Jak przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024? (online)

Grupa docelowa

nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie, pedagodzy, osoby zainteresowane uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe, nauczyciele szkół podstawowych ogólnodostępnych

Formy szkolenia

prezentacja multimedialna, wykład

Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z wybranymi podstawami prawnymi organizacji egzaminu ósmoklasisty dla ucznia w spektrum autyzmu;
 • omówienie specyfiki funkcjonowania ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej w świetle zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zapoznanie ze sposobami przygotowania ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, form, metod, i sposobów pracy do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych;
 • zapoznanie z arkuszami egzaminu ósmoklasisty dla uczniów w spektrum autyzmu z wybranych przedmiotów.

 

Efekty szkolenia

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał wskazać wybrane akty prawne regulujące organizację egzaminu ósmoklasisty dla ucznia w spektrum autyzmu;
 • znał cechy charakterystyczne ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej ogólnodostępnej i umiał je odnieść do zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • potrafił przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, metod i form pracy do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych oraz na podstawie znajomości specyfiki arkuszy egzaminu ósmoklasisty.

 

Zakres tematyczny

 • Wybrane podstawy prawne organizacji egzaminu ósmoklasisty dla ucznia w spektrum autyzmu.
 • Funkcjonowanie ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej a diagnoza i zalecenia w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Przygotowanie ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, form i metod pracy do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Analiza wybranych arkuszy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów w spektrum autyzmu.

 

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne, g. 17.30-20.30

Notka o trenerze

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu.

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

19 wrz 2023

Koszt

189.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis