Oferta szkoleń

Wczesne wykrywanie autyzmu

Dzieci i młodzież w spektrum autyzmu

Dorosłe osoby w spektrum autyzmu

SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ

Wczesne wykrywanie autyzmu

WARSZTATY - NARZĘDZIE M-CHAT-R - WEBINAR

M-CHAT-R/F jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. W przypadku wystąpienia ryzyka potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej lub wykluczającej wynik otrzymany w kwestionariuszu.
Warsztat przeznaczony jest dla pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia. Jego efektem będzie nabycie umiejętności przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej oraz przekazywania rodzicom informacji o niepokojących wynikach badania.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • co w rozwoju małego dziecka powinno nas niepokoić?
 • narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD
 • narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online
 • procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce
 • jak przekazywać rodzicom wyniki badania?

CZAS TRWANIA: 6 godzin dydaktycznych (3 godziny dydaktyczne wykładu do obejrzenia przed sesją online + 3 godziny dydaktyczne sesji online w czasie rzeczywistym)

PROWADZĄCA: Agata Bujnik

CENA: 210,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

DIAGNOZOWANIE MAŁYCH DZIECI W KIERUNKU ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenie skierowane jest do osób mających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zajmujących się oceną ich funkcjonowania, mających podstawową wiedzę dotyczącą nabywania umiejętności dziecka w pierwszych 3 latach życia w normie oraz w przypadku rozwoju o nietypowym przebiegu.

CELE SZKOLENIA:

 • zdobycie wiedzy umożliwiającej wykrywanie zaburzeń w rozwoju społeczno-komunikacyjnym u małych dzieci (0-3)
 • wyposażenie w umiejętności zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania w kierunku ASD (wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka obejmująca przejawy nieprawidłowości oraz ocenę poziomu rozwoju w poszczególnych sferach)
 • zapoznanie ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci.

CZAS TRWANIA: 19 godzin dydaktycznych

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE: dr Zuzanna Domasiewicz, mgr Agata Bujnik

CENA: 725,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Dzieci i młodzież w spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów – pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, nauczycieli i innych zaczynających pracę z osobą w spektrum autyzmu lub chcących uporządkować i uaktualnić dotychczasową wiedzę na temat spektrum autyzmu (ASD).

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • co to jest spektrum autyzmu?
 • różne podejścia do spektrum autyzmu (ASD)
 • epidemiologia i etiologia ASD
 • charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu (trudności i mocne strony)
 • specyfika funkcjonowania poznawczego i sensorycznego osób z ASD
 • terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu
 • przykładowe sposoby wsparcia i kierunki pracy terapeutyczno-edukacyjnej.

CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych (5 godzin dydaktycznych wykładów do obejrzenia przed sesją online + 10 godzin dydaktycznych sesji online w czasie rzeczywistym)

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

CENA: 440,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZESPOŁU ASPERGERA

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów zainteresowanych problematyką zespołu Aspergera, pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

Trening umiejętności społecznych w pracy z osobami w spektrum autyzmu
Zachowania trudne u osób w spektrum autyzmu

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • omówienie kryteriów diagnostycznych ZA
 • omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera
 • przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA
 • omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
 • omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły
 • prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA
 • omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

CZAS TRWANIA: 19 godzin dydaktycznych

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE: Kornelia Krajowska-Kukiel, Marta Jakubowska

CENA: 565,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

ZACHOWANIA TRUDNE U OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, terapeutów i psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w spektrum autyzmu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę do zastosowania w tworzeniu najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Zaprezentowany model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

WARUNKI KWALIFIKACJI:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem lub szkolenie Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc prowadzone przez Fundację SYNAPSIS lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • prezentacje modelu postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
 • tworzenie kategorii i przyczyn trudnych zachowań
 • zasady tworzenia i stosowania systemu wzmocnień
 • prezentacje „Modelu wspierania osób z autyzmem” Gary W. La Vigna, Thomas J. Willys (strategie proaktywne i reaktywne)
 • zastosowanie elementów metody TEACCH w budowaniu strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
 • prezentacja „case study” (tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych, budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych)

CZAS TRWANIA: 11 godzin dydaktycznych

W skład szkolenia wchodzi przygotowanie zadania domowego przez uczestników i sprawdzenie go przez prowadzących.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE: Urszula Gałka, Maria Ratajczak

Trenerki zostały przeszkolone przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W. La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

CENA: 440,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRACY Z OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy pracują z wysoko funkcjonującymi osobami z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

WARUNKI KWALIFIKACJI:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS (Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem lub Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc) lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • wstęp: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem
 • przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina)
 • zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem
 • grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku – przykładowe scenariusze
 • tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach
 • ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne
 • profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

CZAS TRWANIA: 19 godzin dydaktycznych

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE: dr Paulina Brewczyńska-Wasiak, mgr Magdalena Nowina-Konopka

CENA: 575,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

ORGANIZOWANIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM DZIECI W SPEKTRUM AUTYZMU – DLA PROFESJONALISTÓW

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu w szkołach lub poradniach na różnym poziomie edukacji.

