Oferta szkoleń

Wczesne wykrywanie autyzmu

Dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu

Dorosłe osoby ze spektrum autyzmu

Wczesne wykrywanie autyzmu

WARSZTATY - NARZĘDZIE M-CHAT-R

OPIS WARSZTATÓW:
M-CHAT-R/F jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. W przypadku wystąpienia ryzyka potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej lub wykluczającej wynik otrzymany w kwestionariuszu.
Warsztat przeznaczony jest dla pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia. Jego efektem będzie nabycie umiejętności przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej oraz przekazywania rodzicom informacji o niepokojących wynikach badania.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA WARSZTACIE:
– co w rozwoju małego dziecka powinno nas niepokoić?
– narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD
– narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online
– procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce
– jak przekazywać rodzicom wyniki badania?

KOSZT: (uczestnictwo, materiały, zaświadczenia) 170,00 ZŁ

ZAPISY:

 • Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w Warszawie TUTAJ

TRYB I ZASADY ZAPISÓW NA WARSZTATY:

 1. Osoba zainteresowana wypełnia formularz zgłoszeniowy.
 2. Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!),
 3. W ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na warsztat (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej,
  ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy dokonać płatności W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed terminem realizacji warsztatu. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach.
 5. Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje maila potwierdzającego, że została ona odnotowana na koncie bankowym, a fakturę potwierdzającą ten stan Fundacja przekazuje podczas warsztatu.
 6. Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń.

Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na adres: badabada@synapsis.org.pl.

W ROKU 2021 W MIASTACH POZA WARSZAWĄ, WARSZTAT REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE.

W CELU USTALENIA WARUNKÓW, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:  badabada@synapsis.org.pl.

SZKOLENIE - DIAGNOZA MAŁYCH DZIECI

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zajmujących się oceną ich funkcjonowania, mających podstawową wiedzę dotyczącą nabywania umiejętności dziecka w pierwszych 3 latach życia w normie oraz w przypadku rozwoju o nietypowym przebiegu.

CELAMI SZKOLENIA SĄ:

 • zdobycie wiedzy umożliwiającej wykrywanie zaburzeń w rozwoju społeczno-komunikacyjnym u małych dzieci (0-3),
 • wyposażenie w umiejętności zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania w kierunku ASD (wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka obejmująca przejawy nieprawidłowości oraz ocenę poziomu rozwoju w poszczególnych sferach),
 • zapoznanie ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci.

ZAPISY: należy wypełnić zgłoszenie online dostępne TUTAJ

TRYB I ZASADY ZAPISÓW NA SZKOLENIE:

1. Osoba zainteresowana wypełnienia formularz zgłoszeniowy.
2. Otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!).
3. Osoba zainteresowana otrzymuje maila z informacją, że została przyjęta na szkolenie (wówczas w mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej, ZAWSZE WYSYŁAMY TAKIEGO MAILA, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy lub telefoniczny.
4. Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy w ciągu 7 dni , jednak nie później niż na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia, opłacić szkolenie. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa.
5. Po dokonaniu wpłaty, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu. Wówczas Uczestnik otrzyma maila potwierdzającego udział w szkoleniu. Faktury wystawiane są do wszystkich płatności, ale tylko faktury wystawiane firmom/organizacjom/placówkom są przesyłane mailowo po otrzymaniu przez nas płatności. Jeśli Uczestnik potrzebuje faktury przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl . Jeśli uczestnik potrzebuje faktury dla osoby indywidualnej, również prosimy o taką informację na maila: szkolenia@synapsis.org.pl
6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, przesłanego do Fundacji mailowo. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu faktycznie poniesionych przez Fundację kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco:

• do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% opłaty za szkolenie.
• dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% opłaty za szkolenie.

7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota lub – jeśli będzie taka możliwość – zaproponowany inny termin szkolenia.
8. Wykonawca nie wyraża zgody na wykonanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń.
9. UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.
10. Zaświadczenia za udział w webinarze przesyłamy uczestnikom elektronicznie.
11. Szkolenie „Diagnoza małych dzieci” organizowane jest w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 20 osób

KOSZT: (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek)  690,00 zł

PONIEWAŻ NIE ZWRACAMY ZADATKU, PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁASZANIE SIĘ NA SZKOLENIE.

W ROKU 2022 W MIASTACH POZA WARSZAWĄ, SZKOLENIE REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE.

W CELU USTALENIA WARUNKÓW, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: SZKOLENIA@SYNAPSIS.ORG.PL

Dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, nauczyciele i in.) zaczynających pracę z osobą ze spektrum autyzmu lub chcących uporządkować i uaktualnić dotychczasową wiedzę na temat spektrum autyzmu (ASD).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
– miał aktualną wiedzę na temat spektrum autyzmu,
– znał charakterystykę funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu,
– potrafił zidentyfikować zachowania wynikające ze specyfiki funkcjonowania, poznawczego i sensorycznego osób z ASD,
– potrafił określić obszary do wsparcia i terapii,
– potrafił określić podstawowe kierunki pracy terapeutycznej oraz sposoby wsparcia w pracy edukacyjnej i terapeutycznej w zależności od potrzeb osoby ze spektrum autyzmu.

Zakres tematyczny szkolenia:
– co to jest spektrum autyzmu?
– różne podejścia do spektrum autyzmu (ASD),
– epidemiologia i etiologia ASD,
– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu (trudności i mocne strony),
– specyfika funkcjonowania poznawczego i sensorycznego osób z ASD
– terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu,
– przykładowe sposoby wsparcia i kierunki pracy terapeutyczno-edukacyjnej.

Formy szkolenia: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, warsztaty.

Czas trwania: 13 godzin dydaktycznych – 3 godziny dydaktyczne wykładów do obejrzenia przed sesją online + 10 godzin dydaktycznych sesji online w czasie rzeczywistym.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji online przy użyciu aplikacji Zoom. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem i kamerą. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Cena szkolenia: 390,00 zł

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZESPOŁU ASPERGERA

„Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera.” – Luke Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera” – szkolenie dotyczące zespołu Aspergera.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów zainteresowanych problematyką zespołu Aspergera, pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Szkolenie obejmuje dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).

Formy szkoleniowe: wykłady i warsztaty.

Liczba uczestników: do 24 osób.

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

 • Trening umiejętności społecznych.
 • „Pokonując samotność…”. Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów w oparciu o najnowszą wiedzę i własne doświadczenie w pracy z osobami z ZA.

Zakres tematyczny dotyczy specyfiki funkcjonowania i metod pracy z osobami z ZA:

 • Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.
 • Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.
 • Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA.
 • Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.
 • Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły.
 • Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.
 • Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

Szkolenie może być zrealizowane w formie webinaru. Szkolenie może być realizowane na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia wynosi 530,00 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie stacjonarne

Wyślij zgłoszenie na szkolenie online

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

ZACHOWANIA TRUDNE U OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU. ZASTOSOWANIE KOMPLEKSOWEGO MODELU DO BUDOWANIA POZYTYWNYCH STRATEGII.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną do zastosowania w tworzeniu najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Zaprezentowany model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w spektrum autyzmu.

Warunki kwalifikacji:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” lub szkolenie „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.” prowadzone przez Fundację SYNAPSIS lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

Szkolenie obejmuje jednodniową sesję (11 godzin dydaktycznych). W skład szkolenia wchodzi przegotowanie zadania domowego przez uczestników i sprawdzenie go przez prowadzących.

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty.

Liczba uczestników: do 24 osób.

Szkolenie prowadzą: Urszula Gałka i Maria Ratajczak.
Trenerzy zostali przeszkoleni przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W. La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

– prezentacje modelu postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– tworzenie kategorii i przyczyn trudnych zachowań
– zasady tworzenia i stosowania systemu wzmocnień
– prezentacje „Modelu wspierania osób z autyzmem” Gary W. La Vigna, Thomas J. Willys (strategie proaktywne i reaktywne)
– zastosowanie elementów metody TEACCH w budowaniu strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– prezentacja „case study” (tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych, budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych)

Uczestnicy otrzymają:

– kwestionariusz do oceny funkcjonalnej zachowań niepożądanych
– kategorie przykładowych wzmocnień wg grup wiekowych
– model postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami
– przykładowe formularze do zbierania danych z obserwacji

Szkolenie odbywać się będzie w wersji stacjonarnej lub online (przy użyciu aplikacji Zoom). Do wzięcia udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem i kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRACY Z OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy pracują z wysoko funkcjonującymi osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Warunki kwalifikacji:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie dotyczące zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem” lub „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.”) lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych ).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.

