RODO

pacjenci

darczyńcy

uczestnicy szkoleń

wolontariusze

klienci sklepów

przedszkole

Pacjenci

INFORMACJA DLA PACJENTA

 

 • ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000045919

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42 fundacja@synapsis.org.pliod@synapsis.org.pl . Z powołanym przez Fundację Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pliod@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;
 • DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
 1. Kontakt do administratora danych osobowych:

email: fundacja@synapsis.org.pliod@synapsis.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora – ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa,

 1. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

e-mail: iod@synapsis.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora – ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa,

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 • ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
 1. Dane osobowe są podawane przez Pacjenta bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie,
 2. Dane osobowe otrzymywane są także od innych placówek – w sytuacji kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu,
 3. Dane osobowe mogą być także uzyskiwane od Państwa osób bliskich – w szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem Państwa zdrowia.
 • ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej tym w szczególności w celu komunikacji z Pacjentem lub osobą, która jest jego prawnym opiekunem, korzystania z usług medycznych.

Administrator danych, jako podmiot leczniczy, jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

Dane osobowe przetwarzane są także na potrzeby przyjęcia Pacjentów do placówki Administratora, w tym rejestracji Pacjentów, umawiania wizyt/kontaktu w celu potwierdzenia/odwołania. Dane osobowe są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 • CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
 1. Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) – [podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych]
 2. Dane osobowe Pacjenta mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO]
 3. Dane osobowe Pacjenta mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych Fundacji – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 • PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym należącym do grupy podwykonawców – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 • JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych – prawo to realizowane jest przez uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do uzyskania informacji w zakresie wynikającym z art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się przez żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne,
 3. usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO [prawo do bycia zapomnianym], m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO –do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej, identyfikacji pacjenta. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 • INFORMACJA DODATKOWA

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

 

 

Uczestnicy szkoleń

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ SYNAPSIS

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ SYNAPSIS

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, fundacja@synapsis.org.pliod@synapsis.org.pl. W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pliod@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celach:

 • organizacji szkoleń

 • organizacji konferencji

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 • zgoda wyrażona przez Panią/Pana;

 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi informatyczne;

 2. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z Fundacją lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia;

 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;

 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez  Panią/Pana danych osobowych;

 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 7. Podane przez Panią/Pana dane dotyczące zdrowia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Fundację przez ustalenie odpowiedniego poziomu odpłatności za konferencję/ szkolenie;

 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu.

 

klienci sklepów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000045919

 • DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kontakt do administratora danych osobowych:

email: fundacja@synapsis.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora – ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych:

e-mail: iod@synapsis.org.pl , fundacja@synapsis.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora – ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa

 • ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Państwa dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa

 • ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Posiadamy Państwa dane osobowe takie jak: imię nazwisko, adres e-mail i adres wskazany jako adres dostawy.

 • CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
 1. marketing produktów i usług sklepu internetowego prowadzonego przez Fundację, w tym w cele analityczne – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda;
 2. realizacja usługi zakupu – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa;
 3. wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda;
 4. utworzenia konta na platformie – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda.
 5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO]
 6. Dane osobowe klienta mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych Fundacji – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

– na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.
– na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

 • PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne .

 • JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych – prawo to realizowane jest przez uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do uzyskania informacji w zakresie wynikającym z art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się przez żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne,
 3. usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO [prawo do bycia zapomnianym], m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO –do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

 • INFORMACJA DODATKOWA

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

 

Centrum Diagnozy i Terapii Małych Dzieci

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI SYNAPSIS W CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII MAŁYCH DZDIECI UL. SIEMIEŃSKIEGO 21 W WARSZAWIE

• ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000045919.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz dziecka uczęszczającego do Centrum Diagnozy i Terapii Małych Dzieci Fundacji SYNAPSIS przy ul. Siemieńskiego 21, 02-106 Warszawa (dalej „Centrum”) jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, fundacja@synapsis.org.pl. W sprawie danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;

• DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Kontakt do administratora danych osobowych:
e-mail: fundacja@synapsis.org.pl, iod@synapsis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora – ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa.

• ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
Dane osobowe dzieci oraz dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych podawane są przez rodziców lub opiekunów prawnych bezpośrednio w momencie zgłoszenia dziecka do Centrum.

• ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są w celu diagnozy i terapii dziecka.
Administrator danych przetwarza zarówno dane kontaktowe, jak również dane identyfikacyjne. Z uwagi na specyfikę Centrum, prowadzonego na rzecz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Administrator przetwarza także dane dotyczące zdrowia.

• CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
1. Dane osobowe dzieci oraz rodziców /opiekunów prawnych/ mogą być przetwarzane w celu realizacji zadań diagnozy i terapii , w tym również do obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f oraz art. 9 ust 2 lit f RODO].
2. Przetwarzanie danych osobowych dzieci w Centrum jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) – [podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych]
3. Dane osobowe dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych Fundacji – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]

• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła lub wydana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej.
Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

• PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym należącym do grupy podwykonawców – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

• JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawo do:
1. dostępu do danych osobowych – prawo to realizowane jest przez uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do uzyskania informacji w zakresie wynikającym z art. 15 RODO,
2. sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się przez żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne,
3. usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO [prawo do bycia zapomnianym], m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO –do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
5. przenoszenia danych osobowych,
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

• INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej, identyfikacji pacjenta. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

• INFORMACJA DODATKOWA
Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

Darczyńcy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW FUNDACJI SYNAPSIS WPŁACAJĄCYCH ONLINE

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

 

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, fundacja@synapsis.org.pl, iod@synapsis.org.pl. W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pliod@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celu obsługi darowizny dokonanej przez Panią/Pana na rzecz Fundacji. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz kwotę darowizny.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 • zgoda wyrażona przez Panią/Pana;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi informatyczne.
 2. Pani/Pana dane osobowe podane w dyspozycji wykonania darowizny przetwarzają również następujące podmioty:
 • operator płatności dokonanych przez stronę wpłatową Fundacji – PayU S.A. z główną siedzibą w Poznaniu, 60-166, ul. Grunwaldzka 186, (regulamin i polityka prywatności dostępne są na stronie: https://poland.payu.com/prywatnosc/);
 • bank prowadzący konto Fundacji – Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-975, ul. Kasprzaka 2.
 1. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 5 lat od dokonania wpłaty darowizny.
 2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych;
 4. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW FUNDACJI SYNAPSIS WPŁACAJĄCYCH NA KONTO BANKOWE

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, fundacja@synapsis.org.pl, iod@synapsis.org.pl. W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pl, iod@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celu obsługi darowizny dokonanej przez Panią/Pana na rzecz Fundacji oraz podziękowania za dokonaną darowiznę, jak również okazjonalnego marketingu z tym związanego. Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko wpłacającego, adres pocztowy przypisany do konta bankowego, z którego darczyńca wpłacił darowiznę oraz jej tytuł, data przekazania i nazwę banku.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
• prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f )RODO); polegający na pozyskiwaniu środków pieniężnych na realizację zadań objętych statutową działalnością,
• wykonanie umowy przekazywania darowizn poprzez polecenie zapłaty lub darowizny jednorazowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności wynikający z przepisów podatkowych i o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane:
• upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
• podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi informatyczne,
• przez Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-975, ul. Kasprzaka 2, prowadzący konto Fundacji.
5. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 5 lat od dokonania wpłaty darowizny oraz przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora:
• dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych;
• do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
• do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODATNIKÓW PRZEKAZUJĄCYCH 1% PODATKU

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, fundacja@synapsis.org.pl, iod@synapsis.org.pl. W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pl, iod@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celu obsługi przekazanie 1% podatku PIT dokonanego przez Panią/Pana na rzecz Fundacji SYNAPSIS. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres pocztowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
• zgoda wyrażona przez Panią/Pana w oświadczeniu podatkowym PIT;
• prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi informatyczne,
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dokonania przekazanie 1%.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych;
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wolontariusze

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WOLONTARIUSZY FUNDACJI SYNAPSIS

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie, Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42,
fundacja@synapsis.org.pl, iod@synapsis.org.pl. W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pl, iod@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celach:
• zgoda wyrażonej przez Panią/Pana w celu udziału w wolontariacie
• zawarcia i realizacji porozumienia;
• wykonania obowiązujących przepisów prawa;
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
• niezbędność przetwarzania danych do wykonania porozumienia ( 6 ust. 1 lit. a. RODO);
4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi informatyczne;
5. Dane osobowe mogą być przechowywane do dnia wygaśnięcia porozumienia wolontariatu.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych;
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem odbycia wolontariatu.

