Od jesieni procedura uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe będzie się odbywać w Systemie iPFRON+.

W jaki sposób organizacja może się przygotować?

Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku już teraz mogą złożyć wniosek o zarejestrowanie swojej instytucji w Systemie iPFRON+, https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Jak najszybsze złożenie wniosku o zarejestrowanie umożliwi, po ogłoszeniu konkursu, rozpoczęcie tworzenia wniosku od pierwszego dnia naboru. Po zatwierdzeniu instytucji w Systemie, Wnioskodawcy będą mogli korzystać z nowego sposobu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu. W przypadku pytań lub wątpliwości pomocą służyć im będą konsultanci infolinii pod numerem telefonu 800 007 140, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Przedstawiciele instytucji, którzy nie przeszli szkoleń z nowego systemu, mogą to zrobić korzystając z filmów instruktażowych zamieszczonych na kanale YouTube iPFRON+ (https://www.youtube.com/watch?v=exg1EGKjx_Q&list=PLpXRKlm-BOE4TbgWTeV53u6GrP6uliRhu) lub z platformy edukacyjnej iPFRON+ https://edukacja.pfron.org.pl/.

Co jest potrzebne, żeby uzyskać dofinansowanie?

Żeby uzyskać dofinansowanie w ramach zadań zlecanych, Wnioskodawca musi przede wszystkim prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i posiadać odpowiednie zapisy w statucie, które potwierdzają profil prowadzonej działalności.

Na jakie cele można uzyskać wsparcie?

Zlecane zadania dotyczą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Rodzaje zadań, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Należy do nich przykładowo:

  • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

Łącznie w rozporządzeniu jest 14 zadań.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Zlecanie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. W konkursach, które ogłasza PFRON każdej jesieni, wyznaczono sześć kierunków pomocy:

  • wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy,
  • zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  • wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
  • zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji,
  • poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,
  • upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

System iPFRON+ powstał w ramach realizacji projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.