Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością w ramach programu Absolwent współfinansowanego ze środków PFRON. Celem projektu jest podniesienie kompetencji oraz pomoc w zdobyciu
kwalifikacji zawodowych i znalezieniu pracy absolwentom z niepełnosprawnością.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co otrzymują uczestnicy projektu:

 • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z biurem Fundacji Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
e-mail: absolwent@znajdzpomoc.pl; tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się TUTAJ