Przetwarzanie danych – informacje ogólne

Zasady wykonania praw osób, których dane są przetwarzane

I. Zasady wykonania praw osób, których dane osobowe są przetwarzane w Fundacji SYNAPSIS.
Powierzone dane osobowe w Fundacji SYNAPSIS (dalej „Fundacji”) są przetwarzane na mocy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. ,,RODO”).
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach na mocy powyżej wskazanego rozporządzenia można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (iod@synapsis.org.pl).

II. Zasady obsługi żądań
1. Aby udostępniać dane osobowe uprawnionym osobom przy realizacji Pani/Pana praw Fundacja dopuszcza dwie możliwości komunikacji:
a) tradycyjny (pisemnie i ustnie) – w formie papierowej potwierdzony własnoręcznym podpisem, a formie ustnej poprzez osobiste stawiennictwo w Fundacji;
b) elektroniczny – potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym (dotyczy administratora).
2. Odpowiedzi na Pani/Pana żądanie Fundacja udzieli niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania) na piśmie lub w inny sposób, w tym
w stosownych przypadkach elektronicznie na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
3. Wszelkie informacje oraz działania podejmowane w związku z Pani/Pana żądaniem są bezpłatne.
4. W przypadku złożonego charakteru żądania, Fundacja może prosić Panią/Pana o złożenie dodatkowych informacji i stosownych dokumentów.

III. Prawo do poinformowania o przetwarzaniu danych osobowych (podstawa prawna; art. 13 i 14 RODO)
1. W przypadku pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpośredni (art. 13 RODO), w momencie ich zbierania lub przy pierwszej korespondencji kierowanej do Pani/Pana, Fundacja przekazuje (poprzez zapowiedź telefoniczną, e-maila przekierowanie na stronę internetową), następujące informacje:
a) tożsamość i dane kontaktowe administratora;
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c) cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
d) podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
e) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Fundacja przekaże Pani/Pana dane osobowe
f) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych;
g) informację o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
i) informacje, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz konieczności ich podania i ewentualnych konsekwencjach niepodania danych osobowych.
2. W przypadku pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych w sposób pośredni, tj. z innego źródła, Fundacja przekazuje analogiczne informacje jak w ust. 1 z obowiązującym rozszerzeniem.

IV. Prawa na wniosek osoby których dane osobowe są przetwarzane.
1). Prawo dostępu do danych (podstawa prawna: art. 15 ,,RODO”)
1. Ma Pani/Pan prawo uzyskać informację, czy Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe.
2. Na podstawie wniosku o dostęp do swoich danych, Fundacja informuje:
a) jakie Pani/Pana dane osobowe posiada;
b) w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są one przetwarzane;
c) komu udostępniane są Pani/Pana dane osobowe;
d) z jakiego źródła je pozyskano i jak długo będą one przetwarzane;
e) z jakich innych praw ochrony danych osobowych może Pani/Pan skorzystać;
3. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz uzyskać od Fundacji kserokopie dokumentów z Pani/Pana danymi osobowymi.

2). Prawo do sprostowania danych (Podstawa prawna art. 16 ,,RODO”)
1. Ma Pani/Pan prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, które Pani/Pana zdaniem są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne/zmienione.
2. Fundacja podejmie bezzwłocznie działania w celu ustalenia, czy Pani/Pana dane są prawidłowe na postawie dostarczonych dokumentów.
3). Prawo do usunięcia danych (Podstawa prawna: art. 17 ,,RODO”)
1. Ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Fundacji z żądaniem usunięcia swoich danych osobowych, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:
a) wycofała Pani/wycofał Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy zgoda była podstawą zebrania danych osobowych;
b) sprzeciwia się Pani/Pan wykorzystywaniu danych osobowych przez Fundacje ze względu na swoją szczególną sytuację, a Fundacja nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych;
c) uważa Pani/Pan, że Fundacja przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem;
d) istnieje prawny obowiązek usunięcia Pani/Pana danych osobowych, który wynika z przepisów szczegółowych.
2. Fundacja może odmówić realizacji Pani/Pana żądania, jeśli wystąpi jedna z poniższych okoliczności:
a) Fundacja jest prawnie zobowiązana do przechowywania Pani/Pana danych osobowych w celu zachowania zgodności z przepisami prawa;
b) Fundacja realizuje zadanie w interesie publicznym, wykonując swoje uprawnienia;
c) przechowywanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do celów profilaktyki zdrowotnej lub diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej;
d) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest konieczne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do badań naukowych, historycznych lub statystycznych;
e) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4). Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Podstawa prawna: art. 18 RODO)
1. Ma Pan/Pani prawo ograniczyć sposób, w jaki Fundacja wykorzystuje Pana/Pani dane osobowe jeśli kwestionuje Pani/Pan poprawność tych danych lub sposobu ich wykorzystania.
2. Ma Pan/Pani prawo żądać od Fundacji czasowego ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
a) kwestionuje ich prawidłowość na okres pozwalający sprawdzić przez administratora ich poprawność;
b) wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
3. Ma Pan/Pani prawo żądać od Fundacji czasowego ograniczenia przetwarzania, zamiast ich usuwania, gdy:
a) uznaje Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
b) zachowanie Pana/Pani danych osobowych przez Fundacje jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
4. Ograniczenie przetwarzania sprowadza się do odpowiedniego oznaczenia Pani/Pana danych osobowych i ich bezpiecznego przechowywania.
5. Po czasowym ograniczeniu przetwarzania Fundacja może wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe:
a) jeśli wyrazi Pan/Pani na to zgodę;
b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
c) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
d) z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
5). Prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 19 RODO)
1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych poinformujemy Panią/Pana o tym.
2. Fundacja poinformuje o tym wszystkich odbiorców, którym Fundacja ujawniła Pani/Pana dane osobowe, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.
3. Na Pani/Pana żądanie Fundacja może wskazać, jakich odbiorców danych osobowych o tym poinformowała.
6). Prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO)
1. Ma Pani/Pan prawo uzyskać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które dostarczyła administratorowi.
2. Prawo do przenoszenia danych można zrealizować:
a) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, lub
b) na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.
3. Może Pani/Pan również żądać przesłania danych osobowych przez administratora bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
7). Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (podstawa prawna: art. 21 RODO)
1. W określonych przypadkach ma Pani/Pan prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych , co oznacza, że może Pani/Pan skutecznie uniemożliwić lub zatrzymać wykorzystywanie tych danych.
2. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
3. Ma Pani/Pan prawo ( w szczególnych sytuacjach) wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych, statystycznych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
8). Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo w Fundacji nie przetwarza się danych osobowych w zautomatyzowanym trybie, w tym profilowaniu.

V. Ograniczenia (podstawa prawna: art.23 RODO)
1. Realizacja Pani/Pana praw może być ograniczona przepisami, m.in. RODO, jak i w ustawie o ochronie danych osobowych określono wyjątki od realizacji niektórych praw osób. O ograniczeniach może Pani/Pan dowiedzieć się w postanowieniach art. 3-6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w art. 23 RODO.
2. Fundacja jest zobowiązana do rozpatrzenia każdego wniosku o realizację praw w oparciu powyżej wskazane podstawy prawne ograniczenia.

 

 

Klauzula informacyjna - ogólna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Fundacji SYNAPSIS
(Informacja ogólna)
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Fundacja SYNAPSIS informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42 fundacja@synapsis.org.pl.
2. W sprawach związanych ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zależności od charakteru sprawy/projektu w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
b) wykonania prawnie uzasadnionego interesu administratora;
c) działań rzeczniczych, marketingowych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz innych związanych z działalnością administratora;
d) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy.
4. W zależności od charakteru zadania/projektu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów RODO, w tym również dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, księgową i techniczną na rzecz Fundacji SYNAPSIS w Warszawie.
6. W zależności od charakteru zadania/projektu Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania zadania/projektu, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania i archiwizacji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację, jednak tylko, gdy przepisy prawa na to pozwalają;
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) przenoszenia danych osobowych, pod warunkiem spełnienia postanowień wynikających z art. 20 RODO;
e) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jedynie w sytuacji gdy została wyrażona zgoda a dane osobowe zostały przekazane Fundacji w celach marketingowych lub szkoleniowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( https://uodo.gov.pl/ ).
8. Konsekwencją nieprzedstawienia przez Panią/Pana danych osobowych może być brak możliwości skorzystania z zawarcia umowy, uczestnictwa w zadaniu/projekcie oraz wszelkich działań prowadzonych przez administratora.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która polega wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

Do pobrania