Oferta szkoleń

Wczesne wykrywanie autyzmu

Dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu

Dorosłe osoby ze spektrum autyzmu

Wczesne wykrywanie autyzmu

WARSZTATY - NARZĘDZIE M-CHAT-R

OPIS WARSZTATÓW:
M-CHAT-R/F jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. W przypadku wystąpienia ryzyka potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej lub wykluczającej wynik otrzymany w kwestionariuszu.
Warsztat przeznaczony jest dla pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia. Jego efektem będzie nabycie umiejętności przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej oraz przekazywania rodzicom informacji o niepokojących wynikach badania.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA WARSZTACIE:
– co w rozwoju małego dziecka powinno nas niepokoić?
– narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD
– narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online
– procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce
– jak przekazywać rodzicom wyniki badania?

KOSZT: (uczestnictwo, materiały, zaświadczenia, poczęstunek) 150 ZŁ

PONIEWAŻ ZWRACAMY OPŁATĘ POMNIEJSZONĄ O 20% KOSZTÓW OPERACYJNYCH, PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁASZANIE SIĘ NA WARSZTATY.

ZAPISY:

 • Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w Warszawie TUTAJ

TRYB I ZASADY ZAPISÓW NA WARSZTATY:

 1. Osoba zainteresowana wypełnia formularz zgłoszeniowy.
 2. Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!),
 3. W ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na warsztat (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej,
  ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy dokonać płatności W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed terminem realizacji warsztatu. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach.
 5. Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje maila potwierdzającego, że została ona odnotowana na koncie bankowym, a fakturę potwierdzającą ten stan Fundacja przekazuje podczas warsztatu.
 6. Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń.

Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na adres: badabada@synapsis.org.pl.

W ROKU 2019 W MIASTACH POZA WARSZAWĄ, WARSZTAT REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE.

W CELU USTALENIA WARUNKÓW, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:  badabada@synapsis.org.pl.

SZKOLENIE - DIAGNOZA MAŁYCH DZIECI

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zajmujących się oceną ich funkcjonowania, mających podstawową wiedzę dotyczącą nabywania umiejętności dziecka w pierwszych 3 latach życia w normie oraz w przypadku rozwoju o nietypowym przebiegu.

CELAMI SZKOLENIA SĄ:

 • zdobycie wiedzy umożliwiającej wykrywanie zaburzeń w rozwoju społeczno-komunikacyjnym u małych dzieci (0-3),
 • wyposażenie w umiejętności zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania w kierunku ASD (wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka obejmująca przejawy nieprawidłowości oraz ocenę poziomu rozwoju w poszczególnych sferach),
 • zapoznanie ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci.

ZAPISY: należy wypełnić zgłoszenie online dostępne TUTAJ

TRYB I ZASADY ZAPISÓW NA SZKOLENIE:

 1. Osoba zainteresowana wypełnienia formularz zgłoszeniowy.
 2. Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!).
 3. W ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na szkolenie (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej, ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy w ciągu 7 dni roboczych, jednak nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem realizacji szkolenia, wpłacić zadatek – 20% kosztu szkolenia. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa. Zadatek jest bezzwrotny!
 5. Po dokonaniu wpłaty Uczestnik otrzymuje maila potwierdzającego, że została ona odnotowana na koncie bankowym.
 6. Pozostałej części opłaty Uczestnik dokonuje w terminie wskazanym w mailu potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu.
 7. Faktura przekazywana jest w dniu szkolenia. Jeśli Uczestnik potrzebuje jej przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na adres: badabada@synapsis.org.pl.
 8. Wycofanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe TYLKO w formie mailowej:
  – do 14 dni przed realizacją szkolenia – organizator zwraca 80% wniesionej opłaty
  – do 7 dni przed realizacją szkolenia – organizator zwraca 50% wniesionej opłaty
  – do 6 dni przed szkoleniem i krócej – organizator nie zwraca wniesionej opłaty.
 9. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota lub – jeśli będzie taka możliwość – zaproponowany inny termin szkolenia.
 10. Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

KOSZT: (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek)  600 zł 

PONIEWAŻ NIE ZWRACAMY ZADATKU, PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁASZANIE SIĘ NA SZKOLENIE.

W ROKU 2019 W MIASTACH POZA WARSZAWĄ, SZKOLENIE REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE.

W CELU USTALENIA WARUNKÓW, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: BADABADA@SYNAPSIS.ORG.PL

Dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TERAPII I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zawodowo zajmujących się problematyką autyzmu. Obejmuje jedną dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych). Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i warsztatowej.

Ukończenie szkolenia podstawowego umożliwia uczestniczenie w szkoleniach specjalistycznych.

Zakres tematyczny:

 • co to jest autyzm – aktualna wiedza na temat autyzmu dziecięcego,
 • wybrane metody terapii dzieci z autyzmem,
 • zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem,
 • obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem,
 • potrzeby edukacyjne osób z autyzmem,
 • współpraca z rodziną.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS: 370 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZESPOŁU ASPERGERA

„Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera.” – Luke Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera” – szkolenie dotyczące zespołu Aspergera.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów zainteresowanych problematyką zespołu Aspergera, pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Szkolenie obejmuje jedną dwudniową webinarową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, praca własna uczestnika.

Liczba uczestników: do 24 osób.

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

 • Trening umiejętności społecznych.
 • „Pokonując samotność…”. Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów w oparciu o najnowszą wiedzę i własne doświadczenie w pracy z osobami z ZA.

Zakres tematyczny dotyczy specyfiki funkcjonowania i metod pracy z osobami z ZA:

 • Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.
 • Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.
 • Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA.
 • Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.
 • Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły.
 • Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.
 • Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

Szkolenie prowadzone jest obecnie w formie webinaru. Szkolenie może być realizowane na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia w formie webinaru wynosi 450 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

SZKOLENIE Z METODY CAROLE SUTTON

Czyli jak nauczyć rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci !!!

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy będą pracować z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym nad trudnymi zachowaniami dzieci ze spektrum autyzmu.

Metoda Carole Sutton (metoda „8 książeczek”) to:

 • program psychoedukacyjny dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym stosowany w formie indywidualnej lub grupowej,
 • 8 spotkań z rodzicami według scenariuszy opracowanych na podstawie metody Carole Sutton „8 książeczek”,
 • 20 lat pozytywnych doświadczeń w stosowaniu tej metody przez rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w Fundacji SYNAPSIS.

Szkolenie trwa jeden dzień (10 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.

Liczba uczestników: do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiał do prowadzenia zajęć z rodziną.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczne doświadczenie w pracy z rodzicami podopiecznych Fundacji SYNAPSIS.

Zakres tematyczny:

 • prezentacja metody i doświadczeń terapeutów w pracy z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu,
 • zasady obserwacji i analizy trudnych zachowań,
 • zasady tworzenia systemu wzmocnień,
 • zasady tworzenia strategii wychowawczych,
 • warsztaty umiejętności pracy z grupą rodziców według metody Carole Sutton.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 240 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

DOBRA WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ OSOBY Z AUTYZMEM

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów. Prowadzone jest przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

 • potrzeby rodziny z osobą z autyzmem w różnych fazach rozwoju rodziny,
 • podstawy systemowego widzenia rodziny z osobą z autyzmem,
 • dobra komunikacja z rodziną osoby z autyzmem, rozwiązywanie sytuacji trudnych,
 • długofalowa współpraca z rodziną osoby z autyzmem,
 • rola terapeuty w systemie rodzinnym.

Szkolenie prowadzone jest jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

TRUDNE ZACHOWANIA OSÓB Z AUTYZMEM - MODEL PRACY W OPARCIU O POZYTYWNE, NIEAWERSYJNE STRATEGIE

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z teorią oraz wiedzą praktyczną dotyczącą budowania najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Przedstawiony model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli trenować swoje umiejętności w oparciu o zgłoszone przez siebie ‚case study’.
 
Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów.
 
Warunki kwalifikacji:
Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem”).
Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych ).
Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.
Ilość uczestników: do 24 osób.
 
Szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Trenerzy zostali przeszkoleni przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W.La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

 • kategorie i przyczyny trudnych zachowań,
 • kwestionariusze do analizy funkcjonalnej trudnych zachowań,
 • „Model wspierania osób z autyzmem” Garry W.La Vigna, Thomas J.Willys,
 • strategie proaktywne i reaktywne,
 • prezentacja ‚case study’ ( tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych w oparciu o analizę funkcjonalną; budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych),
 • omówienie aspektów psychologicznych w pracy z osobami z autyzmem, u których występują zachowania problemowe.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Na szkoleniu wyjazdowym istnieje możliwość dostosowanie treści do grupy wiekowej podopiecznych.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 450 zł.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

"POKONUJĄC SAMOTNOŚĆ ...".PROBLEMY Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ TOŻSAMOŚCI U OSÓB Z AUTYZMEM

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy ukończyli kompleksowe szkolenia prowadzone przez Fundację SYNAPSIS (Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom, Szkolenie Bazowe w ramach projektu Autyzm – Akademia dla NGO’s), ukończyli szkolenie podstawowe – I część lub szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera.

