Można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość brutto tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy 1600 zł.

Świadczenie uzupełniające będzie przyznawane wyłącznie na wniosek (zgłoszony osobiście bądź za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika).

Formularz wniosku o świadczenie uzupełniające jest dostępny na stronie internetowej ZUS https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji/-/publisher/details/1/wniosek-esun/2876584 oraz we wszystkich placówkach ZUS.

Dokumenty potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

ZUS będzie również honorował wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia zaliczające wnioskodawcę do I grupy inwalidów, które nadal zachowały swoją ważność (nie upłynął okres, na jaki została orzeczona I grupa inwalidzka). Orzeczenia nie trzeba składać, jeśli ZUS już je ma.

 

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2876643#1

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/500-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji-najczesciej-zadawane-pytania