Ilość uczestników: do 24 osób.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie:

• wstęp: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem,
• przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina),
• zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem,
• grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku – przykładowe scenariusze,
• tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach,
• ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
• profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.
Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 530,00 zł.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie online

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

ORGANIZOWANIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM DZIECI W SPEKTRUM AUTYZMU – DLA PROFESJONALISTÓW

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu  w szkołach lub poradniach na różnym poziomie edukacji.

Wymiar czasowy szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień (8 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe:

wykłady, warsztaty

Liczba uczestników:

Do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiały szkoleniowe.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów w spektrum autyzmu.
2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
3. Nauczanie zdalne a kształcenie specjalne/ nauczanie indywidualne.
4. Nauczyciele: rola, zadania, ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
5. Trudne zachowania uczniów – procedury (aspekty prawne).
6. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w oparciu o
wybrane przepisy:
– prawa cywilnego,
– prawa oświatowego i administracyjnego,
– prawa pracy,
– prawa karnego.

Prowadząca: 

Izabella Zielińska – radca prawny, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w
tym od 2017 roku w Fundacji SYNAPSIS udziela porad prawnych osobom w spektrum autyzmu
i członkom ich rodzin. Doświadczenie zdobywa też we własnej kancelarii radcowskiej, gdzie na
co dzień pracuje m.in. z opiekunami osób niepełnosprawnych.

Cena szkolenia: 350,00 zł/ osoba.

Szkolenie może być również prowadzone jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Koszt szkolenia wyjazdowego ustalany indywidualnie.

W przypadku małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Zamów szkolenie dla swojej placówki/firmy/organizacji

ORGANIZOWANIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM DZIECI W SPEKTRUM AUTYZMU - DLA RODZICÓW

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci z ASD w wieku szkolnym.

Wymiar czasowy szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień (7 godzin dydaktycznych).

Formy szkoleniowe:

wykłady

Liczba uczestników:

Do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiały szkoleniowe.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów w spektrum autyzmu.
2. Rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
3. Brak realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – co mogę zrobić?
4. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów, trudne
zachowania uczniów z ASD – aspekty prawne.
5. Współpraca rodziców ze szkołą – aspekty prawne.

Prowadząca: 

Izabella Zielińska – radca prawny, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w
tym od 2017 roku w Fundacji SYNAPSIS udziela porad prawnych osobom w spektrum autyzmu
i członkom ich rodzin. Doświadczenie zdobywa też we własnej kancelarii radcowskiej, gdzie na
co dzień pracuje m.in. z opiekunami osób niepełnosprawnych.

Cena szkolenia: 170 zł/osoba

W przypadku małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

Temat:
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

Grupa docelowa:
nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

Formy szkolenia:
prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

Efekty szkolenia:
po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
• umiał wskazać akty prawne regulujące potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu;
• znał cechy charakterystyczne ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
• potrafił dostosowywać metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu oraz dostosować dla niego wymagania edukacyjne.

Zakres tematyczny:
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych w przepisach prawa oświatowego.
• Charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
• Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
• Przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny dla ucznia ze spektrum autyzmu.
• Przykłady zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu.

Czas trwania:
2 x 5 godz. dydaktycznych, w tym 2,5 godz. dydaktycznej pracy własnej uczestnika

Szkolenie prowadzi:
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.

Cena szkolenia: 340,00 zł/os

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA UCZNIÓW W SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

– Grupa docelowa

nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

– Formy szkolenia

prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

– Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi organizacji kształcenia specjalnego, w tym zajęć rewalidacyjnych, dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • rozpoznanie indywidulnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu jako podstawa opracowania programu zajęć rewalidacyjnych;
 • opracowanie wzorcowych programów zajęć rewalidacyjnych;
 • przedstawienie zasad prowadzenia dokumentacji zajęć rewalidacyjnych;
 • prezentacja wybranych metod pracy na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.