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów w spektrum autyzm
 • regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE
 • nauczanie zdalne a kształcenie specjalne/nauczanie indywidualne
 • nauczyciele: rola, zadania, ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych
 • trudne zachowania uczniów – procedury (aspekty prawne)
 • odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w oparciu o wybrane przepisy:
  – prawa cywilnego
  – prawa oświatowego i administracyjnego
  – prawa pracy
  – prawa karnego.

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCA: r. pr. Izabella Zielińska

CENA: 350,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

ORGANIZOWANIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM DZIECI W SPEKTRUM AUTYZMU - DLA RODZICÓW

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci z ASD w wieku szkolnym.

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów w spektrum autyzmu
 • rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE
 • brak realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – co mogę zrobić?
 • odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów, trudne zachowania uczniów z ASD – aspekty prawne
 • współpraca rodziców ze szkołą – aspekty prawne.

CZAS TRWANIA: 7 godzin dydaktycznych

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCA: r. pr. Izabella Zielińska

CENA: 170,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół ogólnodostępnych, zainteresowanych nauczycieli, terapeutów i rodziców.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych w przepisach prawa oświatowego
 • charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
 • przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu na wybranych lekcjach
 • przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny dla ucznia ze spektrum autyzmu
 • przykłady zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu.

CZAS TRWANIA: 2×5 godzin dydaktycznych (w tym 2,5 godziny dydaktycznej pracy własnej uczestnika)

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCA: dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA: 370,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA UCZNIÓW W SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół ogólnodostępnych, zainteresowanych nauczycieli, terapeutów i rodziców.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
 • opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu
 • prowadzenie dokumentacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu
 • metodyka pracy rewalidacyjnej z uczniem ze spektrum autyzmu

CZAS TRWANIA: 13 godzin dydaktycznych (w tym 3,5 godziny dydaktycznej pracy własnej uczestnika)

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCA: dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA: 370,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – OD ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DO REALIZACJI IPETU

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół ogólnodostępnych, zainteresowanych nauczycieli, terapeutów i rodziców.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
 • charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
 • przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu na wybranych lekcjach
 • analiza przykładowych dokumentów ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, WOPFU, IPET
 • ćwiczenia w konstruowaniu WOPFU i IPET

CZAS TRWANIA: 13 godzin dydaktycznych (w tym 3,5 godziny dydaktycznej pracy własnej uczestnika)

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCA: dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA: 359,00 zł (uczestnictwo, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Jak różnicować metody pracy z uczniem w spektrum w oparciu o model taksonomii B. Blooma?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli współorganizujących kształcenie, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, świetlic terapeutycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • taksonomia Blooma – przedstawienie modelu taksonomii celów edukacyjnych – omówienie kluczowych pytań i metod uczenia na różnych poziomach taksonomii
 • formułowanie pytań i poleceń do zadań (wnioskowanie w trakcie lekcji, karty pracy, sprawdziany)
 • omówienie kart pracy i sprawdzianów z wybranych przedmiotów, metoda równoległego zeszytu – rekapitulacja i tworzenie notatek, przygotowanie sprawdzaniu (polecenia, instrukcje graficzne, kolejność zadań, stopień trudności)
 • metody uczenia się wspomagające efektywność uczenia dzieci z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów w spektrum
 • przygotowanie jednostki lekcyjnej według taksonomii Blooma, lekcja pokazowa, przykłady rekapitulacji eliminujących dyskomfort związany z popełnianiem błędów
 • taksonomia Blooma, Krathwohla – poziomy motywacji do nauki (sfera afektywna), cechy motywującej informacji zwrotnej, komunikaty amortyzujące niepowodzenia
 • diagnoza uzupełniająca – jak uwzględniać profil poznawczy dziecka i jednocześnie kształtować adekwatną samoocenę u ucznia w spektrum – profil zdolności Gardnera, style uczenia a kolorowe pokoje, wzorzec poznawczy D. Markova, A. Powell
 • szkolna struktura współpracy nauczyciela przedmiotu, nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia w spektrum, wychowawcy i pedagoga -zweryfikowane standardy współpracy, przydział zadań

CZAS TRWANIA: 20 godzin dydaktycznych

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 25 osób

FORMY SZKOLENIA: wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe – arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych metod i form pracy z uczniem w spektrum, lekcja pokazowa z wybranego przedmiotu

PROWADZĄCA: Dorota Rzepczyńska

CENA: 685,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Jak przygotować uczniów w spektrum autyzmu do egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty i maturalnego?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, nauczycieli współorganizujących kształcenie, pedagogów, osób zainteresowanych uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zawodowych, nauczycieli szkół podstawowych ogólnodostępnych.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • wybrane podstawy prawne organizacji egzaminu ósmoklasisty dla ucznia w spektrum autyzmu
 • funkcjonowanie ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej a diagnoza i zalecenia w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • przygotowanie ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, form i metod pracy do jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • analiza wybranych arkuszy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów w spektrum autyzmu.

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCA: dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA: 260,00 zł (uczestnictwo, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

ZABAWA Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM METODĄ NA ROZWÓJ KOMUNIKOWANIA

Webinar skierowany jest zarówno do rodziców, jak i terapeutów. Pokazuje, w jaki sposób budować relację z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

ZAKRES TEMATYCZNY WEBINARU:

 • czego uczymy poprzez zabawę?
 • trudności dzieci z ASD
 • zasady dobrej zabawy
 • strategie działania
 • w co się bawić?

Uczestnicy otrzymują bezpłatny dostęp do filmów z przykładowymi zabawami.

CZAS TRWANIA: 1 godzina

PROWADZĄCA: Anna Jadach

CENA: 60,00 zł (uczestnictwo, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

STRATEGIE PRACY Z DZIEĆMI Z ECHOLALIĄ

Webinar skierowany jest do zarówno do rodziców, jak i terapeutów. Przedstawia sposób komunikacji dzieci.

ZAKRES TEMATYCZNY WEBINARU:

 • echolalia – sposób pracy
 • model obserwacji zachowań A-B-C w pracy z echolalią
 • echolalia – strategie
 • generalne zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem z echolalią
 • modyfikacja środowiska komunikacyjnego
 • mowa kierowana do dziecka
 • generalne zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem z echolalią

CZAS TRWANIA: 1,5 godziny

PROWADZĄCA: Anna Jadach

CENA: 110,00 zł (uczestnictwo, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO SPOSÓB ELIMINOWANIA TRUDNYCH ZACHOWAŃ

Webinar skierowany jest do zarówno do rodziców, jak i terapeutów. Przedstawia skuteczny sposób radzenia sobie z trudnymi zachowaniami wynikającymi z zaburzeń komunikacji oraz ich wpływ na rozwój dzieci.

ZAKRES TEMATYCZNY WEBINARU:

 • trudności w rozwoju komunikacji
 • objawy w zachowaniu dziecka
 • sposoby komunikowania
 • obserwacja – komunikacja a trudne zachowania – przykłady praktyczne
 • zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem.

CZAS TRWANIA: 1,5 godziny

PROWADZĄCA: Anna Jadach

CENA: 110,00 zł (uczestnictwo, zaświadczenie)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Dorosłe osoby w spektrum autyzmu

DIAGNOSTYKA OSÓB DOROSŁYCH POD KĄTEM SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, zespołów diagnostycznych/terapeutycznych posiadających doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu (minimum 2 lata) zainteresowanych problematyką związaną z diagnostyką młodzieży i dorosłych osób w kierunku spektrum autyzmu.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • omówienie różnic dotyczących procesu diagnostycznego w zależności od wieku osoby badanej
 • przedstawienie harmonogramu procesu diagnostycznego i dokumentacji diagnostycznej stosowanej w Fundacji SYNAPSIS
 • warsztat dotyczący prowadzenia wywiadu diagnostycznego z osoba dorosłą/ nastoletnią
 • omówienie narzędzi psychologicznych wykorzystywanych w procesie diagnostycznym osób dorosłych pod katem ASD
 • omówienie diagnozy nozologicznej i różnicowej przez lekarza psychiatrę
 • warsztat dotyczący zbierania i interpretowania danych w procesie diagnostycznym osoby dorosłej/nastoletniej
 • warsztat dotyczący przekazania diagnozy osobie dorosłej/nastoletniej.

CZAS TRWANIA: 19 godzin dydaktycznych

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE:  psychiatra Joanna Grzesiewska, psycholożki: Anna Szostak i Katarzyna Wróbel

CENA: 1000,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Dostępność – aspekty prawne i rozwiązania praktyczne

Szkolenie skierowane jest do osób, które pełnią funkcję koordynatorów do spraw dostępności, powołane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osób tworzących zespoły do spraw dostępności w urzędzie oraz osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej.

CELE SZKOLENIA:

 • nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami wynikających z minimalnych wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • utrwalenie zdobytej wiedzy na praktycznych przykładach.

EFEKTY SZKOLENIA:

 • wiedza dotycząca specyfiki poszczególnych grup niepełnosprawności
 • wiedza na temat obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami
 • umiejętności komunikowania się z osobą ze szczególnymi potrzebami
 • wiedza na temat wytycznych/standardów obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

Pomiar efektów uczenia będzie mierzony w trakcie wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz na koniec cyklu szkoleń za pomocą testu kompetencji.

 

Zakres tematyczny pakietu PODSTAWOWEGO obejmuje następujące zagadnienia:

1. Analiza potrzeb osób z niepełnosprawnością wynikających z niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu.

2. Minimalne wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 • w zakresie dostępności architektonicznej,
 • w zakresie dostępności cyfrowej,
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

3. Standardy dostępności w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.
 • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
 • Umiejętność tworzenia odpowiednich informacji i komunikatów w zależności od potrzeb odbiorcy.

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne

CENA SZKOLENIA: 2700,00 zł

 

Zakres tematyczny pakietu ROZSZERZONEGO obejmuje następujące zagadnienia:

1. Analiza potrzeb osób z niepełnosprawnością wynikających z niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu.

2. Minimalne wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 • w zakresie dostępności architektonicznej,
 • w zakresie dostępności cyfrowej,
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

3. Standardy dostępności w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.
 • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
 • Umiejętność tworzenia odpowiednich informacji i komunikatów w zależności od potrzeb odbiorcy.

4. Omówienie postępowania skargowego na niezapewnienie dostępności.

 • Wniosek o zapewnienie dostępności.
 • Powiadomienie o opóźnieniu zapewnienia dostępności.
 • Zawiadomienie o zapewnieniu dostępności – dobra praktyka.
 • Skarga na niezapewnienie dostępności.
 • Zawiadomienie o braku możliwości zapewnienia dostępności.

CZAS TRWANIA: 6 godzin dydaktycznych

CENA SZKOLENIA: 3000,00 zł

 

Zakres tematyczny pakietu PREMIUM obejmuje następujące zagadnienia:

1. Analiza potrzeb osób z niepełnosprawnością wynikających z niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu.

2. Minimalne wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 • w zakresie dostępności architektonicznej,
 • w zakresie dostępności cyfrowej,
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

3. Standardy dostępności w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.
 • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
 • Umiejętność tworzenia odpowiednich informacji i komunikatów w zależności od potrzeb odbiorcy.

4. Omówienie postępowania skargowego na niezapewnienie dostępności.

 • Wniosek o zapewnienie dostępności.
 • Powiadomienie o opóźnieniu zapewnienia dostępności.
 • Zawiadomienie o zapewnieniu dostępności – dobra praktyka.
 • Skarga na niezapewnienie dostępności.
 • Zawiadomienie o braku możliwości zapewnienia dostępności.

5. Procedura dotycząca obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

 • Praca z dokumentami podmiotu.
 • Regulamin i Standardy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – instrukcja przygotowania procedur.
 • Opracowanie ramowego wzoru procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

CENA SZKOLENIA: 3500,00 zł

 

PROWADZĄCA: Beata Szynkaruk – prawnik, mediator

 

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

 

SZKOLENIA DLA PRACUJĄCYCH Z DOROSŁYMI OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenia uwzględniają następujące obszary:

 • funkcjonowanie dorosłych osób z ASD
 • komunikacja
 • struktura czasu i przestrzeni na przykładzie rozwiązań wypracowanych w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze.

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania szkoleń do zapotrzebowania osób zainteresowanych.

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

WIZYTY STUDYJNE W OŚRODKU DOM I PRACA W WILCZEJ GÓRZE

Wizyty studyjne mające na celu obserwację praktycznych rozwiązań stosowanych w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze.

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania wizyt studyjnych do zapotrzebowania osób zainteresowanych.

W celu zamówienia szkolenia dla placówki prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl

Szkolenia szyte na miarę

Oferujemy szkolenia zamknięte dopasowane do potrzeb klienta.

 

Nasza oferta obejmuje:

1. szkolenia dla placówek oświatowych

    przykładowa tematyka:

  • formy i metody pracy z uczniem w spektrum autyzmu/zespołem Aspergera
  • współpraca z rodzicami

2. szkolenia dla ośrodków wsparcia

    przykładowa tematyka: komunikacja/funkcjonowanie dorosłych osób z ASD

3. szkolenia dla instytucji kultury

    przykładowa tematyka: dostępność instytucji/kultura przyjazna dla osób w spektrum autyzmu

4. szkolenia dla firm i urzędów

    tematyka: osoby z ASD/neuroróżnorodność w miejscu pracy.

 

Ofertę dopasowujemy pod względem czasu trwania i formuły szkolenia.

 

W celu zamówienia szkolenia prosimy o kontakt: szkolenia@synapsis.org.pl