Oferta szkoleń

Wczesne wykrywanie autyzmu

Dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu

Dorosłe osoby ze spektrum autyzmu

Wczesne wykrywanie autyzmu

WARSZTATY - NARZĘDZIE M-CHAT-R

OPIS WARSZTATÓW:
M-CHAT-R/F jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. W przypadku wystąpienia ryzyka potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej lub wykluczającej wynik otrzymany w kwestionariuszu.
Warsztat przeznaczony jest dla pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia. Jego efektem będzie nabycie umiejętności przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej oraz przekazywania rodzicom informacji o niepokojących wynikach badania.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA WARSZTACIE:
– co w rozwoju małego dziecka powinno nas niepokoić?
– narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD
– narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online
– procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce
– jak przekazywać rodzicom wyniki badania?

KOSZT: (uczestnictwo, materiały, zaświadczenia) 170,00 ZŁ

ZAPISY:

 • Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w Warszawie TUTAJ

TRYB I ZASADY ZAPISÓW NA WARSZTATY:

 1. Osoba zainteresowana wypełnia formularz zgłoszeniowy.
 2. Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!),
 3. W ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na warsztat (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej,
  ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy dokonać płatności W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed terminem realizacji warsztatu. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach.
 5. Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje maila potwierdzającego, że została ona odnotowana na koncie bankowym, a fakturę potwierdzającą ten stan Fundacja przekazuje podczas warsztatu.
 6. Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń.

Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na adres: badabada@synapsis.org.pl.

W ROKU 2021 W MIASTACH POZA WARSZAWĄ, WARSZTAT REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE.

W CELU USTALENIA WARUNKÓW, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:  badabada@synapsis.org.pl.

SZKOLENIE - DIAGNOZA MAŁYCH DZIECI

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zajmujących się oceną ich funkcjonowania, mających podstawową wiedzę dotyczącą nabywania umiejętności dziecka w pierwszych 3 latach życia w normie oraz w przypadku rozwoju o nietypowym przebiegu.

CELAMI SZKOLENIA SĄ:

 • zdobycie wiedzy umożliwiającej wykrywanie zaburzeń w rozwoju społeczno-komunikacyjnym u małych dzieci (0-3),
 • wyposażenie w umiejętności zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania w kierunku ASD (wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka obejmująca przejawy nieprawidłowości oraz ocenę poziomu rozwoju w poszczególnych sferach),
 • zapoznanie ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci.

ZAPISY: należy wypełnić zgłoszenie online dostępne TUTAJ

TRYB I ZASADY ZAPISÓW NA SZKOLENIE:

1. Osoba zainteresowana wypełnienia formularz zgłoszeniowy.
2. Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!).
3. Osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na szkolenie (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej, ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.
4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy w ciągu 7 dni , jednak nie później niż na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia, wpłacić zadatek – 20% kosztu szkolenia. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa. Zadatek jest bezzwrotny!
5. Po dokonaniu wpłaty, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu. Wówczas Uczestnik otrzyma maila potwierdzającego udział w szkoleniuPozostałej części opłaty Uczestnik dokonuje w terminie wskazanym w mailu potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Faktury wystawiane są do wszystkich płatności, ale tylko faktury wystawiane firmom/organizacjom/placówkom są przesyłane mailowo po otrzymaniu przez nas płatności. Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl . Jeśli uczestnik potrzebuje faktury dla osoby indywidualnej, również prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl
6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, przesłanego do Fundacji mailowo. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu faktycznie poniesionych przez Fundację kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco:

• do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% opłaty za szkolenie.
• dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% opłaty za szkolenie.

7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota lub – jeśli będzie taka możliwość – zaproponowany inny termin szkolenia.
8. Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń.
9. UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.
10. Zaświadczenia za udział w webinarze przesyłamy uczestnikom elektronicznie.
11. Szkolenie „Diagnoza małych dzieci” organizowane jest w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 20 osób

KOSZT: (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek)  630,00 zł

PONIEWAŻ NIE ZWRACAMY ZADATKU, PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁASZANIE SIĘ NA SZKOLENIE.

W ROKU 2019 W MIASTACH POZA WARSZAWĄ, SZKOLENIE REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE.

W CELU USTALENIA WARUNKÓW, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: BADABADA@SYNAPSIS.ORG.PL

Dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TERAPII I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM - online

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zawodowo zajmujących się problematyką autyzmu. Obejmuje jedną dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, praca własna uczestnika.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit  (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Ukończenie szkolenia podstawowego umożliwia uczestniczenie w szkoleniach specjalistycznych.

Zakres tematyczny:

 • co to jest autyzm – aktualna wiedza na temat autyzmu dziecięcego,
 • wybrane metody terapii dzieci z autyzmem,
 • zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem,
 • obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem,
 • potrzeby edukacyjne osób z autyzmem,
 • współpraca z rodziną.

Szkolenie prowadzone jest w formie webinaru oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS: 410,00 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie online

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZESPOŁU ASPERGERA

„Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera.” – Luke Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera” – szkolenie dotyczące zespołu Aspergera.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów zainteresowanych problematyką zespołu Aspergera, pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Szkolenie obejmuje dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).

Formy szkoleniowe: wykłady i warsztaty.

Liczba uczestników: do 24 osób.

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

 • Trening umiejętności społecznych.
 • „Pokonując samotność…”. Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów w oparciu o najnowszą wiedzę i własne doświadczenie w pracy z osobami z ZA.

Zakres tematyczny dotyczy specyfiki funkcjonowania i metod pracy z osobami z ZA:

 • Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.
 • Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.
 • Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA.
 • Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.
 • Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły.
 • Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.
 • Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

Szkolenie może być zrealizowane w formie webinaru. Szkolenie może być realizowane na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia wynosi 470,00 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie stacjonarne

Wyślij zgłoszenie na szkolenie online

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

SZKOLENIE Z METODY CAROLE SUTTON - online

Czyli jak nauczyć rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci !!!

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy będą pracować z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym nad trudnymi zachowaniami dzieci ze spektrum autyzmu.

Metoda Carole Sutton (metoda „8 książeczek”) to:

 • program psychoedukacyjny dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym stosowany w formie indywidualnej lub grupowej,
 • 8 spotkań z rodzicami według scenariuszy opracowanych na podstawie metody Carole Sutton „8 książeczek”,
 • 20 lat pozytywnych doświadczeń w stosowaniu tej metody przez rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w Fundacji SYNAPSIS.

Szkolenie w formie webinaru obejmuje 4 sesje po 1,5 godz zegarowej oraz pracę własną uczestników (zadania domowe przesyłane mailem pomiędzy kolejnymi sesjami) – łącznie 10 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, praca własna uczestników.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit  (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Liczba uczestników: do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiał do prowadzenia zajęć z rodziną.

Szkolenie prowadzi jeden trener. Zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczne doświadczenie w pracy z rodzicami podopiecznych Fundacji SYNAPSIS.

Zakres tematyczny:

 • prezentacja metody i doświadczeń terapeutów w pracy z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu,
 • zasady obserwacji i analizy trudnych zachowań,
 • zasady tworzenia systemu wzmocnień,
 • zasady tworzenia strategii wychowawczych,
 • warsztaty umiejętności pracy z grupą rodziców według metody Carole Sutton.

Szkolenie prowadzone jest w w formie webinaru oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 320 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie online

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

DOBRA WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ OSOBY Z AUTYZMEM

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów. Prowadzone jest przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

 • potrzeby rodziny z osobą z autyzmem w różnych fazach rozwoju rodziny,
 • podstawy systemowego widzenia rodziny z osobą z autyzmem,
 • dobra komunikacja z rodziną osoby z autyzmem, rozwiązywanie sytuacji trudnych,
 • długofalowa współpraca z rodziną osoby z autyzmem,
 • rola terapeuty w systemie rodzinnym.

Szkolenie prowadzone jest jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

TRUDNE ZACHOWANIA OSÓB Z AUTYZMEM - MODEL PRACY W OPARCIU O POZYTYWNE, NIEAWERSYJNE STRATEGIE - online

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z teorią oraz wiedzą praktyczną dotyczącą budowania najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Przedstawiony model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli trenować swoje umiejętności w oparciu o tzw. 'case study’.
 
Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów.
 
Warunki kwalifikacji:
Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem”).
Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych ).
Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.
Ilość uczestników: do 24 osób.
 
Szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Trenerzy zostali przeszkoleni przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W.La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

 • kategorie i przyczyny trudnych zachowań,
 • kwestionariusze do analizy funkcjonalnej trudnych zachowań,
 • „Model wspierania osób z autyzmem” Garry W.La Vigna, Thomas J.Willys,
 • strategie proaktywne i reaktywne,
 • prezentacja ‚case study’ ( tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych w oparciu o analizę funkcjonalną; budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych),
 • omówienie aspektów psychologicznych w pracy z osobami z autyzmem, u których występują zachowania problemowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie webinaru oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Na szkoleniu wyjazdowym istnieje możliwość dostosowanie treści do grupy wiekowej podopiecznych.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit  (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 495,00 zł.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie online

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

"POKONUJĄC SAMOTNOŚĆ ...".PROBLEMY Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ TOŻSAMOŚCI U OSÓB Z AUTYZMEM

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy ukończyli kompleksowe szkolenia prowadzone przez Fundację SYNAPSIS (Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom, Szkolenie Bazowe w ramach projektu Autyzm – Akademia dla NGO’s), ukończyli szkolenie podstawowe – I część lub szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera.