– Efekty szkolenia

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał wskazać akty prawne regulujące organizację kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • potrafił rozpoznać indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • potrafił opracować program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • znał zasady prowadzenia dokumentacji zajęć rewalidacyjnych;
 • znał wybrane metody pracy na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.

– Zakres tematyczny

 • Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu.
 • Prowadzenie dokumentacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Metodyka pracy rewalidacyjnej z uczniem ze spektrum autyzmu.

– Czas trwania

10 h, w tym 2,5 h pracy własnej uczestnika: 2 spotkania: 7,5 h i 2,5 h

– Notka o trenerze

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu.

 

Cena szkolenia: 340,00 zł/os

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – OD ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DO REALIZACJI IPETU

Grupa docelowa

nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

– Formy szkolenia

prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

– Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • przybliżenie sylwetki ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • zapoznanie ze specyfiką zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • przedstawienie zawartości dokumentów WOPFU I IPET;
 • konstruowanie przykładowych dokumentów WOPFU i IPET.

– Efekty szkolenia

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał wskazać akty prawne regulujące organizację kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • znał cechy charakterystyczne ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • potrafił analizować zawartość orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • znał zasady konstruowania dokumentów WOPFU i IPET i potrafił je wykorzystać w działaniach praktycznych.

– Zakres tematyczny

 • Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
 • Analiza przykładowych dokumentów ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, WOPFU, IPET.
 • Ćwiczenia w konstruowaniu WOPFU i IPET.

– Czas trwania

10 h, w tym 2,5 godz. pracy własnej uczestnika: 2 spotkania: 7,5 h i 2,5 h

– Notka o trenerze

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu.

Cena szkolenia: 340,00 zł/os

Wyślij zgłoszenie na szkolenie w Fundacji SYNAPSIS

ZABAWA Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM METODĄ NA ROZWÓJ KOMUNIKOWANIA

Szkolenie skierowane jest zarówno do rodziców, jak i terapeutów. Pokazuje, w jaki sposób budować relację z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Webinar ma formę 1-godzinnego wykładu, podczas którego przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi. Uczestnicy otrzymują bezpłatny dostęp do filmów z przykładowymi zabawami.

Zakres tematyczny:

 • Czego uczymy poprzez zabawę?
 • Trudności dzieci z ASD
 • Zasady dobrej zabawy
 • Strategie działania
 • W co się bawić?

Prowadząca – Anna Jadach, rehabilitant, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dla stażystów logopedycznych z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad rozwojem komunikacji oraz III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD oraz staż logopedyczny.

 

REGULAMIN

Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na webinar, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości 49,00 zł na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł webinaru i jego termin). Nr konta: BNP Paribas 50 1600 1462 0006 5382 3566 4041.
Dowód wpłaty należy przesłać możliwie najszybciej na adres mailowy szkolenia@synapsis.org.pl
Terminy webinarów ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.
Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania webinaru lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia drogą e-mailową.
Opłata za odwołany webinar może zostać:
a. przeniesiona w poczet webinaru o tym samym tytule w późniejszym terminie;
b. przeniesiona w poczet innego webinaru organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS, jeśli uczestnik spełnia warunki kwalifikacji;
c. zwrócona.
Opłata za udział w webinarze jest bezzwrotna, jeśli uczestnik sam zrezygnuje z udziału w webinarze, a webinar odbędzie się w zaplanowanym pierwotnie terminie.
Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników (w tym materiałów filmowych). W wypadku gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS – Niepubliczną Specjalistyczą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką poniesie z tego tytułu Fundacja SYNAPSIS – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

Ankieta zgłoszeniowa

WYBRANE TECHNIKI STRUKTURALIZACJI. JAK JE STOSOWAĆ, BY POMOGŁY WE WSPÓŁPRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM?

Dlaczego organizacja przestrzeni i plany mogą nam pomóc we współpracy z dzieckiem z autyzmem? Dlaczego są tak ważne w pracy z dziećmi z autyzmem i w ich codziennym życiu? Dlaczego zdarza się, że plany, które wprowadziliśmy „nie działają”? W trakcie webinaru postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Na webinar zapraszamy terapeutów, nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem i rodziców.

Podczas spotkania omówimy i zaprezentujemy na zdjęciach oraz krótkich filmach instruktażowych, jak dostosować do potrzeb i możliwości dziecka formę planu i sposób jego użycia. Przewidujemy również czas na pytania i odpowiedzi.

