Szkolenia

Fundacja SYNAPSIS prowadzi szkolenia od 1991 roku.

Zespół trenerów stanowią doświadczeni terapeuci zatrudnieni w naszej Fundacji prowadzący terapię i edukację dzieci, aktywizację zawodową osób dorosłych z autyzmem, konsultacje dla rodzin, a także organizacji wspierających osoby z autyzmem. Większość z nich posiada kilkunastoletnie i dwudziestokilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest głównie do profesjonalistów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadzimy również szkolenia dla rodziców i opiekunów. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia potwierdzające uczestniczenie w szkoleniu.

Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu:

 • terapii i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na poziomie podstawowym i specjalistycznym, pomocy rodzinie osób z autyzmem i wspierania otoczenia społecznego osób z autyzmem.
 • aktywizacji zawodowej osób dorosłych ze spektrum autyzmu.
 • pomocy rodzinie osób z autyzmem i wspierania otoczenia społecznego osób ze spektrum autyzmu.

Za jakość prowadzonych szkoleń odpowiada Rada d.s. Szkoleń Fundacji SYNAPSIS. W skład Rady wchodzą wybrani przedstawiciele zespołu terapeutycznego Fundacji: Urszula Gałka, Joanna Grochowska, Ewa Pęczkowska, Maria Ratajczak, Łucja Sokorska-Maj, Renata Werpachowska, Maria Wroniszewska.

Szkolenia dotyczące wczesnego wykrywania autyzmu

Szkolenia dotyczące dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Szkolenia dotyczące dorosłych osób ze spektrum autyzmu

Terminarz szkoleń

Przekaż darowiznę

Niesienie pomocy osobom dotkniętym autyzmem jest możliwe m.in. dzięki hojności darczyńców. Ty także możesz wesprzeć realizowane przez nas działania i przyczynić się do poprawy sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin. Każda pomoc jest cenna.

Skład Zespołu Trenerów Fundacji SYNAPSIS

Trenerzy samodzielni

Pedagog specjalny, kierownik zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w Zespole Badabada. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem prowadzone przez Fundację SYNAPSIS oraz dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: „Diagnoza małych dzieci (do 3 r.ż.)”.

Od 15 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi i młodzieżą) prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 12 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny. Od 2008 r. pracuje w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych (dzieci w wieku 8 – 24 miesięcy). Ukończyła szkolenia uprawniające do prowadzenia badań klinicznych i naukowych przy pomocy narzędzia ADOS – 2.

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem.

Od 7 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego. Pracuje psychoterapeutycznie z pacjentami indywidualnymi pod superwizją. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD.  

Psycholog, pedagog, doktor nauk społecznych. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz ich rodzinami od 2002 roku. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących narzędzi diagnostycznych, wczesnej interwencji oraz metod terapii zaburzeń rozwoju u dzieci (m.in. ADOS-2, ESDM, TEACCH, INSITE, ABA, Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom Fundacji SYNAPSIS). Odbyła dwuletni staż w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS oraz staż w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS”, zatrudniającym dorosłe osoby z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła dwuletnie szkolenie trenerskie zorganizowane przez Centrum TROP, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i staży dla rodziców, profesjonalistów i wolontariuszy oraz kursów dla studentów.

Od 2008 roku jest członkiem zespołu trenerów Fundacji SYNAPSIS, współautorką szkolenia dotyczącego diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Uczestniczy również w rozwijaniu i prowadzeniu szkoleń dotyczących zagadnień terapii i edukacji osób z autyzmem. Bierze aktywny udział w projektach naukowych prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Pomysłodawczyni i współorganizatorka II ogólnopolskiej konferencji  „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Fundacji SYNAPSIS w 2018 roku, której celem było przedstawienie najnowszych wyników badań dotyczących wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz polskich wersji narzędzi przeznaczonych do identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi. Autorka publikacji dotyczących przede wszystkim sytuacji rodziców dzieci z ASD.