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

 • wprowadzenie: pojęcie tożsamości,
 • kształtowanie się tożsamości – podobieństwa i różnice miedzy osobami z autyzmem a osobami „neurotypowymi”,
 • mówić czy nie mówić, wiedzieć czy nie wiedzieć – świadomość bycia osobą z autyzmem w kontekście diagnozy i terapii,
 • informowanie o diagnozie autyzmu lub Zespołu Aspergera osoby zgłaszającej się na diagnozę – problemy merytoryczne i etyczne,
 • metody i techniki pracy nad kształtowaniem się poczucia tożsamości osób z autyzmem,
 • przedstawienie programu „Jestem wyjątkowy” P. Vermeulena,
 • grupa dla młodych dorosłych osób z autyzmem jako przykład pracy bezpośredniej nad problemem tożsamości – opracowanie scenariuszy.

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 470 zł.

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - online

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy pracują z wysoko funkcjonującymi osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Warunki kwalifikacji:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie dotyczące zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem”).
Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych ).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.

Ilość uczestników: do 24 osób.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie:

• wstęp: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem,
• przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina),
• zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem,
• grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku – przykładowe scenariusze,
• tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach,
• ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
• profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.
Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 495 zł.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie online

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

JAK WSPOMAGAĆ DZIECI Z AUTYZMEM W ROZWIJANIU FUNKCJONALNEJ KOMUNIKACJI?

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów z ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych, nauczycieli, specjalistów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju, specjalistyczne usługi opiekuńcze itp., pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD) w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Warunki kwalifikacji:

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem”).

Cel szkolenia:

W wyniku ukończenia szkolenia uczestnicy nabędą:

wiedzę i umiejętności istotne w diagnozowaniu potrzeb komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu;
wiedzę i umiejętności potrzebne do wyznaczania celów i opracowania strategii rozwijania umiejętności komunikacyjnych;
wiedzę i umiejętności wykorzystywania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) i łączenia ich z terapią logopedyczną;
kompetencje do pracy nad rozwojem porozumiewania się dzieci z ASD, które mówią i tych u których rozwój mowy jest poważnie zagrożony;

Wymiar czasowy szkolenia:

3 dwudniowe zjazdy (łącznie: 57 godzin dydaktycznych). Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele, ze średnią częstotliwością co 1 miesiąc.

Harmonogram szkoleń:

• I. 11-12.09.2021
• II. 25-26.09.2021
• III. 9-10.10.2021

Termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

Zakres tematyczny szkolenia:

Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?

I. Moduł dotyczący diagnozy dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.
• Kryteria prawidłowego rozwoju mowy jako podstawa do diagnozy deficytów w porozumiewaniu się dzieci ze spektrum autyzmu;
• Dostępne narzędzia do diagnozy ekspresji i recepcji mowy;
• Model diagnozy potrzeb komunikacyjnych;
• Ćwiczenia w wykorzystaniu narzędzi do diagnozy;
• Kryteria wprowadzania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) w pracy nad porozumiewaniem się dzieci z ASD;

II. Moduł dotyczący pracy z dziećmi z ASD z poważnymi deficytami rozwoju komunikacji i wprowadzania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
• Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) w pracy z dziećmi z ASD;
• Budowanie indywidualnych systemów porozumiewania się dzieci z ASD z poważnymi deficytami w komunikacji;
• Strategie pracy nad funkcjonalną komunikacją dzieci z ASD z poważnymi deficytami rozwoju porozumiewania się;
• Praktyczne wykorzystanie strategii AAC w pracy nad porozumiewaniem się;
• Proces diagnozy, wyznaczania celów i opracowywania strategii dla dzieci z ASD z poważnymi deficytami rozwoju porozumiewania się – warsztaty;

III. Moduł dotyczący pracy z dziećmi mówiącymi z ASD (dzieci, które zaczynają mówić, mówią w ograniczony sposób, mają trudności z pragmatyką mowy).
• Strategie pracy nad ekspresją, recepcją, pragmatyką i prozodią mowy w pracy z mówiącymi dziećmi z ASD;
• Praktyczne wykorzystanie strategii pracy nad porozumiewaniem się;
• Praca z dziećmi z echolalią;
• Proces diagnozy, wyznaczania celów i opracowywania strategii dla dzieci mówiących z ASD – warsztaty;

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Dowód wpłaty należy przesłać e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl).