Czas trwania: 2,5 godziny

Cena: 99 zł

 

Ankieta zgłoszeniowa

UWAGA!

Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników. W wypadku, gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Fundację SYNAPSIS.

O MOWIE I KOMUNIKOWANIU SIĘ MOJEGO DZIECKA

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i młodszym. W czasie szkolenia rodzice dowiedzą się o tym jak rozwija się komunikacja i mowa u dzieci. Poznają sposoby wspierania rozwoju mowy u dzieci ze spektrum autyzmu w czasie zabawy oraz w codziennych sytuacjach.

Formy szkolenia

Szkolenie ma formę wykładów i warsztatu, przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi.

Zakres tematyczny

• Co i jak mówią dzieci zanim nauczą się mówić? – o rozwoju mowy i komunikowania się dziecka
• Zabawa – metoda na rozwój komunikacji w domu i poza domem
• Zastosowanie codziennych zajęć do nauki komunikowania
– sytuacje codzienne – co i jak mogą ćwiczyć rodzice, np.:
– dziecko domaga się picia/jedzenia – co można ćwiczyć komunikacyjnie? Jakie zwroty? Gesty?
– dziecko chce iść na dwór, w jakieś miejsce – co możemy ćwiczyć komunikacyjnie?

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Cena: 150,00 zł za osobę

UWAGA! Przy zakupie szkolenia dla dwóch osób z rodziny, druga osoba otrzymuje zniżkę 20%!

 

Ankieta zgłoszeniowa

 

Uczestnicy webinaru nie mają prawa do rejestracji wizyjnej ani fonicznej treści wykładów (przy użyciu wszelkich możliwych technik rejestracji), kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści wykładów oraz innych materiałów przeznaczonych dla uczestników. W wypadku, gdy poprzez samowolną rejestrację treści wykładów lub kopiowanie innych materiałów przeznaczonych dla uczestników ww. webinaru, uczestnik narazi Fundację SYNAPSIS na szkodę bądź odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw osobistych związanych ochroną wizerunku czy przepisów RODO, uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Fundację SYNAPSIS.

Jak przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty?

Grupa docelowa

nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie, pedagodzy, osoby zainteresowane uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe, nauczyciele szkół podstawowych ogólnodostępnych

Formy szkolenia

prezentacja multimedialna, wykład

Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z wybranymi podstawami prawnymi organizacji egzaminu ósmoklasisty dla ucznia w spektrum autyzmu;
 • omówienie specyfiki funkcjonowania ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej w świetle zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zapoznanie ze sposobami przygotowania ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, form, metod, i sposobów pracy do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych;
 • zapoznanie z arkuszami egzaminu ósmoklasisty dla uczniów w spektrum autyzmu z wybranych przedmiotów.

 

Efekty szkolenia

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał wskazać wybrane akty prawne regulujące organizację egzaminu ósmoklasisty dla ucznia w spektrum autyzmu;
 • znał cechy charakterystyczne ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej ogólnodostępnej i umiał je odnieść do zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • potrafił przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, metod i form pracy do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych oraz na podstawie znajomości specyfiki arkuszy egzaminu ósmoklasisty.

 

Zakres tematyczny

 • Wybrane podstawy prawne organizacji egzaminu ósmoklasisty dla ucznia w spektrum autyzmu.
 • Funkcjonowanie ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej a diagnoza i zalecenia w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Przygotowanie ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, form i metod pracy do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Analiza wybranych arkuszy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów w spektrum autyzmu.

 

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne, g. 17.30-20.30

 

Cena: 189,00 zł/osobę

 

Notka o trenerze

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu.

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Dorosłe osoby ze spektrum autyzmu

Jak przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu maturalnego?

Grupa docelowa

nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie, pedagodzy, osoby zainteresowane uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe, nauczyciele szkół podstawowych ogólnodostępnych

Formy szkolenia

prezentacja multimedialna, wykład

Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z wybranymi podstawami prawnymi organizacji egzaminu maturalnego dla ucznia w spektrum autyzmu;
 • omówienie specyfiki funkcjonowania ucznia w spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej w świetle zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zapoznanie ze sposobami przygotowania ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu maturalnego poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych;
 • zapoznanie z arkuszami maturalnymi dla uczniów w spektrum autyzmu z wybranych przedmiotów.

