UCZĘ SIĘ SAMODZIELNOŚCI | 04.2024 – 03.2027

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Wartość dofinansowania: 2 494 676,00 zł

Całkowita wartość: 2 529 676,00 zł

Czas trwania: 01.04.2024 – 31.03.2027

Główny cel projektu: zwiększenie samodzielności osób w spektrum autyzmu

Cel projektu: wzrost aktywności i samodzielności osób w spektrum autyzmu w różnym wieku przez objęcie ich ciągłym kompleksowym procesem rehabilitacji. Projekt obejmuje prowadzenie wszechstronnej i specjalistycznej pomocy umożliwiającej pełny rozwój osób w spektrum autyzmu, związany z pełnym uczestnictwem w życiu społecznym, wspomaga ich rozwój, kształtuje i rozwija kompetencje społeczne, zaradność oraz wyrównuje szanse.

Grupa docelowa: beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby z niepełnosprawnością, które przedstawią Wnioskodawcy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Wsparcie zostało zaplanowane dla dzieci w spektrum autyzmu, ich rodziców oraz dorosłych osób w spektrum autyzmu.

W okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. projekt zakłada następujące działania:

  • zajęcia indywidualne dla dzieci w spektrum autyzmu
  • warsztaty dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu
  • monitorowanie postępów uczestników projektu i komunikacja
  • superwizja zespołów merytorycznych

 

Koordynatorka projektu
Weronika Kwiatkowska

w.kwiatkowska@synapsis.org.pl

 

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

9 maja 2024