Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Wartość dofinansowania: 2 397 604,24 zł
Całkowita wartość: 2 424 565,24 zł

Czas trwania: 01.04.2022 – 31.03.2025

Główny cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Cel projektu: wzrost aktywności i samodzielności osób w spektrum autyzmu w różnym wieku przez objęcie ich ciągłymi kompleksowym procesem rehabilitacji oraz specjalistycznym poradnictwem

Grupa docelowa: beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby z niepełnosprawnością, które przedstawią Wnioskodawcy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)

Projekt zakłada następujące działania:

• zajęcia uspołeczniające dla osób w spektrum autyzmu

• zajęcia uspołeczniająco-integrujące dla osób w spektrum autyzmu

• poradnictwo z zakresu psychologii i rehabilitacji społecznej

• poradnictwo prawno-obywatelskie

• poradnictwo społeczne

• poradnictwo Parent to Parent

• trening mieszkalnictwa

W okresie 01.04.2023 – 31.03.2024  zajęcia uspołeczniające oraz uspołeczniająco-integrujące dla osób w spektrum autyzmu odbyły się w zaplanowanych terminach, w godzinach funkcjonowania placówki. Dyżury poradnicze odbywały się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w zakładce KONTAKT/Telefony poradnicze. Odbyły się 4 treningi mieszkalnictwa.

W okresie 01.04.2024-31.03.2025 przewidziana jest kontynuacja wszystkich zaplanowanych działań.

 

Regulamin udziału w projekcie

Koordynator projektu
Katarzyna Paluch
k.paluch@synapsis.org.pl