 

Efekty szkolenia

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał wskazać wybrane akty prawne regulujące organizację egzaminu maturalnego dla ucznia w spektrum autyzmu;
 • znał cechy charakterystyczne ucznia w spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej i umiał je odnieść do zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • potrafił przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu maturalnego poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, metod i form pracy do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych oraz na podstawie znajomości specyfiki arkuszy maturalnych.

 

Zakres tematyczny

 • Wybrane podstawy prawne organizacji egzaminu maturalnego dla ucznia w spektrum autyzmu.
 • Funkcjonowanie ucznia w spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej a diagnoza i zalecenia w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Przygotowanie ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu maturalnego poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, form i metod pracy do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Analiza wybranych arkuszy maturalnych dla uczniów w spektrum autyzmu.

 

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne, g. 17.30-20.30

 

Cena: 189,00 zł/osobę

 

Notka o trenerze

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu.

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Dostępność – aspekty prawne i rozwiązania praktyczne

Grupa docelowa:

Osoby, które pełnią funkcję koordynatorów do spraw dostępności, powołane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoby tworzące zespoły do spraw dostępności w urzędzie oraz osoby zatrudnione w urzędach administracji publicznej.

 

Formy szkolenia:

prezentacja multimedialna, mini wykład, elementy warsztatowe, casy study, praca własna

 

Cele szkolenia:

– nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności wśród uczestników szkolenia na temat obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami wynikających z minimalnych wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

– utrwalenie zdobytej wiedzy na praktycznych przykładach.

 

Efekty szkolenia:

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • miał wiedzę dotyczącą specyfiki poszczególnych grup niepełnosprawności,
 • miał wiedzę na temat obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami,
 • posiadał umiejętności do komunikowaniu się z osobą ze szczególnymi potrzebami,
 • znał wytyczne/standardy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

 

Pomiar efektów uczenia będzie mierzony w trakcie wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz na koniec cyklu szkoleń za pomocą testu kompetencji.

 

 

Zakres tematyczny pakietu PODSTAWOWEGO obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Analiza potrzeb osób z niepełnosprawnością wynikających z niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu.
 2. Minimalne wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  1. w zakresie dostępności architektonicznej,
  2. w zakresie dostępności cyfrowej,
  3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
 3. Standardy dostępności w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami.
  1. Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.
  2. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
  3. Umiejętność tworzenia odpowiednich informacji i komunikatów w zależności od potrzeb odbiorcy

Cena: 2 700 zł

 

Zakres tematyczny pakietu ROZSZERZONEGO obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Analiza potrzeb osób z niepełnosprawnością wynikających z niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu.
 2. Minimalne wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  1. w zakresie dostępności architektonicznej,
  2. w zakresie dostępności cyfrowej,
  3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
 3. Standardy dostępności w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami.
  1. Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.
  2. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
  3. Umiejętność tworzenia odpowiednich informacji i komunikatów w zależności od potrzeb odbiorcy
 4. Omówienie postępowania skargowego na niezapewnienie dostępności
  1. Wniosek o zapewnienie dostępności,
  2. Powiadomienie o opóźnieniu zapewnienia dostępności,
  3. Zawiadomienie o zapewnieniu dostępności – dobra praktyka,
  4. Skarga na niezapewnienie dostępności,
  5. Zawiadomienie o braku możliwości zapewnienia dostępności.

Cena: 3 000 zł

 

Zakres tematyczny pakietu PREMIUM obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Analiza potrzeb osób z niepełnosprawnością wynikających z niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu.
 2. Minimalne wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  1. w zakresie dostępności architektonicznej,
  2. w zakresie dostępności cyfrowej,
  3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
 3. Standardy dostępności w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami.
  1. Zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.
  2. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
  3. Umiejętność tworzenia odpowiednich informacji i komunikatów w zależności od potrzeb odbiorcy
 4. Omówienie postępowania skargowego na niezapewnienie dostępności
  1. Wniosek o zapewnienie dostępności,
  2. Powiadomienie o opóźnieniu zapewnienia dostępności,
  3. Zawiadomienie o zapewnieniu dostępności – dobra praktyka,
  4. Skarga na niezapewnienie dostępności,
  5. Zawiadomienie o braku możliwości zapewnienia dostępności.
 5. Procedura dotycząca obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami?
  1. Praca z dokumentami podmiotu,
  2. Regulamin i Standardy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – Instrukcja przygotowania procedur,
  3. Opracowanie ramowego wzoru procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

Cena: 3 500 zł

 

Czas trwania:
w zależności od pakietu tj.

