700 zł

 

Zakres tematyczny pakietu ROZSZERZONEGO obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Analiza potrzeb osób z niepełnosprawnością wynikających z niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu.
 2. Minimalne wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  1. w zakresie dostępności architektonicznej,
  2. w zakresie dostępności cyfrowej,
  3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
 3. Standardy dostępności w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami.
  1. Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.
  2. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
  3. Umiejętność tworzenia odpowiednich informacji i komunikatów w zależności od potrzeb odbiorcy
 4. Omówienie postępowania skargowego na niezapewnienie dostępności
  1. Wniosek o zapewnienie dostępności,
  2. Powiadomienie o opóźnieniu zapewnienia dostępności,
  3. Zawiadomienie o zapewnieniu dostępności – dobra praktyka,
  4. Skarga na niezapewnienie dostępności,
  5. Zawiadomienie o braku możliwości zapewnienia dostępności.

CENA: 3 000 zł

 

Zakres tematyczny pakietu PREMIUM obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Analiza potrzeb osób z niepełnosprawnością wynikających z niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu.
 2. Minimalne wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  1. w zakresie dostępności architektonicznej,
  2. w zakresie dostępności cyfrowej,
  3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
 3. Standardy dostępności w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami.
  1. Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.
  2. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
  3. Umiejętność tworzenia odpowiednich informacji i komunikatów w zależności od potrzeb odbiorcy
 4. Omówienie postępowania skargowego na niezapewnienie dostępności
  1. Wniosek o zapewnienie dostępności,
  2. Powiadomienie o opóźnieniu zapewnienia dostępności,
  3. Zawiadomienie o zapewnieniu dostępności – dobra praktyka,
  4. Skarga na niezapewnienie dostępności,
  5. Zawiadomienie o braku możliwości zapewnienia dostępności.
 5. Procedura dotycząca obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami?
  1. Praca z dokumentami podmiotu,
  2. Regulamin i Standardy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – Instrukcja przygotowania procedur,
  3. Opracowanie ramowego wzoru procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

CENA: 3 500 zł

 

Czas trwania:
w zależności od pakietu tj.

 • pakiet podstawowy: 4 godziny dydaktyczne
 • pakiet rozszerzony: 6 godzin dydaktycznych
 • pakiet premium: 8 godzin dydaktycznych

 

PROWADZĄCA: Beata Szynkaruk – prawnik, mediator

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl

STUDENT W SPEKTRUM AUTYZMU - szkolenie dla nauczycieli akademickich

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich, chcących zdobyć wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania i potrzeb studentów ze spektrum autyzmu. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych wskazówek oraz rozwiązań, dotyczących adaptacji procesu dydaktycznego do potrzeb osób w spektrum autyzmu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • specyfiki funkcjonowania osób w spektrum autyzmu z uwzględnieniem funkcjonowania poznawczego, społeczno-komunikacyjnego, a także wrażliwości na bodźce sensoryczne,
 • przygotowania i prowadzenia zajęć dostępnych dla studentów ze spektrum autyzmu,
 • skutecznego komunikowania się z osobami w spektrum autyzmu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

– podstawowe informacje na temat spektrum autyzmu,

– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu na uczelni,

– efektywne komunikowanie się ze studentami w spektrum autyzmu,

– przygotowanie materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem potrzeb osób w spektrum autyzmu (m.in. prezentacje, sylabusy do zajęć),

– prowadzenie zajęć ze studentami w spektrum autyzmu- adaptacja przestrzeni, dostosowanie struktury zajęć, organizacja pracy indywidualnej oraz grupowej w trakcie zajęć, uwzględnienie indywidualnych potrzeb studenta, reagowanie w sytuacjach trudnych,

– przygotowanie egzaminów/zaliczeń dla osób w spektrum autyzmu-omówienie możliwych dostosowań.

 

CZAS: 7 godzin zegarowych.

FORMY: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 25 osób.

PROWADZĄCA: Katarzyna Płucienniczak – psycholog

CENA: 4300,00 zł

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl

 

UWAGA! Szkolenie zawieszone do końca 2023 roku.

STUDENT W SPEKTRUM AUTYZMU - szkolenie dla pracowników biur do spraw osób z niepełnosprawnościami

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do pracowników Biur do Spraw osób z Niepełnosprawnościami (np. psychologów, konsultantów ds. studenckich), chcących zdobyć wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania i form wspierania studentów ze spektrum autyzmu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • specyfiki funkcjonowania osób w spektrum autyzmu z uwzględnieniem funkcjonowania poznawczego, społeczno-komunikacyjnego, a także wrażliwości na bodźce sensoryczne,
 • różnych form wspierania osób w spektrum autyzmu (m.in. wsparcie organizacyjne, np. w obszarze indywidualnej organizacji studiów; możliwe formy pomocy ze strony innych studentów/wykładowców-np. programy asystenckie; wsparcie psychologiczne – np. konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia),
 • skutecznego komunikowania się z osobami w spektrum autyzmu, w tym prowadzenia rozmów ze studentami pozwalających na zebranie informacji koniecznych do przygotowania zindywidualizowanej ścieżki wsparcia dla danego studenta.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:
– podstawowe informacje na temat spektrum autyzmu
– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu na uczelni
– efektywne komunikowanie się ze studentami w spektrum autyzmu
– formy wspierania osób w spektrum autyzmu

 

CZAS: 7 godzin zegarowych.

FORMY: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, materiałów filmowych, ćwiczeń.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 25 osób.

PROWADZĄCA: Katarzyna Płucienniczak – psycholog.

CENA: 4300,00 zł

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl

 

UWAGA! Szkolenie zawieszone do końca 2023 roku.

SZKOLENIA DLA PRACUJĄCYCH Z DOROSŁYMI OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenia uwzględniają następujące obszary:

 • Funkcjonowanie dorosłych osób z ASD,
 • Komunikacja,
 • Struktura czasu i przestrzeni na przykładzie rozwiązań wypracowanych w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze,

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania szkoleń do zapotrzebowania osób zainteresowanych.

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl

WIZYTY STUDYJNE W OŚRODKU DOM I PRACA W WILCZEJ GÓRZE

Wizyty studyjne, mające na celu obserwację rozwiązań praktycznych stosowanych w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze.

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania wizyt studyjnych do zapotrzebowania osób zainteresowanych.

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl