Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Wartość dofinansowania: 704 127,72 zł
Całkowita wartość: 710 688,72

Czas trwania: 01.03.2022 – 31.03.2025

Główny cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Cel projektu: wzrost aktywności i samodzielności osób w spektrum autyzmu w różnym wieku przez objęcie ich ciągłymi kompleksowym procesem rehabilitacji oraz specjalistycznym poradnictwem

Grupa docelowa: beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby z niepełnosprawnością, które przedstawią Wnioskodawcy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)

Projekt zakłada następujące działania:
• zajęcia uspołeczniające dla osób w spektrum autyzmu
• zajęcia uspołeczniająco-integrujące dla osób w spektrum autyzmu
• poradnictwo z zakresu psychologii i rehabilitacji społecznej
• poradnictwo prawno-obywatelskie
• poradnictwo społeczne
• poradnictwo Parent to Parent

Regulamin udziału w projekcie

Koordynator projektu
Katarzyna Paluch
k.paluch@synapsis.org.pl