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

 • wprowadzenie: pojęcie tożsamości,
 • kształtowanie się tożsamości – podobieństwa i różnice miedzy osobami z autyzmem a osobami „neurotypowymi”,
 • mówić czy nie mówić, wiedzieć czy nie wiedzieć – świadomość bycia osobą z autyzmem w kontekście diagnozy i terapii,
 • informowanie o diagnozie autyzmu lub Zespołu Aspergera osoby zgłaszającej się na diagnozę – problemy merytoryczne i etyczne,
 • metody i techniki pracy nad kształtowaniem się poczucia tożsamości osób z autyzmem,
 • przedstawienie programu „Jestem wyjątkowy” P. Vermeulena,
 • grupa dla młodych dorosłych osób z autyzmem jako przykład pracy bezpośredniej nad problemem tożsamości – opracowanie scenariuszy.

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 450 zł.

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy pracują z wysoko funkcjonującymi osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Warunki kwalifikacji:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie dotyczące zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem”).
Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych ).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.

Ilość uczestników: do 24 osób.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie:

• wstęp: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem,
• przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina),
• zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem,
• grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku – przykładowe scenariusze,
• tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach,
• ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
• profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia. Osoby, które chcą uzyskać certyfikat poświadczający, że uczestnik szkolenia zdobył wiedzę wymaganą do prowadzenia treningu umiejętności społecznych, mogą przystąpić do testu. Otrzymanie pozytywnej oceny z testu uprawnia do otrzymania certyfikatu. Test dotyczy zagadnień omawianych podczas szkolenia.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.
Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 450 zł.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

JAK WSPOMAGAĆ DZIECI Z AUTYZMEM W ROZWIJANIU FUNKCJONALNEJ KOMUNIKACJI?

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów z ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych, nauczycieli, specjalistów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju, specjalistyczne usługi opiekuńcze itp., pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD) w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Warunki kwalifikacji:

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem”).

Cel szkolenia:

W wyniku ukończenia szkolenia uczestnicy nabędą:

wiedzę i umiejętności istotne w diagnozowaniu potrzeb komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu;
wiedzę i umiejętności potrzebne do wyznaczania celów i opracowania strategii rozwijania umiejętności komunikacyjnych;
wiedzę i umiejętności wykorzystywania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) i łączenia ich z terapią logopedyczną;
kompetencje do pracy nad rozwojem porozumiewania się dzieci z ASD, które mówią i tych u których rozwój mowy jest poważnie zagrożony;

Wymiar czasowy szkolenia:

3 dwudniowe zjazdy (łącznie: 57 godzin dydaktycznych). Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele, ze średnią częstotliwością co 1 miesiąc.

Harmonogram szkoleń:

• I. 30-31.05.2020
• II. 20-21.06.2020
• III. 04-05.07.2020

Termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

Zakres tematyczny szkolenia:

Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?

I. Moduł dotyczący diagnozy dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.
• Kryteria prawidłowego rozwoju mowy jako podstawa do diagnozy deficytów w porozumiewaniu się dzieci ze spektrum autyzmu;
• Dostępne narzędzia do diagnozy ekspresji i recepcji mowy;
• Model diagnozy potrzeb komunikacyjnych;
• Ćwiczenia w wykorzystaniu narzędzi do diagnozy;
• Kryteria wprowadzania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) w pracy nad porozumiewaniem się dzieci z ASD;

II. Moduł dotyczący pracy z dziećmi z ASD z poważnymi deficytami rozwoju komunikacji i wprowadzania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
• Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) w pracy z dziećmi z ASD;
• Budowanie indywidualnych systemów porozumiewania się dzieci z ASD z poważnymi deficytami w komunikacji;
• Strategie pracy nad funkcjonalną komunikacją dzieci z ASD z poważnymi deficytami rozwoju porozumiewania się;
• Praktyczne wykorzystanie strategii AAC w pracy nad porozumiewaniem się;
• Proces diagnozy, wyznaczania celów i opracowywania strategii dla dzieci z ASD z poważnymi deficytami rozwoju porozumiewania się – warsztaty;

III. Moduł dotyczący pracy z dziećmi mówiącymi z ASD (dzieci, które zaczynają mówić, mówią w ograniczony sposób, mają trudności z pragmatyką mowy).
• Strategie pracy nad ekspresją, recepcją, pragmatyką i prozodią mowy w pracy z mówiącymi dziećmi z ASD;
• Praktyczne wykorzystanie strategii pracy nad porozumiewaniem się;
• Praca z dziećmi z echolalią;
• Proces diagnozy, wyznaczania celów i opracowywania strategii dla dzieci mówiących z ASD – warsztaty;

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Dowód wpłaty należy przesłać e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl).

Nr konta: PKO Bank Polski 05 1020 4900 0000 8802 3227 4917

Koszt szkolenia:

1290,00 zł przy wpłacie jednorazowej.

Płatność może być rozłożona na 3 raty: I rata: 660,00 zł, II rata: 460,00 zł, III rata: 290,00 zł.

UWAGA: W sytuacji rezygnacji ze szkolenia do 24.04.2020 przysługuje zwrot 330,00 zł w przypadku płatności ratalnej oraz 960,00 zł w przypadku wpłaty całej kwoty.
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń o ostatecznej kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

Terminarz wpłat:
• Termin wpłaty I raty (660,00 zł) lub pełnego kosztu kursu (1290,00 zł) do 30.04.2020
• Termin wpłaty II raty: 460,00 zł do 21.05.2020
• Termin wpłaty III raty: 290,00 zł do 10.06.2020

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Szkolenie prawnicze dla Rad Pedagogicznych/pracowników szkół

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu  w szkołach lub poradniach na różnym poziomie edukacji.

Wymiar czasowy szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień (8 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe:

wykłady, warsztaty

Liczba uczestników:

Do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiały szkoleniowe.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
 3. Nauczyciele: rola, zadania, ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
 4. Dyskryminacja w szkole – procedury i skuteczne przeciwdziałanie (aspekty prawne).
 5. Trudne zachowania uczniów – procedury (aspekty prawne).
 6. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w oparciu o wybrane przepisy:
 • prawa cywilnego,
 • prawa oświatowego i administracyjnego,
 • prawa pracy,
 • prawa karnego.

Prowadząca: 

Izabella Zielińska – radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym od 2017 roku z Fundacją SYNAPSIS, gdzie udziela porad prawnych osobom z ASD i członkom ich rodzin. W ramach własnej kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów funkcjonujących w sferze oświaty. Ponadto prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialności prawnej szkoły za bezpieczeństwo uczniów czy też kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koszt szkolenia:

350 zł/osoba w przypadku szkolenia stacjonarnego w Fundacji SYNAPSIS

Koszt szkolenia wyjazdowego ustalany indywidualnie.

Szkolenie może być prowadzone w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

W przypadku małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

PRAWA UCZNIA Z ASD W SZKOLE - SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci z ASD w wieku szkolnym.

Wymiar czasowy szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień (7 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe:

wykłady

Liczba uczestników:

Do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiały szkoleniowe.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
3. Dyskryminacja w szkole – jak się przed nią bronić?
4. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów, trudne zachowania uczniów z ASD – aspekty prawne.
5. Współpraca rodziców ze szkołą – aspekty prawne.

Prowadząca: 

Izabella Zielińska – radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym od 2017 roku z Fundacją SYNAPSIS, gdzie udziela porad prawnych osobom z ASD i członkom ich rodzin. W ramach własnej kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów funkcjonujących w sferze oświaty. Ponadto prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialności prawnej szkoły za bezpieczeństwo uczniów czy też kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koszt szkolenia:

150 zł/osoba w przypadku szkolenia stacjonarnego w Fundacji SYNAPSIS

W przypadku małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Dorosłe osoby ze spektrum autyzmu

Opis szkolenia

Miejsce szkoleń: Ośrodek Dom i Praca w Wilczej Górze

1. Szkolenia dotyczące pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem następujących obszarów:
– Funkcjonowanie dorosłych osób z ASD
– Komunikacja
– Struktura czasu i przestrzeni na przykładzie rozwiązań wypracowanych w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze

2. Wizyty studyjne, mające na celu obserwację rozwiązań praktycznych stosowanych w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze.

Zgłoszenia: szkolenia_dorosli@synapsis.org.pl

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania szkoleń i wizyt studyjnych do zapotrzebowania osób zainteresowanych.