 • pakiet podstawowy: 4 godziny dydaktyczne,
 • pakiet rozszerzony: 6 godzin dydaktyczne,
 • pakiet premium: 8 godzin dydaktyczne.

 

Szkolenie prowadzi:
Beata Szynkaruk – prawnik, mediator

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra obojga praw oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, posiada certyfikat kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” wydany przez Instytucję Certyfikującą, Konfederację Lewiatan, Centrum Mediacji Lewiatan. Ponadto posiada certyfikat ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu wydany przez firmę Moderator Sp. z o.o.

Obecnie prowadzi prywatną praktykę prawną oraz mediacyjną, współpracując z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych prowadzi szkolenia i warsztaty. Przeprowadza również audyty dostępności architektonicznej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej obiektów na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami narażonych na wykluczenie społeczne. W sytuacji pojawienia się trudności bądź wątpliwości związanych z wdrożeniem zmian rekomendowanych w raporcie z audytu, czy to na etapie wstępnym, czy to na etapie końcowym świadczy doradztwo w procesie wdrażania rekomendowanych zmian z raportu, aby skutecznie zlikwidować zarówno bariery architektoniczne jak i komunikacyjno – informacyjne.

Atuty zawodowe to skutecznie działanie i dobry kontakt z Klientem, które charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego zagadnienia.

 

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl

STUDENT W SPEKTRUM AUTYZMU - szkolenie dla nauczycieli akademickich

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich, chcących zdobyć wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania i potrzeb studentów ze spektrum autyzmu. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych wskazówek oraz rozwiązań, dotyczących adaptacji procesu dydaktycznego do potrzeb osób w spektrum autyzmu.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • specyfiki funkcjonowania osób w spektrum autyzmu z uwzględnieniem funkcjonowania poznawczego, społeczno-komunikacyjnego, a także wrażliwości na bodźce sensoryczne,
 • przygotowania i prowadzenia zajęć dostępnych dla studentów ze spektrum autyzmu,
 • skutecznego komunikowania się z osobami w spektrum autyzmu.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

– podstawowe informacje na temat spektrum autyzmu,

– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu na uczelni,

– efektywne komunikowanie się ze studentami w spektrum autyzmu,

– przygotowanie materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem potrzeb osób w spektrum autyzmu (m.in. prezentacje, sylabusy do zajęć),

– prowadzenie zajęć ze studentami w spektrum autyzmu- adaptacja przestrzeni, dostosowanie struktury zajęć, organizacja pracy indywidualnej oraz grupowej w trakcie zajęć, uwzględnienie indywidualnych potrzeb studenta, reagowanie w sytuacjach trudnych,

– przygotowanie egzaminów/zaliczeń dla osób w spektrum autyzmu-omówienie możliwych dostosowań.

 

Formy szkolenia: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia.

Czas trwania: 7 godzin zegarowych.

Liczba uczestników: do 25 osób.

 

Notka o trenerze:

Katarzyna Płucienniczak – psycholog. Od kilkunastu lat pracuje jako terapeuta i diagnosta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie jest zatrudniona w Centrum Wsparcia Akademickiego BON na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wspiera studentów ze spektrum autyzmu.  Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu, m.in. uzyskała certyfikat uprawniający do wykorzystania protokołu ADOS 2 w diagnostyce klinicznej.  Uczestniczyła w kilku wizytach studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym superwizorem Wideotreningu Komunikacji (VIT). Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla profesjonalistów oraz rodziców.

