W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami rodziców na temat praw uczniów z ASD w szkole, przedstawiamy odpowiedzi prawniczki Fundacji SYNAPSIS dotyczące najczęściej poruszanych kwestii.

 1. Czy możliwe jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez dziecko
  z diagnozą CZR?

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578) wskazują, że kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży:

1) niepełnosprawnych:

 1. niesłyszących
 2. słabosłyszących
 3. niewidzących
 4. słabowidzących
 5. niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją
 6. niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 7. niepełnosprawnych intelektualne w stopniu umiarkowanym
 8. niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym
 9. z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
 10. z niepełnosprawnością sprzężoną

2) niedostosowanych społecznie

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W związku z tym zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej określa na podstawie posiadanej dokumentacji dziecka i przeprowadzonych badań potrzebę kształcenia specjalnego wyłącznie z uwagi na ww. rodzaj niepełnosprawności. Nie jest możliwe wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli u dziecka nie stwierdzono autyzmu, w tym Zespołu Aspergera.

 1. Czy każdy uczeń szkoły ogólnodostępnej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na Zespół Aspergera ma prawo do wsparcia nauczyciela wspomagającego?

W szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Reasumując, to zalecenia z konkretnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego będą decydowały o tym, czy szkoła ma obowiązek zapewnić nauczyciela wspierającego, czy też nie. Jeśli diagności sformułowali w orzeczeniu zalecenie zapewnienia uczniowi indywidualnego wsparcia nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, szkoła powinna ww. nauczyciela zatrudnić.

 1. Czy rodzice dziecka lub ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu opracowującego Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)?

Tak. Zgodnie z § 6 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578) rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły (przedszkola) zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w danej placówce, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. Spotkania takie powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym (§ 6 ust. 7 ww. rozporządzenia).