Podczas zorganizowanego wczoraj w Pałacu Prezydenckim „Forum Deinstytucjonalizacji” została przedstawiona koncepcja projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, która ma wprowadzić instytucję asystencji jako rozwiązanie systemowe, a nie tylko projektowe. Koncepcja została przygotowana przez Radę ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.

W ramach Forum odbyły się trzy panele, w tym „Asystencja osobista jako usługa szyta na miarę”. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami. Środowisko osób z autyzmem reprezentowała mec. Maria Jankowska, Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacja SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienie Autyzm-Polska.

Maria Jankowska wskazała na szczególne znaczenie asystencji dla osób w spektrum autyzmu jako kluczowej formy wsparcia osób z tym zaburzeniem oraz potrzebę wprowadzenia asystencji jako rozwiązania systemowego.

Podkreśliła też konieczność przygotowania precyzyjnych narzędzi do oceny potrzeb wsparcia w taki sposób, aby uwzględniały one specyfikę autyzmu.

Mec. Jankowska mówiła też o konieczności wzbogacenia katalogu usług, które nie wykluczają korzystania z asystencji osobistej. Dla osób z autyzmem możliwe powinno być korzystanie z asystencji w tych placówkach, w których nie przewidziano zwiększonej liczby kadry dla osób z autyzmem. Do takich placówek należą w szczególności placówki rehabilitacji zawodowej (WTZ i ZAZ).

Odrębnymi problemami poruszanymi przez przedstawiciela Fundacja SYNAPSIS i Porozumienie Autyzm-Polska były konieczność przygotowania kadr oraz zapewnienie finansowania adekwatnego do skali trudności pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do 22 kwietnia br. można składać uwagi do zaprezentowanej koncepcji na adres mailowy ForumDI@prezydent.pl

Projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami – koncepcja ogólna