OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024 | 03.2024 – 12.2024

Projekt realizowany w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 156 090,00 zł

Czas trwania: 01.03.2024 – 31.12.2024

Opis: Celem projektu jest odciążenie i wsparcie członków rodzin/ opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 12 osobami w spektrum autyzmu z Warszawy i okolic poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej w terminie od 01.03.2024 do 31.12.2024.

Usługi opieki wytchnieniowej są świadczone w ramach pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego. Adresatami zadania są członkowie rodzin/ opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub dorosłymi osobami w spektrum autyzmu posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny/ opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Podejmowane działania mają na celu przeciwdziałanie wypalenia sił u członków rodziny/ opiekunów i umożliwienie im regeneracji, jak również załatwienia niezbędnych spraw życiowych. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest wzmocnienie potencjału członków rodzin/ opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób w spektrum autyzmu oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną i wiążących się z tym obciążeń.

Kontakt: opieka@synapsis.org.pl

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

29 kwietnia 2024