 

Cena szkolenia: 4300,00 zł

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl

STUDENT W SPEKTRUM AUTYZMU - szkolenie dla pracowników biur do spraw osób z niepełnosprawnościami

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do pracowników Biur do Spraw osób z Niepełnosprawnościami (np. psychologów, konsultantów ds. studenckich), chcących zdobyć wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania i form wspierania studentów ze spektrum autyzmu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • specyfiki funkcjonowania osób w spektrum autyzmu z uwzględnieniem funkcjonowania poznawczego, społeczno-komunikacyjnego, a także wrażliwości na bodźce sensoryczne,
 • różnych form wspierania osób w spektrum autyzmu (m.in. wsparcie organizacyjne, np. w obszarze indywidualnej organizacji studiów; możliwe formy pomocy ze strony innych studentów/wykładowców-np. programy asystenckie; wsparcie psychologiczne – np. konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia),
 • skutecznego komunikowania się z osobami w spektrum autyzmu, w tym prowadzenia rozmów ze studentami pozwalających na zebranie informacji koniecznych do przygotowania zindywidualizowanej ścieżki wsparcia dla danego studenta.

Zakres tematyczny szkolenia:
– podstawowe informacje na temat spektrum autyzmu
– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu na uczelni
– efektywne komunikowanie się ze studentami w spektrum autyzmu
– formy wspierania osób w spektrum autyzmu

Formy szkolenia: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, materiałów filmowych, ćwiczeń.

Czas trwania: 7 godzin zegarowych.

Liczba uczestników: do 25 osób.

 

Notka o trenerze:

Katarzyna Płucienniczak – psycholog. Od kilkunastu lat pracuje jako terapeuta i diagnosta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie jest zatrudniona w Centrum Wsparcia Akademickiego BON na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wspiera studentów ze spektrum autyzmu.  Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu, m.in. uzyskała certyfikat uprawniający do wykorzystania protokołu ADOS 2 w diagnostyce klinicznej.  Uczestniczyła w kilku wizytach studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym superwizorem Wideotreningu Komunikacji (VIT). Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla profesjonalistów oraz rodziców.

 

Cena szkolenia: 4300,00 zł

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl

DIAGNOSTYKA OSÓB DOROSŁYCH POD KĄTEM SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów, zespołów diagnostycznych / terapeutycznych posiadających doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu (minimum 2 lata) zainteresowanych problematyką związaną z diagnostyką młodzieży i dorosłych osób w kierunku spektrum autyzmu. Szkolenie obejmuje dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).

Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).
Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.
Szkolenie odbywać się będzie w wersji stacjonarnej w głównej siedzibie fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie i prowadzone będzie przez doktor nauk medycznych Joannę Grzesiewską – psychiatrę oraz przez psycholożki: Annę Szostak i Katarzynę Wróbel.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób.

Zakres tematyczny dotyczy procesu diagnostycznego młodzieży i osób dorosłych w kierunku ASD.

• Omówienie różnic dotyczących procesu diagnostycznego w zależności od wieku osoby badanej,

• Przedstawienie harmonogramu procesu diagnostycznego i dokumentacji diagnostycznej stosowanej w Fundacji SYNAPSIS,

• Warsztat dotyczący prowadzenia wywiadu diagnostycznego z osoba dorosłą/ nastoletnią,

• Omówienie narzędzi psychologicznych wykorzystywanych w procesie diagnostycznym osób dorosłych pod katem ASD,

• Omówienie diagnozy nozologicznej i różnicowej przez lekarza psychiatrę,
• Warsztat dotyczący zbierania i interpretowania danych w procesie diagnostycznym osoby dorosłej/ nastoletnie,

• Warsztat dotyczący przekazania diagnozy osobie dorosłej/ nastoletniej.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

Szkolenie może być realizowane na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia: 970 zł od osoby.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

SZKOLENIA DLA PRACUJĄCYCH Z DOROSŁYMI OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU

Szkolenia uwzględniają następujące obszary:

 • Funkcjonowanie dorosłych osób z ASD,
 • Komunikacja,
 • Struktura czasu i przestrzeni na przykładzie rozwiązań wypracowanych w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze,

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania szkoleń do zapotrzebowania osób zainteresowanych.

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl

WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne, mające na celu obserwację rozwiązań praktycznych stosowanych w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze.

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania wizyt studyjnych do zapotrzebowania osób zainteresowanych.

Zgłoszenia: szkolenia@synapsis.org.pl