Nr konta: BNP Paribas 50 1600 1462 0006 5382 3566 4041

Koszt szkolenia:

1350,00 zł przy wpłacie jednorazowej.

Płatność może być rozłożona na 3 raty: I rata: 680,00 zł, II rata: 480,00 zł, III rata: 310,00 zł.

UWAGA: W sytuacji rezygnacji ze szkolenia do 20.08.2021 przysługuje zwrot 350,00 zł w przypadku płatności ratalnej oraz 1030,00 zł w przypadku wpłaty całej kwoty.
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń o ostatecznej kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

Terminarz wpłat:
• Termin wpłaty I raty (680,00 zł) lub pełnego kosztu kursu (1350,00 zł) do 17.06.2021
• Termin wpłaty II raty: 480,00 zł do 2.09.2021
• Termin wpłaty III raty: 310,00 zł do 16.09.2021

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO DLA PRACOWNIKÓW SZKÓŁ

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu  w szkołach lub poradniach na różnym poziomie edukacji.

Wymiar czasowy szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień (8 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe:

wykłady, warsztaty

Liczba uczestników:

Do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiały szkoleniowe.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
 3. Nauczyciele: rola, zadania, ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
 4. Dyskryminacja w szkole – procedury i skuteczne przeciwdziałanie (aspekty prawne).
 5. Trudne zachowania uczniów – procedury (aspekty prawne).
 6. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w oparciu o wybrane przepisy:
 • prawa cywilnego,
 • prawa oświatowego i administracyjnego,
 • prawa pracy,
 • prawa karnego.

Prowadząca: 

Izabella Zielińska – radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym od 2017 roku z Fundacją SYNAPSIS, gdzie udziela porad prawnych osobom z ASD i członkom ich rodzin. W ramach własnej kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów funkcjonujących w sferze oświaty. Ponadto prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialności prawnej szkoły za bezpieczeństwo uczniów czy też kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koszt szkolenia:

350 zł/osoba w przypadku szkolenia stacjonarnego w Fundacji SYNAPSIS

Koszt szkolenia wyjazdowego ustalany indywidualnie.

Szkolenie może być prowadzone w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

W przypadku małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

PRAWA UCZNIA Z ASD W SZKOLE - SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci z ASD w wieku szkolnym.

Wymiar czasowy szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień (7 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe:

wykłady

Liczba uczestników:

Do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiały szkoleniowe.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
3. Dyskryminacja w szkole – jak się przed nią bronić?
4. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów, trudne zachowania uczniów z ASD – aspekty prawne.
5. Współpraca rodziców ze szkołą – aspekty prawne.

Prowadząca: 

Izabella Zielińska – radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym od 2017 roku z Fundacją SYNAPSIS, gdzie udziela porad prawnych osobom z ASD i członkom ich rodzin. W ramach własnej kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów funkcjonujących w sferze oświaty. Ponadto prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialności prawnej szkoły za bezpieczeństwo uczniów czy też kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koszt szkolenia:

150 zł/osoba w przypadku szkolenia stacjonarnego w Fundacji SYNAPSIS

W przypadku małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

Temat:
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

Grupa docelowa:
nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

Formy szkolenia:
prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

Cele szkolenia:
• zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu;
• przybliżenie sylwetki ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
• zapoznanie ze sposobami dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu na różnych przedmiotach, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z tym uczniem.

Efekty szkolenia:
po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
• umiał wskazać akty prawne regulujące potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu;
• znał cechy charakterystyczne ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
• potrafił dostosowywać metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu oraz dostosować dla niego wymagania edukacyjne.

Zakres tematyczny:
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych w przepisach prawa oświatowego.
• Charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
• Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
• Przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny dla ucznia ze spektrum autyzmu.
• Przykłady zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu.

Czas trwania:
2 x 5 godz. dydaktycznych, w tym 2,5 godz. dydaktycznej pracy własnej uczestnika

Szkolenie prowadzi:
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.

Cena szkolenia: 320,00 zł/os

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Dorosłe osoby ze spektrum autyzmu

Opis szkolenia

Miejsce szkoleń: Ośrodek Dom i Praca w Wilczej Górze

1. Szkolenia dotyczące pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem następujących obszarów:
– Funkcjonowanie dorosłych osób z ASD
– Komunikacja
– Struktura czasu i przestrzeni na przykładzie rozwiązań wypracowanych w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze

2. Wizyty studyjne, mające na celu obserwację rozwiązań praktycznych stosowanych w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze.

Zgłoszenia: szkolenia_dorosli@synapsis.org.pl

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania szkoleń i wizyt studyjnych do zapotrzebowania osób zainteresowanych.