Pedagog specjalny, arteterapeuta. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS,  studia podyplomowe – Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa oraz liczne szkolenia i kursy  z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.:  III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci z ASD.                                            

Od 10 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą) prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe, w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 2 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny. Prowadzi zajęcia terapeutyczne nastawione na rozwijanie komunikowania się  z wykorzystaniem  AAC. Współprowadzi III modułowe szkolenie: „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w funkcjonalnej komunikacji?”

Psycholog, terapeuta, szkoleniowiec. Ukończyła liczne szkolenia, kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, szkolenia w stosowaniu testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych dla dzieci z ASD, programy wspierania rodzin. Jest współautorką i realizatorem koncepcji programowej dwuletniego Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom, rocznego Szkolenia Bazowego w ramach projektu Autyzm – Akademia dla NGO’s, realizowanych przez Fundację SYNAPSIS. Uczestniczyła w opracowaniu szkoleń z zakresu terapii i edukacji osób z ASD, diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia pozytywnych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, rekomendowanych dla rodziców, profesjonalistów oraz stażystów.

Od 29 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi), należy do zespołu diagnostycznego Fundacji SYNAPSIS. Prowadzi diagnozy nozologiczne, psychologiczne, funkcjonalne, wizyty konsultacyjne, zajęcia indywidualne oraz grupy psychoedukacyjne dla rodziców, dotyczące problemów wychowawczych.

Od 2004r. prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje związane z tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w diagnozie nozologicznej, funkcjonalnej oraz w tematyce trudnych zachowań. Prowadzi konsultacje oraz poradnictwo dla rodziców dzieci i młodzieży z ASD.

Jest członkiem Rady Szkoleniowej Fundacji SYNAPSIS.

Psycholog, wiceprezes zarządu Fundacji SYNAPSIS, konsultant Psychologii Klinicznej Dziecka PTP. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji. Od 27 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy do zespołu diagnostycznego (diagnozowanie ASD w pełnym spektrum wiekowym, diagnoza różnicowa), prowadzi grupowe Treningi Umiejętności Społecznych oraz grupy dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, współpracuje z nauczycielami i specjalistami. Prowadzi szkolenia, konferencje, treningi i superwizje związane z tematyką ASD.

Pedagog ogólny i specjalny, terapeutka. Od 6 lat pełni funkcję dyrektora Przedszkola Fundacji SYNAPSIS.

Ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom oraz dwuletni staż terapeutyczny prowadzone przez Fundację SYNAPSIS, dwuletnie szkolenie z zakresu terapii rodzin w nurcie systemowym, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się we wsparciu rodzin oraz prowadzeniu TUS dla osób z ZA i autyzmem.

Przygotowywała wykłady i warsztaty do rocznego szkolenia: Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa.

Od 16 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia grupowe, w diadach, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum autyzmu. Należała również do zespołu diagnostycznego, prowadziła diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne. Od 13 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konferencje.

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka psychologii UJ i całościowego szkolenia z psychoterapii prowadzonego przez  Zespół Terapii Rodzin przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację ,,Na szlaku” w Krakowie. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: „Zespół Aspergera”, „Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa. Diagnoza, terapia, wsparcie rodziny”.

Od 8 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 7 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny. Najczęściej prowadzi szkolenia na temat Zespołu Aspergera i Treningu Umiejętności Społecznych.

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta AAC, pełniła funkcję kierownika terapeutycznego Pracowni SYNAPSIS. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, funkcjonalnej komunikacji, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem, III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 15 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, terapię AAC, aktywizację zawodową, pracuje z rodzinami osób z ASD, prowadzi superwizje w obszarze pracy z osobami ze spektrum, wprowadzania AAC oraz organizacji pracy placówek.

Należy również do zespołu diagnostycznego. Od 13 lat należy do Zespołu Trenerów.

Psycholog, koordynator stażu terapeutycznego, trener. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym dwuletnie Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS.

Od 22 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) oraz ich rodzicami prowadząc konsultacje, zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Należy również do zespołu diagnostycznego. Prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum.

Od 13 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny.

Psycholog , kieruje programem szkoleń, koordynuje ewaluacje i zmiany treści oferowanych szkoleń. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym dwuletnie Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Była kierownikiem organizacyjnym i merytorycznym rocznego szkolenia: Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa.

Od 25 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) oraz ich rodzicami prowadząc konsultacje, zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Należy również do zespołu diagnostycznego. Prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne.

Od 21 lat należy do zespołu trenerów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Terapeuta, członek zarządu Fundacji SYNAPSIS.

Współtworzyła: dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom, Roczne szkolenie 
z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem oraz dwuletni staż terapeutyczny prowadzone przez Fundację SYNAPSIS. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: szkolenia z metody Carole Sutton oraz szkolenia: Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu 
o pozytywne, nieawersyjne strategie.

Od 25 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 25 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia i warsztaty.

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor treningu grupowego PTP, członek zarządu Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, szkolenia dla stażystów.

Od 16 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia, wizyty konsultacyjne i diagnostyczne dla dzieci i rodziców oraz grupy dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych. Ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy trenera i superwizora PTP, w tym prowadzenie autorskich szkół trenerskich i wieloletnią współpracę z Uniwersytetem Warszawskim w prowadzeniu trenerskich studiów podyplomowych. Przez 12 lat pracowała jako psychoterapeuta. Od 2004 r prowadzi szkolenia z zakresu autyzmu.

Psycholog, terapeuta, mgr Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 2001 roku prowadzi terapię indywidualną i grupową z młodzieżą i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu, przeprowadza diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu młodzieży i osób dorosłych. Udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli, prowadzi szkolenia w zakresie wiedzy na temat autyzmu. Posiada ponad trzyletnie doświadczenia pracy, jako psycholog szkolny w szkole dla uczniów z trudnościami w uczeniu się. Superwizor metody VIT (Wideotrening Komunikacji), uczestniczka kilku wizyt studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie drugiego stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR). 

Pedagog specjalny, tyflopedagog. Ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom, liczne szkolenia i staże oraz uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, szkolenia dla stażystów. Zajmowała się koordynacją merytoryczną projektów: środowiskowego wsparcia terapeutycznego małych dzieci ze spektrum autyzmu oraz diagnozowania i terapii dzieci z dysfunkcją wzroku.

Od 23 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego. Specjalizuje się w pracy z osobami z niepełnosprawnością wieloraką. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu ASD.

mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, psycholog, hipoterapeuta, ukończyła  studia podyplomowe nauczycielskie i studia podyplomowe z ”Porozumienie bez przemocy wg Marschalla B. Rosenberga”.   Ukończyła liczne szkolenia i kursy  z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in. Dwuletniego Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS, szkolenia dla pracowników bibliotek, szkoleń dotyczących pracy z osobami dorosłym.                                                                

Od 26 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) ma doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej, pracy z rodzina i otoczeniem osób z autyzmem. Od 2012 roku wspiera merytorycznie projekty dotyczące  mieszkalnictwa wspomaganego,  włączenia społecznego i zawodowego dorosłych osób z Autyzmem. Od 24 lat należy do zespołu trenerów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu i występuje na konferencjach .

Psycholog. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu (m.in. z zakresu TEACCH, AAC, SI) oraz wsparcia ich rodzin.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu. M.in. była członkiem zespołu opracowującego roczne szkolenie „Autyzm. Małe dziecko-duża sprawa” oraz dwuletnie Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS.

Od 24 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) oraz ich rodzinami. Prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach oraz konsultacje dla rodziców i profesjonalistów pracujących z osobami z ASD. Należy również do zespołu diagnostycznego.

Od 22 lat jest członkiem zespołu trenerów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje.

Specjalista psychiatra. Współfundator Fundacji SYNAPSIS w 1989 r., od 1994r. Prezes Fundacji. Ukończył liczne szkolenia i staże z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Był inicjatorem Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom. Kierował opracowaniem koncepcji i realizacją trzyletniego projektu „Autyzm Akademia” – kompleksowych szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej dorosłych osób z ASD. W projekcie wzięło udział 1059 osób z 17 organizacji z całej Polski.

Uczestniczył w opracowywaniu szkoleń w zakresie diagnostyki, terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji. Współorganizował liczne konferencje z zakresu wspierania rozwoju, terapii, edukacji i tożsamości osób ze spektrum autyzmu. Długoletni trener i superwizor treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od ponad 30 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, w ramach wizyt diagnostycznych oraz konsultacyjnych.

Trenerzy w trakcie szkolenia

Pedagog, logopeda, terapeuta ręki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu rozwijania funkcjonalnej komunikacji, alternatywnych form komunikowania się, tożsamości i seksualności osób z autyzmem.

Od 4 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe.

W 2018 roku dołączyła do Zespołu Trenerów, współprowadzi Staż Logopedyczny.

Rehabilitant, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dla stażystów logopedycznych z zakresu terapii i edukacji osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad rozwojem komunikacji oraz III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ASD oraz staż logopedyczny.

Psycholog, pedagog, terapeuta ręki, pełniła funkcje koordynatora i trenera stażu terapeutycznego w przedszkolu, pełniła funkcje dyrektora Pierwszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi oraz Zarządzania placówką oświatową. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, rozwijania funkcjonalnej komunikacji, tożsamości oraz wspierania rodzin dzieci z autyzmem, psychoedukacji, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Od 11 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu korzystając z dorobku różnych nurtów psychologicznych, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, prowadzi diagnozy funkcjonalne dzieci, tworzy indywidualne programy terapeutyczne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Współtworzyła szkolenia w ramach stażu realizowanego w Przedszkolu Fundacji SYNAPSIS. Od 4 lat należy do Zespołu Trenerów.

Filozof, psycholog. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Tyflopedagogika i Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Współpracowała w projekcie dotyczącym diagnozowania i terapii dzieci z dysfunkcją wzroku.

Od 8 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego. Specjalizuje się w pracy z osobami z niepełnosprawnością wieloraką.

Pedagog specjalny , trener pracy, kieruje zespołem terapeutycznym zatrudnionym w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Uczestniczył w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: trzymodułowego szkolenia zaawansowanego dotyczącego kształcenia kadr profesjonalistów do pracy z osobami z autyzmem w ramach projektu „Train the Trainers – Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)”.

Od 8 lat pracuje z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicami prowadząc konsultacje, zajęcia indywidualne i grupowe. Od marca 2017 roku pełni funkcję kierownika zespołu merytorycznego w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS.

Psycholog. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Od 10 lat pracuje z osobami z autyzmem, uczestnicząc w diagnozach nozologicznych dorosłych, specjalizuje się w pracy nad zachowaniami kontekstowo nieodpowiednimi, usamodzielnianiu dorosłych osób, prowadzi zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia dotyczące zachowań kontekstowo nieodpowiednich, zachowań seksualnych osób ze spektrum oraz dotyczące narzędzi diagnostycznych.

Psycholog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki specjalnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, rozwijania funkcjonalnej komunikacji, tożsamości oraz wspierania rodzin dzieci z autyzmem i psychoedukacji. Od 4 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu uczestnicząc i prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, tworzy indywidualne programy terapeutyczne, prowadzi diagnozy funkcjonalne dzieci i współpracuje z rodzicami. Od 2 lat należy do zespołu trenerów.

Regulamin – szkolenia stacjonarne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie.

Ankiety zgłoszeniowej – Stacjonarne.

Zapoznaj się z zasadami administrowania danymi osobowymi, w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej przez Fundację SYNAPSIS, oraz jej obowiązkami w tym zakresie wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

 • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie prosimy po wniesienie opłaty za szkolenie na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia i jego termin).
 • Dowód wpłaty należy przesłać jak najszybciej e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl).

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 46 1090 2851 0000 0001 0385 0296

Terminy szkoleń ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.

Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia droga e-mailową. Opłata za odwołane szkolenie zostaje zwrócona.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Fundacji. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu faktycznie poniesionych przez Fundacje kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco (nie dotyczy szkolenia  „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?”):

 • do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% wpłaconej kwoty.
 • dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% wpłaconej kwoty.

UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.

Fundacja SYNAPSIS nie wyraża zgody na wykonywanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń. W  wypadku naruszenia tego zakazu wszelkie konsekwencje prawne związane z naruszeniem praw autorskich, dóbr osobistych w tym ochrony wizerunku oraz przepisów RODO poniesie osoba dopuszczająca się naruszenia zakazu.

CENNIK

Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” – (jedna dwudniowa sesja)

Cena: 370,00 zł od osoby

Szkolenie z metody C. Sutton (szkolenie jednodniowe)

Cena: 240,00 zł od osoby

Inne szkolenia ogólnodostępne i specjalistyczne (jedna dwudniowa sesja)

Cena: 450,00 zł od osoby

Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? (3 dwudniowe zjazdy – łącznie: 57 godzin dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 1290,00 zł. przy wpłacie jednorazowej. Płatność może być rozłożona na 3 raty: I rata: 660 zł, II rata: 460 zł, III rata: 290zł.

UWAGA: W sytuacji rezygnacji ze szkolenia do 28.02.2018 przysługuje zwrot 330,00 zł w przypadku płatności ratalnej oraz 960,00 zł w przypadku wpłaty całej kwoty.

Regulamin – szkolenia wyjazdowe

Organizatorów prosimy o:

 • zapewnienie sali wykładowej (która pomieści wszystkich uczestników szkolenia, w przypadku szkolenia dla dwóch grup – 44 osoby) oraz drugiej sali warsztatowej (przy szkoleniu dla dwóch grup warsztatowych),
 • zapewnienie zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, głośniki komputerowe), dla drugiej grupy warsztatowej: komputera z głośnikami lub zestawu TV/DVD lub drugiego zestawu multimedialnego,
 • flipchart i duże arkusze papieru, markery.

Fundacja SYNAPSIS nie wyraża zgody na wykonywanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń. W  wypadku naruszenia tego zakazu wszelkie konsekwencje prawne związane z naruszeniem praw autorskich, dóbr osobistych w tym ochrony wizerunku oraz przepisów RODO poniesie osoba dopuszczająca się naruszenia zakazu.

Organizacje lub placówki zainteresowane zamówieniem szkolenia prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.

Ankieta zgłoszeniowa – Wyjazdowe.

Zapoznaj się z zasadami administrowania danymi osobowymi, w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej przez Fundację SYNAPSIS, oraz jej obowiązkami w tym zakresie wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

Szczegóły dotyczące terminu i organizacji szkolenia będą ustalane telefonicznie. Opłata za szkolenie jest wnoszona przez placówkę lub organizację zamawiającą szkolenie na podstawie faktury wystawianej przez Fundację SYNAPSIS.
Do kosztów szkolenia należy doliczyć koszty przejazdu i noclegu trenerów.

Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach, nie wynikających z nagłych przyczyn losowych, zostanie przekazane organizatorom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Placówki zainteresowane umieszczeniem szkoleń z naszej oferty w przygotowywanych projektach prosimy o wcześniejszy kontakt.

UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.

CENNIK

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (2 grupy warsztatowe – do 44 osób)

Cena: 7700,00 zł

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (1 grupa warsztatowa – do 24 osób).

Cena: 6240,00 zł

„Jeśli chodzi o mnie…” – szkolenie dotyczące zespołu Aspergera” (2 grupy warsztatowe – do 44 osób).

Cena: 7700,00 zł

„Jeśli chodzi o mnie…” – szkolenie dotyczące zespołu Aspergera” (1 grupa warsztatowa – do 24 osób).

Cena: 6240,00 zł

Szkolenia specjalistyczne i ogólnodostępne dwudniowedla jednej grupy warsztatowej (maksymalnie 24 uczestników)

Cena: 7000,00 zł (koszt jednej dwudniowej sesji)

Szkolenie z metody Carole Sutton – szkolenie jednodniowe dla jednej grupy warsztatowej (maksymalnie 24 uczestników)

Cena: 4000,00 zł (koszt jednodniowej sesji)

W koszt szkolenia z metody Carole Sutton nie są wliczone pakiety publikacji. Można je dodatkowo dokupić w cenie 24,00zł/szt.